Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc tếTrung tâm WTOTập huấnTrung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP. HCM tổ chức thành công khóa tập huấn: “Cập nhật quy định mới về quy tắc xuất xứ và các vấn đề về quy tắc xuất xứ đối với hàng nhập khẩu”

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP. HCM tổ chức thành công khóa tập huấn: “Cập nhật quy định mới về quy tắc xuất xứ và các vấn đề về quy tắc xuất xứ đối với hàng nhập khẩu”

taphuan0806

Quang cảnh các doanh nghiệp tham gia lớp tấp huấn

Ngày 25/05 vừa qua, Trung t&a-;âm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP. HCđ&atildute; tổ chức Ng&agravnh o&a-;ông &o&aacutaCđ&a&agravoư to &ldp-q;Cập nhật quy định mới về quy tắc xuất xứ&a&agravnh các vấn đề về quy tắc xuất xứ đối vớiNg&agravng nhập kh&rdp-q;p, chc doanh nghi.n>

Qu P &u&aacutc - trưởnP &o&agravn QBảl&y&aacutX xuấg nhập khập ui vc TP. H, B h C o&a-;ôn Thươnđ&atildutecCập nhập nơno vă,"bnnh c&aacutpnh lutnh mới về quy tắc xuất x,;n yc b Việl&a&agravnN nghy địn31/n_201NĐ-CP;t quy địnchi t viếL lutn QBảl&y&aacutng>Hoới Thươni vc xuất xiNg&agravn &o&aacutaC&a&agravnTh o&a-;ônt tsph05/n_201TT-BCTnh o&aacutt hiệp lực tnn>Ngà03/04/n_20;t quy địni vc xuất xiNg&agravn &o&aacuta. &O&a-;ônP &u&aacutcy x r&otildutei msphn hộu-du h mớm&a&agravnc doanh nghiệcCëa qg t&a-;âđ&o&aacutl&a&agravncơy tế sn xẠng nhnc xuất xt &i&aacutđghim tron ASE,ncơy tniNg&agravc xuấp khậ sn xẠng nhnc xuất xiNg&agravn &o&aacuta (REX) đối vớh cán nưhrưởnp li tronp u o&a-;û kh Thươn &i&agravnưunđ&atilduti u ta qh phecCậ(GSP)n caEU,ng c C/Oi troni msphị trườnh hợn yc b Vi,nh cáb Vipnh c&aacutpnn xnm glnhnc xuất xứ&a&agravnh tế&a&agravit xh pt.m>

Ngà, &O&a-;ônHoNg&agravn QuốHgiờ-nP &o&agravnGi c&aacutm s c&aacutt QBảl&y&aacutn, Hgiờa q TP. HCđ&atildute giới thiới về quy &i&agravnnghim aCC/On cahơa qHgiờa q,nh cán hộu-du cCëlưun&y&aacut đối vớC/OiNg&agravng nhập khng th&i&agravnthưứcn hộu-du,m&atilduteHS&a&agravntrghgi c&aacutnp ai b c&aacutonn yếh cá; &e&a-;uc &i&aacutc xuất x(WOn,TC, LVC, RVC, Deí Mimis...).m>

h2em

 • Trung tâm WTh Hỗ tr; tổ chức thành côn hộ thả“T thông tic ưị trườ vàơy tế to i u tlnli Thương mạh Hỗ trc doanh nghiệc xuấg nhập khẻ vvnhntgiứu-na>
 • H hộ thả“T thông tic ưị trườ vàơy tế to i u tlnli Thương mạh Hỗ trc doanh nghiệc xuấg nhập khẻ vvnhntgiứu-na>
 • HỘI THẢO“GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỐ 41/n_241TT-BCT&e-qt; -na>
 • Trung tâm WT TP. HCM tổ chức thành côna lớp tập huả“Phòhii Thương mạ-nh cônc v,"bo v t ngàns"bnnc xuấg hộn Ļa i tron cáFTAs &à Nơnlưunýa q trron chc doanh nghiứu-na>
 • h2em
 • Trung tâm WT thànphphố Hồ Chí MiCM tổ chức thành côna lớp tập huả“ Phápnh lutnn ncextrh, chc doanh nghiỢi tronh hội nhập quốc tu-na>
 • "> >
  hr;"

  h

  >frame/a>

  : cent n" style; margi; top: 10px;> edulput nameSltWebg-kh';" ci-haameClickToURL(y(this.val);xt" sizeel1n" style" wid: 97%px;> ="opti edulpe id=edulpe id" value0">WEBLINK ="optipt>RI="opti " value="http:www.m-wtorg">World Trade Organisanctionm W) ="optiptRI="opti " value="http:www.e-aseaorg">Associanctioof Sayohe"lasAs gNanction ASE) ="optiptRI="opti " value="http:www.e/apeorg">Asia-Pacific Elecomic CooperanctionPEC) ="optiptRI="opti " value="http:www.euroci-mveaorg">Europe Ban amberoof Commerce in Viett n (EUROCHAMVE) ="optiptRI="opti " value="http:www.emci-mviett nel.c">Americ Ban amberoof Commerce in Viett n (AMCHAMVIETNAM) ="optiptRI="opti " value="http:www.bam-wtgov.veak Thươn bìnH Hỗ trk>Mi u tt nhum gii nhậm WT(B-m W) ="optiptRI="opti " value="http:mutrnhap.org.">Europe BaTrade Policy and Investcume Support Projulp ="optiptRI="opti " value="http:www.moittgov.veakB h C côn Thươ ="optiptRI="opti " value="http:www.nciapegov.veakỦy=" bp Quốm gi về hợp táp-kic tp quốc t ="optiptRI="opti " value="http:www.vcatgov.veak t QBảlýn, Cncextrh ="optiptRI="opti " value="http:www.vietradetgov.veak tXúág iẩ Thương mạ(Vietrade) ="optiptRI="opti " value="http:www.spsviett negov.veak Văphòp Quốm giSPSi Việt Nam="optiptRI="opti " value="http:www.tbtveaorg"> VăphòTghiuc QBnđonlưườy ttnlưươ ="optiptRI="opti " value="http:www.lecgt-thuo.hociim Micityegov.veakS mC côn Thươc thànphph ="optiptRI="opti " value="http:www.haia q.hociim Micityegov.veak, Hgiờa qc thànphph ="optiptRI="opti " value="http:www.itpc.hociim Micityegov.veak">Trung tâXúág iẩ Thương mạ v Đầu tư thànphph ="optiptRI="opti " value="http:www.hids.hociim Micityegov.veaki VinnN nghiên cỡ vpháy ghinư thànphph ="optiptRI="opti " value="http:www.e/trug-tm-wtveak">Trung tâm WTn caVCCI ="optiptRI="opti " value="http:c-tho" bpham g.veakH Hỗ trc doanh nghiỢ chnng băphánh gin caVCCI ="optiptRI="opti " value="http:www.hiep-tic doah-nghiaveakHghiỢn hộD doanh nghiỢTP.HCM ="optiptRI="opti " value="http:www.ybatphcl.c.veakH HộD doanh Phânr nTP.HCM ="optiptRI="opti " value="http:www.ictawards.icttp-hegov.veakG giời ThưnnCNTT-TTT TP.Ồ CHÍ MINH ="optipt">: centiv>
  jQuery.noConflict(" ">jQuery(document).ready(functi (">jQue () ">jQuere="v#makeMeScrollabit").smoothDivScroll() manualnoCtinuousScrolling:nrue, : auScrollingMode: "onS"art", : auScrollingIcent" v:10 ; }); ; });"> stypt type="texcsspt" #makeMeScrollabit ="v.scrollabitA).r *() ="positionres_live}); ="display: bloc); ; float: lef mamarg: 0f padeadi: 0f -webgit-user-< stypt >>
  >
  p> /a <

  iv> iv> iv> iv> iv> i
  i
  i
  tlabiteb2 ord="0pn" style" wid:100%;uid"Ng&agrav đĐượthưựnghiÑi vợc sh Hỗ trk>Mi u ttn cadc s c&aacut Bm WTtdid"
  iv> i
  i
  i
  > e="hs:/vinaoraeel.c /--ivn" stypt type="texcsspt".vfin-l{ ; flot: le}.vfin-ri{ ; floin-ri;}.vfs="cl{s="cl:both;}.vain-l{e="text-alit: le}.vain-ri{e="text-aliin-ri;}.va>: cen{e="text-alin: cent} #vvisit_cloucen138 .vstats_cloucen{e; margi; toh510} #vvisit_cloucen138 .vr1 {0" hei:24510} #vvisit_cloucen138 .vstats_uile{e; margin-righ510} #vvisit_cloucen138{ padeadih510} ">< stypi
  : censpt"r">
  0024241686247424
  iv> iv> iv> iv> iv> i
  t"> i
  i
  i
  Textơch o&a-;ônin i ghi; tổnnh hkH Hụg nhập-kic tp quốc tchNg&agravnphphố Hồ &i&aacutí MNgà6 -12-2012. Trung t&a-;âm Hỗ trợ hội nhẢm WTn cachNg&agravnphphố Hồ &i&aacutí M (ưp qteki Vinnh n &e&a-;ën upnh c&aacuty ghinnTP.HC)/a>
  iv> i
  < b kh

  C côty i tviam k webl/><

  kG gi PhápToànn, u />< nghiệu quᢕ c sau 1 tucCs; td d Ph Phnphph

  h2e<

  Trl/><

  <

  TruYghil/><

  <

  i

  iv> iv> t"> iadiv is="jgoi; flinel2" href="/hoat-dong-hoi-nhap-kinh-oi-quoc-te/trung-tam-wto/tap-hu21064065-trung-tam-ho-tno-hoi-nhap-quocwae-tp-hcm-to-chuc-thanh-cobg-khop-tap-hucaphoi-thapy-d-in-mo-hvh-oiyhopcnac-xuat-xu-vpcnde-vaehvh-oiyhopcnac-xuat-do-hvo-hai-haoi-nhaha-cuu.h#i; n1 "> Goass top l/>< t"" < > ga('carbteave'UA-55448320-3ave't: a'); > ga('sendave'pagtiiw'); d"<">