"+" "+nnowcgecDt/j() +t"n t H" +tmsidhNomls[nowcgecMsidh()] +t"năm " +tthisYeco);"htttttttt// vi-vnttttttttpt type=""http:ttpt pani"http:ttp ty -js"s=" +xml" er ul.menu-sidemenu">< ty -js"s="er ul.menu-sidemenu_inenu">< ty -js"s="er ul.menu-sidHồ><" re a-moduhap_g/thi-truong-khac/ho-so-thi-truong-khac.feed?type=atom" rhttp-emethod="sn-nt(' < ty -js"s="+xml" m ki(' hidden"ncontenpask" vaxt/ngm kic/(' hidden"ncontenoổng tvaxt/ngtym_m kic/(' hidden"ncontenrmat=o tvaxt/ng154c/(' h< ty -js"s="clm kb) {k">< ty -js"s="er ul.menu-sidemenu_inenu">< ty -js"s="er ul.menu-sidHồ> window.addEvent(' // hpt type=" 2 pan -js"s="er ull { toggnu">Mginpt pani
  :< ty -js"s="bg-inenu">t: "http:< ty id="er uhreferbase p:tt2 ty id="er uxogo! -js"s="pull hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Giấy phép ho p:tt2/ ty="http:ttp:p:tt2 ty id="banenu" -js"s="banenu toprise p:ttp:/ ty id="banenu topr -js"s="pull div.jrise p:ttp:ttp ty -js"s=" banenupep er ul.menu-sidemenu">< ty -js"s="er ul.menu-sidemenu_inenu">< ty -js"s="er ul.menu-sidHồ>h< ty e('

  "http:::::::::ttp ty id="er udth: marginrise p:ttp:ttp ty -js"s=" rgin-er ul.menu-sidemenu">< ty -js"s="er ul.menu-sidemenu_inenu">< ty -js"s="er ul.menu-sidHồ> window.addEvent(' // hpt type=" 2 pan -js"s="er ull { toggnu">Mginpt pani

   pt panipul>
  • pt panipul>
  • pt panipul>
 • pt panipul>
  • pt panipul>
< ty -js"s="clm kb) {k">::se se p:ttp:ttp ty id="er udth:-sidH topr -js"s="er ul.menuscsidemenu-er uhorizsidellayout-er ul.menuscsidemenu1 row-fluidrise p:ttp:/ ty -js"s="-er ul.menu-sidemenu pan12">< ty -js"s="er ul.menu-sidemenu_inenu">< ty -js"s="er ul.menu-sidHồ> 2 es/mod"ltrusn-="JavaSes/mo1.2"> vconIHRSS_WIDTH = "n-mod"; vconIHRSS_HEIGHT = "3mod"; vconIHRSS_SPEED = 2; vconIHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; vconIHRSS_SLIDESRARRAY=n/cotuanvi"; vconIHRSSFINAL_SLID /n'' nIHRSS_SLIDESRARRA[0]='>< pann-js"s=o/js/t-ext_marquenu">2anhap. rt} du rt} -quoc-te21299-bhi-d1p-ta-myntoigimothac.dver dec-thpe=atma-loduligi-0.2rhtt>Bh đÑc tBp, HMnm hợ mp H-STTT,ôngi táctThươ mngilngn lên "a