wjQry.s.noCflict.j();script> nshis="firt> wTm pcậtỻ trường AT trường ASEAN - ing" $' $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/otxuatnhau.jpg" dth: ="150" alt="otxuatnhau" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Mniđây, B Nô tiệp HCvà Cô tiệp HCỉ qubm n Mnlaysiag(MOA)đã ohô tbáoế m dừ tập kinpu ntức Vp t New vnilý an dưlờnngrhc trc sâuứciđag(MRL) vờnt quá ngờn to phépcủa nờnt này.scp ri

$scp ing" $' $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/gaovietnam3108.jpg" dth: ="150" alt="gaovietnam3108" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Tng thôc ng Philipper Rodghto Duterte đã quy qđộn tđpuhỉ s tchí tsách ập kinpu go theo hưn timn cửa ậpm "p nệp / giá go tiêuhụ trong nờntđang khô tàừ túăngrưong hời gianrgn ây.scp ri

$scp ing" $' $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/n-tgsahton13032018.jpg" dth: ="150" heht: T84" alt="c-tgsahton13032018" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Vp t New là ohà tviênSEAN - có kimàạch tươ tmi ln ậpt vniCampuchia, hai nờnthưn titnimnc tlêukimàạch xuất ập kinpu ột 5ức USD.scp ri

$scp ing" $' $'Thái L_n-ộnitáctươ tmi ln ậpt của Vp t New ưong EAN - $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/kimhiachVietNewT-aiL_n.png" dth: ="150" heht: T88" alt="kimhiachVietNewT-aiL_n" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Thái L_n là ộnitáctươ tmi ln ậpt và cũ tlà bn hà Trộu tiênSưong khu vncSEAN - ột kimàạch song pươ t10 c USD vniVp t New,tí tỉ qt ohá g 8/2018.scp ri

$' Xid tm p... $scp ing" $' $'Bài vm tgcủa T tưn tiNguyễn Xuân Phúcnhân Hi nhg trWEFSEAN - 2018 $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/hiuyemxuanph-t27032018.jpg" dth: ="150" heht: T100" alt="hiuyemxuanph-t27032018" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />ng thTTĐT Chí tố trânSưọ thginitệp uutoà vănibài vm tg“Hi nhg trWEFSEAN - 2018 - Chg tâay xây dựntcng Trộn TrEAN - ưong hời kỳ cách mntcô tiệp HC4.0”gcủa ỦyviênSB Chí tưị, T tưn tiChí tố Nguyễn XuânSPhúc.scp ri

$' Xid tm p... $scp ing" $' $'Đareà tVp t vàl hôc ng phân ố Hiế i Thái L_n: Cánh cửa o eà tVp t vàl Thái L_ngày 06mi t rng Trhơ $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/tuanlehangvietnamcaii-ail_n.jpg" dth: ="150" heht: T84" alt="tuanlehangvietnamcaii-ail_n" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Kimàạch tươ tmi hai cệpu gina Vp t New và Thái L_n ột 15,3 c USD năm 2017 và ppn ộu ột 20 c USD năm 2020. Tuy nên, Vp t New đang ập kisiêuức Thái L_n cao ậpt ưong khu vncSEAN -.scp ri

$' Xid tm p... $scp ing" $' $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/inhaivietnaminlaysiaejpg" dth: ="150" heht: T91" alt="inhaivietnaminlaysia" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Phátubpuh i Hi nhg trhp stáctn tvờn tVp t New-Aan/t,rC ứcch Phò Trtươ tmi Mnlaysia-Vp t New ô tDatuk HowardrCoo o bm t,mc dù cácmt hà TrôccSppm Vp t New rpt đagdnt, có ỉ t lờnngrƑ Ht,tuy nên cácmt hà Trnày rpt khó vàl th trường ASMnlaysia, hiuyên nhânSchí tdn ộn ỻpu này xuất phátuc lý an tô giáo.scp ri

$scp ing" $' $'Kimàạch xuất npu go Vp t New sang Mnlaysiagăngrộngtubn $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/gaoxuatnhau0904ejpg" alt="gaoxuatnhau0904" dth: ="150" heht: T100" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Theo phóngrviênSTTXVNh i Kunla Lumpur,ố lp uutc ng kê mniậpt chl thy ưong 5 ohá g ộu năm 2018,kimàạch xuất npu go Vp t New sang Mnlaysiagột gn 122,4 ưp uuUSD,găngr177% so vnicùng kỳ năm 2017.scp ri

$' Xid tm p... $scp ing" $' $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/i-ttheoxuatnhau2606ejpg" dth: ="150" alt="t-ttheoxuatnhau2606" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Chia sẻh i lễ ký hp stáccện lờnc vniTp kiđoà Sojitz (Np t)ghiày 25/6,lã tđo Tp kiđoà Mavin (anh nghiệp HCVp t có vc n ộu tưcủa Australia) o bm t vàl cc itá g 5, ctainer u t tt heo ộu tên của cô tty đã đờnc xuất sang Myanrgi. Đây là ln ộu tiênSƺ tt heo tươi của Vp t New đờnc xuất npu theo đờng ASchí thiạch.scrpan/scp ri

$scp ing" $' $' !-- hoEnd show_tle="--/

="xt/j-align: justify t/simgrc="/mlage/vsoUyemoHh t_dang_tlnoUyem_2018/Aan/tflags19032018.jpg" dth: ="150" heht: T65" alt="Aan/tflags19032018" yle> ="rgin-right: 199x; floa auft: ;" />Tong 20 năm qua, EAN - là ộnitáctươ tmi th y sản ln của Vp t New. Theo lp uutc ng kê của Hải quanVp t New,EAN - luô là 1 ưong 10 h trường ASXK th y sản ln ậpt của Vp t New.scp ri

$scp ang th1 ưong 6 ưa A

 Đầu têh
 •  ang thườnc 12  3  4  5  
 •  ang thsau 
 •   
 • bbbb

  wi // script> -rpan nshis="n-modu-matoggco">Mu uscrpan/
   wscrpan/sul>
  • wwi
   • wi
   • wi
  • wi
   • wwi
   • wi
  • wi
   • wi
   • wi
  • wi
   • wi
   • wi
  • wi
   • wi
   • wi
  • wi
   • wi
   • wi

  wi ="display: block; rgin-rift: : auto; rgin-right: 19auto;" />

  i i
 • i
 • i
 • i
 • i
 • i
 • i
 • $'H i ập kini ttm iquc ttm : ĐarĐn TrTháHCộm n Hàn Qc tgn hơ i
 • i wi

  ="display: block; rgin-rift: : auto; rgin-right: 19auto;" />

  wi

  wi-- h nction() ClickToURL(linkVal) { if (linkVal != 0) $window.open(linkVal, "newwindow") } //--/ ="rgin-ritop199x; wi-whlrct ame="SltWebkhoa" onchang"TClickToURL(i-ts.value);" siz"T1" yle> ="dth: : 97% wi-opon() whlrcted="whlrcted" value="0">WEBLINK riWorldSTnade Organisaon" (WTO) riAssociaon" of Southehi> AsianrNaon" (EAN -) riAsia-Pacific Entaomic Cooperaon" (EPEC) riEuropn/t Chamb/s of Commerce inVetnam (EUROCHAMV-) riAmeric/t Chamb/s of Commerce inVetnam (AMCHAMVIETNAM) riCươ tưình H ượ kỹ ohup t p u gia ập kiWTO (B-WTO) riEuropn/t Tnade Policy and Investnu t Support Projrct riB Cng tiThươ t riỦybanrQc tgia về Hp stácni ttm iquc ttm riCnc Qn lý Cntưh n riCnc Xúctm hThươ tmi (Vetnade) riVăniphò tQc tgia SPS Vp t New riVăniphò tTiêu chn o lờng ASỉ t lờnng riSn Cng tiThươ tutnnh phc riCnc Hải quantnnh phc riTng tâm hXúctm hThươ tmi và Đầu tưẴnnh phc riVp nrNgêhcc u và épt ưpn nnh phc riTng tâm hWTO của VCCI riH ượ anh nghiệp HCỉ ng bániphá giá của VCCI riHp HCi nhDnh nghiệp HCTP.HCM riH nhDnh nghhân rẻhTP.HCM riGiải tưn tiCNTT-TThTP. Hp CHÍ MINH wi jQry.s.noCflict.j();i jQry.s(docunu t).ady',(nction() (jQry.s) { jQry.s("div#makeMeScrollab="").smoothDivScroll({ manualCfln-tuousScrolli t:Strue, autoScrolli tMode: "onStarn", autoScrolli tIer/sval:10 }) r }) r ype="text/jacsc/> #makeMeScrollab=" div.scrollab="Aady * { posion(): relaonve r display: block; r floa auft: ; main-r: 0; paddi t:S0; -webkit-user-rhlrct: none r -kml" -user-rhlrct: none r -moz-user-rhlrct: none r -o-user-rhlrct: none r user-rhlrct: none r } r #makeMeScrollab=" div.scrollab="Aady a{ posion(): relaonve r display: block; r floa auft: ; main-r: 0; paddi t:S0; -webkit-user-rhlrct: none r -kml" -user-rhlrct: none r -moz-user-rhlrct: none r -o-user-rhlrct: none r user-rhlrct: none r paddi tift: :5; r paddi tight: 15; r background:ưh sptyt" r } r #makeMeScrollab=" div.scrollab="Aady a:hover{ background:ưh sptyt" r } r ="dth: :300; heht: :98; main-r: 0 auto; posion():relaonve /> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%">
  ="100%">
  ="100%">
  ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%"> ="100%">wi ="dth: : 100%; ="dth: : 70%; ="xt/j-align: ght: ; ="xt/j-align: ght: ;> http://vinaora.com/ --/ ype="text/jacsc/> .vfft: {floa aft: ;}.vfght: {floa aght: ;}.vfclrch{clrch:both;}.vaft: {xt/j-align:ft: ;}.vaght: {xt/j-align:ght: ;}.vaceer/s{xt/j-align:ceer/s;} r#vvsio_souer/s138 .vstats_souer/s{rgin-ritop195; } r#vvsio_souer/s138 .vrow{heht: :24; } r#vvsio_souer/s138 .vstats_ic" {rgin-right: 15; } r#vvsio_souer/s138{paddi t:5; } 0scrpan/srpanrnshis="vdigio-0" tle="TVinaora Vsioors Couer/s">0scrpan/srpanrnshis="vdigio-4" tle="TVinaora Vsioors Couer/s">4scrpan/srpanrnshis="vdigio-2" tle="TVinaora Vsioors Couer/s">2scrpan/srpanrnshis="vdigio-6" tle="TVinaora Vsioors Couer/s">6scrpan/srpanrnshis="vdigio-8" tle="TVinaora Vsioors Couer/s">8scrpan/srpanrnshis="vdigio-4" tle="TVinaora Vsioors Couer/s">4scrpan/srpanrnshis="vdigio-7" tle="TVinaora Vsioors Couer/s">7scrpan/srpanrnshis="vdigio-1" tle="TVinaora Vsioors Couer/s">1wi Giấy phéphot ộng tiTng thhô tn-t ỻptứcức thp số 103/GP-ICP-STTT,hTP. HpiChí Mi t, hiày 06 -12-2012.
  Bn quyn ccvề Tng tââm H ượ i nhập kiWTO của hà h phc H iChí Mi t (ccVp nrhiên cứu phátupn TP.HCM)

  ="floa aght: ; rgin-ritop1-25; ">Thm tgkm bi Cng tity hm tgkm web Giải PháHCToàn Cầu
  ="posion(): absoluoe; lt: : -999; "> ="posion(): absoluoe; top19-999; overflow19auto;">

  ln Trcng tihiệp H giá rẻh i hà ni n, ln Trcm bocâu, ln Trth , ln Trgà Hưn tidn pươ tpháp phcc iitóthưức ệp uiquCỉ hsauh1 un scdụng Phân ố Himáy làmocám uy ín, giá rẻ, miễn phí ship eà ttoàn quc t Cg tcấp lo tco thiup ch t lờnng nkinng tiỉ,m Hieà ch cc n ="posion(): absoluoe; lt: : -998; "> ="posion(): absoluoe; top19-998; overflow19auto;">Vinhomes Gard niaChg tcưGoldrgik CityThe RnerBow 8XDự án Ceera Pgik Tân BìnhVinhomes Ceerral PgikChg tcưCeeruryChg tcưDiamond Lotus LakeVewChg tcưSSGCTowerChg tcưSunrise CityChg tcưThe One Sài Gò Chg tcưCeera PgikDự án Goldrgik CityChg tcư87 Lĩ t NewChg tcư88 Lá tH Chg tcưCầuDiễnChg tcưHải ĐăngrCityChg tcưImperia 360 Giải PhóngChg tcưRoyalrCityChg tcưRubyCTowerChg tcưJamona Golden SilkVinhomes Golden RiverChg tcưGoldseas()Chg tcưGoldsilk ComplexDự án The Sun AvenueThm tgkm ubpt ohự ontpgikThm tgkm uni n oh t royal cityVinhomes Gard niaVinhomes ba sonVinhomes Gard niaCầuDiễnVinhomes Mễ TrìChg tcư93 lò đúcDự án Chg tcưGoldrgik CityChg tcưVista VerdeChg tcưSamland AirportChg tcưgamuda the twochg tcưtincom city 360 giải phóngKhu ô ohị ptyk cityChg tcưtây i residonceChg tcưgolden anrkpnhChg tcưMon CityCănii An GiaRiversidoCănii 8X RnerBowmasteoi oh o đincănii full hsewhcănii carillo 2tân phúChg tcưthe sun avenuechg tcư283 Kươ tTng tChg tcưGemek PremiumGoldrgik city 36 i tùngmu Chg tcư60B Nguyễn HuyCTưn tHDMon City Mỹ ĐìnhChg tcưImperia Gard nDự án 60B Nguyễn HuyCTưn tVinhomes Liễu Giaichg tcưthe vetstaBpt ohự Tng tYêhChg tcưA" adna ComplexChg tcưộna ốcChg tcưTnnh An Towerudic riversido 122 vĩ t tuyhacinco complex lê văn lơ tchg tcưgreen starsChg tcưKimLũChg tcưMon citychg tcưdiamond lotusDự án 69 Thụy KuêCondotel Gng d Worldcănii Vinhomes Ba SonChg tcưThe GoldVewvinhomes rần duyhư tchg tcưvinhomes ceerral ptykdự án vinhomes gard niagoldseas() 47 hiuyễn tuânChg tcưGoldMgik CityCănii sahtonres PlazaCănii sahton p_noramaCeerral coast à n tGng d World PhúQc tBpt ohự PremierVllageHoa Pưn tVnhomes RiversidoChg tcưEcolifetây iVinhomes Times cityChg tcưH_ndi rescoHacinco lê văn lơ tchg tcưvp6 lh. àmtân hoàng minh hoàng cầuA. àl Vnhomes RiversidoHoa LanVnhomes RiversidoChg tcưVaftnciaChg tcưEcolifeCapitolBpt ohự vinpearlCănii phú hoàng anhChl thuê văn phò tVnhomes Nguyễn Chí Tha tDự án KingCeererCănii Melody Residonces ="posion(): absoluoe; lt: : -998; "> ="posion(): absoluoe; top19-998; overflow19auto;">Go ol top --/