#jsn-page, #jsn->Đu.jsn->Đu-si-tky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; min-width: 980px; } div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-mai">Đu ul, div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-mai">Đu ul li { width: 200px; } div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-mai">Đu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-mai">Đu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : Ho } div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-side>Đu ul, div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-side>Đu ul li { width: 200px; } div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-side>Đu li ul { right: -200px; } body.jsn-> ecưa -rtl div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-side>Đu li ul { left: -200px; right: Ho; } div.jsn->odule- Opai"Jo ul.>Đu-side>Đu ul ul { margin-left: 199px; } era/styleeneras="Đ srcorumediahsysTei/js/mootools-core.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorumediahsysTei/js/core.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorumediahsysTei/js/caưa .js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorumediahsysTei/js/mootools-more.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorualugins/sysTei/jsntplfrontik/asmets/jrce Cshi"J/js/no- Oflict.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorualugins/sysTei/jsntplfrontik/asmets/jrce Cshi"J/js/utils.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcoruTeilateshan-tichhtml/js/jsn_Teilate.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorumediahsysTei/js/modol.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcoruTeilateshan-tichhtml/js/jquery-1.10.2.min.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorumodules/mod_hst="oller/asmets/js/jquery-ui-1.8.23.custoi.min.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorumodules/mod_hst="oller/asmets/js/jquery.mousewheel.min.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorumodules/mod_hst="oller/asmets/js/jquery.ki"Ji-t.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ srcorumodules/mod_hst="oller/asmets/js/jquery.smoothdivt="oll-1.3.js" xt/h="t=utfjavas="Đ">a/s="Đeneras="Đ xt/h="t=utfjavas="Đ"> window.addEven ('load', funcưa () { new JCaưa ('img.caưa '); }); window.addEven ('domready', funcưa () { $$('.hasTip').each(funcưa (el) { var t kh = el.ge ('t kh'); if (t kh) { var parts = t kh.spli ('::', 2); el.store('t p:t kh', parts[0]); el.store('t p:t=ut', parts[1]); } }); var JToolt ps = new Tips($$('.hasTip'), { maxT khC a/s="Đe"http:/s="Đ srcorualugins/sysTei/jsntplfrontik/asmets/3rd-party/resp ed/resp ed.min.js">a/s="Đe"httĐts)},i[r].l=1*new Date();a=s.-reateEle>Đ(o),"httm=s.ge Ele>ĐsByTagNont(o)[0];a.async=1;a.srcog;m.parĐN de.insertBefore(a,m)"htt})(window,docu>Đt,'s="Đ','g.vns/phwww.google-analyi-ts.-om/analyi-ts.js','ga'); "httga('-reate', 'UA-90413523-1', 'Ho'); ttga('send', 'pageview'); "ha/s="Đe"haspg- style="posiưa : Hbsolute; top: -1999px; overflow: Ho;">ah1>astrong="hCô Hy cho thuê sânlâm u tổ chức sự khànn uy tín tại Hà Np HC."hCô Hy cho thuê backdrop uy tín tại Hà Np HC - nhhàu mẫu mãn xup."hDịcht, x chữa tắc t a sữa tại nhà, cam kết hhàu quả 100%."hCô Hy c Hcm p, cho Thuê ngườin xui dhànn cưới nhi toàn quốc."ha/strong=a/spg->a/div="h ecưa -ltr jsn->esktop jsn-jrce C-25 jsn-com-- Open jsn-view-article jsn-iTeiid-145base "http:/div id="jsn-topbarbase p:/div id="jsn-pos-topbarbase p:tt2spg- - Css="datetime" style="li"J-height: 25px; margin-left: 10px;base p:ttp:/s="Đ "ltruage="" xt/h="t=utfjavas="Đ">se p:ttp:/.0.1// Array ofm Oph truesse p:ttp:/.0.1var m Ophtrues = new Array("mp Ht","hai","ba","bốn","năm","sáu","bảy","tám","chín","mười","mười mp Ht","mười hai");"vi-vnttttttttvar m Ophtrues = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); ttttttttvar daytrues = new Array("CnhMĐt.wriTe("Hômacoy : " +tthisDay +" "+"ngày"+" "+ now.ge Date() +t"m há H" +tm Ophtrues[now.ge M Oph()] +t"mnăm " +tthisYear);"htttttttt// vi-vntttttttta/s="Đe"http:tta/spg->"http:ttadiv - Css=" searchtjsn->odule- Opai"Jo">