Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

pMen
 • /span Giớit hiệ
 • /span Đhiều-/hBna s dvng
 • /span Ssie" mp
 • /span Liêni h
 • >
  >
  >
  >
  >
  >
  p">imgt src=""imagsnbainne/-wto-phcm.png" alt=" Trung âm hỗ trợ hội nhập WTO T. Hồ C&iaclute; Minpv style= displa: blockx; margin-left: auto; margin right: autosv/>
  >
  pMen
 • /span Traung h
 • /span Tin tc >ul">li v class=firost" /span Tin hội nhậpQquốcTt
 • /span Tin hội nhập trongncưc
 • /span TinHình /li>
 • /span Phsântích bìnhp lun >ul">li v class=firost" /span "Thp tmưng
 • /span Hhội nhập-kinc tp quốc t /li>
 • /span Chuyêniđi >ul">li v class=.paren firost" /span Hhiệpđiincđã kým kế li v class=.paren firost" /span WT li v class=firost" /span Tin tc
 • /span Phsântích - Bìnhp lun
 • /span Văn kiện cam kế /li>
 • /span Cộongđiong-kinc tpASEAN li v class=firost" /span Tin tc
 • /span Phsântích bìnhp lun
 • /span Văn kiện cam kế /li>
 • /span FTA li v class=firost" /span Tin tc
 • /span Phsântích bìnhp lun
 • /span Văn kiện cam kế /li>
 • /span TPP li v class=firost" /span Tin tc
 • /span Phsântích đúnhgiántácgđing
 • /span Văn kiện- Dsựtnho văn kên /li>/li>
 • /span APEC
 • /span Hhiệpđiincđaungđàm, phn li v class=.paren firost" /span EU-VN FTA li v class=firost" /span Tin tcgđàm, phn
 • /span Phsântích đúnhgiántácgđing
 • /span Văn kiện- Dsựtnho văn kên /li>
 • /span RCEP li v class=firost" /span Tin tcgđàm, phn
 • /span Phsântích đúnhgiántácgđing
 • /span Văn kiện- Dsựtnho văn kên /li>
 • /span FTA kphc li v class=firost" /span Tin tcgđàm, phn
 • /span Phsântích đúnhgiántácgđing
 • /span Văn kiện- Dsựtnho văn kên /li>/li>/li>
 • /span Hoạtgđing Hội nhậpKiinc tpQquốc t >ul">li v class=.paren firost" /span Bpaa"Chgđio TPh v HNQT li v class=firost" /span Tin/hBtgđing
 • /span Bng in /li>
 • /span >Trung tâm WT li v class=firost" /span >hập huấ
 • /span Nnghênict /li>/li>
 • /span ĐhiềuƯcpQquốcTt >ul">li v class=firost" /span ThưángMạ
 • /span Đầu Tư li v class=firost" /span BIT
 • /span TIP
 • /span IRI /li>/li>
 • >
  >
  >
  >
  >
  > >
  Trung tâm WT<>hập huấ<Trung tâm WTO Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công lớp tập huấn “ Pháp luật cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế> <
  >
  > > < >Trung tâm WTO Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công lớp tập huấn “ Pháp luật cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế> > >
  > <
  > Đmưc vkit "ngà "Thứ tư 14O Tháng5 2014O09:54 > <
  > >
  > <
  Nngà 12/5c tại178h Na Kỳ KThi Nghĩa,m Trung tâm WTO Thành phố Hồ Chí Minhđã tổ chức thành công lớp tập huấn “Pháp luậ t cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế. Llớp tập huấn nhmi mcgđích nâongcaoi nhntnhch v Bnh hmưongcta pháp luật cạnh tranhđiih vi doanh nghiệp trong-kinc tp hhp tmưng vHg hội nhập quốc t cũng nhmh cch tnhch vndvng pháp luật cạnh tranhtrêntnưáng tmưng. Vvi nhộidrung hpdvn vHgt hit tnhc, lớp tập huấnđã hu hútgđmưc há 60gđmá vhp doanh nghiệpvHg ccp luậtsmh-hta gia.imgt style= margin right: autoK displa: blockx; margin-left: auto"t src=""imagsnT hy/IMG_0091.JPG" alt="IMG 0091" widt="455" -heigh="343sv/>Ttrongbquip tập huấ,m S. NguyiniTthan Tú, Vvᥜ Pháp luật quốc t, Bh Tư Phápđã rìnhpbgà ccpvuấnđv v pháp luật cạnh tranhvHg cạnh tranh ta doanh nghiệp trong hội nhập quốc t. Hhinm nayđã có há 100gncưchtrêntnt gimi có Lluật cạnh tran. Vkith Na cũng đã có Lluật cạnh trangđmưc bpaathành năm2005hvHg ũng đã thànhlhậpCmcg qunglýt cạnh tranht huc Bh CôngThưán. Tuyi nhên, -them S. NguyiniTthan Tú, Lluật cạnh trang ta Vkith Na nhmi mcgđích giúp Vkith Na đv điiều-hinmgiu nhập WTOhá lHgtạo môip tmưng cạnh trang Côngbhᱡn. Mmcgthêug ta "chíh scch vHg pháp luật cạnh tranhkhCông nhnggiúp gima giántthàn, -ănngsBnglmưnngmHg cn nâongcaoic htglmưnn, đvᕝi mi shángtạo vHg mcgđích cqui cùnglHggiúp "bo vᇪ ngườithêugdùn.TS. NguyiniTthan Tú vHgPGS.TS. Ptha Huyi Hongcũng đã giúp ccp doanh nghiệpghiuntthm v ccptnhu -hluận hạic ht cạnh tranhvHg ccpvuấnđv cầnlmu ým hiđàm, phn, kým kếg hᣇpđiong-kinc doan.gPGS.TS. Ptha Huyi Hongcũng chobhit pháp luật cạnh tranhkhCông chgdành cho ccp doanh nghiệp ln, ccp doanh nghiệp vahvHg nhgcũng ầnpnhiobhit vHg ắm rõp luật cạnh tranhđiatrúnhbhp -hugt hith hi-hta giaptnhp tmưng /hBcptnta giapđàm, phn, kým kếg ccp hᣇpđion. Vvatrìnhptv vHgt v tmcgthốtmng Ẻnh tran,m S. NguyiniTthan Túg ũng đã rìnhpbgà hi-hit cch tnhchtnht hiỢn ki-hta giap mộh vụthốtmng lhêniqhuapđiniLluật cạnh tran. Pthêni tro đvᕝi dinirap mộh cch sôipnvᕝi vi nhiềucâup hᏡiđmưc gửi đni ccpvup dinigim, nhiềuým kini ũng đmưc đmairap vi mrongmqunm Trung tâmHhỗ trợ hội nhập WTO Thành phố Hồ Chí Minh-hiẛp tcgthổ chức ccpbquip tập huấ hᯁuích vHgt hit tnh hỗ trợ doanh nghiệp trongvhic nâongcaoi-nhh nng /hội nhập-kinc tp quốc tc trongthờigian ti.>>em>TtikhCa:  Ẻnh tran,m pháp luật, doanh nghiệp, tổ chức, lớ
  <
  <
  <
  <
  <
  nceunt gt style= margi; top: 10px; eduluta nameSltWebu-/h;"vocnhaoameClickToURL(( thi.vabl)to"t liz=l1tgt style wid: 97%px; =oipti edulue id=edulue in"vablue0">WEBLINK <=oiptipt I =oipti "vablue="http://wwm-wnorg">World Trade Organisanctio p W) <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wweaseuaorg">Associanctioof SayohelmasAsgiaNanctio pASEA) <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wweapecorg">Asia-Pacific Elecomic Cooperanctio pPEC) <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wweurocnhmvuaorg">EuropeBpaa"amberoof Commerce in Vieta n (EUROCHAMVA) <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwemcnhmvieta nel.c">AmericBpaa"amberoof Commerce in Vieta n (AMCHAMVIETNAM) <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwbam-wngov.vekpC-ưán rìnhHHhỗ trkMỹ -hluếg unmgiu nhập WT(B-p W) <=oiptiptI =oipti "vablue="http:mutrnhap.org.">EuropeBpaTrade Policy and Investcume Support Projulu <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwmoitngov.vekpBh CôngThưá <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwncipecgov.vekpỦyc bpapQquốmgiuh v hᣇntácp-kinc tp quốc t <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwvcangov.vekpC tcpQqunglýCcạnh tra <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwvietradengov.vekpC tcXúc kin Thưángmạ(Vietrade) <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwspsvieta negov.vekp VănphòánpQquốmgiuSPS Vkith N <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwtbtvuaorg"> VănphòánTthêug uhhađotglmưng hhutglmưn <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwlecguthrou.hocnii-micityegov.vekpSởn CôngThưá c thànpn h <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwhaip a.hocnii-micityegov.vekpC tcHimip ac thànpn h <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwitpc.hocnii-micityegov.vekp= Trung tâXúc kin ThưángmạhvH Đầu t0c thànpn h <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwhids.hocnii-micityegov.vekp Vkini NgghênicthvH phipt bhc thànpn h <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwn/trug-tm-wnvekp= Trung tâp WTg ta CCI <=oiptiptI =oipti "vablue="http:chrou bppha-ginvekpHHhỗ tr doanh nghiệ chrunpbpa pha giág ta CCI <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwhiephri doah-nghinvekpHghiện hộD doanh nghiệTP.HCM <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwybaphcml.cnvekpHHhộD doanhPhsânrhẻTP.HCM <=oiptiptI =oipti "vablue="http://wwictawards.ictaphcegov.vekpGimig hưonCNTT-TTTP.TpỒ CHÍ MINH <=oiptipt">nceuntiv>
  > stypt type="texcsspt" #makeMeScrollabit = v.scrollabitA.mr *) { ="positionre_plive}); = displa: block); floaghtn-lek); = marg: 0k); padding:0k); -webuit-user-< stypt >>
  >
  <imgt src=""imagsp-dienke/tkgxou..png" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagseape2017ranajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<">imgt src=""imagsp-dienke/easeusnlog..png" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/nlogon/trug-tm-wnjpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<">imgt src=""imagsp-dienke/nlogoemcnhmvieta nejpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<">imgt src=""imagsp-dienke/mutrnh_p.o_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/moit_gov_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/ncipe_gov_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/vietrade_gov_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/spsvieta n_gov_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<">imgt src=""imagsp-dienke/tbtvu_p.oajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/lecguthrou_hocnii-micity_gov_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/haip a_hocnii-micity_gov_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/itpc_hocnii-micity_gov_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/hids_hocnii-micity_gov_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/chrou bppha-gi_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/ybaphc_l.c_vuajpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><<imgt src=""imagsp-dienke/nlogophcejpng" alt=Fieldnpv idfieldnpv/><
  v> v> v> v> v>