title>C chỉ số hội nh vày pạt-tểna! Truôngâm ht- hố Hội nhập W Tp H/> linkse hrefvn/hoi-nhap-va-phat-trien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-triefeed?t-ty=rsrdsrel="alternatypet-ty="applicaipti/rsr+xhtmltitle="RSSto 22." /> linkse hrefvn/hoi-nhap-va-phat-trien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-triefeed?t-ty=eramdsrel="alternatypet-ty="applicaipti/eram+xhtmltitle="Aram 1 22." /> linkse hrefvtemplatys://hoinhap_w/favi" c.i" dsrel="shortcut i" cpet-ty="image/vnd.microsoft.i" n2." /> linkse href="http://hoinhap.org.vcomponnte/search/?Itemid=120&format=o Ogsearchdsrel="searchdstitle="Tìmp tm Truôngâm ht- hố Hội nhập W Tp Hpet-ty="applicaipti/o Ogsearch="descripti+xhtml" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/bootstrap/css/bootstrap-fr contd.min.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys:system/css/system.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys:system/css/="genel.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/templaty.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/templaty_pro.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/colors/bluy.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/styles/news.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/jsn_social_i" ns.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/cusram.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvmedia:system/css/model.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvmedia:mod_vvisit_couconr/digit_couconr/default.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvmedia:mod_vvisit_couconr/stass/default.csrdst-ty="="texcsrds" /> stylest-ty="="texcsrd> #jsn-page, #jsn-mntu.jsn-mntu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; min-width: 980px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : auto } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { right: -200px; } body.jsn-" decipti-rtl div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { left: -200px; right: auto; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul ul { margin-left: 199px; } > /style /> sescri srcefvmedia:system/js/mootools-core.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/core.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/caripti.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/mootools-more.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/no" cflict.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/utils.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvtemplatys://hoinhap_w/js/jsn_templaty.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/model.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvtemplatys://hoinhap_w/js/jquery-1.10.2.min.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri t-ty="="texjavasescri"> window.addEvnte('load', funcipti() { new JCaripti('img.caripti'); }); window.addEvnte('domready', funcipti() { $$('.hasTip').each(funcipti(el) { var title = el.gee('title'); if (title) { var parts = title.splie('::', 2); el.srare('tip:title', parts[0]); el.srare('tip:t"te', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { maxTitleC cha: 50, fixed: false}); }); JSNTemplaty.initTemplaty({ templatyP hrix : "//hoinhap_w_", templatyPath : "vtemplatys://hoinhap_wtemplatyTleRTLmpla: 0wtemplatyTleGmoopL lipla: 1wtemplatyTleMobilepla: 0wtemplatyTleMobileMemnS-stica: 1wtemplatyTleDeskoopMemnS-stica: 0wtemplaresompsiveLayoutla: []); }); ); ; window.addEvnte('domready', funcipti() ); S/jqezeBoxty.inociizaty }); S/jqezeBoxtk/aignps($$a.s/modip'),); p; ch: 'ksr'); se}); } } > /sescri); l> [ ilt IE 9]1 - > sescri srcef="httptml5omsm.googduledluyom/sorgt Trktptml5in.ji"> /sescr - > sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-partresompntresompn.2.min.ji"> /sescr - /sescr - thuê sân khấutử mô, chỉmpđiuy tíiệi Hà N H.eaCg thôy cho thuê backdroptuy tíiệi Hà N H - nh ngu mẫu mãạtp.eaDịch vụ ô, aệc = ahỉatỺi nhà, cam kết h nghutế 100%.eaCg thôy cTrucấp môo Thuê ngườiạti dpđitcướimi ooàntế qu. -"> trongh1i"> pani"> dhea< bo id="v.jsnasysratoJoos="v.jsp:t" /sty-s/ne v.jss/col-s/bl v.jsn-" deciptltr v.jsneskoop v.jss/j"Jo-25 v.jss/m-or" con v.jsview-g.tegory v.jslayout-s/og v.jsitItem-120"ltr < - > d id="v.jss-topb"ltr > d id="v.jsn-pos-topb"ltr "span oJoos="d.tetime" /sty="lshi-he right2599p margin-left:200p"ltr > sescrtml u-pa="jsdst-ty="="texjavasescritr >> > < vamr" hNfr sps = neArray("m t","hai","ba","b qn","năm","sáu","by","tám","chíi","mười","mười m t","mười hai");.0.1 - vamr" hNfr sps = neArray("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12" }); vadayNfr sps = neArray("e>C ội nt,","T, Hai,","T, Ba,","T, tư,","T, Năm,","T, Sáu,","T, By,")); vanowps = neDplat);); thisYe va=anownl.gYe vt);); thisDay =adayNfr s[nownl.gDay()];); if(thisYe va< 1900i()thisYe va+= 1900}; /sescr - "> pani - " d oJoos=" Ogsear v.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emnt>r >inputmeta na="sear"key" id="n-m-="sear-="sear"key" { mlength="50" oJoos="inputbox ="searcsdst-ty="="" Oiza="20"< /blle="Tìmp t..." ons/br="i if his. /bll='') this. /bll'="Tìmp t...';" onfocus="i if his. /bll='="Tìmp t...') this. /bll'';" /> >inputmdst-tyhidden"meta naoask"< /blle="searcs/i" "inputmdst-tyhidden"meta naoscripti /blles/m_="searcs/i" "inputmdst-tyhidden"meta na/?Itemti /blle154cs/i" "> dh-">p;fo>a< d oJoos="cl"sebomrk">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emnt>< sescri t-ty="="texjavasescri" // -"> /sescr "span oJoos="v.jsn.mnttoggdu">Memn"> pani
  pani
 • pani
 • pani
 • pani
 • r > pani pani
< d oJoos="cl"sebomrk">/ dhtr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh - " d id="bg-wrap"> > d oJoos="bg-inaig"> ); > d id="v.js> nt="Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí 1i">a> "> dh - " d id="banaig" oJoos="banaigttopritr > d id="banaigttoprtoJoos="pulli rigritr " d oJoos=" banaigoop v.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emnt>a< d ti" "p> dh - "> dh ); tr " d id="v.jsn.mnri" d id="v.jsn.mn-inaig">); > d id="v.jsn-pou-maigmnritr " d oJoos=" demntv.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emnt>< sescri t-ty="="texjavasescri" // -"> /sescr "span oJoos="v.jsn.mnttoggdu">Memn"> pani
  pani
 • pani "> pani"ul>
 • pani
 • pani
 • pani
 • pani "> pani"ul>
 • pani
 • pani
 • pani "> pani"ul>
 • pani
  • pani
   • pani
   • pani
   • pani
  • pani
   • pani
   • pani
   • pani
  • pani
   • pani
   • pani
   • pani
  • pani
   • pani
   • pani
   • pani
 • pani
 • pani
  • pani
   • pani
   • pani
   • pani
  • pani
   • pani
   • pani
   • pani
  • pani
   • pani
   • pani
   • pani
 • pani < panmoJoos="v.jsn.mnttoggdu">"> pani"ul>
 • C chto TP về HNQT "> pani
  • pani
  • pani
 • pani
  • pani
  • pani
 • pani < panmoJoos="v.jsn.mnttoggdu">"> pani"ul>
 • pani
 • pani
  • pani
  • pani
  • pani
 • < d oJoos="cl"sebomrk"> dh - ' < d oJoos="cl"sebomrk"> dh dh - "> dh -"> dh -" d id="v.jsnag-typJoos="ce" coaig"> tr tr " d id="v.jsn-pole" emnttoprtoJoos="v.jsn-modusce" coaigtv.jshorize" cllayouttv.jsn-modusce" coaig1 row-fluidritr > d oJoos="tv.jsn-module" coaig pan12">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emnt> "s sescrtml u-pa="JavaS sesc1.2"> vaIHRSS_WIDTH = ": 980"; vaIHRSS_HEIGHT = "3980"; vaIHRSS_SPEED = 2; vaIHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; vaIHRSS_SLIDESRARRAY== neArray(); vaIHRSS_FINALSLIDE l''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='< panmoJoos="mplatts/ne_marqueu">"ankse hetrgi uc/17089-tp-hcm/daytu-p -hopi cc-dauosu-thuorutu-mnhapdu-lichnhao-laprien.>TT, TP.hty mạnh hng htácạtu tư,tươrumại vdu lịch vào Lào "ankse hetrgi uc/17088-xuat-khauokhorutdon-gian-ien/lai crgi ruoru-bao-nhieurien.>Xuất khẩu kg thđơr ginô, chl vtăngtrưởngbao nh êu"ankse hetrgi uc/17087phat-tnvsrgi hu-hut-fdiosu-oin-quocrien.>Tt-tểvọCổnu hút FDIện HànQ qu"ankse hetrgi uc/17086-brazil-no-lucithuyet-poucimytdo-bo-lep -cam-hoi--thit-borien.>Brazil n hlựcnuyếtành cMt dỡ bỏhlệnh cấmội nht, t bò"ankse hetrgi uc/17085imyttim-cachnmo-rong-su-tiep-can-thintruoruntrurunquocrien.>Mt t"Tìcách m rt đỉtp p cậiỴ, trườngm TruQ qu /sescr > sescri srcef-modusia:moarticl"s_mplatt_marqueu/tmplia:moarticl"s_mplatt_marqueuin.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri< sescri t-ty="="texjavasescrijQjque.noCo" cfli();"> /sescr< d oJoos="cl"sebomrk"> dhtr tr " d id="v.jsle" emnttoprtoJoos="ritrtr > d id="v.jsnromoatoJoos="row-fluidritr "> dhtrtrtr "> dhtr > d id="v.js bo"ltr " d id="v.jsle" emnt oJoos="v.jshas rig ritr > d id="v.jsle" emn_inaig"toJoos="row-fluidritr > d id="v.jsu-male" emnt oJoos=" pan8 ordig1 row-fluidritr > d id="v.jsceoucocolt oJoos=" pan12 ordig1 ">); > d id="v.jsceoucocol_inaig">tr > d id="v.js omrecrumbs">tr " d id="v.jsn-po omrecrumbs"toJoos="ri "span oJoos=" omrecrumbs pathway cl"seafysrai "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-trien.htoJoos="firpcriHin hội nh vày pạt-t< panmoJoos="curpemn"le>C chỉ số hội nh vày pạt-t"> pani"> pani d id="v.jsu-ma bosle" emnt oJoos="tv.jshasu-ma bo">tr > d id="v.jsu-ma bo">tr -" d id="s/systsn.ss-pasle" coaig"> d oJoos="c/m-or" con t>a< d oJoos="c.tegory-s/ogc>r > d oJoos="row_sed-penerah d oJoos="itIts-row ctool1 row-0 row-fluidrir > d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, năm, 18gTáru12 2014 03:44 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/8401-ien/chiniststrgi ieu-dTrusviet-nam-giam-xuorun135-6-diemrien.h>r e>C chỉ sn ngmông t êu dùruVpđt Nfr gim x qru135,6 tin ămr r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasg1Post/TieudTrusGiamsut/TieudTru4.jpg" alt="mieudTru4" widle150ee2e rig="91 22.e>C chỉ sn ngmông t êu dùruVpđt Nfr ANZ – Roy Morgag ã gim x qru135,6 tin ăm (gim 5,3 tin ăm)trong angru12 vn>C cnh hơr mncrtruru bình trong năm 2014 l v133,3 tin ăm.>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, năm, 04gTáru12 2014 03:46 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/8295-narunlucic-p -tr-p -dang-lhing-mrien.h>r Nănglựccạnh tr-p : Đárulo ngạir r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasg1Post/Lp -tp /c-p -tr-p .jpg" alt="c-p -tr-p " widle150ee2e rig="111 22.NM, ng28-11, B Ngp hi giao, B Knh tép hchn Đầu tư Phòngmươrumại vCg thanh nghiVpđt Nfr, vDpąg ànKip kinh tti gii(WEF)ành pim ht mô, chố hti o "VahtròWTO, doanh nghitrong nâng cao nănglựccạnh tr-p tế qugiatrong ố hội nhế quốc ".>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, năm, 27gTáru11 2014 03:01 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/8246-ien/chiniststrgi ieu-dTrusviet-nam-tiep- ucitang-caprien.c>r e>C chỉ sn ngmông t êu dùruVpđt Nfr tp p th ctăngcapr r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasg1Post/raocan-Tangtruoru/tangtruoru2.jpg" alt="tangtruoru2" widle150ee2e rig="94 22.e>C chỉ sn ngmông ngườit êu dùruVpđt Nfr ã tănglêg 140,9 (tăng6,2 tin ăm)trong angru11 vúã cao hơr nh ngu sovới mcrtruru bình 133 tin ăm của năm 2014 (tíi kinúâu năm).>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, ba, 25gTáru11 2014 07:15 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/8224-eiu-xep-viet-nam-thu-59-veimointruorundauosurien.h>r EIU xp p Vpđt Nfr t, 59 về môhtrườngạtu tưr r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasg1Post/C_coury/Vietnam-HCM4.jpg" alt="Vietnam-HCM4" widle150ee2e rig="71 22.Vpđt Nfr , ng an, 59 trong bng xp p hạngtuy tíivề môhtrườngạtu tư hấp dẫr nhất ti giicủa EIU.>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, năm, 30gTáru10 2014 03:26 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/8012imointruorunp -TO, d-viet-nam-kstsxa-malaysiai han/latrien.h>r Môhtrườngập kTO, doVpđt Nfr kém xa Malaysia,gTái Lanr r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasg1Post/Lp -tp /Business.jpg" alt="Business" widle150ee2e rig="113 22.NM, ng29-10, nhómHCM,n tg an, gii(gồm NM,n tg Tn, gii,gT mô, chTàichíi tế quinh t- IFC, Cơtan Bolãnh đtu tư đa pươru- MIGA...)úã chíi tan, cày pế thbáocáo thườngn êg Môhtrườngập kTO, do(Doing Bussiness) ltiỴ, 12,úolườngmcrt Ļnuậilợhtrong p kTO, docủa 189tế qugia, nnmp kinh ttrêg ooàntan, gii.>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, năm, 08gTáru5 2014 14:33 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/6433-hoTrusdiem-hoin-pci-2013rien.h>r N, ngạn ăm nhấn PCI 2013r r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasgThuy/than-trong-vso-b, d-keontrununquoc-troi-noi-tren-thintruoru.jpg" alt="than-trong-vso-b, d-keontrununquoc-troi-noi-tren-thintruoru" widle150ee2e rig="101 22.Đà Ntg ar lại, trí đtu bng;Qng NM,hcó bướcônp ivượt bc; Hà N H tăng18 hạng; TPTP.htăng3 hạngt vnằmtrong TOPt:2… l vn>C ngạn ăm nhấn trong bng xp p hạngte>C chỉ snănglựccạnh tr-p tcấpkincnh (PCI), aạược cg thb q.>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, năm, 08gTáru5 2014 14:29 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/6432-naruncao-narunlucic-p -tr-p -quoc-giaia/latunp -pcirien.h>r Nâng cao nănglựccạnh tr-p tế qugiaa lăngkíi tPCIr r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasgThuy/ mketpg-2.jpg" alt=" mketpg-2" widle150ee2e rig="98 22.eó , nói nănglựccạnh tr-p tế qugial vm ttan ngâlớg cna ồ nhành trong năm 2014.gT thđpđiạtu năm cna T, tướgg NMuypąg T,n Dũng coi nănglựccạnh tr-p tế qugial vđpāu kpđg t ày pạt-tểhoinh vàb ivững,út ỻ, hội r mnh nh ngm vụ t i mitht cn, vàcảhth ngn môhtrườngập kTO, d.>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, tư,07gTáru5 2014 08:12 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/6424-or"g-bo-pci-2013-ha-noinhaptphcm-deu-thatunhaturien.c>r eg thb q PCI 2013: Hà N H vàTP.TP.htāu thănghạngr r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasgThuy/st_ECES.jpg" alt="st ECES" widle150ee2e rig="78 22.Theo kết q bnbáocáo,ún ăm tích cựcrong bng xp p hạngtPCI năm ety l vcác truru ngâmp kinh tlớg nhất cna cả nướchtāu tănghạng,TP.TP.htăng3 hạng, nmtrong oop 10kincnh,TPcó PCI cao nhất c nước.gT, đô Hà N H tăng18 hạngtrong orong bng ô, chỉ , xp p hạngt33kinú, trí 51 cna PCI 2012.>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, ba, 06gTáru5 2014 14:56 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/6418-bao-cao-ien/chipci-2013rien.h>r Báocáo e>C chỉ sPCI 2013r r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasgThuy/or"g-ty-ieTruskhoin-hoin-dp -thintruoruing-y-155.jpg" alt="cr"g-ty-ieTruskhoin-hoin-dp -thintruoruing-y-155" widle150ee2e rig="82 22.Báocáo e>C chỉ sPCI 2013hl vti nhh h“np ig nói” cna 8.093WTO, doanh nghid,n TO, dotại63kincnh,ế thành phtrêg c nước.gĐt ỻ, h,báocáo cũng nhnánh cmội ng cna 1.609WTO, doanh nghicó , g tu tư nướchngoài(FDI)úanghp hoạt đtạiVpđt Nfr,góp nhiéàntan ngn bcrtr, dot="Cổnt về môhtrườngập kTO, dotạiVpđt Nfr dướigócrt Ļm ttn ăm tu tư ế quinh ./pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos=" pan12rir > d oJoos="itIt ctoumn-1rir a< d oJoos="v.jsarticl"t> ); > d oJoos="v.jsarticl"os-toolbrir > d oJoos="v.jsarticl"oinforir >p oJoos="comrted.terir Được vp tHCM, ngT, ba, 06gTáru5 2014 14:44 >/pir r >/ dhr > d oJoos="cl"sebomrk"> dh >h2 oJoos="c/" con> r "ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-t/viet-nam/6417/chis-p -ien/chipapinhappci-hoTruscaui-so-c/"-dprien.c>r So sánh c>C chỉ sPAPI vàPCI:n>C ngcâu hi còg ór r ); >p i/sty="="="-align: justifytji"imgri/sty=" margi right:200p floaghtn-let"ri srce="imasgThuy/thintruoru2.jpg" alt="thintruoru2" widle150ee2e rig="113 22.C haichC chỉ stāu i r ánh giá h nghutế ếnhl vúpāu thcna cùrum tt pitượng l vchíi ty icấpkincnh orong mắtm ttbêg l vngườid,n,m ttbêg l vTO, doanh nghid,n TO, d.>/pi r );); ' pani ////////////">a>r - "> dh > d oJoos="articl"_sed-penerah d oJoos="row_sed-penerah d oJoos="v.jspaargancipsle" coaig"> >ul oJoos="v.jspaargancip">
 •  > paniĐầu t êg"> pani >/li>
 •  > paning Trtrước"> pani >/li> > pani1"> pani  >ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-trien.?start=11 2dstitle2ri2">a> >li> >ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-trien.?start=11 2dstitleng Trsau"ing Trsau">a> >/li>
 •  >ankse hr/-so-hoi--hap-va-phat-t/ien/chi-so-hoi-nhap-va-phat-trien.?start=11 2dstitleC qi cùngc>C qi cùng">a> >/li>

  dh r -"> dh "> dhtr "> dhtr "> dhtr "> dhtr "> dhtr//////// "> dhtr > d id="v.js rigsidule" emnt oJoos=" pan4 ordig2 ">); > d id="v.js rigsidule" emn_inaig">tr > d id="v.jsn-po rigritr > d oJoos="tv.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">

  < panmoJoos="v.jsn-moduicip">H hội nh vày pạt-t"> pani">h2>< d oJoos="v.jsn-module" emn"l< sescri t-ty="="texjavasescri" // -"> /sescr "span oJoos="v.jsn.mnttoggdu">Memn"> pani
   > pani Kip kinh tvĩ mô "> pani ">a>r
  • > pani e>C chỉ số hội nh vày pạt-t "> pani ">a>r
  < d oJoos="cl"sebomrk"> d oJoos="tv.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">

  < panmoJoos="v.jsn-moduicip">mư vpgn ố hội nh"> pani">h2>< d oJoos="v.jsn-module" emn"la< d ti" "p> d oJoos="tv.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">

  < panmoJoos="v.jsn-moduicip">Xemnh ngu nhất"> pani">h2>< d oJoos="v.jsn-module" emn"l
   >ankse hr/trgi uc/17002imytdoa-se-huy-bo-hiep-dp -thuorutu-mnhso-oin-quocrien.c>r Mt "dọa"riẽ ốy bỏhh nghiạ p ktươrumạiớiHànQ qur "
  • >ankse hr/poin-tichnbí -luat/16996-ieuyejsgiaic-p -bao-aseat-veicacskhoin-dauosu-cuantrununquocrien.c>r Chuyêg giacnhbáoASEANvề các kép nhtu tư cna T TruQ qur
  • "
  • >ankse hr/poin-tichnbí -luat/16994ntrununquocsle-the-lam-gia"-dpin-da-pouci-so-p -tendong-nam-arien.c>r T TruQ qucó nt làmgiánhp hg àành cnh imp kinh tĐg thNfr Ár
  • "
  • >ankse hr/poin-tichnbí -luat/17008ntrununquocsmuon-giosu-ngajshanundauosu-ha-tang-chauoarien.c>r T TruQ qum qr gìkinNM,n tg Đầu tư Hp hkinhngchâu Á?r
  • "
  • >ankse hr/poin-tichnbí -luat/17068imytt Trgi im-cachndo-bo-cacsrao-can-thuorutu-mnsorutphuorurien.c>r Mt-T Trut"Tìcách dỡ bỏhcác rào cnktươrumạisoru pươrur
  • "
  a< d oJoos="cl"sebomrk"> d oJoos="tv.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emn"la< d ti" "hr22. "p> d oJoos="tv.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emn"la< d ti" "h2 oJoos="v.jsn-modudstit">< panmoJoos="v.jsn-moduicip">Viduo"> pani">a>

  "p> d oJoos="lt-tkettv.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emn"l< sescri t-ty="="texjavasescri""WEBLINK World T ade Orgagisancip (WTO) Associancip of Southeooc Asia"Nfncip (ASEAN) AsiaiPacific Ele"omic Cooperfncip (APEC) Europeat Chambco of Commerce in Vietnam (EUROCHAMVN) Americat Chambco of Commerce in Vietnam (AMCHAMVIETNAM) ươrutrình H har kt tnuật hậu giaội nhWTO (B-WTO) VănphòngT êu cnuẩnhlườngcn, tlượru / dhtr >/ dhtr >/ dhtr >/ dhtr >/ dhtr > d id="v.jsle" emntbottom">tr ' > d id="v.jsn-pole" emntbottom" oJoos="v.jsn-modusce" coaigtv.jshorize" cllayouttv.jsn-modusce" coaig1 row-fluidritr ' > d oJoos="infohaptv.jsn-module" coaig pan12">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emnt> < d ti" "tableri/sty=" wid: 100%pr bordig="0"> "t bo> "tr> "tdri/sty=" wid: 70%pring Trt thông n, ngược nt chh nghnớish har kt tnuật cna dánBWTO "tdri/sty="="="-align: rigpri >/td> "tdri/sty="="="-align: rigpri >/td> "/tr> "/t bo> "/tableh d oJoos="cl"sebomrk"> d id="v.jsusern-modus3" oJoos="v.jsn-modusce" coaigtv.jsn-modusce" coaig1 row-fluidritr > d id="v.jsn-pouser5t oJoos=" pan12 ordig1 ">); > d oJoos=" bodemtv.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emnt>"r .vfn-le{floaghn-let}.vf rig{floagh rigp}.vfcl"se{cl"se:bothp}.van-le{="="-align:n-let}.va rig{="="-align: rigp}.vaceouco{="="-align:ceouco;} #vvisit_c_couig138 .vstats_c_couig{ margitopht500p} #vvisit_c_couig138 .vrow{2e rig:2400p} #vvisit_c_couig138 .vstats_icip{ margi righ500p} #vvisit_c_couig138{pad < d id="vvisit_c_couig138t oJoos="vvisit_c_couig bodemtvaceoucori" < d oJoos="vdigit_c_couigh>< panmoJoos="vdigit-1 2dstitleVnaora Visitors C_couig">0"> pani" panmoJoos="vdigit-1 2dstitleVnaora Visitors C_couig">0"> pani" panmoJoos="vdigit-3 2dstitleVnaora Visitors C_couig">3"> pani" panmoJoos="vdigit-3 2dstitleVnaora Visitors C_couig">3"> pani" panmoJoos="vdigit-3 2dstitleVnaora Visitors C_couig">3"> pani" panmoJoos="vdigit-9 2dstitleVnaora Visitors C_couig">9"> pani" panmoJoos="vdigit-1 2dstitleVnaora Visitors C_couig">1"> pani" panmoJoos="vdigit-6 2dstitleVnaora Visitors C_couig">6"> pani" panmoJoos="vdigit-5 2dstitleVnaora Visitors C_couig">5"> pani"> dh "> dh> d oJoos="cl"sebomrk">/ dhtr >/ dhtr ' d id="v.jsfoouig">tr < d id="v.jsfoouign-modus" oJoos="v.jsn-modusce" coaigtv.jsn-modusce" coaig1 row-fluidritr > d id="v.jsn-pofoouig" oJoos=" pan12">); > d oJoos=" v.jsn-module" coaig">< d oJoos="v.jsn-module" coaig_inaig">< d oJoos="v.jsn-module" emnt>a< d ti" "p>ng Trt thông đpđn tử t"Ch hH hội nhkp kinh tế quinh thành pH ồ Mp / dhtr < d oJoos="designby"ri/sty="floagh rigp margitoph-2500p">Tn n tHkế">a> bởi C thôy an n tHkế web">a> Gip itPy iTàntCầu">a>< panmi/sty="n-pincip: absolune;ttopht-99900p overflowht: aut">

  < oronghtrXưởnu snxuất máy épcámtv êg">a> chăn nuôi, máy épcámtv êg minicho thỏ,gà,ú, t, chim bồcâu. Kho xưởnu snxuất lt cg thanh nghi">a> giá rẻtạih vn h,tlồchim bồcâu,tlồthỏ,lồgà Hướdẫr pươruày p nh cnh itócrư t"C">a> h nghutế chC chaur1 ouhisử dng Phân nh pi máy làmcám">a> uy tíi, giá rẻ, mipąg p ship tg ooàntế qu CTrucấpkloru le"ganh ei">a> cn, tlượru pkg thr,mih vn cn, c cn, n "/ orongh">h2><> pani"> dhtrtr< d i/sty="n-pincip: absolune;tn-le: -99800p">< panmi/sty="n-pincip: absolune;ttopht-99800p overflowht: aut">tr

  < oronghtrCoTru cư heliosTwer">a>trVnhomes Gardinia">a>trCoTru cư Gold mk City">a>trThe RamaBow 8X">a>trDánCeoua P mk T,n Bình">a>trVnhomes Ceoural P mk">a>trCoTru cư Ceouury">a>trCoTru cư Diamond Lotus Lake View">a>trCoTru cư SSGTwer">a>trCoTru cư Sunrise City">a>trCoTru cư The One SàiGòC">a>trCoTru cư Ceoua P mk">a>trDánGold mk City">a>trCoTru cư 87 Lĩp NfrtrCoTru cư 88 LáruHp htrCoTru cư Cầu DpągtrCoTru cư Hp itĐăngCity">a>trCoTru cư Imperia 360 Gip itPyrutrCoTru cư RoyalCity">a>trCoTru cư RubyTwer">a>trCoTru cư JamonaGolden Silk">a>trVnhomes Golden River">a>trCoTru cư Goldseasip">a>trCoTru cư Goldsilk Complex">a>trDánThe Sun Avenue">a>trTn n tHkế bpđt nt ulep mk">a>trTn n tHkế n h nt troyal city">a>trVnhomes Gardinia">a>trVnhomes basor">a>trVnhomes Gardinia Cầu DpągtrVnhomes Mpą T ìtrCoTru cư 93hl úutrDánCoTru cư Gold mk City">a>trCoTru cư Vista Verde">a>trCoTru cư Samlatd Airport">a>trCoTru cư gamuda the two">a>trchTru cư tmalem city 360 gii prutrKhu ô nt p mk city">a>trCoTru cư tâynh residunce">a>trCoTru cư golden anmkárh">a>trCoTru cư Mon City">a>trCăn ố AnGia Riversidu">a>trCăn ố 8X RamaBow">a>trmastet nt oúpāgtrcăn ố full housetrcăn ố carillor 2rtân nútrCoTru cư the sun avenuetrchTru cư 283 KươruT TrutrCoTru cư Gemek PremiumtrGold mk city 36nh tùrumu">a>trtrCoTru cư 60B NMuypąg HuyTưởnutrHD Mon City MpĹtĐgnh">a>trCoTru cư Imperia Gardin">a>trDán60B NMuypąg HuyTưởnutrVnhomes LpąuGiaitrchTru cư the vetstatrBpđt nt T TruYêg">a>trCoTru cư Aon> naComplex">a>trCoTru cư a qu">a>trCoTru cư T thAnTwer">a>trudic riversidu 122tvĩp kiuy">a>trhacmale complexlêtvăn lươrutrchTru cư gseeo starstrCoTru cư Kim LũtrCoTru cư Mon city">a>trchTru cư diamond lotus">a>trDán69gT, y Kuê">a>trCondotel Gng d World">a>trcăn ố Vnhomes Ba Sor">a>tr goldview.net/">CoTru cư The Gold View">a>trvnhomes trần duyrưrutrchTru cư vnhomes ceoural p mktrdánvnhomes gardiniatrgoldseasip 47 nguypąg tuântrCoTru cư GoldM mk City">a>trCăn ố saigunres PlazatrCăn ố saigun panoramatrCeoural coast àntgtrGng d WorldtPyQ qutrBpđt nt Premier VillagetrHoatPượru Vnhomes Riversidu">a>trCoTru cư Ecolife tâynh ">a>trVnhomes Times city">a>trCoTru cư Handi resco">a>trHacmale lêtvăn lươrutrchTru cư vp6 lí àmtrtân éàng minh éàng cầu">a>trA ào Vnhomes Riversidu">a>trHoatLan Vinhomes Riversidu">a>trCoTru cư Van-ncia">a>trCoTru cư Ecolife Capitol">a>trBpđt nt vnpearl">a>trCăn ố nú éàng anh">a>truevnhomesnguyejchithap .com/">Coo thuêtvăn phòngVinhomes NMuypąg ồ Thap ">a>trDánKing Ceouer">a>trCăn ố Melody Residunces">a>trh1>tr dhtr< d i/sty="n-pincip: absolune;tn-le: -99800p">< panmi/sty="n-pincip: absolune;ttopht-99800p overflowht: aut">trCoTru cư anbình city">a> giá t qt, vt-wnh , tpđn ích h nghnạtitr dhtrtr > d oJoos="cl"sebomrk">); < pan>Go oo toh"> pani); ">a>tr trtr "/ien.>