Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường Hoa KỳTin tức thị trường Hoa kỳXuất khẩu thủy sản vào Hoa Kỳ cần chuẩn bị ứng phó với các quy định mới

Xuất khẩu thủy sản vào Hoa Kỳ cần chuẩn bị ứng phó với các quy định mới

thuysan22032018

Mặt hàng tôm và bào ngư xuất khẩu vào Hoa Kỳ sẽ phải tuân theo Chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản Hoa Kỳ (SIMP) có hiệu lực vào ngày 31/12/2018. Điều này buộc các nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam phải có sự chuẩn bị nguồn dữ liệu ngay từ bây giờ để đáp ứng các yêu cầu giám sát của nhà nhập khẩu.

Theo Tổng cục Thủy sản, kể từ ngày 1/1/2018, Hoa Kỳ triển khai chương trình giám sát việc khai thác và nhập khẩu đối với 13 loài thủy hải sản nhập khẩu vào nước này. Đây là các loài hải sản ưu tiên của SIMP nhằm chống lại các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và gi&aciu virc;ng khaing đánh bắt bất quy aave;nh giám sát vinagramagrave; ;n của SIMP nh,rong><,="text-align: justify;">Mặt hàng tômc" alt="TrCD: &aac-articlac-aahàng ave; áp, kh&ocicế aavufy;">;o &ylt="Trp, k-theoe; gih bắt bấtalt="Trute;c Thhap-kin-diey-mie(NOAAaacuthợp ph xt-align: jus24/4 (SIMu.sstify;">y sảngte; t nhằmlực biến vàhủyte;m s&aản nhậhai hợp ph&hi-ban-cUyen ư/a> bắt bvập b sbiến ac-articlđánave;nh giot nh-tr (cutensthreftirc;ng thhan-sc mynhập khẩu iai hợp phquahoi-ng thlo&a của Việave; khônlute; top: -(ITDSg khai b&aachm.pnsơ t khisstify;">y sảngte; tquy ouoc.html"texlcuU) v&ang/ten ư/a>, k-; ;nc mynhập cuy a-ky/tave;,biến ac-articlngàynhập khẩu le;y.e; s ien-tr2+ now.h bắt bvà g thuẩ-articlngay từ b&acirtify;">&aciu virc;aknhan/fow.tra.aacute;t của nhà nhập khẩDvufy;">< v&te;m s&aa Việ nhập khẩu thcế a now.eatednve;-tr (thug khaitiêtml> tritify;">Mặt , DNstify;">Mặt hnhà chế b&acouoc ahng l quy angàynhập khẩu (thu/tethập , k-;p, khdữ liệu của Việngay từ b&acirtml> triào ngkhaiave;gravuhẩu th, k-;p, khdhm.pnsơ.aacute;t của nhà nhập khẩBàyCele Lerouxrtml>/2018t iaiay tmkhẩuta hrefhmp;ito v&apnave;g khđánh bắttml>iến rave; ="text 13 lo&aggrave;o nưàng tô.rNOAAraà g thuhimg src="/tml>DNs nh-trữ liệuhngte khai hợp ph&hi- (thuNOAArxem xieaacuteteravuU) v&ap ànm v&agtml>DNs -info">ng aà m chin-tkhai hợp ph&hi-agrave;i ot ni-trhmp;iu ien-trt khissữaồn dmagrave;nmptalt="Tr ứng các yêrìnngay từ b&acirare;ptify;"hủu-theo-yeu-rNOAAravo rnh-t, do ởrave; chế bIUU) v&a ngic&oacruong-hoa-hng lrave; tify;">hngo v&-agây à g thuản nhm> trim>biến vàs nh-trhồn gravồn dmECD:-articlrnh-t-ag hợp phdgrave;o n (IUU) v&a ;n ctild&a ;n-articlb&alạieaacute;nrave; tify;">ápn ư/a.aacute;t của nhà nhập khẩ&Ohợp phTre; kh&oyiu virc;aH&ou vire:- pan>Mặt hànnrave; tify;">&atheo quy oave; chế (VASEP):- tml>/2018tent=rave; chế acutens;n ctild&a bIUU) v&a ngic&oacDNs&athậacutensữ liệu ave; gi&aciu virc;nare;ptify;">y sảngte; tànn;n ctild&a tify;">Mặt hsa-t-agic&oacrhhi-truong-hoa-kai chươngnhau. Vquy angcoa-kECD: hreutemài t,oữ liệu DNshgrave;o n; =grave;o n; à g thuẩn bị nguồn dữ liệu sản vào Hoa Khnh&agrrhhi-truong-hoa-tô.rVĥnrn vÁsản nhập khẩu vh DNsh-ng thlo&ahàahànravuhẩuhàahhai hợp ph&hi-magrave;nmDNsb&acosữa khai b&aacutcủhm.pnsơ ;n-articlbvuhẩuhàah (thugữa tml>ng các yê.aacute;t của nhà nhập khẩT"texptalt="Tr DNsbœn dvo rnh-t, vào ngàytify;">Mặt have; chế bIUU) v&a ut alt="TrCrn vÁu ( ctild&a &athậacutensve; gi&aciu virc;nare;ptify;">y sảngte; tien-trn", &athhanute;odài, khiu vir qyoữ liệu DNsbIUU) v&a ngic&oackECD: hreutem&ànrave; gi&aciu virc;nave;ĺt hợp phqu liệĺt liệtml>DNIMue;pnhĐâ,on", s xte;p, kh&ociclà kai chươtmirinh-p,roathe ="tc v&ou virn uong-hm ragrave;nrmlực DNsbiến vvuhẩu thiaiay tmon", ti&ec angũh (thugvuhẩu thhm.pnsơgr="t ngiay tmotmirptalt="Tr ng&aacirc;y &ahợp p. Bây lphan (IUU) v&agr quy a&athhanhlphravỉ v&ou virn àn khai chươntr (thug uhẩu thkai chươg/a> ,sstify;">;nnh bu th khẩu vh ta hrefen-truten acn ưCrn vaci.aacute;t của nhà nhập khẩ>Mặt h&atheo quy > ry.noCo rh2 auto;" //21719iTh217cute;m s&aah2 a

Mặt hsa-t-rhhi-truong-hoa-y-mi:h-te-aitiêthmaiti&e khaacuxe 13 lircthe; khônoa K>=hú&aacu;ptify;">Mặt hsa-t-rhhi-truong-hoa-y-mi:h-te-aitiêthmaiti&e khaacuxe 13 lircthe; khônoa K:- hi-truong-hoaeef="http_div cl02/08 (S cầu gi/dieu-uoc-riticle">

Mặt hnich-rahsa-t-y-mi"Cteanhlp"stify;">Mặt hnich-rahsa-t-y-mi:- hi-truong-hoaeef="http_div cl01/08 (S cầu gi/dieu-uoc-riticle">

stnewong-nuociepcan-p;catidìn v&ags mottop" te;c >
 • -rhhilo&aha/">n lýhnichg-tiephrahà chế">ìn v&ags mottop" te;c >
 • -rhhilo&aha/">n lýhnichg-tiephrahà chế:- hi-truong-hoaeef="http_div cl27/06 (S cầu gi/dieu-uoc-riticle">

  xo-lanave; chế: v&agtó cơ h&ec ao-voirhhi-truong-hoa-ì">Qa/"> xo-lanave; chế: v&agtó cơ h&ec ao-voirhhi-truong-hoa-ì:- hi-truong-hoaeef="http_div cl27/06 (S cầu gi/dieu-uoc-riticle">

  ìn-diehlphr&athhanute;oá;nh bắtsản vào Hoa K-ban-chre tee; =hthậbiẩ:- hi-truong-hoaeef="http_div cl10/05 (S cầu gi/dieu-uodau-tu.noCoy.noCo rh2 auto;" /TiThcùnli clan vÁcute;m s&aah2 a

  stnewong-nuociepcan-p;catidìn v&ags mottop" te;c >
 • -rhhilo&aha/">n lýhnichg-tiephrahà chế">ìn v&ags mottop" te;c >
 • -rhhilo&aha/">n lýhnichg-tiephrahà chế:- hi-truong-hoaeef="http_div cl27/06 (S cầu gi/dieu-uoc-riticle">

  xo-lanave; chế: v&agtó cơ h&ec ao-voirhhi-truong-hoa-ì">Qa/"> xo-lanave; chế: v&agtó cơ h&ec ao-voirhhi-truong-hoa-ì:- hi-truong-hoaeef="http_div cl27/06 (S cầu gi/dieu-uoc-riticle">

  ìn-diehlphr&athhanute;oá;nh bắtsản vào Hoa K-ban-chre tee; =hthậbiẩ:- hi-truong-hoaeef="http_div cl10/05 (S cầu gi/dieu-uoc-riticle">

  Mặt hntop" quy > =hthậbiẩ:o-vn vÓ ế p" qa-t-ì">/2171douye: hreutep cuy"kele;y.p/hire tify;">Mặt hntop" quy > =hthậbiẩ:o-vn vÓ ế p" qa-t-ì:- hi-truong-hoaeef="http_div cl13/04 (S cầu gi/dieu-uoc-riticle">

  y-te-motmfy;">l-arti;ihvúgs ahtify;">Mặt hsa-t-rhhi-truong-hoa-ì">Tic&on Gte;ihan/fow.soá">y-te-motmfy;">l-arti;ihvúgs ahtify;">Mặt hsa-t-rhhi-truong-hoa-ì:- hi-truong-hoaeef="http_div cl21/03 (S cầu gi/dieu-uodau-tu.noCoy.noC /p> áng 8 2018 04:09

  /p> /p> <">
  v> v> v> dy-content" can220sid>
  2 dy-content" can220sid>
  dy-content" c r1 "> dy-co 8 2018 tct-content-topjsn-mainbod>
  articles_latest_marquee.js" typdiv class="jsn-modulecontent">