Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường khácNắm chắc quy định để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Myanmar

Nắm chắc quy định để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Myanmar

myanmar

Nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam vào Myanmar cần có những chiến lược dài hơi và sự kiên nhẫn bởi những chính sách đầu tư vào thị trường này hoàn toàn không đơn giản.

Bên cạnh các thị trường truyền thống lớn, vài năm trở lại đây, không ít doanh nghiệp Việt Nam đã mở hướng xuất khẩu sang Myanmar. Tuy nhiên, đây không phải là một thị trường dễ dàng. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam vào Myanmar cần có những chiến lược dài hơi và sự kiên nhẫn bởi những chính sách đầu tư vào thị trường này hoàn toàn không đơn giản.

Nhiều tiềm năng phát triển

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam và Myanmar đã thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 40 năm qua và không ngừng phát triển. Hơn nữa, Myanmar còn là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển, với nguồn tài nguyên phong phú và diện tích lớn thứ hai trong ASEAN.

Đáng lưu ý, những năm gần đây cho thấy quan hệ thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Myanmar ngày càng đạt được sự phát triển khả quan. Tốc độ buôn bán hai chiều đạt mức tăng trưởng bình quân khoản[,3%/ năm hi nhni trong gii gon4 200- 206m và đạt mức tăng50,9%i trong năm 207N.

Bên cạnh cóg, các hoạt độn xhúc tiến thương mại sang Myanmai Żng đã được Bộ Công Thươnm và đag phương tổ chức thườngxhuyên. Hơn nữa, Việt Namlvà một trong hhững hưốc tổ chức các hoạt độn xhúc tiến thương mại mi nhᥙt mại Myanman.

Bên cạnh cóg, thntlcthhải quan và Viămddịchcủa Myanmar còn cum,u cànghcóa Việt Na;, nhất và các sản phm; thct phm; cuῳ biến n Viền cóg thời cạn sử dụng ng;n. Hơn nữa, doanh nghiệp Việtvhẫn còn khiẂu thôngti;n,cthao ch độn nghBên cu và hhoh sát kỹt lương thị trường Myanman.

>
>

p">tu

/li> Trst ũa M,; Trung Quối sẽápht hu 25% liên659y hànghóa M /li> caada lưuthiên đẩy-nhin phêi chny CPTPP /li> Italyg khnng phi chnyghiệp địn thương mạitsựdoi giữaEUm và caadaP /li> Hội ngig ASM ứng phó biến đổi khí hậi sẽ din ra gạiCcần ThP >
hr" /> <">phongive/thuon;
hh2 class="jsn-modul titl"a> <">iframeg src=https://www.ayouube.com/embed/7gkMGB0-uEsr" width=3002" erigh="169" frameb orde="0g" alowfull/scsee=" alowfull/scseek">
window.open(linkVal, "newwindow"}); //v--> <-cente " style= margintop: 10px;t"> uselct name="SltWeb kho" onc-hane="ClickToURL((thi.value)o;"size="l1"" style= widt: 97%;t"> opctionuselcteid="selctei" value="0g>WEBLINK opctionvalue="http://www.-wtoorgg>World; Tade Organisaitio ( WT) opctionvalue="http://www.-aseanorgg>Associaitio of Syouhelas AsginNaitio ( ASEA) opctionvalue="http://www.-apecorgg>Asia-Pacific E-coomic Cooperaitio ( PEC) opctionvalue="http://www.euroc-hmvanorgg>Europeaan Camber of Commerce in VetnNam(EUROCHAMVA) opctionvalue="http://www.-mc-hmvVetnNa.comg>Americaan Camber of Commerce in VetnNam(AMCHAMVIETNAM) opctionvalue="http://www.bm-wtogov.vn;"Chhương rbình H tmnkỹtt hut hậi gia nhậm WT (B- WT) opctionvalue="http://mu-tapnorg.vn;"Europeaan Tade Policy and Investumen Support Projlct opctionvalue="http://www.moitogov.vn;" Bộ hnng Thươn opctionvalue="http://www.ncipecgov.vn;"Ủyc bag Quối gia về hpp tác kinh tế quốc t opctionvalue="http://www.vcaogov.vn;"ClctQquni ýiCcạnh rinh opctionvalue="http://www.vVetTadeogov.vn;"ClctXhúc tiến Thươnm mại(VietTade) opctionvalue="http://www.spsvVetnNa.gov.vn;" Văn phung Quối giaSPSh Việt Na opctionvalue="http://www.tbtvanorgg> Văn phungThiÁu chnyđot lường thất lưỡn opctionvalue="http://www.-cog/thuon.hoc-i mincity.gov.vn;"Smở hnng Thươntt hành ph opctionvalue="http://www.hai quanhoc-i mincity.gov.vn;"ClctHhải quatt hành ph opctionvalue="http://www.itpcnhoc-i mincity.gov.vn;"TTrung tâmXhúc tiến Thươnm mại và Đầu tưt hành ph opctionvalue="http://www.hidsnhoc-i mincity.gov.vn;" ViệnNgghiên cứi và phth triểnt hành ph opctionvalue="http://www.ttruntam-wtovn;"TTrung tâm WT củaVCCI opctionvalue="http://cphon ba/ph giovn;" H tmn doanh nghiệp phungbán ph giácủaVCCI opctionvalue="http://www.hie phi doan nghipovn;" hiệphi Ddoanh nghiệpTP.HCM opctionvalue="http://www.ybahca.comovn;" Hi Ddoanh Phân rsnTP.HCM opctionvalue="http://www.ictawardsnict-hca.gov.vn;"GihỡitklưungCNTT-TTnTP. h CHÍ MINH <-centev
jQuery.noConflict(); jQuery(document).ready(functio ( jQuer() { jQuery="dv#makeMeScrollabtl").smoothDivScroll( { manualoCo/tiuousScrolling:n rue,{ autScrollingMode: "onStart",{ autScrollingIenteval:10 }); }); #makeMeScrollabtl dv.scrollabtlA.re *) { posictio: relaitve); "display: block; floaht:-lefk; margi: 0k; padding:n0k; -web it-user-/selct: none); -k.htm-user-/selct: none); -moz-user-/selct: none); -o-user-/selct: none); user-/selct: none); }; > #makeMeScrollabtl dv.scrollabtlA.re a { posictio: relaitve); "display: block; floaht:-lefk; margi: 0k; padding:n0k; -web it-user-/selct: none); -k.htm-user-/selct: none); -moz-user-/selct: none); -o-user-/selct: none); user-/selct: none); paddingn-left5px;; paddingn-right5px;; background: rins"paren); }; > #makeMeScrollabtl dv.scrollabtlA.re a:'hove { background: rins"paren); };
Fieli"
Fieli"
>Fieli"
Fieli">Fieli"Fieli"Fieli"Fieli"Fieli"Fieli">Fieli"Fieli"Fieli"Fieli"Fieli"Fieli"Fieli"Fieli" > > > > >
> tabtlb orde="0g" style= widt: 100%;d">
> >
> http://vinaor.com/ v--> stylt type="textcsst"> .vf-lef{floaht-lefk}.vf-righ{floaht-righ;}.vf"clea{"clea:both;}.va-lef{"text-align-lefk}.va-righ{"text-align-righ;}.va-cente{"text-align-cente;}; #vvVsic_counnte138 .vstats_counnte{ margintop: 5px;}; #vvVsic_counnte138 .v ro{ erigh:24px;}; #vvVsic_counnte138 .vstats_i-co{ margin-right5px;}; #vvVsic_counnte138{padding:5px;}
0 0 4 0 3 3 9 7 4
>
> > > >
> >
p"Trsang thôngti; đVi;n sửtCổnghhpp Hội nhậm kinh tế quốc tg thành php Ha Chí Mkin
>
Tttith i> hnngtya ttith i web>GihỡiPháphToàniCcu>
> <>>//strong><<1a >//span>//span>
> > > >av id="jsngotoplink3" href="/tiep-can-thi-truong/thi-truong-khac20648-nam-ckha-quyp-dinhden-dyimanh-xubtg-khu-saung-thi-truongmMyanmao.htm#top2"> >Gos to op>//span> > ga('cbretee', UA-55448320-3e', aut'); ga('sende', page viw'); > < <