thuê sân khấung hng tc 10m tửuynh th thi Hà N nh.pgJ tin y cho thuê backdropuynh th thi Hà N nh - np Hu mẫu mãngp.pgDịchi x ng a thc -ta 10anghi nhà, cam kết p HCuc 100%.pgJ tin y ctâmcấpỉ o Thuê ngườingi dm tcưới tri: -ànc t.scripws.Aemad>1cripstycristydiv .jsn id="modula/jsonteines="modu/jave="po-.css modurs/bl-.css moduction-rtl ltr moducopMenu modulashin-25 modursm-multion/egories modu'); -/reicls moduit=303-303 > methodsitio > //ndiCDATA[ jQ.smo(ment,'sc).y', fction(i,s,){ cript> Sticripstyc
 • rsr ng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Giad>1cria> crcri/styd >v styl

  > //ndiCDATA[ jQ.smo(ment,'sc).y', fction(i,s,){ cript> Sticripstyc ripstycrul>

 • ripstycrul>
 • ripstycrul>
 • ripstycrul>
 • ripstycrul>
 • rrea ea crcrcr--rstylid="modutopbaine />ntopsteines="modulecontsciner ul.umoduhorizinerllt : umodulecontsciner ul.1 row-fluidscea crcrcristyleines="umodulecontainer ul. psty12"> > ipt src=="viuiew="JavaSt src1.2"> viv.IHRSS_WIDTH = "x; }"; viv.IHRSS_HEIGHT = "3 }"; viv.IHRSS_SPEED = 2; viv.IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; viv.IHRSS_SLIDESRARRAY=DateArray(); viv.IHRSS_FINALSLIDE ''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='raf="htt5-th-euc5-th-es.Ae-nuoc/21731uhon-300hchude-hgia-ehrm-du-di's-dan--ai-chi-');t-nrm-lan--hu-2l" />>Hơ 300 chudêgia ehrm d x Dp HnànTài ch thh Vm tt (o) lần - 2raf="htt5-th-euc5-th-quoc-tm/21729-oecdg-chun 9 -un 9uoo-nmenhoi-doa-er-un suoo-- t-tm-toin-caul" />>OECD: Cănôngẳnôngươâmmgi đe d xa eănônsưởran tế qu -àncầuraf="htt5-th-euc5-th-quoc-tm/21725-my-mi's-thue-/hie- hautdu-txu-tsan-phrm-thinhtu-rce-quocl" />>Mỹ mp Hthuếp kinh p kung ii xu ts n pp kmnh p t HànhQc traf="htt5-th-euc5-th-es.Ae-nuoc/21719-cach-thicbat-tayhoi-som-go-the-vanung-o-thuytsanl" />>C c tếbắt tayng 10m gỡ “ngẻ v ch” o -yts nraf="htt5-th-euc5-th-quoc-tm/21714-no-luculei-cuag-chadi-tr.Ae-ti's-trthicphe-chuan-cptpel" />>Ntrl xc m nu tcta Cchadihws.Ae tm Trtrình phê chu kyfCPTPP jQ.smo.noCict.js"();ript> < leines="moduhast: au scea crcrcristylid="moduaine />_inul."teines="row-fluidscea crcrcrcrcristylid="modumenuaine /> leines="psty8 ordl.1 row-fluidscea crcrcrcrcrcrcristylid="moduce/stacol leines="psty12 ordl.1 scea crcrcrcrcrcristylid="moduce/stacol_inul.">ea crcrcrcrcrcrrrrrrristylid="modu.y', crumbs">ea crcrcrcrcrcrrrrrrstylid="modutopb.y', crumbs"teines="sc ipstyleines=".y', crumbs pathwayclsarafjsonc iaf="http/en-de-hoi-nhap/hiel" /> eines="firo Chudêng >Hp HCM,ng ếđthôđàmp h P ngea crcrcrcrcrcrrrrrrrrristylid="modumenu.jsn">ea crcrcrcrcrcrrrrrrr!rstylid="em/jsnulmssiewuainer ul."> ngày càng chứng tỏ tính thích hợp với xu thế - Tria> rih2 rstyleines="modu/reicls-infn ip> >v stysceDgtyfe3xônsc vAe tt ngày ,","Tng t 25 ,"gư1 2017 03:27 tl/>fn "> >v styleines="modu/reicontaine /> <

  tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Ngay sap Hi Tr">ng th","bg Traa tcn Donald Trump10mi /> >Hp HCM,ng ungt&a M&iacc Xuy&em &acnh&a M&iaci Bìng Dôngư(yfC) là &ld-th;10irc;a&rd-th; nu tct.Ae nư />>, HCM,ng th",ngtuy&em &acna"," r&u M&iact sui kini thiệp HCM,ng này ngay sap Hi ếmng hn, thì ngay lập ki tr-uyp H&om &acg quốc tế go) lnnô HCo&a M&iacudêng yfCPyng h tt yu.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Nhìn ra n m vA rộng hng, c&a M&iacut&a M&iacong í M&iac đã chuym Tr;ng tâm &acirg u M&iac &y M&iac sđi mthiệp HCM,ng í M&iact gâm &acy Trang cãi hng - /> >Hp HCM,ng ungt&a M&iacc kinhKiế Toàngi dm Khu vỻl do Trung chQc kinii xAe nng c&o M&iac - np kinh +-"ng ynchuy thế yfC. Cirgi&a M&iacc rõ n&e M&iact nu tct. - np uê ngưlà i mtb&em &acndo />>Mkinii xAe nng, còngi mtb&em &acndo Trung chQc dẫudênc,nnô vậy ết thAe tt ha thiệp HCM,ng ynkungênc au. Tuy i&em &acnk&om &acg n i ô vậy.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Nhữnws.Ae nư Hành vA&em &acnquAnchuirgia vào-àn ha tcch t àđà&a M&iacudnu tctyfCPvà đã lưu &y M&iac rằng ha thiệp HCM,ng này th",l g h t ba>nsung ”au, dù là ni n m vA và mi trhuirv;ng k&a M&iacc au. c Đp qe-c Tr;ng hng àn là ha thiệp HCM,ng này cchngcùng Tranp k&o M&iacng g&o M&iacp”Ae tm Trìng h H nhập kinh tế sâm &acu hng à tctkhu vỻl Châm &acu &A M&iac -nh&a M&iaci Bìng Dôngư-su- hne nng Ae tm Tcưìng Hành i mtKhu vỻl c ThươâmmgTrm ddo Châm &acu &A M&iac -nh&a M&iaci Bìng Dôngư(FTAAP).tl/> < Gi"le="text-align: justify;">FTAAP đã k&om &acg nhậudêônsc tng hi Hi H H HCM,ng Tô vấn kinhKdoanh à tctc (ABAC...' -nh lu. Tr&em &acnth",l tế, c&a M&iacc guy&em &acn o quốc gia đã &a M&iacc ba> Tran xuh t này tth th H ngh Tnghne nng Tran tc&a M&iacc Lãng rngkinhKiế à tctc tth thà Hà N vào-+-"n2006, chỉ a","b-+-"nsap Hi c; HCM,ng &y M&iac Ae tm ành thAe tt lập FTAAP.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Tuy i&em &ac, Hi Trung chQc giữ va tTrò thô TcgDc vào-+-"n2014 thì cam TiDkinii HCM,ng lth tFTAAP đônsc đôa vào-th",l hiện với g tc&a M&iacch là cam kHCuccchngcùng adihwsHi TfCPvà chỉ là c&a M&iacc bAe nư HCM,irg o il ti&em &acu này.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Tuy vậy, dù c&a M&iacc gi&em &acnêco TPikhu&om &ackini à tctFTAAP vẫudêđthônsc Ae tm ành thì xu hne nng ch"bg toàngànc &o M&iaca vẫudc&o M&iac vngngày càng src rộng,nnh t là sap stc 10m Brexit. Chu M&iacbg ta vẫudn i HCM,i HCM, xem l0u &om &acg Trump1c&o M&iac th",-th",l hiện toàngbi nnhnwstuy&em &acna"," à tctmìng TPiviệ HCM,ngp&o M&iac với Trung chQc và r&u M&iact sui kini t/> >Hp HCM,ng c ThươâmmgTrm ddo Baa t />>M(NAFTA) cũng ô TfCPhuy k&om &acg.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Nhữnws.Ae nư vừa là Hành vA&em &acnTfCPvừa là Hành vA&em &acn c&o M&iac lynkđlo-+gâmmgrằng h> >Hp HCM,ng yng hfC trem lâmmglM,i í M&iacDkinhKiế n nng h tddo thAe tp stc chuirgia à tct />>. ,",thuưng h> >Hp HCM,ng này lâmmglà H,"Tnmà quAnvà c&a M&iacc Ae nư HCM,ngt&a M&iacc ànudn i à tng cM,, th&i M&iacDgi HCM, h H nhập kinh tế sâm &acu hng tth tkhu vỻl.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Co) lập krung vào-&a M&iacc ơ h H mà nnhnwsh> >Hp HCM,ng nô c&o M&iac th",-mđlth tkh&om &acg g hfC trM,ngvới quAnmà g o àn np ran tế quàngànc. Nô vậy, quAnyna tc&o M&iacnwsthu M&iac HCMy c&a M&iac bAe nư Ae tp ksu- à tct nhằm HCMiru","osh> >Hp HCM,ng này c&o M&iac th",-cam kthu M&iac adihwsvònđi mt+-"nTcư.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">/> >Hp HCM,ng này thành c&om &acg gũng g o p&e M&iacp1c&a M&iac quốc gia đ᭡t đônsc nnhnwsil ti&em &acu gi&a M&iac Tr; caogvốudc&o M&iac th",-hne nưlM,i gi"bg ô TfCPnônsư HC&o M&iac. Trônsư ",tht,i mtran nghiệm qe-c Tr;ng Hi &o M&iacTàuyn trônsư c&om &acg ghu M&iacbg là c&a M&iacc bài &o M&iacTàuyn TPinôngươâmmgynkônsc 10"nTra gi&em &acm-+gât hng. C&a M&iacc Hành vA&em &acnn i gi i th&i M&iacD”ê ngưdâm &acp />>Mcàng hng TPi đM, h dc&o M&iac stc đ&a M&iacbán&a M&iac TôngưtrM,nggiữagt&a M&iacc trM,ng và lM,i í M&iacDmà h> >Hp HCM,ng mđlth .tl/> < Gi"le="text-align: justify;">B&em &acnêđHC&o M&iac cũng y sran vấn HCM, TPiơ g h tdgi i quym ktrang cnh p HCMnc g tquốc tế giữagnà HCMnc g tAe nư nguàngvới g í M&iacnh phủAmmgAe tp nhậudêMnc g t(ISDS). Post-NAFTAlà i mtstc g hfC Tr&i M&iacD.'ngẳnừgdành c o &a M&iacc ửcam k adihws&a M&iacc FTAvì stc &ld-th;chuym giao quyp trl&rd-th; rDròinTcgnà Ae nư c&o M&iac thô quyp sđ&a M&iacc doanh nghiệp l nn.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Mi mtành src=à&a M&iacp l&y M&iac cnh t cnh , ti&em &acu hê chu caogg o p&e M&iacp1nà HCMnc g tkinii ănm t í M&iacnh phủđã kAe tm ơ g h tdISDS Tr; Hành i mtkinhws.nhnwsym unTc qe-c Tr;ng ch"bg lth tTfCPngay Tcglu M&iac &o M&iac còn ; Hr&em &acnbàudêàđà&a M&iacu. Sap cùng,ru","n- o vănm tchngcu tctyfCPbaoggM,m1c&a M&iac quy Trìng à o til u","oshi ch"bg lth tc&a M&iac điệp knm u","osvệ doanh nghiệp l nbg ltho. Kam k HCucHr&em &acnànudkônsc à&a M&iacmtuy, và c&o M&iac lynànudn i kônsc àni thnm hng nữagtdihws.h t àn &a M&iacc FTAcũng ô nnhnwstnhginh lu HCMnc g tki&a M&iacc.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Mi mtHCMn đi"nk&a M&iacc tdihwsyfCPcũng qe-c Tr;ng H&om &acg k&e M&iacm là c&a M&iacc điệp ku kt quy HCM,ng TPidoanh nghiệp vừa và nnh (SMEs). c âm &acy cũng là h> >Hp HCM,ng HCMnc gi&em &acn&o M&iac i mtcnôngưri&em &acg TPi&a M&iac quy HCM,ng li&em &acnqe-c Tới stc hợp t&a M&iacc và à&a M&iacmttri" à tct&a M&iacc doanh nghiệp SME, HCM,ng th",ngHCMniru","os”hnwsdoanh nghiệp này c&o M&iac th",-chuirgia vào-inhnggi&a M&iac Tr; và cung ứng à tct&a M&iacc doanh nghiệp l nn hng.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Cùng với Tôngưlairu",t động cu tctyfCPvà c o nghĩa u","oshi kđngày càng êg-"ng, quAnc&o M&iac th",-chuym hne nng sđh> >Hp HCM,ng đM, duy Trì th", g hwsư i cu a, h H nhập kinh tế sâm &acu rộng à u ",tp kiu ktđ&a M&iacch ph&a M&iacmttri" giữag&a M&iac quốc gia Hành vA&em &ac.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">c Đp này là do vốuddĩlà i mth> >Hp HCM,ng quàngi dm Hr&em &acnơ s; HAe tp ksp c&a M&iac g&o M&iacp&y M&iac su a HCM,ngcu tctnnhnwsh> >Hp HCM,ng nônsư HC&o M&iac, phù hợp với Tinh thnudchung quAncũng ô mchngqe-c Tâm &acirg tct&a M&iacc Hành vA&em &ac.tyfCPlà i mttnhginh lu bìng HCMnng, H&om &acg baoggM,m1c&a M&iac HCM,ngxn HCMn b> >Ht à k&a M&iacc b> >Ht ô mch mtstc qey HCM,ng cu tctya>ng hngc ThươâmmgT h tdgiới (WTO).tl/> < ow,docuws cnudkônsc thu M&iac HCMy êàđà&a M&iacu a tc&o M&iacnwshng<.scripws.A/> < Gi"le="text-align: justify;"> cnudkônsc thu M&iac HCMy êàđà&a M&iacu a tc&o M&iacnwshngna",mglMyn&o M&iac kônsc 1hnii xAe nng TcgquA. Và việ nhắc lâmmgl&y M&iac do quAnlà AmmgHCMnc gi&em &acnHCM, xuh t k&a M&iac qe-c Tr;ng. Tr&em &acn",tht,tnhginh lu này c&o M&iac &y M&iac nghĩa to l nn TPimh t kinh doanh giữagquAnvà s&a M&iacp kungt&a M&iacc (Trung chQc, Nhậtng t n,thà HànhQc, Ấn u, &U M&iacc và New Zeasrcd).tl/> < Gi"le="text-align: justify;">N&o M&iac styncộngra i mttnh g hwsư cAe tmshngn30% np ran tế quàngànc. Qe-c Tr;ng hng, nnhnwst Đm +-"ng lM,i í M&iacDTcgtnh n lr&em &acnơ s; dâm &acp stc cu tctquAncùng với stc êg-"ng cu tcttn lg lM,p krung lưu t í M&iacnh là l&y M&iac do thu M&iac HCMy việ duy Trì .ng tng &a M&iacch cu tng cu t+-"nFTAquA+1,sh> >Hu ứng &ld-th;&a M&iacttmì&rd-th; nu tctc&a M&iac quy Tắc xuh t x,"Tnk&a M&iacc au kđgi ehr l,tnhmng í M&iac chuym sđập krung hng ào việ x&o M&iaca u" tthuqe-c và ká gikt &o M&iaca c&a M&iac quy Tắc nôngươâmmgki&a M&iacc.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Ti&a M&iacch thngdành c o quAncdihwsqu&a M&iac Trìng êàđà&a M&iacu là stc gâm &acp b tng nnhnwsi trhuirv;ng k&a M&iacc au giữag&a M&iac Hành vA&em &ac.tC&a M&iac Hành vA&em &ac ph&a M&iacmttri" hng ttgchuirgia yfCPco thiệp HCM,ng này ô mch mthê chu mỻl. Tuy i&em &acn&a M&iac Hành vA&em &acnc&o M&iac trìng êi ph&a M&iacmttri" hn nng h tdhng ũng H&o M&iac i rộng &a M&iac ửcam k vônsk HC&a M&iac kinh +-"ng.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Hng nữa, quAnc&o M&iac &a M&iac FTAvới Ttgquốc gia Hdihwsstc s&a M&iacp kungt&a M&iacc k",-cr&em &acnh H&om &acg n i àn s&a M&iacp Ae nư này c&o M&iac &a M&iac FTAgiữagh dvới au. Ví M&iac dụ, c&o M&iac th",-cộngơ s; g o p&e M&iacp1Trung chQc, Nhậtng t n và hà HànhQc ìng Hành i mtFTAgi&a M&iacu HAe tp ksathw o FTAbatb&em &acnkđbh êìng Hrệ.tl/> < Gi"le="text-align: justify;"> n n &a M&iacug - D10ynh r;ng và c p k&a M&iac- à tctquAncdihwsAe tm Trìng h H nhập kinh tế. quAncn ldẫudêncncdihwsqu&a M&iac Trìng vậnHCM,ng à điệp hne nng HCM, vônsk HCctnnhnwsrào ànn trônsư mếb.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Và nm un- D1A&em &ac phihwsnày thành c&om &acg, huàngquàng&o M&iac th",-cr; Hành &om &ac ìng h H nhập đi"t ìng dành c o &a M&iac Ae nư k&e M&iacm ph&a M&iacmttri" cdihwsqua Ti hợp t&a M&iacc với hnwsnp ran tế kđ à đã ph&a M&iacmttri". M&om &ac ìng này c&o M&iac th",-H&om &acg Tôngưtrôngưvới &ld-th;1i&em &acu hê chu àng&rd-th; mà yfCPHCM, xuh t ưng stynìng Hành n&em &acnoudkônsư rõ ràng HCM, hne nng Tới mil ti&em &acu HC&o M&iac.tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Rebecca Fatima Sta Maria, TAe tm sĩ,nlà gi&em &acnêcosran v, Chí M&iacug &a M&iacch caoggh p cội thh Vn c &em &acnêcoran tế quAnvà Đ&om &acg &A M&iac (ERIA), HCM,ng th",nglà c- u Tr">ng th tk&y M&iac c tctBi c ThươâmmgànhQc tế và C&om &acg nghiệp Masrysia.ngài vAe tt này đã đônsc đ-"ng lMnudkncn ào H&a M&iacug 12-cr&em &acnAtm-aFlonf,i mtấn n irg tctc g tâm â &em &acnêcoquAncâmmgIuS-Yusof Ishak Instit&ia, Singapore.tlem>tl/> < Gi"le="text-align: justify;">Tsu- bkokodsi')in -nMtlem>tl/> < >TcgH&o M&iaca: , ph&a M&iacmttri",tn Thươâmm, quAtlem>tl/> l."> "> stydea crcrcr--crrr."> ea crcrcrcrrrrrrstylid="moduulltt: auscea crcrcrcrcrrrrrr/> leines="umodulecontainer ul."> //ndiCDATA[ jQ.smo(ment,'sc).y', fction(i,s,){ cript> Sticripstyc leines="umodulecontainer ul."> >v styl leines="umodulecontainer ul."><> yc g tâm H H nhập quốc tế Thành phố ta>ng hngthành công Khóa HCào-cộng“Bii dônshưkiến th", ", H nhập kinh tế quốc tế chdành c o ûgbi công g hn - Tri<> y />>Cd- Dghn ttng cu tctc g ànhQc stynchú HCMy xa eănônsưbaogtrùm? - Tri<> y'thh Vm tt vẫudcó lM,i 10huết động' cdihwscch tcAe tn th ThươâmmgM/>>M-tc g - Tri<> yS- D1áDb> >Ht cu tctHoa Kỳ stynktp/e tn khích tính gắp / tt nu tctc u Ùng ri<> yquAn4.0: Kam TiDc o Tôngưlaing riv styleines="clsarbe',k"> >v styl hr } < >< leines="umodulecontainer ul."> >v styl h J leinmoduv-es="umodulecontainer ul."> )unction(ClickToURL(linkVal) { if (linkVal != 0)/> window.open(linkVal, "newwindow"c(wi ///sty moduce Gi"le="mm.in-top: 199x; World Trade Orgaoisation()WTO)Europm-a Ciembce of Commerce Vv-);t (EUROCHAMVA)>Mginh ltghn u gictnnhp kinh(B-WTO) leines="umodulecontainer ul."> jQ.smo.noCict.js jQ.smo(ment,'sc).y', fction ( jQ { , jQ."pov#makeMeScrollab e").smoothDivScroll( , manualo.ntinuousScrolling:hrue,, autoScrollingMode: "onStart",, autoScrollingIduceval:10 in i"le type="text/css"> #makeMeScrollab e pov.scrollab eAsc) *{ , position: relative> : 0l/ -webiit-user-select: none> : 0l/ -webiit-user-select: none> -left:59x;/ pad>> -leftt:59x;/ background:transes="nt ."> ."> leines="umodulecontainer ul."> >v sGi"le="background-pluge: url('/pluge/vHinh_Phuc/bg3.hcm')" /> p> < < >< styd leines="clsarbe',k"> >v s/> tab e by12 o="0.pGi"le="width: 100%;luid>Mginh ltgnu tctd- D&a M&iacu BWTO leinemenemes="umodulecontainernul.">> /mod://vinaora')in/ /sty .vfleft{float:leftl}.vfleftt{float:leftt;}.vfes="c{es="c:both;}.valeft{text-align:leftl}.valeftt{text-align:leftt;}.vamoduce{text-align:moduce;} #vvisit_)iunuce138 .vstats_)iunuce{mm.in-top: 59x;} #vvisit_)iunuce138 .vl.1{ic.-he:249x;} #vvisit_)iunuce138 .vstats_icon{mm.in-leftt:59x;} #vvisit_)iunuce138{pad>> :59x;}<.sc"le> rrrrrstylvvisit_)iunuce138acol leinvvisit_)iunuceemenemevamoduce"> l.">0 - Trips/a>0 - Trips/a>4 - Trips/a>2 - Trips/a>0 - Trips/a>4 - Trips/a>9 - Trips/a>1 - Trips/a>8 - Tripstyd "> leines="clsarbe',k">auscea crsrrrrstyles="fooucemodulec. leinees="modulecontainernul."> >v styl Trangth&om &acg Tiu đidm Hn ta>ng hip H H nhập kinh tế quốc tếgthành phố H Chí M&iac Minh
  ng hip số 103/GP-ICP-STTT,gTP.i ồ Chí M&iac Minh,ngày 06 -12-2012.
  styd leines="clsarbe',k"> leindesignby.pGi"le="float:leftt;jmm.in-top:-259x;">< target="_blanbehu" e="Công ty thAe tt / tvel1ef="/mod://mondialbrand')in.>ThAe tt / t,lP na",mg< target="_blanber/> leinfoouce"Công ty thAe tt / t web,lP n< target="_blanber/> leinfoouce"Giki Pháp Tu -CunctlP w,docuws Xônsưs t n xuh t < n,lP nh> >Hu qCucg hfC sap 1 tuMnudsn dụng c Phphốmg< l1ef="/mod://maylamcem.net/" máy lcđcám,lP nuy Tín,nnh grn,Mỹ mp àm shipghàng :u -quốc C g gh p < l1ef="/mod://lcuwcongnghiep-top/" lo g go g nghiep,lP nchh t lônsư chép kiông rỉ,imghànnchh tchh nidw- Tripstydw,docuws < l1ef="/mod://www.75tami's-t.net/" Chung cne helios Tuwer,lP < l1ef="/mod://www.bthe ungcuvinhomesga12 niamydinh')in/" Vinhomes Ga12 nia,lP < l1ef="/mod://www.bthggiagoldmm.kcity')in/" Chung cne Goldmm.k City,lP < l1ef="/mod://www.canho-8xradumew.can/" The RaduBow 8X,lP < l1ef="/mod://www.canhomoduapm.k-doa-va-.can/" - Dá -Codua Pm.k T PhBtr,lP < l1ef="/mod://www.canhomoduralpm.k.net/" Vinhomes Codural Pm.k,lP < l1ef="/mod://www.canhomoduury')in/" Chung cne Coduury,lP < l1ef="/mod://www.canhodiamondlotuslakevvw.can/" Chung cne Diamond Lotus Lake Vvw,lP < l1ef="/mod://www.canhossgtuwer.cls-/" Chung cne SSG Tuwer,lP < l1ef="/mod://www.canhosunrisequa 7.net/" Chung cne Sunrise City,lP < l1ef="/mod://www.canhoksu-nesaigon.net/" Chung cne The One Sài Gòn,lP < l1ef="/mod://www.coduapm.k-qua doa-va-.can/" Chung cne Codua Pm.k,lP < l1ef="/mod://www.c ungcu-goldmm.k.can/" - Dá -Goldmm.k City,lP < l1ef="/mod://www.c ungcu87lva-);t'cls-/" Chung cne 87 Lĩnh tt

  >Ht thỻ ecopm.k,lP < l1ef="/mod://www.ksietkeneithatc ungcuroyalcity')in/" ThAe tt / tni th t royal city,lP < l1ef="/mod://www.vinhomes-thesrcadia')in/" Vinhomes Ga12 nia,lP < l1ef="/mod://www.vinhomesbasonqua 1.net/" Vinhomes ba son,lP < l1ef="/mod://www.vinhomesga12 niacaudvn')in/" Vinhomes Ga12 nia Cunc D mp

  Khu HCô thị pm.k city,lP < l1ef="/mod://www.c ungcutayhoresidence')in/" Chung cne tây ", residence,lP < l1ef="/mod://www.c ungcugoldenankhunt.net/" Chung cne golden an khátr,lP < l1ef="/mod://www.c ungcumoncity'cls-/" Chung cne Mon City,lP < l1ef="/mod://www.canhoa giariverside')in/" C V", A -Gia Riverside,lP < l1ef="/mod://www.canho: -radumew.can/" C V", 8X RaduBow,lP < l1ef="/mod://www.dua canhomaste's')in/" maste's th o điềp

  >MĐtr,lP < l1ef="/mod://www.imperia203guyenhuytun 9')in/" Chung cne Imperia Ga12 n,lP < l1ef="/mod://www.c ungcu60bguyenhuytun 9'net/" - Dá -60B Nguyn Huy Tônsư - T < l1ef="/mod://www.vinhomeslieugiaihn.net/" Vinhomes L mu-Giai - T < l1ef="/mod://www.c ungcuthevestahaulem.net/" c ung cne t --vetsta - T < l1ef="/mod://www.-v-ginr-upkyn')in/" B> >Ht thỻ c g Yên,lP < l1ef="/mod://www.c ungcuat -naxuhaun 9'cls-/" Chung cne Ant -na Complex,lP < l1ef="/mod://c ungcudiaoc'net/" Chung cne độa ốc,lP < l1ef="/mod://www.chunta duwerlevanlun 9')in/" Chung cne Thành A -Tuwer,lP < l1ef="/mod://www.udicriverside122vinhtuy'cls-/" udic riverside 122 vĩnh tuy,lP < l1ef="/mod://www.hacin)icomplexlevanlun 9'cls-/" hacin)i complex lc- o vl Thư

  >Ht thỻ Premier Vvllage

  >Ht thỻ vinpearl,lP < l1ef="/mod://www.canhohauhoa ganh2.can/" C V", àm hu g atr,lP < l1ef="/mod://www.chot uevinhomesguyenchithanh')in/" Ches: uc- o vphò g Vvnhomes Nguyn Cm Thanh,lP < l1ef="/mod://www.dua ki gcenuce')in/" - Dá -Ki g Coduer,lP < l1ef="/mod://www.canhomelodyresidences.net/" C V", Melody Residences,lP leines="clsarbe',k"><>Goines:op /stid