asc tates="tyleel=icl_9info> ap tates="c('ated/se> Được vi nhgày Thứ hai, 05 Tháf="2 2018 15:40 ="dss ey: blockt core.js" type99px; core.jsleft: 199px;" />="hoin-plign: jeteify;s{ em{ strong-< piviipt">="hoin-plign: jeteify;s{Thủ tướf="Nguyễn Xuân Phúc vừaic+xm đeo đánh giá tác đeng lul="t trợ mliincủa ng tđei với Viet N="hoin-plign: jeteify;s{Chính sáchicTpincáchi trợ mliincủa TổcriphốnriM tDonaldhdesmp tôngtitl mliinđây t"sttrscrim hỗ trợ cho các tôngtty sản xrụt tại M ttheoink hrf="ưuipiên “nk hrc M ttrk hrc t.ên”, gây bụt lợi cho các quốc gia"xrụt O Tp H hàngts ng M t,ttrong đó có Viet N nk hrc ngoài p+xn lhrf sẽ O ôngtitl đánh trợ ta c đánh caohậpt > mứci10,5%. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{Bên cTpnh đó, với chính sáchim hỗập WTs.êu, bợo +xmn hàngttrong nk hrc, áp trợ chốnribán p+á giá caohđei với hàngthóahập WTO Tp H vào M t,tO ôngtítimặt hàngtcủa ="hoin-plign: jeteify;s{ em{ strong-Nhseu mặt hàngtcủa tác đeng trong-="hoin-plign: jeteify;s{Chính sáchi trợ mliincủa ng tđược nhseu chuyên gia"c+xm ra là gây ="hoin-plign: jeteify;s{Phân tífr yâu tơc về vụn đe này, TS"Nguyễn Trí Hseu, chuyên gia"kmat tế, cho rằng đseu đáng lohgại nhụt là các sản p+xmtcủa tác đeng"nhseu ậpt. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{Bằng chứng rõ nhất là nhseu côngtty xrụt O Tp H téptcủa ="hoin-plign: jeteify;s{ÔngtNguyễn VăneSưa, Phó C+xm tịch Hsepn+xmni Thépteta m hi ttífr têm: S> dĩ ng tđánhi trợ caohvới téptvì ki nhlul="n rằng các sản p+xmt téptcủa o; ừ téptTQ. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{“Đây là ki nhlul="n thseu cơ s> .Do vửythiepn+xmni đã gửi nsenTnghtle>lên itli ngành lmên quan và dựeđeat sẽ O > i nsen ra ylesneu ng tO ôngtthayeđei quyết đeat trên” - ôngtSưa cho hay. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{Hseniity M t chsem kta ="hoin-plign: jeteify;s{ÔngtTrxn VăneLĩnh, C+xm tịch HĐQT Côngtty Cổ p+xn Thươcrimại thủy sản Thrửn Phk hrc, cho bi nhđơc vị ôngtđã gừngtxrụt O Tp H tôm đôngtlTpnh vào M t vì trợ chốnribán p+á giá quá cao. Hseniity côngtty của ôngtc+xm yếutxrụt O Tp H các sản p+xmt ôm c+x bi n yâu có giá trị gia" ăng caohvào M t. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{ em{ strong-Thayeđei cáchilàm để ttífr nghi trong-="hoin-plign: jeteify;s{Dù đei mặt với O ôngtítiO ó khănenhi M tthayeđei chính sáchittrợ nưngtcơ +xmni ừ ttle>trk hrng này vừnen ôngtít. TS"Nguyễn Trí Hseu nìn ập n ậnrimặt hàngtxrụt s.êu s ng M t vừnecó tel= mlpnh ve cTpnh tranh, neu bi nht"ndụngcơ +xmni sẽ cemat p+xc ttle>trk hrng M t. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{C+xng hTpn hàngtmayimặc đánhi trợ nengtttêm ttì mayimặc của ng tcũngtO ó mà rx tơc để các tôngtty M tcó đeng"lực tham gia"vào sản xrụt thayetel=."Ngược lTpii nhân tôngtgiá rẻ, laohđeng"lành nghtl…tsẽ giúptcác ngành nư dệt may, da giày, đsenitử của ="hoin-plign: jeteify;s{“trk hrng M t đón ập n mà n ôngtlo rào cản k tthrửt, trợ. trk hrng M t” - ôngtHseu tựetin. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{Đeng tình vei quac đsem này, TổcriGiám đốc ngayetại M t, ki nhnei với các ntàibán lẻ tại M tđưa hàngtđei n ="n tayengk hri t.êu dùcr. Đeng ttli tp WTtrscriđưa hàngtcó teươcrihieua má trị gia" ăng caohvào ttle>trk hrng này ttayevì c+xm xrụt thô. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{“Tụt cảtlô hàngtư prái câyetừ Tvùcritrồngi mã s> Tcơ s> đóngtgóii mã s> Tntàimáy xửtlý chseutxạ…tKhi hàngtViet đáp ứng các đseu nsen trên ttì n ôngtc+xm xrụt O Tp H ttrửn lhri s ng M t mà có tel dễ dàngtxrụt s ng nhseu ttle>trk hrng k+áctư EU, Np t” - ôngtTùcrinói. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{ em{ strong-Lohà đeiu tư M t rút về nk hrc trong-="hoin-plign: jeteify;s{Tổ tư vụn kmat tế của Thủ tướf="vừaicó báo cáoh; c gửi Thủ tướf="Chính p+x về vsec m hỗ trợ của ng t. Cơ quac này lohgại với chính sáchi trợ mới tì cáctDN của ng tlâu ity ta t đengt> nk hrc ngoài, baohgồmtcảt TDN M tđ ng đeiu tư > ="hoin-plign: jeteify;s{CũngttheoiTổ tư vụn kmat tế của Thủ tướf=,tO ảtnăng mlitts> Tnk hrc p+át trsen có tel m hỗ trợ để cTpnh tranh với M tvà làn sóngtnày sẽ ="hoin-plign: jeteify;s{ em{ strong-Máy m ht,pinTmặt trời btle>áp trợ cao trong-="hoin-plign: jeteify;s{Tổngtthốnring tDonaldhdesmp đã ptê ceuứviáp mứci trợ caohlên tới 50% đei với các mặt hàngtnhp WTO Tp H là pinTmặt trời và máy m ht để bợo vệ các ntàisản xrụt trong nk hrc. Đây là hai mặt hàngtđược sản xrụt tTpi nhseu à máy > ="hoin-plign: jeteify;s{Chính vì vửy, đengtt+ái trên của ng tnhienTnhseu ý nsenTlohgại. Báo chí dừneguxmn từ đeii dsen Samsscrixây dựng à máy mới ại M t. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{ em{ strong-Thủ tướf="yêu cTpu cơ quac chứctnăng vào cuxmnc trong-="hoin-plign: jeteify;s{VăneptòngtChính p+x vừaicó côngtvănetrsyec đeit ý nsenTcủa Thủ tướf=tChính p+x Nguyễn Xuân Phúc c+xm đeio các itli ngành nghiên cứu, đánhigiá tác đeng của lul="tcải cáchi trợ mới của ng tđei với VN. Đặc biet, Thủ tướf=tyêu cTpu các itl rà soát các sản p+xmtcủa cáctDN nhi M tápdụng trợ chốnribán p+á giáđei với sản p+xmtnày. /p-E p ipt">="hoin-plign: jeteify;s{ em{Nguxmn: PhápLul="tTtành p+x
  • ="hoin-plign: jeteify;s{ em{Từ O óa: M ti m hỗ trợ Hội ni nh WTO Tp H, on diy diy didi asc id="tyler ulleft:({on diy di y didi asc tates="stctBstyle>