title>="Một số quy định liên quan đến thủ tục xuất khẩu và kinh doanh giày dép tại thị trường Nhật Ba! Truntâm th ợ ="Hội nh WTO Tp HCM/> linkse href/templates://hoinhap_w/favi" c.i" " rel="suthtcut i" c" t-ty="image/vnd.microsoft.i" n" /> linkse href="http://hoinhap.org.vcomponnte/search/?Itemid=227&catid=24&id=n/101&format=o Ogsearch" rel="search" title="Tìmà đm Truntâm th ợ ="Hội nh WTO Tp HCM" t-ty="application/o Ogsearch="descripti+xhtml" /> linksrel="stylesheeene href/plugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/bootstrap/css/bootstrap-fr contd.min.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/templates:system/css/system.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/templates:system/css/="genel.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/templates://hoinhap_w/css/template.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/templates://hoinhap_w/css/template_pro.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/templates://hoinhap_w/css/colors/blue.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/templates://hoinhap_w/css/styles/news.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/templates://hoinhap_w/css/jsn_social_i" s.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/templates://hoinhap_w/css/custom.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/media:system/css/model.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/media:mod_vvisit_couconr/digit_couconr/default.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/media:mod_vvisit_couconr/stass/default.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeene href/modules/mod_hsdesollnr/asarss/css/smoothDivSesoll.css" t-ty="="texcss" " /> style t-ty="="texcss"> #jsn-page, #jsn-mntu.jsn-mntu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; min-width: 980px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ulnh { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : ="ao } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ulnh { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu h ul { right: -200px; } body.jsn-" decipti-rtl div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu h ul { left: -200px; right: ="ao; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul ul { margin-left: 199px; } > /style /> sescri srcef/media:system/js/mootools-core.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/media:system/js/core.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/media:system/js/mootools-more.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/plugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/no" cflict.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/plugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/utils.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/templates://hoinhap_w/js/jsn_template.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/media:system/js/model.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/templates://hoinhap_w/js/jquery-1.10.2.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/modules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery-ui-1.8.23.custom.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/modules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.mousewheel.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/modules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery. ketic.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/modules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.smoothdivdesoll-1.3.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri t-ty="="texjavasescri"> JSNTemplate.initTemplate({ templateP hrix : "//hoinhap_w_", templatePath : "/templates://hoinhap_w", enableRTL : 0, enableGotopLink : 1, enableMobile : 0, enableMobileMntuSticky : 1, enableDesktopMntuSticky : 0, responsiveLayout : [] }); window.addEvnte('domready', funcipti() { SqueezeBox.initialize({}); SqueezeBox.asaign($$('a.model'), { pchar: 'rel' }); }); > /sescri /d> sescri srcef="http:/tml5shim.google" de.com/sg.vnruk:/tml5.js"> /sescri d> sescri srcef/plugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/respond/respond.min.js"> /sescri d> sescri d> (funcipti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjeci']=r;i[r]=i[r]||funcipti(){d> (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntts)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElemnte(o),d> m=s.getElemntesByTagN na(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parnteN de.insertBefore(a,m)d> })(window,documntt,'sescri','="htstp:www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); /d> ga('create', 'UA-90413523-1', '="ao'); / ga('sntd', 'pageview'); /d> /sescri d>
span style="posiipti: =bsolute; top: -1999px; overflow: ="ao;"> h1> strongad>Cônty cho n-tê sânt khu t chứct sà Ļn uy tínp tạHà N"H.d>Cônty cho n-tê backdropuy tínp tạHà N"H - nh Ļu mẫu mãan đp.d>Dịch vụ chữap tc tiat sa tạnhà, cam kết h Ļu quả 100%.d>Cônty cunckhp, cho T-tê ngtrưian đạd Ļnctrưi thi toàên ốc.d> /stronga /span> /divad> d> div id="jsn-topbartr"> div id="jsn-pos-topbartr"> span "omss="datetime" style="l ke-height: 25px; margin-left: 10px;tr"> sescri l lauage="" t-ty="="texjavasescri">"> var m cohN nas = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); / var dayN nas = new Array("C thi nht,","Thứ Hai,","Thứ Ba,","Thứ tư,","Thứ Năm,","Thứ Sáu,","Thứ Bảy,")d> var now = new Date();d> thisYear = now.getYear();d> thisDay = dayN nas[now.getDay()];d> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// cordeciptis if Y2Kd splay problemd> documntt.write("Hômsa y : " + thisDay +" "+"ngày"+" "+ now.getDate() + " thán" + m cohN nas[now.getM coh()] + " năm " + thisYear);d> // 1 --> /sescri d> /span>d> div "omss=" search jsn-module" coaigen">
/form>>
// jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); > }); > jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); > }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
 • Giưi th Ļu /span>
 • Đ Ļu kho Bat s dụng /span>
 • Siie map /span>
 • L liêhệ /span>
 • English /span>
d>
div id="jsn-logoor"omss="pull-lefttr"> ase href/index.php" title="Cổnthôntiêhội nh kin tn ốcn tthàkinph sHồ Chí M ki">Cổnthôntiêhội nh kin tn ốcn tthàkinph sHồ Chí M ki

Cổnthôntiêhội nh kin tn ốcn tthàkinph sHồ Chí M ki /a> /divad> div id="bangen" "omss="bangen-top">"> div id="bangen-top"r"omss="pull-right">"> div "omss=" bangentop jsn-module" coaigen">
>

Truntâm th ợ hội nh WTO Tp.Hồ Chí M ki div "omss="clearbreak"> /diva-> /diva d> "> div id="jsn-mntu"> div id="jsn-mntu-ingen">d> div id="jsn-pos-maigmntu">"> div "omss=" mntu jsn-module" coaigen">

// jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); > }); > jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); > }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
 • Tranchủ /span>
 • Tinp c /span> /span> ul>
 • Tinhội nh Q ốcnT t /span>
 • Tinhội nh trong ntrưc /span>
 • TinHình /span>
 • Phântích bình lunhn /span> /span> ul>
 • Thị trườ /span>
 • Hội nh kin tn ốcn t /span>
 • Chuyliêy đ /span> /span> ul>
 • H Ļpuy địnđã ký kết /span>
  • WTO /span>
   • Tinp c /span>
   • Phântích - Bình lunhn /span>
   • Vănà Ļn cam kết /span>
  • Cộng y đng kin tASEAN /span>
   • Tinp c /span>
   • Phântích bình lunhn /span>
   • Vănà Ļn cam kết /span>
  • FTA /span>
   • Tinp c /span>
   • Phântích bình lunhn /span>
   • Vănà Ļn cam kết /span>
  • TPP /span>
   • Tinp c /span>
   • Phântích đáoanh gtác y đ /span>
   • Vănà Ļn - D st nho vănà li /span>
 • APEC /span>
 • H Ļpuy địnđanđàm phá /span>
  • EU-VN FTA /span>
   • Tinp cnđàm phá /span>
   • Phântích đáoanh gtác y đ /span>
   • Vănà Ļn - D st nho vănà li /span>
  • RCEP /span>
   • Tinp cnđàm phá /span>
   • Phântích đáoanh gtác y đ /span>
   • Vănà Ļn - D st nho vănà li /span>
  • FTA khác /span>
   • Tinp cnđàm phá /span>
   • Phântích đáoanh gtác y đ /span>
   • Vănà Ļn - D st nho vănà li /span>
 • Hoạt y đ ="Hội nh Kikin tQ ốcn t /span> /span> ul>
 • BansC th y ĺo TP về HNQT /span>
  • Tinho Bt y đ /span>
  • t Batin /span>
 • Truntâm WTO /span>
  • Tnh h xun /span>
  • Ngh-liêc u /span>
 • Đ Ļu Ưưc Q ốcnT t /span> /span> ul>
 • ThươnMđ /span>
 • Đầu Tư /span>
  • BIT /span>
  • TIP /span>
  • IRI /span>
 • /diva->
  /diva /diva-> /diva-> /diva-> /diva-> div id="jsn-pagype"omss="c coaigen"> "> "> div id="jsn-pos-" conte-top"r"omss="jsn-modulesc coaigen jsn-horiz coallayout jsn-modulesc coaigen1 row-fluid">"> div "omss=" jsn-module" coaigen span12">
  sescri l lauage="JavaSescri1.2"> var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE =''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]=' ase hre/tin-puc/tin-quoc-te/18967-bi-ug-ho-//an-pat-phe-chuan-/ tiey-dinevftaan-m-2018an.ht>Bth ủnhhoàêtxuấphê ch xun H Ļpuy địnEVFTA năm 2018';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]=' ase hre/tin-puc/tin-quoc-te/18964-tp-ho-chi-m-dinva-tinh-osakaen-tc-day-hodep-cen-truonmai-dkhatuan.ht>TP.Hồ Chí M kiu vp kiOsakathúc y ĺynhợptác thươnmđ, y ĺu tư';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]=' ase hre/tin-puc/tin-trong-nuoc/18958-vtg-chu/hnh-g-pri-//an-c/ ki-choengdoandetnmayan.ht>VTG: ch xinh gtrhoàêchỉkicho ngàkidĻt may';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]=' ase hre/tin-puc/tin-trong-nuoc/18955-prienat-ki-" cg-p-c-//hng-np-quoc-te-tinh-phu-yen-"enan-m-2020an.ht>Tr Ļnà-ki côntác hội nh n ốcn ttỉkiPhú Yliêy đếnăm 2020';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]=' ase hre/tin-puc/tin-quoc-te/18953-p-cg-ctruonhodep-ce" cg-p-truonviet-lawan.ht>Tăngctrờnhợptác CônThươnV-lịt – Lào';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noC cflict(); /sescri /jQuery.noC cflict(); /sescri
  /diva"> "> div id="jsn-" conte-top"r"omss="">">"> div id="jsn-promoor"omss="row-fluid">"> /diva">">"> /diva"> div id="jsn-bodytr"> div id="jsn-" conte "omss="jsn-hasright ">"> div id="jsn-" conte_ingen"r"omss="row-fluid">"> div id="jsn-maig" conte "omss="span8 orden1 row-fluid">"> div id="jsn-ceconrcol "omss="span12 orden1 ">"> div id="jsn-ceconrcol_ingen">"> div id="jsn-breadcrumbs">"> div id="jsn-pos-breadcrumbs"r"omss=""> span "omss="breadcrumbs pathway clearafteto> ase href/t/tiep-can-thi-truoan.html"omss="firsi">T đpnckhnphị trườThị trường Nhật B="Một số quy định liên quan đến thủ tục xuất khẩu và kinh doanh giày dép tại thị trường Nhật B /span> /span> /diva"> div id="jsn-maigbody-" conte "omss=" jsn-hasmaigbody">"> div id="jsn-maigbody">"> > div id="system-mnssage-" coaigen">
  >
  ="Một số quy định liên quan đến thủ tục xuất khẩu và kinh doanh giày dép tại thị trường Nhật B /a> /h2>
  div "omss="jsn-article-infom> p "omss="createdatem> Đtrưc v đt ngày Thứ năm, 10 Thán9 2015 04:10
  /d> p style="="te-align: justify;">  p>footwear-2 p style="="te-align: justify;"> stronga span style="="te-align: justify;">g Nhật Bal vp thị trườnc xuất khẩlớn th 3c anV-Ļt Nam, y Ļnsaup thị trườnHoa Kỳu vprunQ ốc. Kim ng tchnc xuất khẩhàknhóansant thị trường Nhật B trong thán6/2014 y ĺi trliê1,17 t USDnh, Bm 5,4 so với thánthán5/2014; y ưap nkim ng tchnc xuất khẩhàknhóanc anV-Ļt Namnsant thị trường Nhật B trong 2n í y ĺu năm 2014 y ĺi trliê7,21 t USDnhtăng14,5% so với cùnkỳnăm trưc. /stronga p style="="te-align: justify;">Hàknhóanc anV-Ļt Namnc xuất khẩsant thị trường Nhật B rxuấphong phú với các chủng lo Binhồm:hàkndĻt may,ndĺu thô, phươnt Ļn vkhnp B, máy móc th đt bthdụngnc nph sntù,hàknn thyt B,nhỗu vt Bnph mnh, giày d các lo Bi, máy vitíoanht Bnph m y Ļn t s u vl kin Ļn … Trong đóc, xuất khh, giày d sang Nhật B y ĺi 254 Ļu USD. p style="="te-align: justify;">ĐĻ th ợ các h doanngh-ĻpuV-Ļt Namncónn th y ĺynmđoanho Bt y đc xuất khẩu vbáhàknmđthàkn, Bày d sang Nhật B,bài v đt dtrưian ây xinn, i th Ļu m"Một số quy địnc ang Nhật Bal liên quat i mđthàknngi: p style="="te-align: justify;">G Bày ưưc chiathàki-ki lo Binl v, Bàlàm t nnguyliêl Ļu danho Bc khônph i danu v, Bàn th thao, trong đónckhêlưu ý lo Binh Bàya. p style="="te-align: justify;"> strongaCôntrưc Wmshiggto /stronga p style="="te-align: justify;">Tùàn ộcnu vo lo Bindanh, Bàyanl vy đi tưưng đ Ļu chỉkic anCôntrưc Wmshiggto (Pháp lunht về bảo t n các lo Bi y đn thc vkhtncónnguy cơ bthtuyĻt chủng).nCáct Bnph m chế b đuat y đn thc vkhtny ưưc phânlo Bi ở Ph snl tụt sIInu vIIInc anCôntrưc ngincónn th y ưưc muabávới m tụđích kinh doanthươnmđ. Tuy nh-li, khi nh các t Bnph m n ộcnPh snl tụt sIInckhêcónG By phd c xuất khẩ(CITES -nCôntrưc về buôbán ốcn tvề các loài ĐĻThực vkhtn//anndã cónnguy cơ bthtuyĻt chủng)nh Cơ n quaChíninph s ntrưc c xuất khẩckhp (bảnnhốc), y Ļi với t Bnph m ở Ph snl tụIIInc hêcónG By phd c xuất khẩho Bc G By chứknn nhn c xuấxth (bảnnhốc). Ngo Bi ra, trtrườnhợphàknchế b đuat y đn thc vkhtnnêup tạKho Ba7- (6), M tụ3c anCônB sg Nhpt kh, trtrưc khià-ki báo thônn quai nh khẩckhêcón, By chứknn nhn h BtrtrưnB s Kikin t,nThươnmđnu vCônngh-Ļpuckhp. p style="="te-align: justify;">Ngoài ra, y đ b đt nguyliêl Ļu s s dụngcho các t Bnph m đóncónn ộcnddoa m tụđ Ļu chỉkic anCôntrưc Wmshiggto hay khônckhêtham vkhn ý đêc anB s ph nphẩm nra muabácác t Bnph m t y đn thc vkhtn//anndã,Phònn Balý thươnmđ, V snHợptác kin tthươnmđ, B s Kikin t,nThươnmđnu vCônngh-Ļp. p style="="te-align: justify;"> strongaVề n tn quau vphânb t hđo ng tchnn tn quamđthàkn, Bàya. p style="="te-align: justify;">Đ Ļu ckhêlưu ý khi nh t khh, Bàyanl vn tn qu. T tđáoancao thkhp kháci aupùàn ộcnu vo b s ph nyann vo y ưưc s s dụngu vpùàn ộcnntrưc c xuất kh. T ônthtrườnm cnn tl v30%ho Bc 4.300 Yli/đôitùàn eo cáchtíoann vo cao hơ (T ts xuấn eo H Ļpuy địnđđi tác kin tở n thian Ļm 01/04/2012). p style="="te-align: justify;">G Bàyanl vm"Mộtrong n thnmđthàkncónm cnn ts xuấcao nhtrng y đ y Ļu hòan, annhu ckhu muah grxuc anngtrưiatiêudùnu vbảo h s t Bnc xuấtrong ntrưcnh, Bàyanđã y ưưc y ưau vo ddoa m tụchịu hđo ng tchnn tn qu. p style="="te-align: justify;">“Hệ n thng phânb t hđo ng tchnn tn qu”nl vhệ n thng , i hđo t slưưng n th t khhở m"Mộm cnn tht y địnu vm nph tho Bc áp dụngph tthkhp (n ts xuấtrong hđo ng tch)cho t slưưng , i hđo nginn thm đBm bảo cunckhphàknn nh t khh, grxucho ngtrưiatiêudù;  mđtkhácy đ bảo h s n thnnhà t Bnc xuấtrong ntrưcthìnđđi với ph uai nh khẩvưưt slưưng cho phd t B btháp n ti nh khẩtươnđđi cao (n ts xuấngoài hđo ng tch). p style="="te-align: justify;">Ngtrưiai nh kh,báhàknkhi spuyơ xinnckhphđo ng tchnn tn qu ckhêđáp ứkny Ļu Ļn l vy ann kinh doanh liên quan đếdanu vcác t Bnph m dan(nhtr t Bnc xu,báhàk,ai nh kh)au vph Bi t đêhàkii nh khẩđđđĺvới kim ng tchnnăm sauph Bi bằng ho Bc cao hơ 1năm trưc ngày i spuyơ.Hàng năm, hđo ng tchni nh khẩckannăm sauy ưưc cônb su vo tukhêđkhu ckanthán3. V s chi t đt xinntham kho tranweb ho Bc Cônbáo c anB s Kikin tThươnmđnu vCônngh-Ļp. p style="="te-align: justify;"> strongaYêuckhu về nhnmác hi báhàk p style="="te-align: justify;">Khi bá, Bàs s dụngdanhỗnhợp ở c , B, cao tho Bc n thanhỗnhợp ở n đh, gy,nhắn kết ph uac , Bnu vn đh, Bnbằng keo dá, ckhêghi nbắt buộcnn eo LukhtnNhnmác chấlưưng hàknnđphóancônngh-Ļp”nc anLukhtnNhnmác chấlưưng hàkngia dụnghồmcác hđonm c: (1) Tliêvkhtnl Ļu làm c , B, (2) Tliêvkhtnl Ļu làm n đh, gy,n(3)Khkhnnănnchịu áp lthc c ann đh, gy,n(4)g Nhnn Ļm ckhêlưu ý khs s dụng, tli, y đa chỉnu vt sy Ļn tho Bic anngtrưiaghi . p style="="te-align: justify;">Ngoài ra, “Quy t tc cđoh trah cônb ng h liên quan đếghi ncho , Bnn th thao”nđã y ưưc baêhàkii tr l vm"Mộtiêuch xun t snguyĻn cho , i kikinh doanmđthàknngi. G Bnn th thao cũkn ở n àkiđđi tưưng đ Ļu chỉkib siatiêuch xun ngi. p style="="te-align: justify;"> strongaT ôntial liên qu:  p style="="te-align: justify;"> B s kin tThươnmđnu vCônngh-Ļp (Phânb t hđo ng tchnn tn qu) : p style="="te-align: justify;"> www.meti.go.jp/policy/"teernal_e" comy/trade_" corol/boekikanri/kanwari/index.htm p style="="te-align: justify;"> B s Kikin tThươnmđnu vCônngh-Ļp (Côntrưc Wmsiggto): p style="="te-align: justify;"> www.meti.go.jp/policy/"teernal_e" comy/trade_" corol/boekikanri/cites:cites_abouext/ht p style="="te-align: justify;"> C tụt Bo vệnngtrưiatiêudùn(LukhtnNhnmác chấlưưng hàkngia dụng): p style="="te-align: justify;"> www.caa.go.jp/hinpyo/index.htmt p style="="te-align: justify;">Ngu n: C tụXúc T đnThươnMđ /pad> p style="="te-align: justify;">T khóa: M tột số, quy định, liên quan, thủ tục, xuất khẩu, kinh doanh, giày dép, thị trường Nhật B /pa
  "> div id="jsn-rightside" conte "omss="span4 orden2 ">"> div id="jsn-rightside" conte_ingen">"> div id="jsn-pos-right">"> div "omss=" tctt jsn-module" coaigen">

  spqu comss="jsn-modulei" >T đpnckhnphị trườ /h2>
  // jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); > }); > jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); > }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
  • T đpnckhnphị trườ /span> /span> ul>
  • Thị trườnEU /span>
   • Tinp cn, thị trườnEU /span>
   • Hồ sơn, thị trườnEU /span>
  • Thị trườnASEAN /span>
   • Tinp cn, thị trườnASEAN /span>
   • Hồ sơn, thị trườnASEAN /span>
  • Thị trườnHoa Kỳ /span>
   • Tinp cn, thị trườnHoa kỳ /span>
   • Hồ sơn, thị trườnHoa kỳ /span>
  • Thị trường Nhật B /span>
   • Tinp cn, thị trường Nhật B /span>
   • Hồ sơn, thị trường Nhật B /span>
  • Thị trườnTrunQ ốc /span>
   • Tinp cn, thị trườnTrunQ ốc /span>
   • Hồ sơn, thị trườnTrunQ ốc /span>
  • Thị trườnkhác /span>
   • Tinp cn, thị trườnkhác /span>
   • Hồ sơn, thị trườnkhác /span>

  spqu comss="jsn-modulei" >T tr v Ļn thội nh /span> /h2>
  >

  thu vien

  spqu comss="jsn-modulei" >Xem nh Ļu i nht /span> /h2>
   T ônbáo: TuyĻndụngu liêchức năm 2017c anTruntâm Hth ợ Hthội nh WTO T àkiphố /li> li> K-ki mđc Tr ĻnlãmQ ốcn tCônngh-Ļp Thực ph m V-Ļt Namn2017 /li> li> Nônt BnPháp u vo V-Ļt Namn- N"H lthc mở cáoancửanhẹp /li> li> TrunQ ốcliêt đg về Lukhtnchống bápháh, gm i c anEU /li> li> Tổnchức bác sĩnkhônb liêgiới (MSF)n//annnghliiđ lìu khoảêtrìn//ãêtronTPP /li>
  >
  >

  d> p>phong ve thtruo mai
  >

  ase href/video-p_wan.htm> spqu comss="jsn-modulei" >Video /span> /a>

  d> p>
  WEBLINK World Trade Organisaipti (WTO) Associaipti of Southemsi Asiqu Naipti (ASEAN) As-g-Pacific Ec comic Cooperaipti (APEC) Europe-b C-nmbnr of Commerce inVieta n (EUROCHAMVN) Americ-b C-nmbnr of Commerce inVieta n (AMCHAMVIETNAM) Chươntrình Hth ợ kỹ thtkhtn nhh, ai nh WTO (B-WTO) Europe-b Trade Policy and Investmntt Support Project B s CônThươ Ủy baêQ ốc, avề Hợp tác kin tn ốcn t C tụQ Balý Cđoh trah C tụXúc t đêThươnmđn(Vietrade) VănphònQ ốc, aSPS V-Ļt Nam VănphònTiêuch xun đolưườnchấlưưng Sở CônThươ thàkinph s C tụH Bi n quathàkinph s Truntâm Xúc t đêThươnmđnu vnầu tưathàkinph s V-Ļu Ngh-liêc uau vphái tr Ļnthàkinph s Truntâm WTO c anVCCI Hth ợ h doanngh-Ļpuchống bápháh, gc anVCCI H-Ļpu thộD doanngh-ĻpuTP.HCM HthộD doannhântrxuTP.HCM G Bi thtrưng CNTT-TTTP. HỒ CHÍ MINH
  jQuery.noC cflict(); jQuery(documntt).ready(funcipti (jQuery) {> jQuery("d v#makeMeScrollable").smoothDivScroll({> manualC ctinuousScrolling:true,> ="aoScrollingMode: "onStart",> ="aoScrollingIconrval:10 }); }); #makeMeScrollable d v.scrollableArea * {> posiipti: relaipve; d splay: block; float: left; margin: 0; padding:0; -webkit-user-select: none; -kn.ht-user-select: none; -moz-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; } #makeMeScrollable d v.scrollableArea a{> posiipti: relaipve; d splay: block; float: left; margin: 0; padding:0; -webkit-user-select: none; -kn.ht-user-select: none; -moz-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; padding-left:5px; padding-right:5px; background:trasparnte; } #makeMeScrollable d v.scrollableArea a:hover{> background:trasparnte; }
  ase href="http:www.mofa.gov.vn/vi/nr170222100714/m>Fieldonid= ase href="hts://www.apec2017avn/ap17-c/m>Fieldonid= ase href="ht://www.ase-baorg">Fieldonid= ase href="http:www.trugp-mp_wavn">Fieldonid= ase href="ht://www.amc-nmvieta n.com">Fieldonid= ase href="ht://www.mutrnhap.org.">Fieldonid= ase href="ht://www.moitagov.vn">Fieldonid= ase href="ht://www.nciecagov.vn">Fieldonid= ase href="ht://www.vietrade.gov.vn">Fieldonid= ase href="ht://www.spsvieta n.gov.vn">Fieldonid= ase href="ht://www.tbtvbaorg">Fieldonid= ase href="ht://www.cruothtruo.hoc-im-dicity.gov.vn">Fieldonid= ase href="ht://www.-kin qu.hoc-im-dicity.gov.vn">Fieldonid= ase href="ht://www.itpc.hoc-im-dicity.gov.vn">Fieldonid= ase href="ht://www.hids.hoc-im-dicity.gov.vn">Fieldonid= ase href="ht://www.chouobap-n, aavn">Fieldonid= ase href="ht://www.ybahcm.comavn">Fieldonid= ase href="ht://www.ictawards.ict-hcm.gov.vn/m>Fieldonid= div id="jsn-" conte-bottom">"> div id="jsn-pos-" conte-bottom" "omss="jsn-modulesc coaigen jsn-horiz coallayout jsn-modulesc coaigen1 row-fluid">"> div "omss="infop_w jsn-module" coaigen span12">
  ">">">">">">">">
  Tranthôntin nàày ưưc , thc h-Ļn với t nhỗ ợ kỹ thtkhtnc and nán BWTO  
  "> div id="jsn-pos-user5 "omss="span12 orden1 ">"> div "omss=" bodem jsn-module" coaigen">
  > ="ht://vinaora.com/ --> spqu comss="vdigii-0" title="VinaoranV-siiors Counonr">0 /span> spqu comss="vdigii-0" title="VinaoranV-siiors Counonr">0 /span> spqu comss="vdigii-3" title="VinaoranV-siiors Counonr">3 /span> spqu comss="vdigii-6" title="VinaoranV-siiors Counonr">6 /span> spqu comss="vdigii-0" title="VinaoranV-siiors Counonr">0 /span> spqu comss="vdigii-5" title="VinaoranV-siiors Counonr">5 /span> spqu comss="vdigii-4" title="VinaoranV-siiors Counonr">4 /span> spqu comss="vdigii-7" title="VinaoranV-siiors Counonr">7 /span> spqu comss="vdigii-7" title="VinaoranV-siiors Counonr">7 /span> /diva "> div id="jsn-footnr">">
  "> div id="jsn-pos-footnr" "omss="span12">"> div "omss=" jsn-module" coaigen">
  >

  Tranthôntin y Ļn t s t nhợp Hthội nh kin tn ốcn tnthàkinph sHồ Chí M kiG By phépho Bt y đTranthôntin y Ļn t s t nhợp t s 103/GP-ICP-STTT,TP. Hồ Chí M ki, ngàà06 -12-2012. t Bẑ, qềnth ộcnuề Truntâm Hth ợ thội nh WTO c anthàkinph sHồ Chí M ki (n ộcnV-Ļu ngh-êc uaphái tr ĻnTP.HCM)

  astarget="_blank"title="Côntnn đt kếne href="ht://mondialbrad.com">T đt kếb sia astarget="_blank" "omss="footnr" title="Côntnn đt kếnwebne href="ht://mondialsoluipti.com">Côntnn đt kếnweb astarget="_blank" "omss="footnr" title="G Bi Pháp ToàêCầune href="ht://mondialsoluipti.com">G Bi Pháp ToàêCầu spqu style="posiipti: absoluie; top: -999px; overflow: ="ao;">

  stronga Xtrưng t Bnc xuấ ase href="ht://www.mayepcnmviei.com/m>máy d cámu lichănnuôi, máy d cámu li mini cho , th, gà,nuịt, c-imb s câu. Kho xtrưng t Bnc xuấ ase href="ht://long" cgngh-lpavn/m>l nncônngh-Ļp, grxup tạhà i si, l nnc-imb s câu, l nn, th, l nngà Htrưnndĺphươnpháp ase href="ht://phuchoiioch"aon.net/m>ph sc hồi tóc tr t h-Ļun ả chỉ sau1 tukhês s dụng Phânph sia ase href="ht://maylamcnm.net/m>máy làm cámuy tí,nh grxu,m nphí shiphàkntoàên ốc Cunckhp ase href="ht://long" cgngh-lpatop/m>lonconngh-lpchấlưưng thd khôn ỉ,m hàêchtc chtn"> /span> /diva">"> div style="posiipti: absoluie; left: -998px;"> spqu style="posiipti: absoluie; top: -998px;noverflow: ="ao;">"> h1> stronga ase href="ht://www.75tamtr nh.net/m>Chunctr helios Tower ase href="ht://www.banchucuvinhomesgardeniamyd nh.com/m>Vinhomes Gardenia ase href="ht://www.banggiagoldmarkcity.com/m>Chunctr Goldmark City ase href="ht://www.p-cho-8xraigbow.crm/m>The RaigBow 8X ase href="ht://www.p-chocecoapark-p-cbidi.crm/m>D náêCecoa Park TânBình ase href="ht://www.p-chocecoralpark.net/m>Vinhomes Cecoral Park ase href="ht://www.p-chocecoury.com/m>Chunctr Cecoury ase href="ht://www.p-chodiamondlotuslakeview.crm/m>Chunctr Diamond Lotus LakeView ase href="ht://www.p-chossgtower.info/m>Chunctr SSG Tower ase href="ht://www.p-chosunrisen qu7.net/m>Chunctr Sunrise City ase href="ht://www.p-chon eonesaigon.net/m>Chunctr The One Sài Gò ase href="ht://www.pecoapark-n qup-cbidi.crm/m>Chunctr Cecoa Park ase href="ht://www.phucu-goldmark.crm/m>D náêGoldmark City ase href="ht://www.phucu87l kia n.info/m>Chunctr 87 Lĩki Nam ase href="ht://www.phucu88l laha.com/m>Chunctr 88 LánH t ase href="ht://www.phucucauy-nt.com/m>Chunctr Cầu Di n ase href="ht://www.phucuhaid lacitymyd nh.com/m>Chunctr H Bi ĐănnCity ase href="ht://www.phucuimperial360giaiphong.net/m>Chunctr Imperia 360 G Bi Phó ase href="ht://www.phucuroyal.com/m>Chunctr RoyalnCity ase href="ht://www.phucurubytowers.com/m>Chunctr Ruby Tower ase href="ht://www.d qujamonagoldensilk.net/m>Chunctr JamonaGolden Silk ase href="ht://www.d quvinhomes-basti.com/m>Vinhomes Golden River ase href="ht://www.goldseasti-invest.com/m>Chunctr Goldseasti ase href="ht://www.goldsilkcomplex-tnr.com/m>Chunctr Goldsilk Complex ase href="ht://www.n esunavenue-q2.crm/m>D náêThe Sun Avenue ase href="ht://www.n ietkenoiihatbietn e" park.crm/m>T đt kế b Ļt , th e" park ase href="ht://www.n ietkenoiihatphucuroyalcity.com/m>T đt kế i si , tấroyal city ase href="ht://www.vinhomes-themrcadia.com/m>Vinhomes Gardenia ase href="ht://www.vinhomesbastin qu1.net/m>Vinhomes ba sti ase href="ht://www.vinhomesgardeniacauy-nt.com/m>Vinhomes Gardenia Cầu Di n ase href="ht://www.vinhomesparadisesmetr .com/m>Vinhomes M Trì ase href="ht://www.phucu93loduc.com/m>Chunctr 93 lònđúc ase href="ht://www.d qugoldmarkcitys.com/m>D náêChunctr Goldmark City ase href="ht://www.p-chovista-verde.com/m>Chunctr Vista Verde ase href="ht://www.p-chosaml ldairport.com/m>Chunctr Saml ld Airport ase href="ht://www.phucuthetwogamuda.com/m>Chunctr gamuda the two ase href="ht://www.tig" mcity360giaiphong.net/m>phunctr tig" m city 360 , Bi phó ase href="ht://www.khudon iparkcityhanoi.com">Khuy ô , th park city ase href="ht://www.phucutayhoresidence.com/m>Chunctr tây hồ residence ase href="ht://www.phucugoldenankhdoa.net/m>Chunctr golden anà-áh ase href="ht://www.phucumoncity.info/m>Chunctr Mon City ase href="ht://www.p-choqugiariverside.com/m>Căn th AêGia Riverside ase href="ht://www.p-chotheraigbow.crm/m>Căn th 8X RaigBow ase href="ht://www.d qup-chomaster .com/m>master , to y iền ase href="ht://www.p-chofullhouse.net/m>păn th full house ase href="ht://www.p-chocarillo2tap-u.com/m>păn th carillo 2 tânphú ase href="ht://www.p-chon esunavenuen qu2.crm/m>Chunctr the sun avenue ase href="ht://www.283khtruotrug.info/m>phunctr 283 KhươnTru ase href="ht://www.phucu-gemekpremium.net/m>Chunctr Gemek Premium ase href="ht://www.phucugoldmarkcityhanoi.net/m>Goldmark city 36 hồ tùnmđu">"> ase href="ht://www.phucu60bnguyenhuyttruos.com/m>Chunctr 60B NguyĻn Huy Ttrưng ase href="ht://www.hdmoncitygiagoc.com/m>HD Mon City M Đình ase href="ht://www.imperia203nguyenhuyttruo.com/m>Chunctr Imperia Garden ase href="ht://www.phucu60bnguyenhuyttruo.net/m>D náê60B NguyĻn Huy Ttrưng ase href="ht://www.vinhomeslieugiaihn.net/m>Vinhomes Li uGiai ase href="ht://www.phucuthevestap-ulnm.net/m>phunctr the vetsta ase href="ht://www.bietn trugynt.com/m>B Ļt , th TrunYli ase href="ht://www.phucuathenaxuap-uruo.info/m>Chunctr Ate ase href="ht://phucudiaoc.net/m>Chunctr y đa ốc ase href="ht://www.thdoaqupowerlevanltruo.com/m>Chunctr T àkiAêTower ase href="ht://www.udicriverside122vinhtuy.info/m>udic riverside 122 vĩki tuy ase href="ht://www.hacig" complexlevanltruo.info/m>hacig" complexli văêlươ ase href="ht://www.phucugreenstarsvt.com/m>phunctr green stars ase href="ht://www.phucukimlu.com/m>Chunctr Kim Lũ ase href="ht://www.phucumoncity.info/m>Chunctr Mon city ase href="ht://www.p-chodiamondlotus-2016.com/m>phunctr diamond lotus ase href="ht://www.d qu69n ykhte.com/m>D náê69 Thụy Khuê ase href="ht://www.d qugradworld.net/m>Condotel Grad World ase href="ht://www.p-cho-vinhomesbasti.net/m>păn th Vinhomes Ba Sti ase href="ht://www.d qup-choe Chunctr The GoldView ase href="ht://www.vinhomestraduyhuvt.com/m>vinhomestrxun duy tr ase href="ht://www.phucuvinhomescecoralpark.com/m>phunctr vinhomescecoral park ase href="ht://www.vinhomesgardeniagiagoc.com/m>d náêvinhomesgardenia ase href="ht://www.d qugoldseasti47nguyent qu.com/m>goldseasti 47 nguyĻnpuân ase href="ht://www.goldmarkcity-hanoi.com/m>Chunctr GoldMark City ase href="ht://www.saigonresnguyenxi.com/m>Căn th saigonres Plaza ase href="ht://www.p-cho-saigonpanorama.com/m>Căn th saigon panorama ase href="ht://www.pecoralcoastdanang.net/m>Cecoral coasty à i ase href="ht://www.gradworldp-uquocvi.net/m>Grad World PhúnQ ốc ase href="ht://www.bietn premierp-uquoc.com/m>B Ļt , th PremierVillage ase href="ht://www.bietn vinhomesdtruohoqp-uruo.com/m>Hoa Phtrưng Vinhomes Riverside ase href="ht://www.ecolifetayho.net/m>Chunctr Ecolife tây hồ ase href="ht://www.timecitym-dit-ki.com/m>Vinhomes Timescity ase href="ht://www.phucuhandiresc levanltruo.com/m>Chunctr Handi resco ase href="ht://www.phucuhacig" levanltruo.com/m>Hacig" li văêlươ ase href="ht://www.muabanchucuvp6l kid n.com/m>phunctr vp6l kiny àm ase href="ht://www.t-choqugm-dihoqugcau.com/m>tânhoàg minanhoàg ckhu ase href="ht://www.bietn vinhomesdtruoakid o.com/m>Akiny vo V-nhomes Riverside ase href="ht://www.bietn vinhomesdtruohoqlqu.com/m>Hoa LanVinhomes Riverside ase href="ht://www.valenciagardenhanoi.com/m>Chunctr Valencia ase href="ht://www.d qu-ecolifecapitol.com/m>Chunctr Ecolife Capitol ase href="ht://www.b-cbietn vinpearl.com/m>B Ļt , th vinpearl ase href="ht://www.p-chop-uhoqug-ch2.crm/m>Căn th phúnhoàg anh ase href="ht://www.choe uevinhomesnguyenchiihanh.com/m>Cho , ui văêphònVinhomes NguyĻn Chí Thanh ase href="ht://www.d qukiugcenonr.com/m>D náêKiug Cecoer ase href="ht://www.p-chomelodyresidences.net/m>Căn th Melody Residences /stronga

  /span> /diva"> div style="posiipti: absoluie; left: -998px;"> spqu style="posiipti: absoluie; top: -998px;noverflow: ="ao;">">Chunctr ase href="ht://geleximcoacbidicity.com/m>abình citynh gtốt, view hồ, t Ļn ích h-Ļn n đi /span> /diva">"> div "omss="clearbreak"> "> "> spqu>Go to top /span>"> "> (funcipti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funcipti(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntts)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElemntt(o), m=s.getElemnttsByTagName(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parnteNode.insertBefore(a,m) })(window,documntt,'sescri','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');">"> ga('create', 'UA-55448320-3', '="ao');"> ga('send', 'pageview');">">">">