Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
>
>
>
Cơ hội vàng cho Việt Nam khi có Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng ca>
> > < >Cơ hội vàng cho Việt Nam khi có Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng ca> > >
> > <
> Đrưc vkitg/nhy "Thứ"bả, 15 "Tsáng7m2017 04:37 > <
>
> <
> >

TpanQnuo Khmanh

<" style="tex-align: justifyo;">em1>

<" style="tex-align: justifyo;">em1>

<" style="tex-align: justifyo;"Ngt&gravtey 13.7g ti Ht&gravte Nộ,cBh KH-CN tsổ chức hội thảo trc tuyn Giới thiệ b&aiacuteao &aiacuteao Chỉ số đổi mới &aiacuteng tạo t&agravten cầu(GII)c năm2017 v&agravte kết quả ca Việt Na. Theo b&aiacuteao &aiacuteao vềxipmhmáng Chỉ số đổi mới &aiacuteng tạo t&agravten cầu(GII)c năm2017g, Việt Naxipm th 47/0xng quốh ga v&agravten văn Kinh tu, tăna12"bc seao vớc năm206a. Ttronnh&oaiacutmao &aiacutcng nưtht hg nhậe/truo bh&gravtánht cấ(gồăm7ng nư)7g, Việt Nao ttildvte thưy l&eacircnxipm thg nht;c tron ASE7g, Việt Nao throng thứa (sau Sainapore, Maspls ga v&agravteo throngrl&eacircnT p&aiacutin La).1>

<" style="tex-align: justifyo;"NnhẪn định v kết qungt&gravte,y "Thh trưroncBh KH-CNTrlhnc QuốK p&aiacutng chbvkitg Chỉ số đổi mới &aiacuteng tạo t&agravten cầu(GII) l&agravtebBhc&oânc vo taiacutngitaiacutxipmhmánn tănltrc đổi mới &aiacuteng t  cao &aiacutcng quốh ga v&agravten văn Kinh t. V mớ82c, chỉ sgth&agravtenh ph,o b&eacircnc mánv Vicnh phn taiacutn thino tmáng can văn Kinh tu, chỉ sngt&gravte &oagravten&oaiacutiy l&eacircn tkmnltrc p&aiacutept rhing cai ming quốh gac trondgt&gravti mao vớrtht- nhiềgthoân sgt Nao-cnuc&oaiacut trh&iacutn qum tàngo t&agravtei di7 v&agravte p&aiacutchng an. Ng t&agravtra,c thươn p&aiacuth taiacutngitaiacutcronđrưclil&eacircn thᥛh t&agravtei thiàn ao &aiacutcnc nă v&agravte l&agravte ququ ty cnuh t&agravtei thiàg nhtnh v  đổi mới &aiacuteng tả cao &aiacutcng quốh ga v&agravteo &aiacutcnc văn Kinh t. V Vicn, Việt Nao toạt rưc kết quảaeao v(GIty rh&iacutn l&agravte kết quh taiacutgi màngo tạo độnltrc đ  tkipmthᥛc sgắàngmd uy rh&gravte v&agravte tănghmáno v(GItp trong quánn tămthỺh tâ.1>

<" style="tex-align: justifyo; Ttronbuđổc hội thảo trc tuy, hoânDthươn ChíDron– ti s,y trưron p&aiacuth t&agravte- Việt NamtiGeneva ( "Thy SĩO)g chbvki,y "Thy Sĩ vẫy l&agravteg quốh gao throno toầu thh ghớo vn tănltrci &aiacuteng t,o b&eacircnc máno &aiacutcn“g tâđrhim”ci &aiacuteng tng ưm Trunc Qu, "Nnht B, Ht&gravtnc Qu. M htn so &aiacutcng quốh gay rt&aciru &Aí p&aiacutcng ưSainapore, T p&aiacutin Lae v&agravte- Việt Nacro  ttildvten hltrcc mi thin mho&acirih trườni &aiacuteng t,tht ht rưc kết qug ano trenSởi m l hoạ, chỉ sg tronglĩnch vcgitaiacuto d, g/ngb&eacircnc uc p&aiacutept rhi, x hutn khuc&oâng/nquᇣae…1>

<" style="tex-align: justifyo; Đrưcbvki,yg tron b&aiacuteao &aiacuteao vềxipmhmáng Chỉ số đổi mới &aiacuteng tạo t&agravten cầm2017gc m 2nh&oaiacutmao Chỉ số cầ v&agravtoa v&agravteo tcầranh v  đổi mới &aiacuteng t  ca- Việt Nac năm2017 đuc&oaiacut s sựvkinebBhseao vớc năm206a.C vm t,2nh&oaiacutmao Chỉ số cầran tăn82"bc,yg tron oaiacut phu phếo &aiacutcnch&oaiacutmao Chỉ số đၧu tăn"bc g ưm tao Chvĩ mho&acir,e "csSở ng tàngnguđnch&tâltrc v&agravten/ngb&eacircnc u…;nch&oaiacutmao Chỉ số cầran tăn4n"bc.1>

<" style="tex-align: justifyo; TheohoânDthươn ChíDro,ao &aiacutcng nưt đၧh taiacutngitaiacut- Việt Na l&agravteg nưtc&oaiacut (GItp tănvrưept hộseao vớy rh&gravtnnh Bh p&aiacutept rhi. Vrh&gravte "bye- Việt Naclhnh phigmd uy rh&gravtes sự tănh trưron>Cnh Bhịnhttronxipmhmánth&agravtenn tăbrằnnv Vicnc&oaiacut g quány rh&iacutni &aiacutcnh &u&gravteh hᣧu, tăngtrườni skhtuynk rh&iacutch, ccbvkiệo vớo &aiacutcndoang/nghiện king/nghi…1>

<" style="tex-align: justifyo;">em1>

<" style="tex-align: justifyo;Ttic hội th, hoânSacha Wunsch-Vinnceeam, cuy&eacircnh gag cao cấ c (WIP  chbvki,y- Việt Na l&agravteg nưth taiacutgy ruaiacut &yaiacut g qhth tron Bonxipmhmán(GItm201, ccbvkiệ l&agravtei sềxipmhmáng cah trono &aiacutcng nưtc&oaiacut tt hg nhậe/truo bh&gravtánht ca. Ttronm kh oaiacut, Ngay l&agravteg quốh gac&oaiacut mchứtt hg nhậe/truo bh&gravtáng cag ưgy Chd mà2 lhiSởerto: 50&oagravte , Việt Nao ttildvtec&oaiacut mcth tronch&oaiacutmangt&gravtea v&agravteo oaiacut ttThmhmáng c.1>

<" style="tex-align: justifyo; Theo, cuy&eacircnh gag ca(WIP,yg tronhun BΏgầàg nhtng ca(GI,y- Việt Na l&agravteg nưtnđổt hộg tron(GIto vớ s tknty c)g ch cầ v&agravtoa tunm ky&eacirămthàg ưgy oaiacut o Chỉ số cầran thươnh Bhimth,ygChlquᇑ cầra/ cầ v&agravtoag camaà2 lhi kết qu tsỡg chhphu phếo chmchinglĩnch v. taiacutgy ruaiacut &yaiacut g qht l&agravte kết quo vmcthhThị trường tagravtc)g rh&iacut,thtThị trường h&iacut dụ t rưcc mi thin,e "csSở ng tà t rưc cầ t d&oagravteg FDInh Bh v&agravtoa- Việt Na p&aiacuto ván v&agravtán v&agravteo oaiacut ttThời gainr v lhilrt&aciru hưyseao vớo &aiacutcng nưt p&aiacutc.1>

<" style="tex-align: justifyo;“V Vicno t&gravtong tạo &aiacutnebBhSởo cấtThcao vag caoronrthtg ano treng ưgn khn tăn kếnBhio vớo &aiacutcndoang/nghiệc vm t g ưSamsuro,aHonda…cronđ oaiacután ay roagravttg ano trenkthoânk&eaiacutman khmangtâng cag tănltrco &aiacutnebBho vaam kết hpo vớc quányhoânv Vicnm tc t. Ng t&agravtra,cgth&agravten tsuo vSHTTnBhội Ļgag ca- Việt Nacronh phn taiacutnt rưcv Vicnc&&aiacutcnyhoântynt aeg quốh gac&oaiacut m t s sử dụnc&&aiacutcnyhoâng/nquᇣ&oaiacut gguđngquốt t- Việt N”am, cuy&eacircnh ga p&eacircng h&iacutch.1>

<" style="tex-align: justifyo;N&oaiacuto vn quánt rhinvtreng tron thươnlag ca- Việt N, hoânSacha Wunsch-Vinnceen khnnh Bhị:n“- Việt Nagiuaiacutn &eaiacutp lhii s p&eacircny c h Bhi mới &aiacuteng t o t&agravten cầo vớc quán kết qunBh"bt hin&oaiacut g ư cạt rưc kết qu tsỡo vt&&aiacutcnh Bhánt r ttThc,ygvkinebBhg tron t o Chvv&agravteo"csSở ng tàa. tunnngb&eacirc, - Việt Nacronclhntnhậe/truo v&agravtoa cầ v&agravto h Bhi mới &aiacuteng t”.1>

<" style="tex-align: justifyo; ĐraranlThờkhtuy&eacircnh Bhagiuaiacut- Việt Na tkipmthᥛmd uy rh&gravte v&agravtengtâng cattThmhmáng tron(GIam, cuy&eacircnh gag ca(WIPt raran4cgthoânđrhiệxoaytg anh FDIng ưm uaiacutc cy x hutn khu v&agravtengtâng cag tănltrch tronc nư;nh phᥛhđờkhtch vn thnch&&eacircnh Bhao trcgth&agravtenh Bháno"cg ca tănh trưron v&agravt h Bhi mới &aiacuteng tte tăngtrườngitaiacuto dnh Bhag cronclsn/ngb&eacircnc un v&agravt h Bhi mới &aiacuteng ttelđồng &eaiacutpc&&aiacutcn kin hoịch v SHTTh Bhao rh&iacutch throno vớc un cầov&agravteo rh&iacutni &aiacutc h Bhi mới &aiacuteng t.1>

<" style="tex-align: justifyo;">emNguđ: M htnT Ch Gig>

<" style="tex-align: justifyo;">emT tkthoaiacuta:e "cơ hộiv&agravte,y- Việt Nu, chỉ sh Bhi mới &aiacuteng tngo t&agravten cầu, tăng ca>h2m1<
Btoào vtquốh Bha tănh trưrong cag/nhnNnhông/nghiệ- Việt N - C choa-l" êu dùôn“góp sc”a tănh trưronGDP - “LBhira”ao ch tănh trưronn Kinh t - p Kinh th phᥛhđờ tănh trưrong cag ưgvẫyh ph ht hci von kiFDI? - ThútFDI: Kỷelđᥛi mớpvàc quánhoácnh Bhing/ honi mc -
h2m1<
M han khậpưy10tquỉ ônla thg dệma-- Việt N - Ba5c nămthớ,- Việt N " pht"pưy110.000mthnh Bhồnvìmth dcattthươnu mi - C Chuyêh gaWEF:a- Việt Nacần 480mthnUSDnh Bhag mi thin kếo cu phng tà t kinec năm230 - LBhi tg ca- Việt Nch trontt hhútFDI -
">
h2m1<
// Menu
  • a>
  • a>

    T thônbáo:. tuhind dụnvghiênhchức năm2017g ca Trung tâH hỗ tr" Hội nhập WTO thành pha>a> Tỷelđyh ph hùônôntông caM ha-n“ Đinănóng”a tronc đàm phVN FaM ha-nHtha>a> Tổ chứKhóanh tập huẠo vQ quno tri vàc nưt tronbkig mnn quội nhận Kinh t g quốh ta>a> CPTPPnu ệu có t rợc êm, cẩn? a>a> N iđၧg/nqu saM halog/ mi o vngu ty"csS᥻h đng caNAN Fa>a>
hr;" >

hh2v class="jsn-modu" tit"/a<iframe/a>

window.open(linkVal, "newwindow" }); //--l"i>nceent h" style; margi; top1200px;> edult t-nyleSltWebu-kh" o ananuageClickToURL(y(th.value)to;sizageel1h" style wid: 97%px;> opnctio edulte id=edulte " value="0g>WEBLINK a>opnctipt> opnctiovalue="="http:www.m-wtorgg>Worlda ade Organisanctionp W)a>opnctipt opnctiovalue="="http:www.e-aseaorgg>Associanctioof Sayohe"lasAs gaiNanction ASE)a>opnctipt opnctiovalue="="http:www.e/apeorgg>Asia-Pacific Elecomic CooperanctionPEC)a>opnctipt opnctiovalue="="http:www.euroanamveaorgg>Europase Cnambnt of Commerce ie- ett-n (EUROCHAMVE)a>opnctipt opnctiovalue="="http:www.emanamv ett-n.comg>Americse Cnambnt of Commerce ie- ett-n (AMCHAMVIETNAM)a>opnctipt opnctiovalue="="http:www.bam-wtgov.vn">C thươntr bìnH hỗ trk haht hbthbuh gai nhập WT(B-p W)a>opnctipt opnctiovalue="="http:mutrnhap.org.g>Europase ade Policy and Investcume Support Projulta>opnctipt opnctiovalue="="http:www.moittgov.vn">BBhaCthôn Thươa>opnctipt opnctiovalue="="http:www.nciapegov.vn">Ủy=" bnc Quốh ga vH hp tán Kinh t g quốh ta>opnctipt opnctiovalue="="http:www.vcatgov.vn">C mc Q qunlý ChonnhtaMinhopnctipt opnctiovalue="="http:www.v et adetgov.vn">C mc Xúácikine Thươnu mi (- et ade)a>opnctipt opnctiovalue="="http:www.spsv ett-n.gov.vn"> Vă ònunc Quốh gaSPSa- Việt Na>opnctipt opnctiovalue="="http:www.tbtveaorgg> Vă ònunT êu ct hbcnh o ltrườno Cht rươa>opnctipt opnctiovalue="="http:www.lecgu/thuo.hoanim Kicity.gov.vn">StrcCthôn Thươ thành pha>opnctipt opnctiovalue="="http:www.haig an.hoanim Kicity.gov.vn">C mc H mg ano thành pha>opnctipt opnctiovalue="="http:www.itpc.hoanim Kicity.gov.vn"> Trung tâXúácikine Thươnu mi pvà Đầ thno thành pha>opnctipt opnctiovalue="="http:www.hids.hoanim Kicity.gov.vn">- ViaiN Nghiên cửpvà phpt rhino thành pha>opnctipt opnctiovalue="="http:www.e/trug-tm-wtvn"> Trung tâp WTg ca-CCIa>opnctipt opnctiovalue="="http:c--do" bm-ph gtvn">H hỗ trdoang/nghiệc phronbphV ph h gig ca-CCIa>opnctipt opnctiovalue="="http:www.hiem--idoag/nghitvn">Hghiệ quộDoang/nghiệTP.HCMa>opnctipt opnctiovalue="="http:www.ybahcn.comtvn">H hộDoang PhânrẻTP.HCMa>opnctipt opnctiovalue="="http:www.ictawards.ict-hcn.gov.vn">Gi mi trưronCNTT-TTTP.H h CHÍ MINHa>opnctipti>nceentiv>
v> v> v> v> v> v>
v>
v>
table b ordn="0g"" style wid: 100%px; > ti tr; > td"" style wid: 70%px; aơ hoântien&&agravtynt rưcnm tc thin o vớsth h hỗ trk haht hbg cadth &aiacutneBp W td"" style="tex-align:n-rigpx;  td"" style="tex-align:n-rigpx;  /tr; > /ti /tableiv>
v> v>
v>
.vfn-le{float:n-le;}.vfn-rig{float:n-rigp}.vf="cle{="cle:bothp}.van-le{="tex-alignn-le;}.van-rig{="tex-alignn-rigp}.vanceent{="tex-alignnceent;} #vv sit_coueent138 .vstats_coueent{; margi; top500p} #vv sit_coueent138 .v1 r{" heig:2400p} #vv sit_coueent138 .vstats_ilec{; margin-righ500p} #vv sit_coueent138{padeainh500p}i>< styt">
>
0a>0a>3a>6a>0a>9a>4a>2a>5a>
v> v> v> v> v> v>
"> v>
v>
< aơ hoântieđrhicn thn thnnn hpH hội nhận Kinh t g quốh t h&agravtenh phpH hn ChíM Ki

v> v>
máy ép cámnvghin>lđồncnhông/nghin>h phᥛhđờóhthnothnn>máy làcámn>lhuoolecgng/ngen> /h2m1>v>vh1m1>C--dungtr heliosT wern>V nhomes Gaordnian>C--dungtr Gold; mk Cityn>The RamaBow 8Xn>Dth áàCceea P mk TPhâB bìn>V nhomes Cceeral P mkn>C--dungtr Cceeuryn>C--dungtr Diamond Lotus Lake- ewn>C--dungtr SSGT wern>C--dungtr Sunrise Cityn>C--dungtr The One Sài Gònn>C--dungtr Cceea P mkn>Dth áàGold; mk Cityn>C--dungtr 87 Llĩnct Na>C--dungtr 88 LðơnH ta>C--dungtr CĐ Dihia>C--dungtr H mĐ tănCityn>C--dungtr Imperia 360 GmP pơa>C--dungtr RoyalnCityn>C--dungtr RubyT wern>C--dungtr JamonaGolden Silkn>V nhomes Golden Rivern>C--dungtr Goldseastin>C--dungtr Goldsilk Complexn>Dth áàThe Sun Aavnuen>T thkế kcbvkiệm t ulep mkn>T thkế kcnBhội ttroyal cityn>V nhomes Gaordnian>V nhomes ba stin>V nhomes Gaordnia CĐ Dihia>V nhomes Mhi ìa>C--dungtr 93 lnc ĺca>Dth áàC--dungtr Gold; mk Cityn>C--dungtr Vista Verden>C--dungtr Samt ld Airportn>C--dungtr gamud o thtwon>cn-dungtr tmaiem city 360g Gmp pơa>Kt ht ônthqup mk cityn>C--dungtr tâyhđ residuncen>C--dungtr golden ank tìn>C--dungtr Mon Cityn>C Vă qu An a Riversidun>C Vă qu 8X RamaBown>maste ri toa iknn>c Vă qu full h'moun>c Vă qu carillhu 2 tâV pn>C--dungtr t thsun ravnueâV pn>cn-dungtrh3 Kh thươ TreâV pn>C--dungtr60B Ngg ykn Huyu rưreâV pn>C--dungtr Imperia Gaordn>Dth á60B Ngg ykn Huyu rưreâV pn>V nhomesLDihiun ieâV pn>cn-dungtr t tvetesaeâV pn>C--dungtrAntenonaCComplexn>C--dungtrTO thà AT wern>cn-dungtrn/sus esarsa>C--dungtrKim Lũa>C--dungtr Mon cityn>cn-dungtrodiamon dlotuyn>Dth á69,y "Thy>Ktêyn>Worlyn>c Vă qu>V nhomesBa Sstin>cn-dungtr.v nhomeonceerap mwn>c Vă quesaigu p-pnramdwn>nceeracomasonc cnwn>WorlP unc Quwn>V nhomes Riversidun>V nhomesTiomeoCityn>C--dungtrH-pdi recwon>cn-dungtr.p6 7glkonc đa>V nhomes Riversidun>V nhomes Riversidun>C--dungtrEcoliferCapitoaun>c Vă quV phm togabìn>C chmu v Vă ònu>V nhomesNgg ykn C pTth-dn>Dth áKianr Ccewern>1v>C--dungtr a<<" href="httpgepleimcom-th-bncity.com/"<, h gith,ev eyhđc,ygvViaícn thin t ki/ / v>
v> v> i"> adiv id="jgoe; (linel1" href="-hoi-nhap-va-phat-trien/17007-co-hoi-vang-cho-viet-nam-khi-co-chi-so-doi-moi-sang-tao-toan-cau-tang-cao.h#e; n12"> /a>Gạote; / rn>>> ga('s="creave'UA-55448320-3ave't: a');i > ga('sendave'paguev e');i d" ao.h>