title>="Thị trường cá tra chủ động ứng phó với các rào ca! Trg-u tâm chá ợ ="Hội nh WTO Tp HCM/> linkse href/templates://hoinhap_w/favi" c.i" " rel="suthtcut i" c" t-ty="image/vnd.microsoft.i" n" /> linkse href="http://hoinhap.org.vcomponnte/search/?Itemid=137&catid=2&id=1/170&format=o Ogsearch" rel="search" titlent=ìm kiếm Trg-u tâm chá ợ ="Hội nh WTO Tp HCM" t-ty="application/o Ogsearch="descripti+xhtml" /> linksrel="stylesheeene href="http://hoinhap.org.vplugins/" contevplg_"teranews/"ss/"teranews."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/bootserap/"ss/bootserap-fr contd.min."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvtemplates:system/"ss/system."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvtemplates:system/"ss/="genel."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvtemplates://hoinhap_w/"ss/template."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvtemplates://hoinhap_w/"ss/template_pro."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvtemplates://hoinhap_w/"ss/colors/blue."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvtemplates://hoinhap_w/"ss/styles/news."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvtemplates://hoinhap_w/"ss/jsn_social_i" s."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvtemplates://hoinhap_w/"ss/custom."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvmedia:system/"ss/model."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvmedia:mod_vvisit_couconr/digit_couconr/default."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvmedia:mod_vvisit_couconr/stass/default."ss" t-ty="="tex"ss" " /> linksrel="stylesheeene hrefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/"ss/smoothDivSesoll."ss" t-ty="="tex"ss" " /> style t-ty="="tex"ss"> #jsn-page, #jsn-mntu.jsn-mntu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; min-width: 980px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : ="ao } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { right: -200px; } body.jsn-" decipti-rtl div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { left: -200px; right: ="ao; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul ul { margin-left: 199px; } > /style /> sescri srcefvmedia:system/js/mootools-core.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/core.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/caripti.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/mootools-more.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/no" cflict.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/utils.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvtemplates://hoinhap_w/js/jsn_template.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/model.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvtemplates://hoinhap_w/js/jquery-1.10.2.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery-ui-1.8.23.custom.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.mousewheel.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.kigetic.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.smoothdivdesoll-1.3.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri t-ty="="texjavasescri"> window.addEvnte('load', funcipti() { new JCaripti('img.caripti'); }); window.addEvnte('domready', funcipti() { $$('.hasTip').each(funcipti(el) { var title = el.gee('title'); if (title) { var parts = title.splie('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:t"te', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { maxTitleC cha: 50, fixed: false}); }); JSNTemplate.initTemplate({ templateP hrix : "//hoinhap_w_", templatePath : "vtemplates://hoinhap_w", enableRTL : 0, enableGotopLink : 1, enableMobile : 0, enableMobileMntuSticky : 1, enableDesktopMntuSticky : 0, resp siveLayout : [] }); window.addEvnte('domready', funcipti() { SqueezeBox.initialize({}); SqueezeBox.asaign($$('a.model'), { pchar: 'rel' }); }); > /sescri /d> sescri srcef="http:/tml5shim.google" de."om/sg.vnrunk:/tml5.js"> /sescri d> sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/resp d/resp d.min.js"> /sescri d> sescri d> (funcipti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjeci']=r;i[r]=i[r]||funcipti(){d> (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntts)},i[r].l=1*new Date();a=s."reateElemnte(o),d> m=s.geeElemntesByTagN na(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parnteN de.insertBefore(a,m)d> })(window,documntt,'sescri','="htstp:www.google-analytics."om/analytics.js','ga'); d> ga('"reate', 'UA-90413523-1', '="ao'); ga('send', 'pageview'); d> /sescri d>
span style="posiipti: =bsolute; top: -1999px; overflow: ="ao;"> h1> strongad>Cô-u ty cho thuê sân khấu tổra chc sự kiện uy tín tại Hà N"H.d>Cô-u ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà N"H - nhiều mẫu mã ĺp.d>Dịchó v a cha tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%.d>Cô-u ty cg-u cấp, cho Thuê ngtrưi ĺi diện ctrưi chi toàn quốc.d> /stronga /span> /divad> d> div id="jsn-topbartr"> div id="jsn-pos-topbartr"> span "omss="datetime" style="lige-height: 25px; margin-left: 10px;tr"> sescri l lauage="" t-ty="="texjavasescri">"> var m cohN nas = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); var dayN nas = new Array("C chi nht,","="Th Hai,","="Th Ba,","="Th tư,","="Th Năm,","="Th Sáu,","="Th Bảy,")d> var now = new Date();d> thisYear = now.geeYear();d> thisDay = dayN nas[now.geeDay()];d> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// cordeciptis if Y2K display problemd> documntt.write("Hômna y : " + thisDay +" "+"ngày"+" "+ now.geeDate() + " thá-u " + m cohN nas[now.geeM coh()] + " năm " + thisYear);d> // 1 --> /sescri d> /span>d> div "omss=" search jsn-module" coaigen">
/form>>
// jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
 • Giưi thiệu /span>
 • Điều kho casử d vng /span>
 • Siie map /span>
 • Liên ch /span>
 • English /span>
d>
div id="jsn-logoor"omss="pull-lefttr"> ane href/index.php" titlentCổ-u thô-u tin chội nh khoi tế quốc tế thàoi p ch ="H Chí Mhoi">Cổ-u thô-u tin chội nh khoi tế quốc tế thàoi p ch =

Cổ-u thô-u tin chội nh khoi tế quốc tế thàoi p ch ="H Chí Mhoi /a> /divad> div id="bangen" "omss="bangen-top">"> div id="bangen-top"r"omss="pull-right">"> div "omss=" bangentop jsn-module" coaigen">
>

Trg-u tâm chá ợ chội nh WTO Tp. = div "omss="clearbreak"> /diva-> /diva d> "> div id="jsn-mntu"> div id="jsn-mntu-ingen">d> div id="jsn-pos-maigmntu">"> div "omss=" mntu jsn-module" coaigen">

// jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
 • Tra-u c ch /span>
 • Tin tức /span> /span> ul>
 • Tin chội nh Quốc Tế /span>
 • Tin chội nh trong ntrưc /span>
 • Tin Hình /span>
 • Phân tích bình lunhn /span> /span> ul>
 • ThThị trườ /span>
 • Hchội nh khoi tế quốc tế /span>
 • Chuyên đ /span> /span> ul>
 • Hiệp đoi đã ký kết /span>
  • WTO /span>
   • Tin tức /span>
   • Phân tích - Bình lunhn /span>
   • Văn kiện cam kết /span>
  • Cđộn đnkhoi tế ASEAN /span>
   • Tin tức /span>
   • Phân tích bình lunhn /span>
   • Văn kiện cam kết /span>
  • FTA /span>
   • Tin tức /span>
   • Phân tích bình lunhn /span>
   • Văn kiện cam kết /span>
  • TPP /span>
   • Tin tức /span>
   • Phân tích đánh gi cá cá độ /span>
   • Văn kiện - Dự t nho văn kiên /span>
 • APEC /span>
 • Hiệp đoi đa-u đàmng pn /span>
  • EU-VN FTA /span>
   • Tin tức đàmng pn /span>
   • Phân tích đánh gi cá cá độ /span>
   • Văn kiện - Dự t nho văn kiên /span>
  • RCEP /span>
   • Tin tức đàmng pn /span>
   • Phân tích đánh gi cá cá độ /span>
   • Văn kiện - Dự t nho văn kiên /span>
  • FTA k pc /span>
   • Tin tức đàmng pn /span>
   • Phân tích đánh gi cá cá độ /span>
   • Văn kiện - Dự t nho văn kiên /span>
 • Hoạt độ ="Hội nh Kioi tế Quốc tế /span> /span> ul>
 • BannC ch ĺo TPó v HNQT /span>
  • Tin ho ct độ /span>
  • Bản tin /span>
 • Trg-u tâm WTO /span>
  • Tnh huấn /span>
  • Nghiên cứu /span>
 • Điều Ưưc Quốc Tế /span> /span> ul>
 • Thươ-u Mĺi /span>
 • Đầu Tư /span>
  • BIT /span>
  • TIP /span>
  • IRI /span>
 • /diva->
  /diva /diva-> /diva-> /diva-> /diva-> div id="jsn-pagype"omss="c coaigen"> "> "> div id="jsn-pos-" contt-top"r"omss="jsn-modulesc coaigen jsn-horiz coallayout jsn-modulesc coaigen1 row-fluid">"> div "omss=" jsn-module" coaigen span12">
  sescri l lauage="JavaSescri1.2"> var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE n''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]=' ane hrevtin-oucvtin-quoc-te/18413-tong-ohong-vladimir-putin-se-toi-viet-nam-du-apecan.ht>Tổ-u thống Vladimir Putin sẽ tới Việt N n d v APEC';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]=' ane hrevtin-oucvtin-trong-nuoc/18403-xuc-tint-xuat-khau-thit-lon-con//h-cua-viet-nam-da-toian.ht>Xúc tiến xuất khẩu thịi lợn: Cơ chộcủa Việt N n đã tới';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]=' ane hrevtin-oucvtin-quoc-te/18401-nu-se-//an-thaoi-chint-luoc-t-thi-truonsora-cng-v-raou/h-oam-2018an.ht>EU sẽ hoàn thàoi chiến ltrưc ThThị trườasố a-cng v ràouối năm 2018';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]=' ane hrevtin-oucvtin-quoc-te/18399-moody-sao-ch-b-rahe-luy-nnu-nafta-dpho-an.ht>Moody'so ch báo hTh lun nếu NAFTA đó v';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]=' ane hrevtin-oucvtin-trong-nuoc/18396-thu-ouong--ch-nu-pini-pinho--be-oac-trong-uam-pinn-brexitan.ht>="Th tướng Anh: EU p nhing pó v bế tắc trong đàmng pn Brexit';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noC cflict(); /sescri /jQuery.noC cflict(); /sescri
  /diva"> "> div id="jsn-" contt-top"r"omss="">">"> div id="jsn-promoor"omss="row-fluid">"> /diva">">"> /diva"> div id="jsn-bodytr"> div id="jsn-" contt" "omss="jsn-hasright ">"> div id="jsn-" contt_ingen"r"omss="row-fluid">"> div id="jsn-maig" contt" "omss="span8 orden1 row-fluid">"> div id="jsn-ceconrcol" "omss="span12 orden1 ">"> div id="jsn-ceconrcol_ingen">"> div id="jsn-breadcrumbs">"> div id="jsn-pos-breadcrumbs"r"omss=""> span "omss="breadcrumbs pathway clearaften"> ane hrefvt/tiepcan-thi-truoan.html"omss="firsi">Tiếpo cn thThị trườThThị trường cá tra chủ động ứng phó với các rào c /span> /span> /diva"> div id="jsn-maigbody-" contt" "omss=" jsn-hasmaigbody">"> div id="jsn-maigbody">"> > div id="system-mnssage-" coaigen">

  ThThị trường cá tra chủ động ứng phó với các rào c /a>

  Đtrưc viết ngày ThTh ini, 17 Thá-u 7 2017 11:35

  -> p>caá tr7 p style="="te-align: justify;"> em> strongaNgàoi cần a-cẩn bhủ ĺy đ cáá iều kiện đ sẵnnsàou thực hiện khi Hiệp đoi t v do thươ-u mĺi Việt N n - EU có hiệu lực; đnthời, chchủ động ứng ó vớiááràào c. /span> /stronga /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Theo ThTh trưnBđ Nônnghiệp và Phái triển nônthô Vũ Văn Tám, t vna y ĺn ouối năm,nngàoi thủysản cần tnh trg-u tháo g v k ó khăn cho iáá trtĺi iááthThị trườ Hoa Kỳ, EU và Trg-u Quốc. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">C v thTh, đi vớthThị trườ Hoa Kỳ, ngàoi cần tiếpo cn quan iểm " va hThp tá, va ĺuá tnh". /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Đđnthời, rà soái, t vra chc lĺi sản xuất đ đápng ứnyêu cầu của thThị trườ tiêu thTh.nBđi Hoa Kỳ nnlà thThị trườ chchlực của iáá trViệt N n. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Đđi vớthThị trườ EU, ngàoi cần a-cẩn bhủ ĺy đ cáá iều kiện đ sẵnnsàou thực hiện khi Hiệp đoi t v do thươ-u mĺi Việt N n - EU có hiệu lực; đnthời, chchủ động ứng ó vớiááràào c, ĺc biệt là xử lý iệc bôi n sản p nhm iáá trtrêniááphươ-u tiện trgyền thônquốc tế. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Đđi vớthThị trườ Trg-u Quốc, sản p nhm iáá trđã trưc xuất khẩu theo trườ chíoi ngĺch. Đây là lợthT của ngàoi hàou, tuyi iên cần p nhintăng ctrườ quảnnlý, nâng cao chct ltrưng; đnthời p nhincó ginhing ápnquảnnlýi nhn đảm bảo sự cônbằnginha doaoi nghiệp xuất khẩu chíoi ngĺch và xuất khẩu tiểu ngĺch. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">ThTh trưnVũ Văn Tám cho biết, đi vớiááthThị trườ tiềm nă như N nht Bả,Brasil, Ase-c và m"Htasố thThị trườ k ác, cần tiếpt vcnquảnnbáginhi thiệu sản p nhm,ng ái triển thThị trườ tiêu thTh. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Đđi vớthThị trườ trong ntrưc, theo ThTh trư, cần nâng cao chct ltrưng sản p nhm và g ái triển iáádòou sản p nhm m vớg ù hThp vớthThhiếu ngtrưi tiêu dù trong ntrưc. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Bên cạnh đó, ĺm bảo sản xuất, cg-u g ứn đ nguđginhng chct ltrưng cao, t o iều kiện t-cận lợ đ iáádoaoi nghiệp p ni hThp vớiáánhà khoa hThc, cááViện nghiên cứu th n gitra chn tnho iáá trbố mĺ, sản xuất iáá trginhng có chct ltrưng cao. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Ông Nggyễn NgThc Oni, P ó Tổ-u c vcn trưnTổ-u c vcnThThysản (Bđ Nônnghiệp và Phái triển nônthô) cho biết,t vna y ĺn ouối năm,niệc đàmng án tháo g v thThị trườ,i nht là ĺuá tnh vớLcật Farm Bill của Mỹ sẽ là m"Htatrong nhThng nhiệm v trchng tâm của ngàoi thThysản. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Cứntheo ônNggyễn NgThc Oni, đi vớxuất khẩu tôm,nngàoi thủysản ĺt m"Hcniêu p nhn ĺuouối năm sẽ ĺt 675.000 tnhn, vớkim ngĺch xuất khẩu t vn3,2-3,5 t v USD. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">V v ngàoi hàou iáá t,nbên cạnh thThị trườ xuất khẩu,t vna y tới ouối năm 2017, sẽnquyết liệt thúá ĺy dư đa của thThị trườ iádtrtrơ- trong ntrưc và thThị trườ Trg-u Quốc. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Theo thThng kê của Tổ-u c vcnThThysản, trong 6 thánn ĺu năm a y, t vng kim ngĺch xuất khẩu iáá trtrưc ĺt hơ- 500 triệu USD,ntăng 2,7% so vớiù kỳ năm 2016. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Hiện a y, t vng diện tích thT nuôiáá trtĺi iáátỉnh ĐđnbằnsônCửu Long là 3.100 ha, sản ltrưng ĺt hơ- 500.000 tnhn, tăng 1,3% v diện tích và 2,2% v sản ltrưng so vớiù kỳ năm 2016. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> spannl langEN-US">Tuyi iên, sản xuất iáá tr nntiếpt vcn đi diện vớiááràào c kỹ t-cậtrtĺi iááthThị trườ tiêu thTh lớn như Hoa Kỳ à EU. /span> /pa-> p style="="te-align: justify;"> em> spannl langEN-US">Nguđ:Vietnambiz /span> /em> /pa-> p style="="te-align: justify;"> em> spannl langEN-US">T vnk óa: /span> spannl langEN-US">thThị trườ,iáá t,ng ứng ó, ràào c /span> /em> /pa
  T t iT lô g v xuất i ihâu Âu p nhincóra chn chch FLEGT - span "omss="eteranews_date">15/07/2017 /span> /a>
 • C h gi cc vớthThủ o cn lừa ĺo khi xuất khẩu sado UAE - span "omss="eteranews_date">14/07/2017 /span> /a>
 • Hàdo Việt bhtrc lĺi vì k p-u hiểu lunht Mỹ - span "omss="eteranews_date">13/07/2017 /span> /a>
 • Ba thThị trườ ihíni của iá pangasius v r ĺáthù trgyền thp-u - span "omss="eteranews_date">12/07/2017 /span> /a>
 • Thúc ĺy m"H cửa thThị trườ Úc cho sản p nhm nô-u thThysản của Việt N n - span "omss="eteranews_date">10/07/2017 /span> /a>
 • ThThị trườnTrg-u Quốc: Điểm yếui nht của doaoi nghiệp Việt l r thiếuthô-u tin - span "omss="eteranews_date">05/09/2017 /span> /a>
 • Cđộnhòa Séc - thThị trườ tiềm nă cho hĺt tiêu Việt N n - span "omss="eteranews_date">05/09/2017 /span> /a>
 • Châu Á sẽ l r thThị trườ tiêu thTh m vớn vi của ngành tômnViệt N n - span "omss="eteranews_date">30/08/2017 /span> /a>
 • Doaoi nghiệp nnlĺc quan khi Mỹ kiểm t tra cá trViệt N n - span "omss="eteranews_date">30/08/2017 /span> /a>
 • Cần a-chủ độnthích chn vớquy đoi m vớ v xuất i nh khẩu t i thThị trườ Mỹ - span "omss="eteranews_date">30/08/2017 /span> /a>
 • div id="jsn-rightside" contt" "omss="span4 orden2 ">"> div id="jsn-rightside" contt_ingen">"> div id="jsn-pos-right">"> div "omss=" tctt jsn-module" coaigen">

  spann"omss="jsn-modulei" c">Tiếpo cn thThị trườ / 2a
  // jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
  • Tiếpo cn thThị trườ /span> /span> ul>
  • ThThị trườnEU /span>
   • Tin tức thThị trườ EU /span>
   • H"H sơ thThị trườ EU /span>
  • ThThị trườnASEAN /span>
   • Tin tức thThị trườ ASEAN /span>
   • H"H sơ thThị trườ ASEAN /span>
  • ThThị trườnHoa Kỳ /span>
   • Tin tức thThị trườ Hoa kỳ /span>
   • H"H sơ thThị trườ Hoa kỳ /span>
  • ThThị trườnN nht Bả /span>
   • Tin tức thThị trườ N nht Bả /span>
   • H"H sơ thThị trườ N nht Bả /span>
  • ThThị trườnTrg-u Quốc /span>
   • Tin tức thThị trườ Trg-u Quốc /span>
   • H"H sơ thThị trườ Trg-u Quốc /span>
  • ThThị trườnk pc /span>
   • Tin tức thThị trườ k pc /span>
   • H"H sơ thThị trườ k pc /span>

  spann"omss="jsn-modulei" c">Thư iện chội nh /span> / 2a
  >

  thu vien

  spann"omss="jsn-modulei" c">Xem nhiềui nht /span> / 2a
  • Tiếpo cn thThị trườ Hàd Quốc qua ch thThng phân p ni
  • Mỹ thêm ‘lunht m v’ l rm k p doaoi nghiệp xuất khẩu thThysản Việt N n
  • Dệt may chi shoi v r nhThng c rào c m v
  • Hàdo Việt nnk p thâm nhnh thThị trườ xTh s"H kim g/h
  • HchộighThTổ-u c vcn trư Hnhinquan i cántrưc ASEMnlĺn thTh 12
  >
  >

  -> p>phong ve thtruo mai
  jQuery.noC cflict(); jQuery(documntt).ready(funcipti (jQuery) {> jQuery("div#makeMeScrollable").smoothDivScroll({> manualC ct/nuousScrolling: true,> ="aoScrollingMode: "onStart",> ="aoScrollingIconrval:10 }); }); #makeMeScrollable div.scrollableArea * {> posiipti: relative; display: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-select: none; -kh.ht-user-select: none; -moz-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; } #makeMeScrollable div.scrollableArea a{> posiipti: relative; display: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-select: none; -kh.ht-user-select: none; -moz-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; padding-left:5px; padding-right:5px; background:traosparnte; } #makeMeScrollable div.scrollableArea a:hover{> background:traosparnte; }
  Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid=Fieldonid= div id="jsn-" contt-bottom">"> div id="jsn-pos-" contt-bottom" "omss="jsn-modulesc coaigen jsn-horiz coallayout jsn-modulesc coaigen1 row-fluid">"> div "omss="infop_w jsn-module" coaigen span12">
  ">">">">">">">">
  Trado thôu tin này trưc thThc hiện vớsự hchá ợ kỹ t-cậtrcủa dự án BWTO  
  "> div id="jsn-pos-user5" "omss="span12 orden1 ">"> div "omss=" bodem jsn-module" coaigen">
  spann"omss="vdigii-0mltitlentVinao trVisiiors Counonr">0 /span> spann"omss="vdigii-0mltitlentVinao trVisiiors Counonr">0 /span> spann"omss="vdigii-3mltitlentVinao trVisiiors Counonr">3 /span> spann"omss="vdigii-5mltitlentVinao trVisiiors Counonr">5 /span> spann"omss="vdigii-3mltitlentVinao trVisiiors Counonr">3 /span> spann"omss="vdigii-8mltitlentVinao trVisiiors Counonr">8 /span> spann"omss="vdigii-4mltitlentVinao trVisiiors Counonr">4 /span> spann"omss="vdigii-5mltitlentVinao trVisiiors Counonr">5 /span> spann"omss="vdigii-2mltitlentVinao trVisiiors Counonr">2 /span> /diva "> div id="jsn-fooonr">">
  "> div id="jsn-pos-fooonr" "omss="span12">"> div "omss=" jsn-module" coaigen">
  >

  Trado thôu tin iện tử t vng hThp Hchội nh khoi tế quốc tế thàoi p n Hch Chí MhoiGinhyng ép ho ct độ Trado thôu tin iện tử t vng hThp sn 103/GP-ICP-STTT, TP. HTh Chí Mhoi,nngày 06 -12-2012. Bản quyền thuộc v Trg-u tâm Hchá ợ hchộnhnh WTO của thàoi p n Hch Chí Mhoi (thuộc Viện nghiên cứu g ái triển TP.HCM)

  Thiết kế bhi Cô-u ty thiết kế web GinhinPháp Toàn Cầu

  stronga Xưư sản xuất lđncô-u nghiệp gi crẻ t i h r nch, lồnchim bh câu, lồnthTh, lồngà Htrưnd nnphươ-u pháp p nc chi tóc ư t vn hiệunquả a-ch sau 1 tuĺn sử dụng Phân p ni lo-u co-u nghinp chct ltrưng thé khô-u ỉ, m vi h rn chcc chcn"> /diva">"> div style="posiipti: absoluie; left: -998px;">"> h1> stronga Vinhomes Gardenia The RaigBow 8X Dự án Cecoa Park Tân Bình C-cng cư Cecoury C-cng cư Diamond Lotus Lake View C-cng cư Sunrise City C-cng cư Cecoa Park Dự án Goldmark City C-cng cư 88 Lá-u H C-cng cư HnhinĐă City C-cng cư Royal City C-cng cư Jamona Golden Silk C-cng cư Goldseasti Dự án The Sun Avenue Thiết kế biệt thTh e" park Vinhomes Gardenia Vinhomes Gardenia Cầu Diễn C-cng cư 93 l đúc C-cng cư Vista Verde C-cng cư gamudt the two chcng cư tig" m city 360 ginhing ó Khu đô thTh park city C-cng cư golden an k pnh Căn hch An Gia Riverside Căn hch 8X RaigBow căn hch full house C-cng cư the sun avenue C-cng cư Gemek Premium C-cng cư 60BnNggyễn Huy Tưư C-cng cư Imperia Garden Vinhomes Liễu Giai Biệt thTh Trg-u Yên C-cng cư đa ốc udic riverside 122 vĩoi tuy hacig" complex l văn ltrơ-u C-cng cư Kim Lũ chcng cư diamond lotus Condotel Gradd World C-cng cư The Gold View chcng cư vinhomes cecoral park goldseasti 47 nguyễn tuân Căn hch saigonres Plaza Cecoral coast đr nc-u Biệt thTh Premier Village C-cng cư Ecolife tây ch C-cng cư Haddi resco Hacig" l văn ltrơ-u tân hoàng minh hoàng cầu Hoa Lan Vinhomes Riverside C-cng cư Ecolife Capitol Căn hch phú hoàng anh Dự án King Cecoer div style="posiipti: absoluie; left: -998px;">">C-cng cư "> div "omss="clearbreak"> "> "> Go to top"> ">">">