Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

APEC 020 Forum: Thúc đẩy cạnh tranh kỹ thuật số cho các doanh nghiệp mới

11.09.02.1

Bà Nguyễn Thanh Lê, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu t>

4, Cc Phár I hỏ thio B/p>

<à Nguyễn Thanh Lê, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu t>< ln.cTy hiecirc;,n,kinh tế Aạig man đỿn trátc thựcmới cho cSMEs.Phê,nhỏ (nagrave; ycả ịmủp tề Hơhỏ tà rátc thựcmagrave; SMEsvcn lưu &ycute;t ki mớ rng Hà the trường tuốc tế,./h>

<â,nhúnh tđ&ocute;t,Haacute;c qạtiáạti&iện

BCaacute;c  ạtiáthamdụhỏ thio B/p>

<à NPeitihu,Quợn Vl&ycute;t huyg nSMEsv-tộ Kinh tế AĐagrave; i Lanhv-to crg ,nSMEsvắi đẙng Hơhth&ucute;c qẩy cự ktăg ntưởng pinh tế .Thứi mia qua cho&ucute;cg ntioirc;, thiy hiều mSMEsvđợc vhuyen dịiknỏtaacute;cpdụng vc&oirc;,g mhgị.Chỉtc´c qSMEsviữt&atild; c&ocute;t hẋglagrave; mđn dới Eaacute;c qátc thagrave; tuốc tế,bỺg mvệp tử dụng vIter;net.cTy hiecirc;,n,kSMEsvcũn gặ kh&oirc;,g miacute; tihagcute;tc thựcmới ,qẩc&aacuttlagrave; aacute;c qvn ịma qnnh tạig . Niều mSMEsvcograve;ngthủ uan hà r&ếtuự khuyynbốvịgị đạu t&i

<Đagrave; i Lanhvlun(nagrave; ycịmsấntn&lduoc;PEC 020 FIitialtive&rduoc;-&i< ghacirc;mn,Haacute;c qghacrave; lagrave; mcí h tsaacute;c ,Haacute;c qcuyeecirc;,nhianrợ hiaucute;c c&oirc;,g mtymới crhagrave; hvlp ...cả g&ocute;tpphửn th&ucute;c qẩy cSMEsvà aacute;c qDNmới4, Cc Ph&uye ả tiẁum0ămg mộH>4, Cc Ph&riển dột thaacute;c tb kvg ,tsaacute;cg vri rong bhơng mla ./h>

4, Cc Ph&riển dha Tc&oirc;,g mhgịsrợc htyỿn ,kinh tế Aạig m&atild; à Đan rr rhagrave; hvột thửn httlaotild; ihtong bvệp tăg ntưởng pinh tế rhi đểnmhiện crii.Chaacute;c qc&oirc;,g mtymới crhagrave; hvlp à SMEsbả gặ khiều mrr ngcihtong biao ụch vuốc tề Hà rếtpmủpn th trường tuốc tế,qntuỏch&oirc;,g mết ntpn ụng vự khuyen dịiki thuật số . Ng agrave; ibvệp tắi rhecirc;,mmcơhỏ tịgăg ntưởng pinh tế ,vự k>4, Cc Ph&riển dha Tc&oirc;,g mhgịsi thuật số vcũn an đỿn tnỏg mri ro lecirc;,nhuan ha qnnh tạig ./h>

<&Oirc;,g mJerry Clve;sillas,HGaacute;cmđị;Trung tacirc;m h>4, Cc Ph&riển dDNVVNv-tộ KC&oirc;,g mhương mPhilippne-sv-t´cg ti´c:Phát triển dha Tc&oirc;,g mhgịsi thuật số vnưvIter;netvắi r thiều mcơhỏ to cSMEsbà dn thaycịikm&oirc;,ihtoờng tinh toanh ,qư thuecirc;,mmSMEsvianhập trị trường tuốc tế,qà r&ơng mại tuốc tế,.Ch&iucute;cg ntioirc;, t´cg ti´c ca đẙmsấntn&lduoc;PEC 020 FIitialtive&rduoc;-ịgư thuecirc;,mmSMEsvianhập trị trường tuốc tế,qà r&ơng mại tuốc tế,./h>

< ụn à ết tn inh toanh .Chốc Eaurave;nggtlagrave; đạymỡnh trnh tửn inh toanh tPEC 0tong bitngueecirc;,nhố ,hth&ucute;c qẩy cDNmkỏ nhgện à rmg mờng tẩt đẙcminh toanh ./h>

BNgung: Baacute;coKC&oirc;,g mhương u/m>B/p>

Bựth&ocute;ca:vPEC forum, th&ucute;c qẩy cạnh tranh, kỹ thuật số, doanh nghiệp"u/m>B/p> div class="jetranews._sepaator" >/div> dong-haec-tag-touong.-tanh-ien-nvasan--tam.html" >itle="CAEM 49: Vìvột tCng Hẙng kAC 0tăg ntưởng poàn qiệnAEM 49: Vìvột tCng Hẙng kAC 0tăg ntưởng poàn qiện 10/092017-espan>

 • itle="CAEC 0017-: Cơhỏ tnàoto coanh nghiệp (nỏav&à ớa hamvianhuỗi li tợto n qủu "APEC 0017-: Cơhỏ tnàoto coanh nghiệp (nỏav&à ớa hamvianhuỗi li tợto n qủu v-tspan class="letranews._ate"> 08/092017-espan>
 • itle="Cếm(nìn rng Hm o cPEC 0aunăm 20210> 07/092017-espan>
 • itle="CSCCPcPEC 0017-: Kửg Hẙh tếm(nìn &à ớtử Aẛi Eûa THi puan hiệt Nam ">SCCPcPEC 0017-: Kửg Hẙh tếm(nìn &à ớtử Aẛi Eûa THi puan hiệt Nam v-tspan class="letranews._ate"> 07/092017-espan>
 • itle="CHởg 9ẛi Eìn tnh pcng Hẙng kkỏ nhgện PEC ">Hởg 9ẛi Eìn tnh pcng Hẙng kkỏ nhgện PEC v-tspan class="letranews._ate"> 07/092017-espan>
 • itle="CHi nhgị tr&ƻg Hẙh tPEC 0017- Thû Aiữi Eởg 9ẩ hiệt Nam ">Hi nhgị tr&ƻg Hẙh tPEC 0017- Thû Aiữi Eởg 9ẩ hiệt Nam v-tspan class="letranews._ate"> 22/092017-espan>
 • itle="CAEC 0017-: hai mạc vHi nhgị tác quan hhức sca cp,mAEC 0v Huợn Vlý hiên kti."APEC 0017-: hai mạc vHi nhgị tác quan hhức sca cp,mAEC 0v Huợn Vlý hiên kti.v-tspan class="letranews._ate"> 22/092017-espan>
 • itle="CDin TàmnPh&tn &à Knh tế PEC 0ăm 2027 ">Din TàmnPh&tn &à Knh tế PEC 0ăm 2027 v-tspan class="letranews._ate"> 21/092017-espan>
 • itle="Cếm(nìn m rng Ho cPEC 0aunăm 20210> 18/092017-espan>
 • itle="CTh g phậttlên kết ,hỏp t&c q21qg kinh tế nh pvên kPEC ">Th g phậttlên kết ,hỏp t&c q21qg kinh tế nh pvên kPEC v-tspan class="letranews._ate"> 18/092017-espan>
 • < /div>
  < /div> /div> /div> ddiv> ddiv> ddiv> ddiv> ddiv> div id="jsn-centent-tbottom> div id="jsn-cos-content-tbottom>class="jsn-madulescontainer jsn-horizontallayout jsn-modulescontainer1 row-fluid"> < div ilass="jnfo"wtojsn-modulecontainer span12">
  div c>
  /div> /div> /div> < /div> < div id="jsn-cuserodulesc3>class="jsn-madulescontainer jsn-hadulescontainer row-fluid"> < div id="jsn-cos-cuser5 class="span12 order1 "> /iv class="j brdemjsn-modulecontainer >
  !-- vVinaoravVisitors Couter; >> ttp://vipnaoracom/c -- .vfeft:{float:eft:;}.vfight:{float:ight:"}.vflearb{learb:both"}.vaeft:{ext-align: eft:;}.vaight:{ext-align: ight:"}.vaenter;{ext-align: enter;"} #vvisit_couter;138 .vstats_couter;{argin-rop: -px; } #vvisit_couter;138 .vow-{eight: 24x; } #vvisit_couter;138 .vstats_iont{argin-right: px; } #vvisit_couter;138{pading" px; }
  0espan> 0espan> 3espan> 4espan> -espan> 1espan> -espan> 2espan> 3espan> /div> /iv class="jlearbreak">
  /div> /div> /div> < /div> < /div> < /div>
  /div> div id="jsn-cfooer;> < div id="jsn-cos-cfooer;>class="jpan>2">< /iv class="j sn-moduleconteiner_>

  4,ecute; phoạt động Tran t&oirc;,g mrnhkển crcrg mỏp tố v103/GP-ICP-STTT,TP Hồ Chí Minh",tngagrave; yc06 -1220212.
  4, Cc Ph&riển dP HCM)/p> ddiv> /iv class="jlearbreak">

  /div> /div> /div> < /div> < /iv class="jdesgn:by style="dfloat:ight:"margin-rop: -5px; "Thút tếtu/>Cng tiy hiút tết webu/>iải phátp T n qCu u/> /iv ctyle="dosition: absolute; teft: a-999x; "/h2< Xởng psn txấntn/ href="/ttp://vwww.mayepcamven-com/c">máy éptácmpvên u/>lng kcng tghiệp"u/>phchội tócEcrgu/>máy lm pácmu/>log cog chhiep-u/> /iv ctyle="dosition: absolute; teft: a-998x; " /1>< a href="/ttp://vwww.75tamrinh.nete">Cuyg ncchelios T weru/>< a href="/ttp://vwww.bnchoyg cuipnhomesgaderniamyinh-com/c">Vpnhomes Gaderniau/>< a href="/ttp://vwww.bncggiagoldargkcitycom/c">Cuyg nccGoldargk Cityu/>< a href="/ttp://vwww.anh-o-8xrinbodwcom/c">The RinbBow 8Xu/>< a href="/ttp://vwww.anh-oenteaprgk-taginh-com/c">Dhá qCntea Prgk Tn tình u/>< a href="/ttp://vwww.anh-oenteralprgk.nete">Vpnhomes Cnteral Prgku/>< a href="/ttp://vwww.anh-oenteurycom/c">Cuyg nccCnteuryu/>< a href="/ttp://vwww.anh-odiamondlotuslakevenwcom/c">Cuyg nccDiamond Lotus Lakemiewu/>< a href="/ttp://vwww.anh-ossgt wer.nfo"c">Cuyg nccSSG T weru/>< a href="/ttp://vwww.anh-osunriseuan 7.nete">Cuyg nccSunrise Cityu/>< a href="/ttp://vwww.anh-otheonesaig;n.nete">Cuyg nccThe One Sài Gògu/>< a href="/ttp://vwww.anteaprgk-uan taginh-com/c">Cuyg nccCntea Prgku/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cu-goldargkcom/c">Dhá qGoldargk Cityu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cu87lnh-am-hnfo"c">Cuyg ncc87 Lĩh"(Namu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cu88anguhacom/c">Cuyg ncc88 Lng mHiu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cucauien-com/c">Cuyg nccCu Din u/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuhaiang-citymyinh-com/c">Cuyg nccHi pĐăg nCityu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuimperial360iai-poag-.nete">Cuyg nccImperia 360 iải phág u/>< a href="/ttp://vwww.aoyg curoyalcom/c">Cuyg nccRoyalnCityu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg curubyt werscom/c">Cuyg nccRuby T weru/>< a href="/ttp://vwww.dan jamonagoldensilk.nete">Cuyg nccJamonaqGolden Silku/>< a href="/ttp://vwww.dan ipnhomes-basoncom/e">Vpnhomes Golden Riveru/>< a href="/ttp://vwww.goldseason-investcom/c">Cuyg nccGoldseasonu/>< a href="/ttp://vwww.goldsilkom/plex-tnrcom/c">Cuyg nccGoldsilk Cm/plexu/>< a href="/ttp://vwww.thesunve;nue-q2com/c">Dhá qThe Sun Ae;nueu/>< a href="/ttp://vwww.thietken ithatbiethiconprgk.om/c">Thút tết&aacuttực conprgku/>< a href="/ttp://vwww.thietken ithataoyg curoyalcitycom/c">Thút tết&gitửttroyal cityu/>< a href="/ttp://vwww.ipnhomes-headrcadiacom/e">Vpnhomes Gaderniau/>< a href="/ttp://vwww.ipnhomesbasonuan 1.nete">Vpnhomes ba sonu/>< a href="/ttp://vwww.ipnhomesgaderniacauien-com/c">Vpnhomes GaderniacCu Din u/>< a href="/ttp://vwww.ipnhomespaatdisesmericom/c">Vpnhomes MnHTrìu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cu93loduccom/c">Cuyg ncc93 lTàcu/>< a href="/ttp://vwww.dan goldargkcityscom/c">Dhá qCuyg nccGoldargk Cityu/>< a href="/ttp://vwww.anh-ovista-verdecom/c">Cuyg nccVista Verdeu/>< a href="/ttp://vwww.anh-osamangdairportcom/c">Cuyg nccSamangd Airportu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuheatwogamudacom/c">Cuyg nccgamuda he atwou/>< a href="/ttp://vwww.tnconmcity360iai-poag-.nete">aoyg ncctnconm city 360 gải phág u/>< a href="/ttp://vwww.khudothiprgkcityhan icom/">Khe;ôtự prgk cityu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuhayhoresierncecom/c">Cuyg ncctâe ẑtresiernceu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cugoldenankhn-h.nete">Cuyg nccgolden ahkhách u/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cumoncitycnfo"c">Cuyg nccMon Cityu/>< a href="/ttp://vwww.anh-on giariversiercom/c">Cn dội A qGiacRiversieru/>< a href="/ttp://vwww.anh-ohe rinbodwcom/c">Cn dội 8X RinbBowu/>< a href="/ttp://vwww.dan anh-omasteicom/c">masteitử đểu u/>< a href="/ttp://vwww.anh-ofullhusel.nete">an dội full huselu/>< a href="/ttp://vwww.anh-ocarillog2tagphucom/c">an dội carillog 2ctâ Tpíu/>< a href="/ttp://vwww.anh-othesunve;nueuan 2com/c">Cuyg nccte asun ve;nueu/>< a href="/ttp://vwww.283kuong-rung-cnfo"c">aoyg ncc283 Kương mrung u/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cu-gemekpremium.nete">Cuyg nccGemek Premiumu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cugoldargkcityhan icnete">Goldargk city 36 ẑttùn cmậ u/>< / href="/ttp://vwww.aoyg cu60bguyen-huytong-scom/c">Cuyg ncc60BNguyễn THuyTư ng u/>< a href="/ttp://vwww.hdmoncitygiagoccom/c">HDcMon CityMỹ< a href="/ttp://vwww.imperia203guyen-huytong-com/c">Cuyg nccImperia Gadernu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cu60bguyen-huytong-cnete">Dhá q60BNguyễn THuyTư ng u/>< a href="/ttp://vwww.ipnhomeslieuiai-hn.nete">Vpnhomes LinuqGiaiu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuhhevestaphulam.nete">aoyg nccte avetstau/>< a href="/ttp://vwww.biethirung-yn-com/c">Bacuttực rung tYn u/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuate naxuagphung-cnfo"c">Cuyg nccAtheanaqCm/plexu/>< a href="/ttp://vaoyg cudiaoccnete">Cuyg nccẙa c u/>< a href="/ttp://vwww.pah-n t werlevanlong-com/c">Cuyg nccTnh pA qT weru/>< a href="/ttp://vwww.udicriversier122ipnhtuycnfo"c">udic riversier 122 vĩh"(tuyu/>< a href="/ttp://vwww.hacnconcm/plexlevanlong-cnfo"c">hacncon cm/plex lvăn klơng u/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cugreenstarsv-com/c">aoyg nccgreen starsu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cukimlucom/c">Cuyg nccKim Lũu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cumoncitycnfo"c">Cuyg nccMon cityu/>< a href="/ttp://vwww.anh-odiamondlotus20216com/c">aoyg nccdiamond lotusu/>< a href="/ttp://vwww.dan 69hiykuorcom/c">Dhá q69Thứy Kuêu/>< a href="/ttp://vwww.dan grandworldcnete">Condotel Grand Worldu/>< a href="/ttp://vwww.anh-o-ipnhomesbason.nete">an dội Vpnhomes Ba Sonu/>< a href="/ttp://vwww.dan anh-oheagoldvenwcnete">Cuyg nccThe Goldmiewu/>< a href="/ttp://vwww.ipnhomesraneduyuyg v-com/c">ipnhomestrửn dye ưg u/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuipnhomesenteralprgk.om/c">aoyg nccipnhomestenteral prgku/>< a href="/ttp://vwww.ipnhomesgaderniagiagoccom/c">ụhá qipnhomestgaderniau/>< a href="/ttp://vwww.dan goldseason47guyen-tan com/c">goldseason 47 guyen Ttuâ u/>< a href="/ttp://vwww.goldargkcity-han icom/e">Cuyg nccGoldMrgk Cityu/>< a href="/ttp://vwww.saig;nresguyen-xicom/e">Cn dội saig;nres Plazau/>< a href="/ttp://vwww.anh-o-saig;npan ramacom/c">Cn dội saig;n pan ramau/>< a href="/ttp://vwww.anteralcoastdanan-.nete">Cnteral coastTàmqng u/>< a href="/ttp://vwww.grandworldphuuoc-vn.nete">Grand WorldpháQuốc u/>< a href="/ttp://vwww.biethipremierphuuoc-com/c">Bacuttực Premiermillageu/>< a href="/ttp://vwww.biethiipnhomesdong--onphung-com/c">Hoaphðƻg HVpnhomes Riversieru/>< a href="/ttp://vwww.ecolifehayhocnete">Cuyg nccEcolifectâe ẑu/>< a href="/ttp://vwww.timecitympnhkhn-com/c">Vpnhomes Ties =cityu/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuhandirsconlevanlong-com/c">Cuyg nccHanditrescou/>< a href="/ttp://vwww.aoyg cuhacnconlevanlong-com/c">Hacncon lvăn klơng u/>< a href="/ttp://vwww.muabnchoyg cuip6lnh-dam.om/c">aoyg nccip6 lnh-Tàmmu/>< a href="/ttp://vwww.tnh-on gmpnh-on gca.hom/c">tâ Th n g minhTh n g ủu u/>< a href="/ttp://vwww.biethiipnhomesdong-ah-daohom/c">Ah-TàotVpnhomes Riversieru/>< a href="/ttp://vwww.biethiipnhomesdong--onln com/c">HoapLa hinhomes Riversieru/>< a href="/ttp://vwww.vaefnciagadernhan icom/e">Cuyg nccVaefnciau/>< a href="/ttp://vwww.dan -ecolifecapitolcom/c">Cuyg nccEcolifecCapitolu/>< a href="/ttp://vwww.baginethiipnpearlcom/c">Bacuttực ipnpearlu/>< a href="/ttp://vwww.anh-ophu-on gnh-2com/c">Cn dội píTh n g ah u/>< a href="/ttp://vwww.c-oheueipnhomesguyen-chithah-com/c">Cu rhᠪvăn kpíng 3inhomes guyễn TCí Mhanh u/>< a href="/ttp://vwww.dan ki gceter;com/c">Dhá qKi gcCnteeru/>< a href="/ttp://vwww.anh-omelodyresierncescnete">Cn dội Melody Resierncesu/>< a/trong> /iv ctyle="dosition: absolute; teft: a-998x; " Cuyg ncca href="/ttp://vgeleximcoaginh-citycom/c">n cbìn tcityu/>
 • < div ilass="jlearbreak">
 • < u/>< !-- vscript < (funcion:(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funcion:(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntes)},i[r].l=1*new Date();a=s.reatedElemnte(o), m=s.getElemntesByTagName(o)[0];a.async=1;a.rc="g;m.arent NodecnfsertBeorue(a,m) })(window,documnte,'cript ','/vwww.google-analyticscom/canalyticscjs','ga'); ga('reated', 'UA-5544830-f3', 'uto;'); ga('send', 'age"vew');