olbar div. tyb/asseen Sai/cs ul.o u-mai/o u ul ul { marmew-right: 199px; marmew-left : i no } div. tyb/asseen Sai/cs ul.o u-sido u ul, div. tyb/asseen Sai/cs ul.o u-sido u ul li { width: 200px; } div. tyb/asseen Sai/cs ul.o u-sido u li ul { right: -200px; } body. tyb ecVi-rtl div. tyb/asseen Sai/cs ul.o u-sido u li ul { left: -200px; right: i no; } div. tyb/asseen Sai/cs ul.o u-sido u ul ul { marmew-left: 199px; } " he="texet" hro V srcodal.css" type="jts/co> ols-core. t he=o Vet" hro V srcodal.css" type="jtscore. t he=o Vet" hro V srcodal.css" type="jts/co> ols-more. t he=o Vet" hro V srcodaframework/assets/3rd-party/bootstrap/cjConteshi/c"jtsnoen flict. t he=o Vet" hro V srcodaframework/assets/3rd-party/bootstrap/cjConteshi/c"jtsutils. t he=o Vet" hro V srcoda/css/custom.css" type=js" typ/css/cus. t he=o Vet" hro V srcodal.css" type="jts/css" t he=o Vet" hro V srcoda/css/custom.css" type=js" query-1.10.2css" t he=o Vet" hro V srcodar/assets/css/smoothDivScroll.cjs" query-ui-1.8.23.t/css" ss" t he=o Vet" hro V srcodar/assets/css/smoothDivScroll.cjs" query.mousewmodl ss" t he=o Vet" hro V srcodar/assets/css/smoothDivScroll.cjs" query.ki/ctic t he=o Vet" hro V srcodar/assets/css/smoothDivScroll.cjs" query.type="divmoothD-1.3 t he=o Vet" hro V JSNTcss/cus.initTcss/cus({ /css/cusPcroix : "m.css" type_", /css/cusPath : "a/css/custom.css" type", enableRTL : 0, enableGo> pLhre : 1, enableMobile : 0, enableMobileMo uSticky : 1, enableDesk> pMo uSticky : 0, respss"iveLayout : [] }); window.addEvo V('domready', funcVi() { SqueezeBox.inittexizs({}); SqueezeBox.croign($$('a./css"'), { pta n: '="/' }); }); " he=o Vetp://1 --> tml5 t and respss/css" t for IE sets tan 9vn" di//1 --[if lt IE 9]tp://hoiro V srcod/tin-tuctml5shim.googseend" /om/s1898Hkuctml5 t >he=o Vep://hoiro V srcodaframework/assets/3rd-party/bootstrap/css/bootstrrespss/rrespss/ ss" t >he=o Vep://hspan ="tex="posiVi: ibsolute; > p: -1999px; overflow: i no; >hh1>hstrongtp:Côi y cho -chuc-su-kio -uy-8-gaoai-ha-noi">thuê sâniớiu tổ chức sự kợnn uy tín tại Hà NMthuê backdrop uy tín tại Hà NMchữa tắc 8-a sữa tại nhà, cam kết hợu quả 100%.p:Côi y cộicipng o Thuê ngkhẝi đại dợnn ckhẛip i Trung quốc.p:he=trongthe=pan>hedivtp: p tybjConte-25 tyb="m-multicategorie" tybview-otsicl" tybisseid-108 hre p" id="> p">p://hoidiv id=" tyb> pbar hre hoidiv id=" tybpos/> pbar hre ho//1=pan etess="datetime" ="tex="li/c-height: 25px; marmew-left: 10px; hre ho//hoiro V "> uoge=" re ho//hoi -->// Array ofmn Sh Nrtysre ho//hoi -->var mn ShNrtys = css Array("mM t,","Thứ Hai,","Thứ Ba,","Thứ tư,","Thứ Năm,","Thứ Sáu,","Thứ Bảy,")p:////////var now = css Dcus();p:////////thisYear = now getYear();p:////////thisDay = dayNrtys[now getDay()];p:////////if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};>// cor ecVis/if Y2K dss/cy problemp:////////docuo t.wriss("Hôm.eny : " +/thisDay +" "+"ngày"+" "+ now getDcus() +/ p://ho//hdiv etess=" search tyb/asseen Sai/cs">
ask" vass"="search" /> :
// :he=o Ve 1=pan etess=" tybo u-toggse">Mo uhe=pan>
 • <=pan> G trthợu he=pan>
 • <=pan> Đợu kh ản sử dụng he=pan>
 • <=pan> SiVe map he=pan>
 • <=pan> Liênp he=pan>
 • <=pan> English he=pan>
o
/o p://ho
Cổi hôi inp /title>
 khoi tế quốc tế hàoi pp HCM< Chí Mhoi

Cổi hôi inp /title> khoi tế quốc tế hàoi pp HCM< Chí Mhoihea> ho//1/divtp://ho//hoho//1div id="ban/cs" etess="ban/cs-top">re ho//hoidiv id="ban/cs-top"petess="pull-right">re ho//ho//hdiv etess=" ban/cs> p tyb/asseen Sai/cs">
phcm.png" alt="ciis/>phcm" width="600" height="105" ="tex="dss/cy: block; marmew-left: i no; marmew-right: i no; float: left;" />hdiv id=" tybo u-in/cs">p://hooooooooo//hdiv id=" tybpos/mai/o u">re ho//ho//hdiv etess=" o u tyb/asseen Sai/cs">
// :he=o Ve 1=pan etess=" tybo u-toggse">Mo uhe=pan>
 • <=pan> Traicp he=pan>
 • <=pan> Tin tức he=pan> <=pan etess=" tybo u-toggse">he=pan>hul>
 • <=pan> Tin p /title> Quốc Tế he=pan>
 • <=pan> Tin p /title> trong nkhẛc he=pan>
 • <=pan> Tin Hình he=pan>
 • <=pan> Phânitích bình lue> n he=pan> <=pan etess=" tybo u-toggse">he=pan>hul>
 • <=pan> Thị trkhẝng he=pan>
 • <=pan> Hp /title> khoi tế quốc tế he=pan>
 • <=pan> Chuyênđ he=pan> <=pan etess=" tybo u-toggse">he=pan>hul>
 • <=pan> Hợpđoi đã ký kết he=pan>
  • <=pan> WTO he=pan>
   • <=pan> Tin tức he=pan>
   • <=pan> Phânitích - Bình lue> n he=pan>
   • <=pan> Văn kợnn cam kết he=pan>
  • <=pan> Cộng đng khoi tế ASEAN he=pan>
   • <=pan> Tin tức he=pan>
   • <=pan> Phânitích bình lue> n he=pan>
   • <=pan> Văn kợnn cam kết he=pan>
  • <=pan> FTA he=pan>
   • <=pan> Tin tức he=pan>
   • <=pan> Phânitích bình lue> n he=pan>
   • <=pan> Văn kợnn cam kết he=pan>
  • <=pan> TPP he=pan>
   • <=pan> Tin tức he=pan>
   • <=pan> Phânitích đánh giáitác đng he=pan>
   • <=pan> Văn kợnn - Dự tâmo văn kên he=pan>
 • <=pan> APEC he=pan>
 • <=pan> Hợpđoi đaiđàm phá he=pan>
  • <=pan> EU-VN FTA he=pan>
   • <=pan> Tin tứciđàm phá he=pan>
   • <=pan> Phânitích đánh giáitác đng he=pan>
   • <=pan> Văn kợnn - Dự tâmo văn kên he=pan>
  • <=pan> RCEP he=pan>
   • <=pan> Tin tứciđàm phá he=pan>
   • <=pan> Phânitích đánh giáitác đng he=pan>
   • <=pan> Văn kợnn - Dự tâmo văn kên he=pan>
  • <=pan> FTA khác he=pan>
   • <=pan> Tin tứciđàm phá he=pan>
   • <=pan> Phânitích đánh giáitác đng he=pan>
   • <=pan> Văn kợnn - Dự tâmo văn kên he=pan>
 • <=pan> Hoạt đngHCM Kioi tế Quốc tế he=pan> <=pan.etess=" tybo u-toggse">he=pan>hul>
 • <=pan> Ban.Cp đn tTP về HNQT he=pan>
  • <=pan> Tin h ạt đng he=pan>
  • <=pan> Bảni in he=pan>
 • <=pan> Hội nhWTO he=pan>
  • <=pan> Te> hế n he=pan>
  • <=pan> Nghiêncứu he=pan>
 • <=pan> Đợu Ưẛc Quốc Tế he=pan> <=pan.etess=" tybo u-toggse">he=pan>hul>
 • <=pan> ThươiMại he=pan>
 • up-equiv> <=pan> Đầu Tư he=pan>
  • u/bitp-equiv> <=pan> BIT he=pan>
  • u/timp-equiv> <=pan> TIP he=pan>
  • u/irtp-equiv> <=pan> IRI he=pan>
 • oore re ho//ho//hdiv id=" tybpos/en So V-top"petess=" tyb/assescn Sai/cs tybhorizn Sallayout tyb/assescn Sai/cs1 row-fluid">re ho//hoidiv etess=" tyb/asseen Sai/cs =pan12">
  uoge="JavaSo V1.2"> var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=css Array(); var IHRSS_FINALSLIDE =''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='<=pan.etess="/custtcss"_marquee">ha.org.ve/-gao-ve/-gaquoc-te/21921-et-chghi-bo-tran-t-rcem-giua-ky-lanu/hu-6u/huvidaychigabuoc-tio -dam-pien-cut-ccộp-equ>CM';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]='<=pan.etess="/custtcss"_marquee">ha.org.ve/-gao-ve/-gaquoc-te/21918-dam-pien-giua-ou-my-kh ng-dayb enuat-enutraoi-than-thmatp-equ>Đàm phá ỗ a EU-Mỹ khôidẫnđngạo n traoi hươimại';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]='<=pan.etess="/custtcss"_marquee">ha.org.ve/-gao-ve/-gaquoc-te/21910-doaoi-nghiopgao-xunam-va-sec-timtmiom/en-et-chopaoac-d" />up-equ>Doaoiitghợpợng Nam và Sécitìm kỺm cơ p /tip pitác đu tư';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]='<=pan.etess="/custtcss"_marquee">ha.org.ve/-gao-ve/-gaquoc-te/21909-imf-wb-2018-tem-8Hgaohg-gluan-veihigarui-ro-doi-vt-ckhoi-te-meta http-equ>IMF-WB 2018 t trội âmo lue> n về tleirủi ro đi v trkhoi tế tâm hỗ tr';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]='<=pan.etess="/custtcss"_marquee">ha.org.ve/-gao-ve/-gaquoc-te/21908aohgoi-v-enuapev-tegacan-then-so-piep-ly-trong-than-thmat-dio ->up-equ>Thàoi viênAPEC tăng ckhẝng ck sở pháp lý trong hươimại đợnn tử';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noCn flict(); he=o VetjQuery.noCn flict();he=o Ve
  rere ho//hoidiv id=" tybpromoOpetess="row-fluid">re ho//hoho//hoiedivtrerere ho//hedivtre ho//hoidiv id=" tybbody hre ho//1div id=" tyben So Vi etess=" tybhasright ">re ho//hoidiv id=" tyben So V_in/cs"petess="row-fluid">re ho//hoho//idiv id=" tybmai/en So Vi etess="=pan8 ordcs1 row-fluid">re ho//ho//hoho//idiv id=" tybces" tcoli etess="=pan12 ordcs1 ">re ho//ho//hohoidiv id=" tybces" tcol_in/cs">re ho//ho//hohoooooooidiv id=" tybbreadcrumbs">re ho//ho//hohooooohdiv id=" tybpos/breadcrumbs"petess=""> 1=pan etess="breadcrumbs pathway cl"arafss O> 1a.org.vn//-gao-v-et-chiemp-equivetess="firsV">Tin tức<=pan.etess="curto V">Ym u tốitác đngđn hươimại nMhe=pan> re ho//ho//hohoooooooooidiv id=" tybmai/body">re ho//ho//hohoooooooihdiv id="k/assebossogeben Sai/cs">

  15% lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới - Trung tâm hỗ tr heh2>
  olbari> i --div etess="otsicl"-info-term"> hdiv etess=" tybotsicl"-infoi> ip etess="createdatei> Đkhẩc viếtitgày Thứ năm, 11 Thái10 2018 02:50 tp:hp>e-goi.hmlhem>hstrongt<=pan.="tex="l="s-align: justify; >Nleinăm gần đây,itgành g5% lượng Nam có bkhẛcipháV he=trongth/ptp:hp ="tex="l="s-align: justify; >PháV bợu tại HMThứ trkhẟiĐp WTThắiHảintle>n mạnh: “Nlei iếnbMti khẩu toàn tợng Nam. Ngrài ra,các ỗ ngilúa tơm, cle>ti khẩu tcao tlằm phục vụ tleiphân khúc tị trkhẝng cao ce>p eũiđkhẩc quanTOâmiơn”.heptp:hp ="tex="l="s-align: justify; >Bên cạnhiđó,itgày 15/8, Cíni pp iđã banThành Ngị đoi 10/2018/NĐ-CP7 tny tâm hNgị đoi 109/2010/NĐ-CP về khoi doaoi,thế giới - toàn, iếpttục tạo dựimôi trkhẝng tônithoá, túc đyiđy tư, khoi doaoi trong lĩoi vực sảnihế g,t hươimại toàn. Ngrài ra,mMti khẩu toàn thế giới -,thây dựivà ớiiđoi uy tín tươihợu oàn tợng Nam.heptp:hp ="tex="l="s-align: justify; >Mặc dù sảnipi xuoàn tợng Nam đã có mặt tại iu it các quốc giatvà vùnilãoi hổ Trên tâm hỗ tr, trong đó có các tị trkhẝng đip i cle>ti khẩu tcao,usnniThứ trkhẟiĐp WTThắiHảinđánh giá:iMặt hànitoàn ợng Nam vẫncin iếpttục ớiciphục và hoàn thợn mXộiquanh câuichuyn sảnihế g,thế giới - toàn, ôniTrin ThgoiiHải, Phó Cục trkhẟiCục Xế gitle> ki - (BM“Đp oi hkhẛnipháV ti khẩu ;thây dựiuy tín,t hươihợu he>t oàn tợng Nam Trên tâ trkhẝng thm hỗ tr”, ôniTrin ThgoiiHảiinói.heptp:hp ="tex="l="s-align: justify; >hem>Ngun: baohaiquan.vnh/ptp:hp ="tex="l="s-align: justify; >hem>Từ khóa: 15% lượngng gạo xuất khẩu, toàn thế giới" /> àn thm hỗ trh/pt
  re ho//ho//hoidiv id=" tybrightsiden So V_in/cs">re ho//ho//hohohdiv id=" tybpos/right">re ho//ho////hohohdiv etess=" tybm/asseen Sai/cs">

  <=pan.etess=" tyb/asse"styl>Tin tứcheh2>
  // :he=o Ve 1=pan etess=" tybo u-toggse">Mo uhe=pan>
  • <=pan> Tin quốc tế he=pan>
  • <=pan> Tin trong nkhẛc he=pan>

  <=pan.etess=" tyb/asse"styl>Tlưivợn hp /title> heh2>
  tu v-en

  <=pan.etess=" tyb/asse"styl>Xemitliu ehe>theh2>
  ili> Hp /tithmo: “Cuộc gạn hươimại Mỹ Hộ: Hợn vọivàirủi ro v trdoaoi tghợpthế gtle> ki - ợng Nam” ili> Khóa t hế n: “Nânicao tlận thức về quyn sở hu trí tuệ trong h ạt đng hươimại quốc tế” ili> ho -phe-chuen-cptpmp-equi> Nlet muốn ợng Nam làim ili> Hợpđoi Thươimại tự do EU ợng Nam: Lẩi ích đôi bên ili> Dợnđàndoaoi tghợpG20 cam kết bản vệ tự do hươimại :
  <=pan.etess=" tyb/asse"styl>Vidohea>

  p:hp>
  i -- funcVi ClickToURL(linkVal) { if (linkVal != 0) window.open(linkVal, "newwindow"); } //--> he=o Vet p: 10px; h 1=eseet.ent="JSltWebkh " oncienge="ClickToURL(this.vass");" sizs="1hs ="tex="width: 97%; h 1o Vi =eseeted="keseetedtvass"="0">WEBLINK 1o Vi vass"="/tin-tuwww.ypeporg">World Hade OrganisaVi (WTO) 1o Vi vass"="/tin-tuwww.aseanporg">AssociaVi of Southeaas AsianTNaVi (ASEAN) 1o Vi vass"="/tin-tuwww.apevporg">Asia-Pacific Een omic CooperaVi (APEC) 1o Vi vass"="/tin-tuwww.eurociemvnporg">European Ciemb t of Commerce in etent (EUROCHAMVN) 1o Vi vass"="/tin-tuwww.amciemvetent /om">American Ciemb t of Commerce in etent (AMCHAMVIETNAM) 1o Vi vass"="/tin-tuwww.b-ypepgov.vs">Chươitrình Hp WTO Tpikỹ thaet leu agtle> WTO (B-WTO) 1o Vi vass"="/tin-tumutr-nhap/218">European Hade Policy and Investo t Support ProjecV 1o Vi vass"="/tin-tuwww.moitpgov.vs">BM 1o Vi vass"="/tin-tuwww.ncievpgov.vs">Ủy banTQuốc giatvề Hp pitác khoi tế quốc tế 1o Vi vass"="/tin-tuwww.vcapgov.vs">Cục Quảnilý Cại traoi 1o Vi vass"="/tin-tuwww.vetHadepgov.vs">Cục Xúc iếnThươimại (etHade) 1o Vi vass"="/tin-tuwww.spsvetent gov.vs">Văn phòiQuốc giatSPSợng Nam 1o Vi vass"="/tin-tuwww.tbtvnporg">Văn phòiTiêuichuẩn đot khẝng che>ti khẩu 1o Vi vass"="/tin-tuwww.en gthan-t.hociimhoicity gov.vs">Sở CôiThươ hàoi pp 1o Vi vass"="/tin-tuwww.haiquan.hociimhoicity gov.vs">Cục HảiiquanTOhàoi pp 1o Vi vass"="/tin-tuwww.itpc.hociimhoicity gov.vs"> Hội nhXúc iếnThươimại vàiĐầu tưTOhàoi pp 1o Vi vass"="/tin-tuwww.hids.hociimhoicity gov.vs">ợnnhNgiêncứu vàipháV 1o Vi vass"="/tin-tuwww.trgtamypepvs"> Hội nhWTO của CCI 1o Vi vass"="/tin-tuch ngbanphagiapvs">Hp WTO Tpidoaoi tghợpchốibán phá giáicủa CCI 1o Vi vass"="/tin-tuwww.hieph idoaoinghioppvs">Hợphp /tiDoaoiitghợpTP.HCM 1o Vi vass"="/tin-tuwww.ybahcm./ompvs">Hp /tiDoaoiithânitrẻTP.HCM 1o Vi vass"="/tin-tuwww.ictawards.ict-hcm.gov.vs">Giảii hưẟiCNTT-TTTP. Hp CHÍ MINH he=eseet> heces" tt
  jQuery.noCn flict(); jQuery(docuo t).ready(funcVi (jQuery) {: jQuery("dv#makeMeScrollabmp").smoothDivScroll({: manualCn /-guousScrolli:tre,: i noScrolliMode: "onStart",: i noScrolliIs" tvas:10 }); }); he=o Vet #makeMeScrollabmp dv.scrollabmpArea * {: posiVi: relaVive; dss/cy: block; float: left; marmew: 0; paddi:0; -webkit-user-=eseet: none; -k-equ-user-=eseet: none; -moz-user-=eseet: none; -o-user-=eseet: none; user-=eseet: none; } #makeMeScrollabmp dv.scrollabmpArea a{: posiVi: relaVive; dss/cy: block; float: left; marmew: 0; paddi:0; -webkit-user-=eseet: none; -k-equ-user-=eseet: none; -moz-user-=eseet: none; -o-user-=eseet: none; user-=eseet: none; paddi-left:5px; paddi-right:5px; background:traosooto V; } #makeMeScrollabmp dv.scrollabmpArea a:hover{: background:traosooto V; } he=ttexet
  FieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldFieldField

  <=pan.etess=" tyb/asse"styl>Liênkếtheh2>

   mondialsolutire ho//ho////hooooooooohdiv id=" tybpos/en So V-bottom" etess=" tyb/assescn Sai/cs tybhorizn Sallayout tyb/assescn Sai/cs1 row-fluid">re ho//hohooooooooohdiv etess="infoype tybm/asseen Sai/cs =pan12">

  rerereTraitônitin nàyiđkhẩc tực hợn v trsự hp WTO Tpikỹ thaet của dự á BWTOre re rererere ho//hohooooooohdiv id=" tybpos/user5i etess="=pan12 ordcs1 ">re ho//ho//hohdiv etess=" bodem tybm/asseen Sai/cs">
  > /tin-tuvinaora /om/ --> h="tex .vfleft{float:left;}.vfright{float:right;}.vfcl"ar{cl"ar:both;}.valeft{l="s-align:left;}.varight{l="s-align:right;}.vaces" t{l="s-align:ces" t;} #vvsit_/oun" t138 .vstats_/oun" t{marmew-> p: 5px;} #vvsit_/oun" t138 .vrow{-user-=[5px;} #vvsit_/oun" t138 .vstatse"stt{marmew-right:5px;} #vvsit_/oun" t13{ paddi:5px; he=ttexeohdiv id=#vvsit_/oun" t135i etess=#vvsit_/oun" " bodem.vaces" s"> >
  <=pan.etess=vdigsi-"0"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">0t<=pan.etess=vdigsi-"0"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">0t<=pan.etess=vdigsi-40"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">4t<=pan.etess=vdigsi-20"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">2t<=pan.etess=vdigsi-60"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">6t<=pan.etess=vdigsi-"0"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">0t<=pan.etess=vdigsi-70"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">7t<=pan.etess=vdigsi-90"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">9t<=pan.etess=vdigsi-90"e/tem=" Vinaora sitors Coun" ">9ttre ho//hthdiv id=" tyfoon" b/asse3" etess=" tyb/assescn Sai/cs tyb/assescn Sai/cs1 row-fluid">re ho//hohooooooohdiv id=" tybposfoon" "" etess=/=pan12">re ho//ho//hohdiv etess="" tyb/asseen Sai/cs">
  Giyipheiacutepg h ạt đng>Traitônitin đợnn tn tổhHp p số103/GP-ICP-STTT,TTP. Hp, Cí Mkho;,itgày06 -12-v202. Hộiâm>Hp WTO Tphp /tgtle> WTO củaitàoi pp p>Hp, Cí Mkho ( thaộc>ợnnitghBên cứuipháV p-2:5px"p> Côty thếtk web>>GiảiPphápTTrungCầ><=pan ="tex= posiVi:ablsolute;-> p:-9995px hove{flwt: i no;">>hstrong Xhưẟ sảnihế g> n, giátr, mDợn ph shipi hàog Trung quố Crộie> > m/iloộioộinghio>ti khẩun té kCôO Ta,mMi àngchhec cân>re>
  <=pan ="tex= posiVi:ablsolute;-> p:-9998px;hove{flwt: i no;"trth1>>hstrong > hra /om/iChig ck 88 LơHtmGiảiPphngtroyal ccit> ìmdairppor" /om/iChig ck Sam ">d Airppor>Khu ôt t pmar ccit> H> HộYiê>ThàoiAngTTwer>Worl>WorliPphiQuố>
  <=pan ="tex= posiVi:ablsolute;-> p:-9998px;hove{flwt: i no;"trChig ck >
  re ho//hohooooooohdiv etess="cl"arbreak"> i -- re ga('"create', UA-55448320-3e', i n');/re ga('sende', bpag v-w');/r>rrre