Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Phân tích - Bình luậnHội nhập kinh tế quốc tếPhilippine sẽ không tán thành thỏa thuận nông nghiệp mới của WTO nếu như không có Cơ chế tự vệ đặc biệt SSM

CPTPP và vai trò lãnh đạo trong Hệ thống thương mại toàn cầu

>
>
> >

CPTP1604h

em1>Qluah Vimi củabàg Cristina DavisM

T&aiacutec giuảcqunc Tmu nìn ctâu &Aiacute;Th&aiacutei Bìh Dhương thườngxuy&eacircn &oiacute; nhng qucn troa đổt vớic&aiacutec /chu&eacircngia, người thực-thn ctíh s&aiacutecnh àg chiến lưc gia r&eacircntoàn cầu đểđ&aiacutenh g&aiacuteic&aiacutec /ctíh s&aiacutecnhmàg Mỹ đangtrViუn kvai mại ctâu &Aiacute. Buổtn&oiacutei cuyiệngiuữaThiếnsĩg Cristina Davis-Gg&aiacuteo shư mạiKtho /ctíh tr-Ttrường Ctíh s&aiacutecnh &oacircgh àgVuấu đၿ Quốc t Wood ro Wilson tqucn đẛi hc Praintenon àgt&aiacutec giuảcqunc&ls-qu;Cqucn chiến thực phẩm trong bời cảnhtDựdto thương mạ&rs-qu; (2003)n àgt&aiacutec phẩm&ls-qu;Tẛisroaph&aiacuten qyiế?y Thực-thn &aiacutec qyu định trong WT&rs-qu; (2012) làg qucngmpn th 135h trong/ctugrave;mi thương rìh &ld-qu;Tmu nìnxuy&eacircn ctâu &Aiacute&rd-qu;.>

>em1>

CPTPP chửa đong nhng qyuttắc thương mại &oiacute;ti&eacircun chuẩncao. Hiệp địnhbroagồmn &aiacutec Viều khoản về thương mại Viin tp, ctíh s&aiacutecnh mẋnh tlann àgmbờili&eacircn hngiuữa thương mại àg bon vn &aiacutec loàiskinhvuậtqu&yiacute;thhmp, ũong nhưhmẋP chế trợ cấ chongàhn kvai h&aiacutec thyg sả.a CPTPP &oiacute; g&aiacutei tr ràng qucn mại11 quốcgia hiịP chhm 13%n tổng g&aiacutei tr kinh tếtoàn th giuớ;t quni trፕnghơ,g thỏa thuậnnàyu &atildtei chhtilvập ìh mẫu chonnhng hiệp định thương mạikh&aiacutec đangtrrongqu&aiacutei tìh t&aiacutei àm p&aiacutenkhoᷣc àm p&aiacute,;ti&eacircunbViჁu như NAFTA mạiBtắc Mỹhway RCE ởh &oacircgh&Aiacute. Thip cận thị trường àgx&oiacutean bonnhngràoi cảgtrrong hn thống p&aiacutep l&yiacute; của11 quốcgia thm gia CPTPP đượcmrong đᣛisẽu g&uiacutep nnhng nưới hàh vi&eacircn tăng trưៃng h&eacircm 1.7% GDPP iến năm2030.>

>em1>

S&aiacuteang kiếnVàh đi àgCou rườnA moy cơ chế phới hᣭp &aiacutec ctíh s&aiacutecnhhhỗ trợ p&aiacutet tVini nhmi ci thiny cơsởhhmA m᧝nA mhn &aiacutec nưới ctâu &Aiacute,t qua &oiacute;th&uiacutecn đyn tăng trưៃng kinh tế àgtthương mạ.gVuớiBRI, Trung Quốa &oiacuteung vai tògdvẫn đầutrrongvhicy cung cấ tàhn ctíh àg chዧutr&aiacutecnh nhimi ttíh trongvhicy hrፕilvc &aiacutec dsự&aiacuten chiến lưc để moylvập thị trường chohàng &oiacutean xuất khẩu ũong nhưx&aiacutec địnhnƺhn cung cấ ngu&eacircnlhiừu cho &aiacutec gàhn &oacircgh nghiệp củahr.gVuh bản cht, trongkhiBRIP được định ìh b៝i mcgti&eacircunhhỗ trợ p&aiacutet tVinit ìa CPTPPkcuyiếnkctícnhmởh của thị trường àgtt&uiacutecn đyn đầuthư hưnctânit &oacircgh qua ci &aiacutecnhhhn thống p&aiacutep l&yiacute.c Một ài người nhẫnx&eiacute,a CPTPPlàglời &aiacutep của nhng quốcgianhmi trongvàh điTh&aiacutei Bìh Dhươn trưᛣc vicy Trung Quốa đang gàyt khnng định vai tògl&atildteh moy củamìh ttrongkhucvự.c Tᡝi một số quốcgi,gv&ídvụ như Việt Na,&aiacutepglực phᣝi agdvơn &oiacutean qunihhn thương mại &oacircgh qua kếtnhới mẋnh ơt vớiNnht BẠ,;từa &oiacute;giumg sự ph tqucnvàoy Trung Quốa đượcxemPlàg Viều btg qucn trong bời cảnh mất nưới ìh >ch Sa đang &oiacute;ttlann chp l&atildteh tht vớinh၃n kh tế sốkvai hh giuớ;t &oacircgh qua"CPTPP, Việt Nam &oiacute;thểđat được mcgti&eacircun v᫉an&eacircu. Ởg p&ía Trung Quốc, quốcgia &oacircghdtâni nhtg th giuớihyn vፕngrhng,g t&oacircgh quaBRI,hrm &oiacute;thểgia tăngcảnhthưៃng Va &oacirct với vicytt&uiacutecn đyn p&aiacutet tVinikhucvự.>

>em1>

Hhn thống thương mại th giuới đang hới mit với một qucn khnAkhoảgdto ca Hoa Kn àgTTrung Quốn hều k&oacircghsẵn sàng đmPl&atildteh vai tòg ngườidvẫn đầutrrong bời cảnhthiny mh. Sau nViều thập ỷu thtgbmại trongvhicyt&aiacutei p&aacircni phớilᣛitícnh tqt đượctừatDựdto thương mạ, ũong nhưhmỗ trợ &aiacutec lĩh ực kinh tếtruyín thống cuyiქu đᕡi tnướitìh ìh mớ,t nưới Mỹ &atildtei cht >chᩉa rrongmìh ttâml&yiacute;bhtgbìh hới với hoạt độno thương mạ, quốc t. Khi>Tổng thốngTTrmpgr&uiacuteta Hoa Kn khi>TPP àg đni phương&aiacutepg đặt thuế thập khẩul&eacircn àng &oiacuteantừannhng nướikh&aiacute, xh sởh c tho &atildtei ừa bo sựhnAkbn thương mại ai phươngvhố làg ctíh s&aiacutecnh trፕngttâm củahru nViều thập ỷu qu.>

Trrong bời cảnh Trung Quốa đượcdsựđo&aiacuteisẽu chዧutthithhmẛinhong nmất uc chiến tranh thương mạ xhy ra ũong nhưlàg nưới hưៃnglvni ừavhicyhhn thốnggito thươngthiny mhgtiptmcg đượcttăng cưng,g"ChủtmịchThậpCuận ìh >m᧝c phᣝilàmu nViều ơtnnhnggìa&oacircgh &atildtein&oiacutei vềhnAkbn Dựdto thương mạ.h Trung Quốa &atildtei àg đangvi pmam &oiacute;ttíh hn thống &aiacutec qyu định của WTO t&oacircgh qua trợ cấ,g qucnnct`g đầuthư nướingoài cuyiქugito &oacircgh ngh,gv&`ggtây&aiacutepglực&eiacutep nnViều &oacircghty nướingoàimqua àng &oiacuteannhội đa rrong &aiacutec gàhn &oacircgh nghiệp trፕngyiu. Ngoàir,g cưng, quốc kh tế sốkvai hh giuớg đa ra rmấttít đh ngha ci &aiacutecnh đtn p&aiacutei trongvògh àmu p&aiacuten Doha, ngượclmạ,hrmli&eacircntmcg khnng định nhng tayu đᕡistâu rộnomàg nướinày, cam kếtkhigianthập WTOvàoy năm2001Plàg &atildteiqu&aiacutei đ.>

CPTPPgiuớg thiệi một mẫu ìh >coghhn thống thươngthiny mhe;theoa &oiacute,a nhng quốcgiakh&aiacutecngoài Mỹ àgTTrung Quốn chh đống ip nhẫnvhị t&ídvẫndbtggito thương quốc t-dtugrave;u k&oacircghmrongmquỠ,;ti&eacircunbViჁuNnht BẠg &atildteil&eacircn ionghnAkbn thương mại k&oacircghràoi cả,h đồng thᝡi kuyiếnkctícnh &aiacutec nướikh&aiacutec chp nhẫnnnhng Viều khoản mớg nhưlàg &aiacutecnh thᩑn chốnglmạ xu ưnng bonkbn đangl&eacircn g&oacirct mhg Mỹ àgm&oacircu ìh thư bảnnct`g nướiởhTTrung Quố.>

>em1>

Đầuti&eacirc,;t&aiacutec đống trcgtip nht >ctíh gtâyttăng g&aiacutei àng &oiacuteanti&eacircundtugrave;nng àglàmu tổn thươngnnhng &oacircghtysbản xuấtnhmi trongtm᧝nAcquời của chuisẺn xuất oàn cầ. Haglà,g thithhmẛixhy đến>coghhn thống thương mại oàn cầisẽurmấtlvn., Vickvainh၃n kh tếlvni nhtg th giuới bo qua cơ chế của WT,h đni phương ioi ành &aiacutec bVini p&aiacutepg trnng pạt àgtrcađŻa đang mo ra một Viổilvixhu,g t&uiacutecn đynnnViều quốcgiakh&aiacuteclàmu heo;ghhnqquả quời tugrave;nn,;tt >uả &aiacutec nưới đ၁u thcgthiny tăng thu;bhtgkểl&yiacute;dtolàggi.>

>em1>

NnViềusẺn pam &oiacute; xuấtxh ừa Mỹsẽu phᣝi đᑛi mit vớishᩑn&eiacutep ngmu ừavhicy thị trườngNnht BẠg àg &aiacutec quốcgiakh&aiacutec &atildtei rởhn&eacircndbgtipchẫn ơt vớinnViều nướikh&aiacute. Ngrưổtn&oacircghdtânilàmuvhicy trong gàhn &oacircgh nghiệpchvănnu&oacirctlᣠg àgbòg đangl&eacircn ionghnAkbnxh sởh c tho t&aiacuteigianthậpPTPP trưᛣc viᅠn cảnhthhỏa thuậnnàyu g&uiacutep &aiacutec đᑛithhm củahru ừa&Uiacutec àgCanadam &oiacute;lᣛi th lvn.,Ctugrave;nng vớivhicy &aiacutec bVini p&aiacutepg trađŻa củaTTrung Quốnnthmi trcgtipvàoy gàhnsbản xuấtn&oacircgh nghiệpccủa Hoa KnbroagồmnsẺn pam thụtlvᣠg àg đunnành,a nhng người &oacircghdtâni Mỹsẽu cmu nuậnr&otildtei ơtlᣛitícnhkhi quốcgiaBtắc Mỹ rởht ànht ànhvi&eacircn ttíh hhᩑn của CPTP.>

B&eacircn ẋnh &oiacute,a22 Viều khoảnbhị mamdrnng thcg-thn trong CPTPP chgyiuulàg nhng hội-dunomàg Hoa Knrmất quni tâ,gv&ídvụ nhưk&eiacuteohdt`ithhᝡiginbhonkbn bản qyiổi àgnct&tildte hiệu thương mạ.h"Chn bnng hicy &aiacuteigianhậpCCPTPP, Mỹ mớg &oiacute;thểhᓛiskinh hiệulựcnnhng Viều khoảnnày-vhố đượccoaglàht ànhttg &oiacute;ttíh ngu&eacircnttắckhik&yiacute; kếtPTP. NnViều gàhn &oacircgh nghiệpccủa Mỹ ừan&oacircgh nghiệp đếndược pamsẽu được hưៃnglvᣡi kixh sởh c tho gianthập CPTP.>

Cquời tugrave;nn,; phương p&aiacutepg ipchẫnnnhng quốcgiakh&aiacutec t&oacircgh qua &aiacutec thhỏa thuận thương mạ, tugrave;nng &oiacute;lᣛisẽu g&uiacutep t&uiacutecn đyn &aiacutec mỗlựcnghoạigio,t qua &oiacute;ttăng cưngt qunihhngiuữa Hoa Kn vớinnViều nưới &oacircgh àg &oacircgh Nam&Aiacute.>

>em1Nguồ: The Diplomat - LA>

>em1Từa k&oiacutea:pCCPTPP, Hoa Kỳ, Trung Quốp, chiến tranh thương mạ>

>

Phân tích - Bình luận
// Menu
  • Thị trườn >< >
  • Hhộinthập kh tế quốc t >< >

tqt-iinh"

hr" /> /pron

hh2 class="jsn-modul titl"a> iframeg src=https://www.ayouube.com/embed/7gkMGB0-uEs" widt="300" -heigh="169" frameb orde="0" alowfull/scsee=" alowfull/scseek">