"tyle" type="textcrss> #jsn-page, #jsn-emeu.jsn-emeu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; .mn-width: 980px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : auto } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { right: -200px; } body.jsn- diecptio-rtl div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { left: -200px; right: auto; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul ul { margin-left: 199px; } /"tyle/> "scrip srcf="mediassysIte/js/mootools-core.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/core.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/caiptio.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/mootools-more.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomlshien/js/no cofplit.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomlshien/js/utils.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jsn_/templat.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/modrl.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jquery-1.10.2d.mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr"asrses/js/jquery-ui-1.8.23.cusAto..mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr"asrses/js/jquery.mousewheel..mn.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr"asrses/js/jquery. kietic.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr"asrses/js/jquery."moothdivescoll-1.3.jss" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip type="textjava"scrip"> window.addEvnen('load', funcptio() { new JCaiptio('img.caiptio'); }); JSNTtemplat.initTtemplat({ /templatPhreix : "/hoinhap_wt_", /templatPath : ""/templates/hoinhap_wt", enableRTL : 0, enableGotopLlin : 1, enableMobile : 0, enableMobileMmeuSticky : 1, enableDesktopMmeuSticky : 0, resmposiveLayout : [] }); window.addEvnen('domready', funcptio() { SqueezeBox.initializt({}); SqueezeBox.asrign($$('a.modrl'), { phars: ' re' }); }); /"scrip/>> "scrip srcf="http://tml5shim.google cdt.com/svn/trunk//tml5.jss> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/3rd-party/resmpon/resmpon..mn.jss> /"scrip/> "scrip/> (funcptio(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjecp']=r;i[r]=i[r]||funcptio(){> (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguemets)},i[r].l=1*new Dlat();a=s.createElgemen(o),> m=s.getElgemensByTagNnam(o)[0];a.async=1;a.srcfg;m.parmenNcdt.insertBefore(a,m)> })(window,docuemet,'"scrip','"httsp:/www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); > ga('create', 'UA-90413523-1', 'auto'); ga('sten', 'pageview'); > /"scrip/>
thuê sân khấu t, chcp sp ktệnuy tín ti Hà NHộ.> Chông y cho thuê backdropuy tín ti Hà NHộ - nghiu mẫu mãt đp.> Dịch vụ chan tc tiap sa ti nhà, cam kết ghiu qu 100%.> Chông y crungcấp, co Thuê ngườit đi dktệcướim hi toàn quố.> /"trongd /"pan> /divd> > div id="jsn-topbarr"> div id="jsn-pos-topbarr"> "pan mlss="datetime" "tyle="lkie-height: 25px; margin-left: 10px;r"> "scrip lanuage="s" type="textjava"scrip">> var mconhNnams = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); var dayNnams = new Array("C hi nht,","Tch Hai,","Tch Ba,","Tch tư,","Tch Năm,","Tch Sáu,","Tch Buy,")> var now = new Dlat();> thisYear = now.getYear();> thisDay = dayNnams[now.getDay()];> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// coriecptios if Y2K dksmply problem> docuemet.writt("Hômk ny : " + thisDay +" "+" ngà"+" "+ now.getDlat() + "g thung" + mconhNnams[now.getMconh()] + "gnăm " + thisYear);> // --> /"scrip/> /"pan>> div mlss=" /searc jsn-eodule conaiene">
// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Giớimtghiu /"pan>
 • <"pan> Đhiu k honp s dụng /"pan>
 • <"pan> Sipe map /"pan>
 • <"pan> Liêin h /"pan>
 • <"pan> Englisco />		 /
>
div id="jsn-logor" mlss="pull-leftr"> ak href=/index.php" title="Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Min">"Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Min /a> /divd> div id="banene" mlss="banene-top">> div id="banene-top"" mlss="pull-right">> div mlss=" banenetop jsn-eodule conaiene">

 Trung âm hỗ trợ hội nhập WTO T. Hồ Cí Min div mlss="clseabreak"> /divd> /divd > > div id="jsn-emeu"> div id="jsn-emeu-inene">> div id="jsn-pos-maieemeu">> div mlss=" emeu jsn-eodule conaiene">

// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Trang ch /"pan>
 • <"pan> Tin tc /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Tin hội nhậpQquốcTt /"pan>
 • <"pan> Tin hội nhậptrong nước /"pan>
 • <"pan> TinHình /"pan>
 • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Tchptrường /"pan>
 • <"pan> Hhội nhập kinh tế quốc t /"pan>
 • <"pan> Chuyêin đ /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Hhiệp đinhđã ký kết /"pan>
  • <"pan> WT /"pan>
   • <"pan> Tin tc /"pan>
   • <"pan> Phân tích - Bình luhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> Cộng đᓙng kinh tếASEAN /"pan>
   • <"pan> Tin tc /"pan>
   • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> FTA /"pan>
   • <"pan> Tin tc /"pan>
   • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktệncam kết /"pan>
  • <"pan> TPP /"pan>
   • <"pan> Tin tc /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
 • <"pan> APEC /"pan>
 • <"pan> Hhiệp đinhđrangđàmy phi /"pan>
  • <"pan> EU-VN FTA /"pan>
   • <"pan> Tin tcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
  • <"pan> RCEP /"pan>
   • <"pan> Tin tcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
  • <"pan> FTA kphc /"pan>
   • <"pan> Tin tcgđàmy phi /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá táct độn /"pan>
   • <"pan> Vănp ktện- Dsptnho vănp kêi /"pan>
 • <"pan> Hhoạt độngHhội nhậpKiinh tếQquốc t /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> BankC ht đo TP về HNQT /"pan>
  • <"pan> Tin hoạt độn /"pan>
  • <"pan> Bung ti /"pan>
 • <"pan> Trung tâm WT /"pan>
  • <"pan> Thậphuấi /"pan>
  • <"pan> Nnghêinctu /"pan>
 • <"pan> Đhiu ƯớcpQquốcTt /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> ThươungMi /"pan>
 • <"pan> Đầu Tư /"pan>
  • <"pan> BIT /"pan>
  • <"pan> TIP /"pan>
  • <"pan> IRI /"pan>
 • /divd>
  /divd /divd> /divd> /divd> /divd> div id="jsn-pagpe" mlss="cconaiene"> > > div id="jsn-pos- conmen-top"" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss=" jsn-eodule conaiene "pan12">
  var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE e''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin--quoc-t/21511-tho-ini-ky-khdieunai-my-lme-_wt-pnhn-dho-tang-thue-inhp- hati.htm>Tch Nhĩ Kỳ kpktu ni Mỹ lêin WTOpnhin đi tănng tutế nhập nhu /"pan>';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-trong-nquo/21507-ahkfta-tat-thuan-lho-cho- doan- nghmp-xuat-khdauhang-thu- cog-my- ngti.htm>AHKFTA to thuhn lợi, co doanh nghiệpxuấtp nhu thàng thichôngmỹ ngi /"pan>';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin--quoc-t/21506-vietunam-va-cac-nquo-sadc-chia-se- kinc nghmm-pnhn-trime-ddoan- nghmp-vua-va-nhti.htm>Vhit Nna vàichctnước SADC:kC iap sg kinh nghimy pht triểnp doanh nghiệpvừa vài nh /"pan>';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin--quoc-t/21503uhai-sdieucuoun- kinc-tclme-ke-/hacncgiao--qyetubat-dong-thuoun-maii.htm>Hai shêucường kinh tếlêinkến hoch gihi -qyết bấtp đᓙngthươungmi /"pan>';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin--quoc-t/21501-noun-san-va-thuc-pnhm-vietunam-vuot--qauhang-rat-ky-thuat- e-xuat-khdausang-thictruoun-chdauati.htm>Nhôngshinvài thcOpnhm Vhit Nna vượt -qa thàngràonkỹ thuhtp đpxuấtp nhu sangi thptrường Chu Âu /"pan>';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noCcofplit(); /"scrip/><"scrip type="textjava"scrip">jQuery.noCcofplit(); /"scrip/
  /divd> > div id="jsn- conmen-top"" mlss="">> > div id="jsn-promor" mlss="row-fluid">> /divd> > > /divd> div id="jsn-bodyr"> div id="jsn- conment mlss="jsn-hasright ">> div id="jsn- conmen_inene"" mlss="row-fluid">> div id="jsn-maie conment mlss=""pan8 ordne1 row-fluid">> div id="jsn-ceontrcolt mlss=""pan12 ordne1 ">> div id="jsn-ceontrcol_inene">> div id="jsn-maiebody- conment mlss=" jsn-hasmaiebody">> div id="jsn-maiebody">> div id="sysIte-emssage- conaiene"> /divd>
  /divd /divd> /divd> /divd> /divd> /divd> /divd> div id="jsn-rightsidg conment mlss=""pan4 ordne2 ">> div id="jsn-rightsidg conmen_inene">> div id="jsn-pos-right">> div mlss=" jsn-module conaiene">

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Hhoạt độngHhộiNnhậ /"pan> /h2>
  <"scrip type="textjava"scrip"> // /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
  • <"pan> BankC ht đo TP về HNQT /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
  • <"pan> Bung ti /"pan>
  • <"pan> Hhoạt độn /"pan>
 • <"pan> Trung tâm WT /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Thậphuấi /"pan>
 • <"pan> Nnghêinctu /"pan>
 • <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Thư vktện hội nhậ /"pan> /h2>

  thu vien

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Xem nghiu nht /"pan> /h2>
  • Sau- TrungQquố, Mỹ bắt đu hăm dọag kinh tếchctnước nh ở cChu Á
  • Hhu Brexit, Vhit Nna sẽ là mHt đim sáung đi vớimchct doanh nghiệpAin
  • Tthôngbáo: Kết qu xép uyểnpvhêinchtcgnăm 2018ncta- Trung tâmHhỗ trợ hội nhập quốc tế tquc Vhin Nnghêinctuy pht triểnpTthành phố Hồ Chí Min
  • Kthôngpnhi là Chu Âu,iNnht Bun mHimchíh là nhà lãinhđo cta-tspdo thươungmi
  • Nnht Bun-Pert nhỗlhcOthúct đyp smi thcOthi ghiệp đinhCPTPP

  phong ve thuoun mai

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Video /"pan> /a> /h2>

  /pd

  <"scrip type="textjava"scrip"> WEBLINK Worldg Trde Organiscatio ( WT) Associaptio ofn SotheasI AsiankNcatio (ASEAN) Asia-Pacific E coomic CooOprcatio (APEC) EuropeankC amber ofnCommeurcein Vhet na (EUROCHAMVN) AmeuicankC amber ofnCommeurcein Vhet na (AMCHAMVIETNAM) Chươungtrình Hhỗ trợkỹ thuhtpnhu giai nhập WTO(B- WT) Europeank Trde Policy and Investemet Support Projecp Bu ChôngThươun Ủy banpQquốcgiaivề Hhợptáct kinh tế quốc t CụcpQqun lý Cinh rain CụcpXúcttktnpTtươungmi (VhetTrde) Vănp phungQquốcgiaiSPS Vhit Nna Vănp phungThêuchuhin o lườngcnht lượun Sở ChôngThươunOthành ph CụcpHhi -qanpthành ph Trung tâmXúcttktnpTtươungmi vàiĐầu tưpthành ph Vhin Nnghêinctuyvài pht triểnpthành ph Trung tâm WTOcta-VCCI Hhỗ trợ doanh nghiệpchtnngbánp ph giá cta-VCCI Hhiệp hộiDdoanh nghiệpTP. HCM HhộiDdoanh hân trsgTP. HCM GiimtgưởnngCNTT-TT, TP. Ồ CHÍ MINHM
  <"scrip type="textjava"scrip"> jQuery.noCcofplit(); jQuery(docuemet).ready(funcptio (jQuery) { jQuery("dkv#makeMeSscollable")."moothDivSscoll({ manualCcotinuousSscolling: true, autoSscollingMode: "onStart", autoSscollingIontrval:10 }); }); "tyle" type="textcrss> #makeMeSscollable div.sscollableArea * { posiptio: relcatve; dksmply: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-"elsct: none; -k.htm-user-"elsct: none; -moz-user-"elsct: none; -o-user-"elsct: none; user-"elsct: none; } #makeMeSscollable div.sscollableArea a{ posiptio: relcatve; dksmply: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-"elsct: none; -k.htm-user-"elsct: none; -moz-user-"elsct: none; -o-user-"elsct: none; user-"elsct: none; padding-left:5px; padding-right:5px; background: raisparmen; } #makeMeSscollable div.sscollableArea a:hover{ background: raisparmen; }
  /divd div "tyle="100%"> /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%">Field /divd div "tyle="100%"> /divd /divd div mlss="clseabreak">

  <"pank mlss="jsn-eodule.icon>Liêinkết /"pan> /h2>

    /pd

  div id="jsn- conmen-bottom">> div id="jsn-pos- conmen-bottom" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss="info_wt jsn-module conaiene "pan12">

  > > > > >
  > div id="jsn-pos-user5t mlss=""pan12 ordne1 ">> div mlss=" bodem jsn-module conaiene">
  <"tyle" type="textcrss> .vfleft{float:left;}.vfright{float:right;}.vfclsea{clsea:both;}.valeft{"tex-aligo:left;}.varight{"tex-aligo:right;}.vaceontr{"tex-aligo:ceontr;} #vvisit_counntr138 .vstats_counntr{margin-top: 5px;} #vvisit_counntr138 .vrow{ eight:24px;} #vvisit_counntr138 .vstats_.ico{margin-right:5px;} #vvisit_counntr138{padding:5px;} div id="vvisit_counntr138t mlss="vvisit_counntr bodem vaceontrs>
  <"pank mlss="vdigit-0" title=Vinaora-Visitors Counntr">0 /"pan> "pank mlss="vdigit-0" title=Vinaora-Visitors Counntr">0 /"pan> "pank mlss="vdigit-4" title=Vinaora-Visitors Counntr">4 /"pan> "pank mlss="vdigit-1" title=Vinaora-Visitors Counntr">1 /"pan> "pank mlss="vdigit-4" title=Vinaora-Visitors Counntr">4 /"pan> "pank mlss="vdigit-5" title=Vinaora-Visitors Counntr">5 /"pan> "pank mlss="vdigit-2" title=Vinaora-Visitors Counntr">2 /"pan> "pank mlss="vdigit-3" title=Vinaora-Visitors Counntr">3 /"pan> "pank mlss="vdigit-1" title=Vinaora-Visitors Counntr">1 /"pan> /divd /divd div mlss="clseabreak"> > div id="jsn-foontr">>
  > div id="jsn-pos-foontr" mlss=""pan12">> div mlss=" jsn-eodule conaiene">

  Trangthôangtin điᇇn tn tanghhợpHhội nhập kinh tế quốc tgthành phố Hồ Cí Min
  Giyh pépn hoạt độnk Trangthôangtin điᇇn tn tanghhợpshố103/GP-ICP-STTT,, TP. ỻ Cí Min, ngày 06 -12-2012.
  Bun -qyềnpthquc về Trung âmHhỗ trợ hội nhập WTOcta-thành phố Hồ Cí Min (thquc Vhin nghêanctuy pát triểnpTP. HC) /pd

  Thiết kế bởi ak arget="_blank" mlss="foontr" title="hông yOthiết kế webt" href="http:/mondialsoluttio.com">"hông yOthiết kế web ak arget="_blank" mlss="foontr" title= GiimPháp Toàn Cut" href="http:/mondialsoluttio.com"> GiimPháp Toàn Cu /divd div "tyle="posiptio: absolute; left: -999px;"><"pank"tyle="posiptio: absolute; top: -999px; overflow: auto;o>

  <"trongd> Xưởnngshinxuấtplᓙngchông nghiệ giá rsg ti th nhi, lᓙngchim bồmchu, lᓙngthh, lᓙnggà Hướngdẫnp pươung phppmáy làmychm uy tín, giá rs, mhinp ph ship thàng oàn quố Crungcấpp /divd> > div "tyle="posiptio: absolute; left: -998px;"><"pank"tyle="posiptio: absolute; top: -998px; overflow: auto;o>> <1> "trongd> Vinhomes Gardnnia> The RaieBow 8X> Vinhomes Ceonral Park> ChrungcưpDiamond Lotus Lake Vhew> ChrungcưpSunrise City> ChrungcưpCeona Park> Chrungcưp87 Lĩin Nna> ChrungcưpCầu Dhin> ChrungcưpImperia 360 GiimPhóun> ChrungcưpRuby Tower> Vinhomes Golden River> ChrungcưpGoldsilknComplex> Thiết kế bhit thh e cpark> Vinhomes Gardnnia> Vinhomes GardnniapCầu Dhin> Chrungcưp93 lò đúc> ChrungcưpVista Verdt> Chrungcưpgamuda the two> Khu đô thh park city> Chrungcưpgolden ankkphnh> Cănp h An GiapRiversidg> masteri thho đin> cănp h carillou 2ptânp ph> chrungcưp283 Kpươung Trun> Goldmark city 36 h tùnngmu> > ak href="http:/www.chruncu60bnguyenhuytuouns.com/l>Chrungcưp60B Ngqyễn Huy Tưởnn> ChrungcưpImperia Gardnn> Vinhomes Lhiu Giai> Bhit thh TrungYêi> Chrungcưp đa uố> udic riversidg 122 vĩin tuy> chrungcưpgceen stars> ChrungcưpMon city> Dspán 69 Tchy Kpuê> cănp h Vinhomes Ba Sio> vinhomes trsn duy ưun> dspán vinhomes gardnnia> ChrungcưpGoldMark City> Cănp h saigon panorama> GTrad WorldmPhúgQquố> HoamPhượunpVinhomes Riversidg> Vinhomes Times city> Hacie c lê vănplươun> tânphoàng minhphoàng cu> HoamLan Vhnhomes Riversidg> ChrungcưpEcolifepCapitol> Cănp h phphoàng anh> Dspán KingpCeoner> > /divd> div "tyle="posiptio: absolute; left: -998px;"><"pank"tyle="posiptio: absolute; top: -998px; overflow: auto;o>> Chrungcưp /divd> > div mlss="clseabreak"> > <"pan>Go to top> > > > >

  Trangthôangtin này đượcOthhcOghin vớimssphhỗ trợkỹ thuhtpcta-dspán BWTO