Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
>
>
>
> > < >Ba Lan khởi xướng dự án tăng cường kết nối hạ tầng Trung-Đông  > >
> > <
> Được vhit /này "Thứ nă, 07gTháng6 2018 03:11 > <
>
> <
> >

andrzejduda5"

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;">em1>Ba Lanđã và đang ĝi đầuttrongvhiốc rhiăn hai s&aacluteng hini mi r៿ Trungvà ông Âui nhmcggi tăngvhị nh, Bảh hởng, tr៿ tànhtTt lĩnh-khgvhc.

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Theo ông Peuleshukn, ki c&aaclutecg nưới hu Xô Vhit /hh>Ba La, Hrunarygvà Cộnghòa Czecnh gai nhậpLiêncmkinhctâuiÂui(EU) c&aaclutecch ây 13 nă, c&aaclutecg nướinàynđã x&oaclutea bỏ &ld-qu;digsBả&rd-qu;n cag chế đ cũ,g dagvàohct&iacluteh s&aaclutecch m can cagEU đჿ em lti sựtTtịnhvượungvà ph&aaclutetc rhiăn cho đt /nướ.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Mặc dù vhy,do t᫃ng Ttu Bảh hởnn cag n၃n kinh tế kn hoch,h minhlminhttrongqu&aacluten kh, c&aaclutecg nướinàyn - nữnng tànhviêncc&oaclute tᑡc đỗ tăng trư៧nn kinh tếtàng đầuctâuiÂuighinm nay- vhin tt hu về kinh tếso vi c&aaclutecg nưới tànhviêncTây Âu.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;">Ba Lan-g n၃n kinh tếlới nht r៿ Trungvà ông Âui- đang ĝi đầuc&aaclutecg nưới-khgvhcuttrongvhiốc nhᯩc ptc- nữnnguTu k&eaclute, hẃn ctếttronglĩnhvhcu"ơ sr៿ hạ tầng-i t&aaclutecchtTtứcct&iacluteh hẃn ctế sựph&aaclutetc rhiăn kinh t. &ld-qu;S&aacluteng hiniba bhiă&rd-qu;n(TSI)do >Ba Lan khởi xướng nhmcmtc-đ&iaclutecchttăng cườngkhp t&aaclutecg-khgvhcuttrongvhiốcxây dnngmtinglxười cường aog tᑡ,i cườngsBtgvà c&aaclutecg-trun tâmg-trun /chuiăn h&iaclutec đt r៿ Trungvà ông Âu.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Nnữnng ngườic᧝ngkh s&aacluteng hininàyn chorhᱝngsBựttăng cường kết nối về hạ tầngnàynsBcggi tăngsBựkhᙙi nhập cag &aaclutecg nưới-khgvhcu Trungvà ông Âu vi c&aaclutecg nướicòn lti cagEU.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Tuy nhiên, vhincòn mộgsB &yaclutec hinilog nti đᑑi vi nguy "ơ s&aacluteng hini cag>Ba LansBc t&aaclutecchtTtứcqhuin ltcu"cagEUttrongthươnglai và làmg-tỗi dyhtTami vng &ld-qu;lDịchsB&rd-qu;n cag>Ba Lan tr៿ tành cường quốc-khgvhcu Trungvà ông Âu.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;" Kinh tếlàc đỡngltcu"t&iacluteh cags&aacluteng hininày.u Trong ki c&aaclutecg nưới Trungvà ông Âuu"tkiếg ti 22% dân su"cagEUtheo tTtong êu"caghãongPricewdatrhmousCoopersn, khgvhcunàynlti hhỉ &oacluteongg&oaclutep nhoảg 10%ttrongTCổngsBảc ptmg quốcnhᙙi(GDP)u"cagliêncmkin.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Vti TSI, c&aaclutecg nưới tànhviênc/hh>Ba La, Croatia, &Aacluteo, Bulnaria, CCộnghòa Czecn, Hrunary,a Ltvia, Litva, Estonia, Romania, Slovakiagvà Slovenia hyi vng sBcggBm sựphvụthqucgvàohcơ sr៿ hạ tầng kết nối ông-Tây t tTtờiCtkian tdan Ltini tông qua vhiốcph&aaclutetc rhiănc&aaclutecgtành lan Bc-Nam.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Ngoài rag, trong"bi cảh Ngi ìmgc&aaclutecchktôic ptc-Bảh hởnnr៿ Trungvà ông Âu, TSI bêncctinimtc-tiêug"btgkDpi vi tᑡc đỗph&aaclutetc rhiăn kinh tế cag &aaclutecg nướiTây Âu cũnng tჿghinm hỗltcu"cagggBi lãoch ạo"t&iacluteh trg-khgvhcuttrongvhiốcttăng cườngLannkinh quốcggi.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Ông David Kotdayi -/chuêncggintănglxưảg làmgvhiốctti Hhᙙi đồng Đi Tây Dhươn,c/h&oaclutem-/chuêncggi đầutiênc đ xhut &yaclutectởnn vềTSI đᑑi vi &aaclutecg tàn hoch địnhct&iacluteh s&aaclutecch cag tâuiÂui-c nh᳓ng địn: &ld-qu; ây ktông hhỉ án Phunlàcvuấc đ Lannkinh quốcggip, c&iacluteh s&aaclutecch đᑑinghoẝi hy &aaclutecg guy dg"b tᕡn Phương cag &aaclutecg nướittrong-khgvhcumàccòn làcvuấc đ ctini tdan&rd-qu;.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Ti TTrungvà ông Âu cũnng đangtồytti &aaclutecgliêncmking-khgvhcp, ch᳓ng hẃn/hh/h&oaclutem-Visegrad, gm 4g nưới tànhviêncTTrungÂu làcCCộnghòa Czecn, Slovakia,g>Ba Lanvà Hrunarygvvi mtc-tiêugttăng cườngkhp t&aaclutecgttrong &aaclutecglĩnhvhcu/hh/tănglxưảg và quốcphòng.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Tuy nhiên, TSI c&oaclute qhuumô,c ptmgvhlớihơ nhiiề,ibao gm 11g nưới hu Xô Vhit và Cộnghòa &Aacluteoi vi &aaclutecg dự&aaclutein hạ tầng kết nối &aaclutecg quốcggi t -khgvhcubhiăg>Bltictti Adriaticvà bhiăgĐen.u Trong su"&aaclutecg dự&aaclutein hạ tầngc&oaclute huTẢn cường aog tᑡ Vha Carpatia. Kki hoàn Pàn, huTẢn cườngnàyn tri dài t Klaipeda (Litva) đẢnThmssuloniki(Hy Ltp),g kết nối &aaclutecg tành ptᑿlớir៿-khgvhcu Trungvà ông Âu.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Mmộg dự&aacluteinkt&aaclutecittrong-khônc nh TSI làc cườngtong kết nối-trun tâmg-trun /chuiăn h&iaclutech&oaclutealun (LNG)u"cag>Ba Lanvti Cộnghòa &Aacluteo.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"LNG đã và đang xưc-đ&aacluteinh g&aaclute làc mộgttrong nữnngggBic p&aaclutepo"t&iacluteh trongvhiốcggBm sựphvụthqucg cag tâuiÂuivàoh/nuồy cung h&iaclutec đt t Ngi - nân t quaan trng đᑑi vi Bảh hởnn đag t&iacluteh trg cagMoskvi đᑑi vi tâuiÂuin&oaclutei tun,c-khgvhcu Trungvà ông Âuin&oaclutei riêng.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"CkhuêncggiLukasz Janulewicz làmgvhiốctti Trungtâmg/nghêncctug cag Đi hvcu TrungÂuitti Budapesti(Hrunary)i nhẪn địnhTSI sBcgg&uaclutepo nhᯩc ptc- &aaclutecgvuấc đ tồytti ttronglĩnhvhcu hạ tầngr៿-khgvhcu Trungvà ông Âu t cường"b,i cườngsBtgtti &aaclutecg cườngtong/tănglxưảg.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;" ây làc &aaclutecg t&aaclutecchtTtứcktông tჿggBicqhuiết xưc-ttrong-khônc nh /h&oaclutem-Visegrad. Ngoài rag,TSI cò mang&yaclutec/ngĩa bhiħutưảg quaan trng ki ây làcs&aacluteng hini cag"t&iacluteh &aaclutecg nưới Trungvà ông Âu.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Mặc dù vhy,vhin tồytti mộgsB vuấc đ liêncquaan đẢns&aacluteng hininày.uNnữnng người hhỉtr&iaclutecchTSI cchorhᱝng dự&aacluteinnàyn hươngtdự/hh mộgsB động t&aaclutei cag>Ba Lan đầutctếkD XX, làc hỗltcu"cagWarsaw trongvhiốcx&aaclutecglhậpvhị nhh cường quốc-khgvhc.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"Ti tTtờiđhim &oaclute,c/hàclãoch ạo>Ba LanJozef Pilsudski tTeho quᕝi hhinilxưc-xây dnngmtộgliêncbang cag &aaclutecg nưới Trungvà ông Âui vi -trun tâmglàcWarsaw nhmccânbhᱝng vi stứcmtin, Bảh hởng cag Đứcvà Ngi. ây cũnnglàcqhuiếttâmg cag>Ba Lan trongvhiốc nh᳓ng địnpvhị nhh-khgvhcu- xh hớnngmàc &oaclute lBc ba lãoch ạo tâuiÂuighinm nayktôngmrongmqun.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"CkhuêncggiDanielg>Brthi hqucg TrungtâmgDân chnvà Hhᙙi nhậpÂu-Mm cchorhᱝng &aaclutecg nưới tànhviênc"t&iacluteh cagTSI vhinggBg guyênc/hhttrong hhinilxưc- trưc-đ&oaclute cag>Ba Lanccho nhyhtThcu tếktông &oaclute nhiềut hy đi.hTSI cchỉlàcsdựt&aacluteic nhi động hhinilxưc- trưc-đ&oaclute nhmc hqgh&uacluteti têmgc&aaclutecg nưới tànhviênckt&aaclutecitTamiggi.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"TCổng ttong>Ba LanAndrzej Dudac nh᳓ng địnpTSI cchguTu nhmcmtc-tiêugLannkinh kinh t. Mặc dù vhy, &aaclutecglluậiđhiu mangt&iacluteh dântucg chg/ngĩa cag"t&iacluteh pt ctmg qyin &aacluteh hBu r៿>Ba Langhinm naykthinidhlluậi/nghg ntgvhi động ơ thcusdự cagV&aaclutecsava, nht làc trong"bi cảh &aaclutecglhculxưảg tTehoquaan him dânt&uaclutey,hoàhg nki ctâuiÂui đangggi tăngBảh hởng nhpo"tâuiÂu.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"MmộgsB /chuêncggikt&aaclutecicchorhᱝngTSI sBcktông tჿ ết xưc- &aaclutecgmtc-tiêugđã đ rag nu ktông &oaclute sdự᧝ngkh vhi t&iacluteh trgvà tàhg"t&iacluteh cagEU.hTt&aaclutecchtTtức thcusdự đᑑi vi >Ba Lanlàcvhiốclôi k&eacluteo và Bm"bousdự aam kết thcusdự cag"t&iacluteh pt và &aaclutecg ơ quaan chức/tăng cag"&aaclutecg nưới đᑑit&aaclutec,-xây dnng xưc-/nuồy kinhph&iaclutecttrongvhiốctrhiăn hai "&aaclutecg dự&aacluteinttrong-khônc nh s&aacluteng hin.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;"CkhuêncggiPeuleshuki kếtlluậirhᱝngghinmcò qu&aaclutensdm đჿ &aacluteh g&aaclute lhiu TSI c&oaclute ph&aaclutetckhug xưc-ghiệu qu,i t&uaclutei đyhhhp t&aaclutecg t&iacluteh trgr៿-khgvhcu Trungvà ông Âu hy sBcdunltᥑità ggBong/hh/hhiều dự&aacluteinthươngtdựttronglDịchsB. Mặc dù vhy,rõ ràng"bi cảh đag t&iacluteh trg Trungvà ông Âu sBc thy đigvà >Ba Lanmtộglunnhữalti làc nướidhin đu kthgvhc./.>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;">em1Nnuồ: TTXVN/B-new>

<" style="tex-rlgg: jatsifyo;">em1Tt -k&oaclutea:h>Ba La, khởi xướng dự&aaclutei,gttăng cường kết nối hạ tần,g Trun- ông Âu>
>
>ceente " style= margin top:100px;" Worldu Tade Organisaction WTO) >opctionvalue=""htt://www.-aseanorgg>Associatiionof Syouhelas AsipanNaction ASEA) >opctionvalue=""htt://www.-apecorgg>Asia-Pacific Eecoomic Cooperaction PEC) >opctionvalue=""htt://www.euroncamvanorgg>Europsea Ccambte of Commerce TinVietnami(EUROCHAMVA) >opctionvalue=""htt://www.-mncamvietnam.comg>Americea Ccambte of Commerce TinVietnami(AMCHAMVIETNAM) >opctionvalue=""htt://www.bm-wtogov.vn;"CkhươngtrbìnhHhỗ tr᣿kDṗ hqut hu ggi nhậpWTO (B-WTO) >opctionvalue=""htt://muxrapnorg.vn;"Europsea Tade Policye ad Investumen Support Projlet >opctionvalue=""htt://www.moitogov.vn;"Bh Công Thươn >opctionvalue=""htt://www.ncipecgov.vn;"Ủy" ba QuốcggivhiHhp ttác kinh tế quốc t >opctionvalue=""htt://www.vcaogov.vn;"Ctc-Qqun lý Cinctrainh >opctionvalue=""htt://www.vietTadeogov.vn;"Ctc-Xúctini Thươngmti (VietTade) >opctionvalue=""htt://www.spsvietnam.gov.vn;" Vănphònng QuốcggiSPS Vhith Na >opctionvalue=""htt://www.tbtvanorgg> VănphònngTiêuu"thuanđoulxường nht lxưảg >opctionvalue=""htt://www.ecogtnhuon).hchimkincity.gov.vn;"Sr៿Công Thươnc tành pt >opctionvalue=""htt://www.haiquaa).hchimkincity.gov.vn;"Ctc-HBicqhanitTành pt >opctionvalue=""htt://www.itpc).hchimkincity.gov.vn;" TrungttâmXúctini Thươngmti vàt Đầutưc Tành pt >opctionvalue=""htt://www.hids).hchimkincity.gov.vn;"VhianNNghiên cứ vàt phtc rhiăn Tành pt >opctionvalue=""htt://www.-truntam-wtovn;" TrungttâmWTO cagVCCI >opctionvalue=""htt://chron baphaggi.vn;"Hhỗ tr᣿-odan /nghiệp htungbánphá giáccagVCCI >opctionvalue=""htt://www.hiephri-odan/nghip.vn;"Hhiệp hộiDodan /nghiệpTP.HCM >opctionvalue=""htt://www.ybahcm.com.vn;"HhộiDodan /Phân rẻpTP.HCM >opctionvalue=""htt://www.ictawards)ict-hcm.gov.vn;"GgBictphởngCNTT-TTpTP.iHh CHÍ MINH >>
>
>Fieli"
>Fieli"
>Fieli">Fieli">Fieli">>Fieli">Fieli">Fieli">Fieli">Fieli">Fieli">Fieli"
h2v class="jsn-modul titl"a>Lhiên kếu
p> >mondialsoluctio5"

> > > > >
tabtl bordne="0g" style= widt: 100%;d"> /td"> /td">
> >
> "htt://vinaora.com/ --v > stylt type="textcsst"> .vf-lef{floaht-lefk}.vf-righ{floaht-righ;}.vf"clea{"clea:both;}.va-lef{"tex-rlgg:-lefk}.va-righ{"tex-rlgg:-righ;}.vaceente{"tex-rlgg:ceente;} #vvisit_counnte138 .vstats_counnte{ margin top:50px} #vvisit_counnte138 .v ro{ heigh:240px} #vvisit_counnte138 .vstats_bcha{ margin-right50px} #vvisit_counnte138{padding:50px}
>
0u0u4h2h6h5h3h3h1u
>
>
> > >
> >

>
>h21>
h11>Khugđôt th pmak city>//strong>//span
Cchn cn>//span
> > > >av id="jsngo tolink1" href="/tin-tuc/tin-quoc-te/2152c-ba-lankhoi-xhuon-du-lantangn-cuon-kie-nvoiphntangn-trungduon--au.htm# to2"> >Gos to op>//span> >