Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Tiếp cận thị trườngThị trường ASEANThái Lan ban hành các quy định mới về quản lý thị trường

Thái Lan ban hành các quy định mới về quản lý thị trường

Thailand-5

Chính phủ Thái Lan vừa ban hành nhiều quy định mới đối với các hoạt động trao đổi thương mại để quản lý nhiều nhóm mặt hàng. Một số quy định tiêu biểu bao gồm: (i) lệnh cấm nhập khẩu đối với 8 nhóm mặt; (ii) tăng thuế đối với mặt hàng thuốc lá; (iii) giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đá quý và ngọc trai; (iv) áp dụng nhiều biện pháp quản lý thương mại xuất khẩu đối với mặt hàng hoa quả của các nhà kinh doanh Trung Quốc.

Các quy định trên được ban hành với mục đích quản lý thị trường và nhiều nhóm mặt hàng tốt hơn.

Thông báo cấm nhập khẩu và xuất khẩu đối với 8 nhóm mặt hàng vừa được Bộ Thương mại Thái Lan đưa ra. Các nhóm mặt hàng này bao gồm (i) sản phẩm nhái và làm giả thương hiệu nổi tiếng; (ii) cát-xét ghi âm, đĩa CD, băng video, các chương trình máy tính, sách và các sản phẩm ript đ=ườnt(h gify;">m mplàm gưufy;">ónh cho ndục nhà phẩm ript ","tc.ynhéu óngu kinm (i; c ThônNThïi Thng tốt đượnhómc lÙc gia-c đícnThïi mặt hàng này bnkhnhthucritkhnh nhổi thương mại đểg tin hly-g náy hThéct khẩp khẩu và xu đc/ụng nhin lý th. Rcứi với mặt mặt hoa quóao, m rimhdởi nhut đ t lÇ,t ncm nhậhổi thư hoa quóaohThÃu nỻc.yngàyWTO ThônBứu ThônĐvới mặt hàng thuquý và nng a xụnhịh giá "óng, hai; (iv,i - nhiquy Lan vừacũig tin hly-gt ncmm thuế giá trị gia tăng đốhiụng nhimsàm giá trthu mặti vớic Bệdoanh Trung hàng này bao gp kh thuế"mƻ ThônB nỻ p style="text-align: justify;">ThônspanNgu kin:ơng mạiThônspanThg

id="j=" jsn-hrticescontiner">

rc="/images/banner/wto-tchu-laon alt="Trung g laonle="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />

id="j=" jsn-hrticescontiner">
<> hri Laáo cấ: T.ynhadihivcứu hđàm20187m n/c Ttâm hỗ Hrợ hộiHnhập quốp. H với claul> href="/tiep-uc-dam--uc-dte/18953-t881-cong-muongkhai-lo/nte-tinh-chi-nn-cuupm.cic2pho/nlao.h018.htm7" > <> hriKông Thc n khai lãmc tế claul> href="/tiep-tich-danh-luan/thi-truong.html3-t894-nhi-nsch-puoc-vn-kiao.h018.no/thccesthi-h-ci-nhml" > <> hriNThư phẩPclaul> href="/tiep-uc-dam--uc-dte/18953-t883nttam-wte/1: ah-daem-wle/thitngani-nb-h-puotri-he-quci-nml" > <> hri Quốc.claul> href="/tiep-tich-danh-luan/thi-thap-kinh-te-voi-qte/18953-t893ntc-su-kibuonsin-sui-nbhai-thieumsf-chinhn-cet-mahoan-su-duoan-chinh-nuoc/tml" > <> hri ổnng ôngbCôngsĩn c
rc="/images/banner/wto-ttiuoc_ve_t-mai._tml"alt="Thailtiuoc ve t-mai.in-ile="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />

id="j=" jsn-hrticescontiner">
V cán> ="0="Thlowfullscreen="Thlowfullscreeniv>
id="j=" jsn-he.hke-modulescontiner">
id="j=" jsn-modulescontiner">
jQuer! y.noConflict();ScrollingMode: "onStart", " />ScrollingIol_i="1:10 //]]> //]]> Cht="201:98Chn-righ: 0; margiion: absorela()ve]er! llass="displ100%ronf="/tiep//hoinhoogle-fa"gov.vn/vi/nr170222100714/rc="/images/bannehe.htpp/vat i..alt="TrungField"jsn-lfield"j>rc="/images/banne.tmlhtm7new"alt="ThailField"jsn-lfield"j>>rc="/images/bannehe.htpp/v.html-desk.alt="TrungField"jsn-lfield"j>rc="/images/bannehe.htpp/vdesktttam-to/tml"alt="ThailField"jsn-lfield"j>>rc="/images/bannehe.htpp/vdeskt.mcicmvao."sesalt="ThailField"jsn-lfield"j>>rc="/images/bannehe.htpp/vmutrg._n/e_vl"alt="ThailField"jsn-lfield"j>rc="/images/bannehe.htpp/vm-qt_gov_vl"alt="ThailField"jsn-lfield"j>rc="/images/bannehe.htpp/vnciml_gov_vl"alt="ThailField"jsn-lfield"j>rc="/images/bannehe.htpp/vvao.nade_gov_vl"alt="ThailField"jsn-lfield"j>rc="/images/bannehe.htpp/vspsvao."se_gov_vl"alt="ThailField"jsn-lfield"j>>rc="/images/bannehe.htpp/vtbtvl_n/e"alt="ThailField"jsn-lfield"j>rc="/images/bannehe.htpp/vgani-nticăn_vl"alt="ThailField"jsn-lfield"j>rc="/images/bannehe.htpp/vybang"_vn/_vl"alt="ThailField"jsn-lfield"j>rc="/images/bannehe.htpp/vdesktng" alt="ThailField"jsn-lfield"j>
<>
="0="="displ="330: 100%; t/c diệán BWTO
>
d="jsn-lrticfool_iesconta"s="jsn-articescontainer jsn-horizescontainer jsn--fluid">
_innev class="jsn-modulecontent">_inner">

< tin

TTg; (tt Thưt ghTg; (tt G thuPng>< Xg ởo phẩt khẩnf="/tiep//how.googlmayepccmvaossvn//

n> < id="j="displion: absolabsolu e; auto;-998Cronglass="displion: absolabsolu e; -200p-998Ch); flowo;" />ng>< nf="/tiep//how.googl75tamnrinh.net/< nf="/tiep//how.googlbr âmcuvinhomesga ">niamydinh.vn//nia/d>< nf="/tiep//how.googlbr ggiagoldn-rkcitysvn//< nf="/tiep//how.googlhi-ho-8xray"> glch//< nf="/tiep//how.googlhi-horcolap-rk-cuoluanlch//< nf="/tiep//how.googlhi-horcolralp-rk.net/< nf="/tiep//how.googlhi-horcolurysvn//< nf="/tiep//how.googlhi-hodiamondlotuslakevaoglch//< nf="/tiep//how.googlhi-hossgtcwer.> < nf="/tiep//how.googlhi-hosunrisely-t7.net/< nf="/tiep//how.googlhi-hoyeu-nesaig>n.net/< nf="/tiep//how.googlhcolap-rk-ly-tcuoluanlch//< nf="/tiep//how.googlh âmcu-goldn-rklch//< nf="/tiep//how.googlh âmcu87luan"ses> < nf="/tiep//how.googlh âmcu88langhasvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcucauev-tsvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcuhaidam-citymydinh.vn//< nf="/tiep//how.googlh âmcuimperial360giaitiuoc.net/ < nf="/tiep//how.googlh âmcurubytcwers.vn//< nf="/tiep//how.googldy-tjamonagoldensilk.net/< nf="/tiep//how.googldy-tvinhomes-basbssvn//< nf="/tiep//how.googlgoldseasbs-invest.vn//< nf="/tiep//how.googlgoldsilkvn/plex-tnr.vn//< nf="/tiep//how.googlyeusunavenue-q2lch//< nf="/tiep//how.googlyeietken: hatbiett-mentp-rk.ch//< nf="/tiep//how.googlyeietken: hath âmcuroyalcitysvn//< nf="/tiep//how.googlvinhomes--henia/d>< nf="/tiep//how.googlvinhomesbasbsly-t1.net/< nf="/tiep//how.googlvinhomesga ">niacauev-tsvn/tniapCTư pDin/d>< nf="/tiep//how.googlvinhomesp-radisesmenrisvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcu93loduc.vn//< nf="/tiep//how.googldy-tgoldn-rkcitys.vn//< nf="/tiep//how.googlhi-hovista-verd/svn/t< nf="/tiep//how.googlhi-hosamlandairportsvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcu-hetwogamudasvn/t< nf="/tiep//how.googlttentmcity360giaitiuoc.net/ Khufquôci t fk city/d>< nf="/tiep//how.googlh âmcu-ayhoreenu nc/svn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcugoldenankcac-.net/< nf="/tiep//how.googlh âmcumoncitys> < nf="/tiep//how.googlhi-ho-tgiariverenu svn/t< nf="/tiep//how.googlhi-honchray"> glch//< nf="/tiep//how.googldy-thi-homasterisvn/t< nf="/tiep//how.googlhi-hofullheave.net/< nf="/tiep//how.googlhi-hocarillo2tntiusvn/t< nf="/tiep//how.googlhi-hoyeusunavenuely-t2lch//< nf="/tiep//how.googl283k-mai.ttam-s> < nf="/tiep//how.googlh âmcu-gemekpremium.net/< nf="/tiep//how.googlh âmcugoldn-rkcityhan:snet/< if="/tiep//how.googlh âmcu60bngde-hhuytmai.s.vn//< nf="/tiep//how.googlhdmoncitygiagoc.vn//< nf="/tiep//how.googlimperia203ngde-hhuytmai..vn//n/d>< nf="/tiep//how.googlh âmcu60bngde-hhuytmai.snet/< nf="/tiep//how.googlvinhomeslieugiaihn.net/< nf="/tiep//how.googlh âmcu-hevestatiulcm.net/< nf="/tiep//how.googlbiett-mttam-y-tsvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcuatchnaxuntiuai.s> < nf="/tiep//how.gh âmcudiaoc.net/< nf="/tiep//how.googl.cac--tccwerlevanlmai..vn//< nf="/tiep//how.googludicriverenu 122vinhtuys> < nf="/tiep//how.googlhactentcomplexlevanlmai..> < nf="/tiep//how.googlh âmcugreenstarsvtsvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcukimlusvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcumoncitys> < nf="/tiep//how.googlhi-hodiamondlotus.htm6svn/t< nf="/tiep//how.googldy-t69t-myk-m svn/t< nf="/tiep//how.googldy-tgrdworld.net/< nf="/tiep//how.googlhi-ho-vinhomesbasbs.net/< nf="/tiep//how.googldy-thi-hoinggoldvaoglnet/< nf="/tiep//how.googlvinhomes (iduyhâmvtsvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcuvinhomesrcolralp-rk.vn/t< nf="/tiep//how.googlvinhomesga ">niagiagoc.vn//nia/d>< nf="/tiep//how.googldy-tgoldseasbs47ngde-hty-t.vn//< nf="/tiep//how.googlgoldn-rkcity-cac:svn//< nf="/tiep//how.googlsaig>nreengde-hx:svn//nree Plaza/d>< nf="/tiep//how.googlhi-ho-saig>npacramasvn/tn pacrama/d>< nf="/tiep//how.googlhcolralcoastdananc.net/< nf="/tiep//how.googlgrdworldtiute/1vs.net/< nf="/tiep//how.googlbiett-mpremiertiute/1svn/t< nf="/tiep//how.googlbiett-mvinhomesdmai.ho-tiuai.svn/t< nf="/tiep//how.googlecolife-ayholnet/< nf="/tiep//how.googltimecityva-tcongsvn/t< nf="/tiep//how.googlh âmcucacdirtainlevanlmai..vn//< nf="/tiep//how.googlh âmcucactentlevanlmai..vn//< nf="/tiep//how.googlmuabr âmcuvp6luandsesvn/t< nf="/tiep//how.googlti-ho-tgva-tho-tgcausvn/t< nf="/tiep//how.googlbiett-mvinhomesdmai.aandsosvn/t< nf="/tiep//how.googlbiett-mvinhomesdmai.ho-l-t.vn//< nf="/tiep//how.googlva anciaga ">ncac:svn//< nf="/tiep//how.googldy-t-ecolifecapitol.vn//< nf="/tiep//how.googlbuoluett-mvinpearl.vn//< nf="/tiep//how.googlhi-hotiuho-tgi-h2lch//< nf="/tiep//how.googlchoinuevinhomesngde-hch: hanh.vn//< nf="/tiep//how.googldy-tkitgcenl_i.vn//< nf="/tiep//how.googlhi-homelodyreenu nc/slnet/< n/g>

< id="j="displion: absolabsolu e; auto;-998Cronglass="displion: absolabsolu e; -200p-998Ch); flowo;" />< trị <
< ajsn-lrticgo-20linkf="/dieu-ucn-thi-truong/thi-truong-asean/11422-thai-lan-ban-hanh-cac-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-thi-truong.html"> #-20v nglas>Gohe anopn/g /d>< < iv c lt type< sertBefore(a,m) <})(w.addE,ent).rea,'t type','.googlgoogle-analyticssvn//analyticssjs','ga'); ga('edate"l.meUA-55448320-3l.me" />'); ga('sendl.me> aow'); >