Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Sự kiện sắp diễn raThông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2020

của Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế Thành phố
_________________

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-TTHNQT ngày 21 tháng 02 năm 2020 về tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố;

Căn cứ văn bản số 156/VNCPT-TC ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Viện Nghiên cứu phát triển về thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thuộc Viện nghiên cứu phát triển;

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. NHU CẦU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức:

STT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp tương ứng Hạng của chức danh nghề nghiệp tối thiểu Số lượng Ghi chú
01 Tham mưu, Nghiên cứu về hội nhập quốc tế Chuyên viên hoặc tương đương III 01  
02 Quản trị và phân tích thông tin Chuyên viên hoặc tương đương III 01  
03 Hành chính - Tổ chức Chuyên viên hoặc tương đương III 01  
  TỔNG CỘNG     03  

2. Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển

II. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Nguyên tắc xét tuyển:

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc đã được phê duyệt và phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Chỉ tuyển dụng đủ nhu cầu số lượng chỉ tiêu còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao cho Trung tâm (như Khoản I, mục 1 của Thông báo này).

b) Xét tuyển phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh.

c) Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

d) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện qui định và được bố trí đúng ngạch, vị trí, chức danh đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện

2.1 Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Đáp ứng các điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2 Điều kiện cụ thể từng vị trí việc làm:

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch, cụ thể như sau:

a. Vị trí tham mưu, nghiên cứu về hội nhập quốc tế

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, tài chính công, chính sách công, luật kinh tế, ngoại thương;

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi xét tuyển);

- Năng lực:

+ Có khả năng phân tích và tổng hợp,

+ Có năng lực xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai và báo cáo tổng hợp

+ Có quan hệ tốt với các sở ngành và doanh nghiệp.

+ Có năng lực điều phối và huy động nhân sự

+ Có khả năng nghiên cứu, phân tích

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản

+ Kỹ năng giao tiếp và trình bày

+ Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, tổng hợp,

Các ứng viên: có kinh nghiệm hoặc khả năng nghiên cứu độc lập là ưu thế.

b. Vị trí quản trị và phân tích thông tin:

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế, báo chí và truyền thông;

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo banhành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi xét tuyển);

- Năng lực:

+ Có khả năng tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng Internet

+ Có năng lực xây dựng và quản lý hệ thống thông tin nội bộ

+ Am hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tincùng kiến thức liên quan kinh tế và hội nhập

+ Có khả năng biên tập và xử lý tin tức

+ Có khả năng tổng hợp và phân tích thông tin

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng biên tập và viết tin

+ Kỹ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin;

+ Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập;

Các ứng viên: (i) có chuyên môn về quản trị mạng, quản trị website; (ii) có kỹ năng về sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa và khả năng thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị IT là ưu thế trong tuyển dụng.

c. Vị trí Hành chính – Tổ chức:

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành như: luật, kinh tế, QTKD

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (có thể bổ sung sau khi xét tuyển);

- Năng lực:

+ Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

+ Có kiến thức về quản lý HC, các bộ Luật liên quan đến công tác tổ chức.

+ Khả năng lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá và báo cáo công việc.

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tổ chức, hành chính, quản trị.

+ Có năng lực trong công tác quản lý điều hành nhân sự.

+ Có kiến thức về lĩnh vực tổ chức hành chính trong đơn vị nhà nước

+ Năng lực xử lý và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực liên quan

+ Am hiểu về tình hình hoạt động chuyên môn và quản lý của Trung tâm

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng soạn thảo văn bản

+ Kỹ năng tổng hợp và tham mưu

+ Kỹ năng giao tiếp và trình bày

Các ứng viên: có kinh nghiệm trong công tác hành chính - tổ chức là ưu thế.

3. Nội dung xét tuyển và đối tượng ưu tiên:

3.1 Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1) Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quancó thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2) Vòng 2

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn

3.2 Đối tượng ưu tiên:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Hồ sơ dự xét tuyển viên chức:

- Hồ sơ dự tuyển viên chức gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển, đồng thời phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

- Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01vị trí việc làm tại Trung tâm hội nhập quốc tế thành phố, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.

5. Lệ phí xét tuyển

- Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6.1. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố sẽ có văn bản thông báo cụ thể thời gian xét tuyển đến từng thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện.

- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố, số 149, đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

6.2. Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 24 tháng 3 năm 2020 trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố, số 149, đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38205051.

Xem công văn đính kèm

* Lưu ý: Không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển ./.

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Lượt truy cập

005099837
Go to top