title>="EAES hy vọng sớm ký FTA với Việt Naa! Truntâm hỗ trợ ="Hội nh WTO Tp HCM/> linkse href/templates://hoinhap_w/favi" c.i" " rel="suthtcut i" c" t-ty="image/vnd.microsoft.i" nm " /> linkse href="http://hoinhap.org.vnomponnte/search/?Itemid=307&catid=31&id=c/90&format=o Ogsearch" rel="search" title="Tìmi km Truntâm hỗ trợ ="Hội nh WTO Tp HCM" t-ty="application/o Ogsearch="descripti+xhtml" /> linksrel="stylesheeem e href/plugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/bootstrnhacss/bootstrnh-fr contd.min.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/templates:system/css/system.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/templates:system/css/="genel.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/templates://hoinhap_w/css/template.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/templates://hoinhap_w/css/template_pro.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/templates://hoinhap_w/css/colors/blue.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/templates://hoinhap_w/css/styles/news.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/templates://hoinhap_w/css/jsn_social_i" ns.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/templates://hoinhap_w/css/custom.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/media:system/css/model.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/media:mod_vvisit_couconr/digit_couconr/default.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/media:mod_vvisit_couconr/stass/default.css" t-ty="="texcss" " /> linksrel="stylesheeem e href/modules/mod_hsdesollnr/asarss/css/smoothDivSesoll.css" t-ty="="texcss" " /> style t-ty="="texcss"> #jsn-page, #jsn-mntu.jsn-mntu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; min-width: 980px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : ="ao } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { right: -200px; } body.jsn-" decipti-rtl div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { left: -200px; right: ="ao; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul ul { margin-left: 199px; } > /style /> sescri srcef/media:system/js/mootools-core.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/media:system/js/core.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/media:system/js/mootools-more.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/plugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/no" cflict.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/plugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/utils.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/templates://hoinhap_w/js/jsn_template.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/media:system/js/model.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/templates://hoinhap_w/js/jquery-1.10.2.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/modules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery-ui-1.8.23.custom.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/modules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.mousewheel.min.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/modules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.kigetic.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcef/modules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.smoothdivdesoll-1.3.js" t-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri t-ty="="texjavasescri"> JSNTemplate.initTemplate({ templateP hrix : "//hoinhap_w_", templatePath : "/templates://hoinhap_w", enableRTL : 0, enableGotopLink : 1, enableMobile : 0, enableMobileMntuSticky : 1, enableDesktopMntuSticky : 0, responsiveLayout : [] }); window.addEvnte('domready', funcipti() { SqueezeBox.initialize({}); SqueezeBox.asaign($$('a.model'), { pchar: 'rel' }); }); > /sescri /d> sescri srcef="http:/tml5shim.google" de.com/sg.vtruk:/tml5.js"> /sescri d> sescri srcef/plugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/respond/respond.min.js"> /sescri d> sescri d> (funcipti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjeci']=r;i[r]=i[r]||funcipti(){d> (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntts)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElemnte(o),d> m=s.getElemntesByTagN na(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parnteN de.insertBefore(a,m)d> })(window,documntt,'sescri','="htstp:www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); /d> ga('create', 'UA-90413523-1', '="ao'); / ga('sntd', 'pageview'); /d> /sescri d>
span style="posiipti: =bsolute; top: -1999px; overflow: ="ao;"> h1> strongad>Cônty cho thuê sân khấu tổ chứcng smi n uy tín tại Hà N"H.d>Cônty cho thuê backdrop uy tín tại Hà N"H - nhi u mẫu mã đẹp.d>DịchTA v chữa tắc tiang sa tại nhà, camý k hi u quả 100%.d>Cônty cuncấp, cho Thuê người đại di n cưới hỏi toàn quốc.d> /stronga /span> /divad> d> div id="jsn-topbartr"> div id="jsn-pos-topbartr"> span "omss="datetime" style="lige-height: 25px; margin-left: 10px;tr"> sescri l lauage="" t-ty="="texjavasescri">"> var m coht Nes = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); / var dayt Nes = new Array("Chủi nht,","Thứ Hai,","Thứ Ba,","Thứ tư,","Thứ Năm,","Thứ Sáu,","Thứ Bảy,")d> var now = new Date();d> thisYear = now.getYear();d> thisDay = dayt Nes[now.getDay()];d> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// cordeciptis if Y2K display problemd> documntt.write("Hômsa y : " + thisDay +" "+"ngày"+" "+ now.getDate() + " thán" + m coht Nes[now.getM coh()] + " năm " + thisYear);d> // 1 --> /sescri d> /span>d> div "omss=" search jsn-module" coaigen">
/form>>
// jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); > }); > jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); > }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
 • Giới thi u /span>
 • Đi u khoảnng s d vng /span>
 • Siie map /span>
 • Liên hệ /span>
 • /span>
d>
div id="jsn-logoor"omss="pull-lefttr"> ase href/index.php" title="Cổnthôntin hội nh khoi tế quốc tế thàoi phố ="H Chí Mhoi">

Cổnthôntin hội nh khoi tế quốc tế thàoi phố ="H Chí Mhoi /a> /divad> div id="bangen" "omss="bangen-top">"> div id="bangen-top"r"omss="pull-right">"> div "omss=" bangentop jsn-module" coaigen">
>

div "omss="clearbreak"> /diva-> /diva d> "> div id="jsn-mntu"> div id="jsn-mntu-ingen">d> div id="jsn-pos-maigmntu">"> div "omss=" mntu jsn-module" coaigen">

// jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); > }); > jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); > }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
 • Tranchủ /span>
 • Tin tức /span> /span> ul>
 • Tin hội nh Quốc Tế /span>
 • Tin hội nh trong nước /span>
 • Tin Hình /span>
 • Phân tích bình lunhn /span> /span> ul>
 • Thị trường /span>
 • Hội nh khoi tế quốc tế /span>
 • C/chên đ /span> /span> ul>
 • Hi p đ oi đãS, ký k /span>
  • WTO /span>
   • Tin tức /span>
   • Phân tích - Bình lunhn /span>
   • Vănmi n camý k /span>
  • Cộng đ ng khoi tế ASEAN /span>
   • Tin tức /span>
   • Phân tích bình lunhn /span>
   • Vănmi n camý k /span>
  • FTA /span>
   • Tin tức /span>
   • Phân tích bình lunhn /span>
   • Vănmi n camý k /span>
  • TPP /span>
   • Tin tức /span>
   • Phân tích đánh giá tác đ ng /span>
   • Vănmi n - D st nho vănmiên /span>
 • APEC /span>
 • Hi p đ oi đanđàm phá /span>
  • EU-VNý F /span>
   • Tin tứcnđàm phá /span>
   • Phân tích đánh giá tác đ ng /span>
   • Vănmi n - D st nho vănmiên /span>
  • RCEP /span>
   • Tin tứcnđàm phá /span>
   • Phân tích đánh giá tác đ ng /span>
   • Vănmi n - D st nho vănmiên /span>
  • FTkhác /span>
   • Tin tứcnđàm phá /span>
   • Phân tích đánh giá tác đ ng /span>
   • Vănmi n - D st nho vănmiên /span>
 • Hoạt đ ng ="Hội nh Kioi tế Quốc tế /span> /span> ul>
 • BansChỉ đ o TPTA v HNQT /span>
  • Tin hoạt đ ng /span>
  • Bảnntin /span>
 • Truntâm WTO /span>
  • Tnh huấn /span>
  • Nghiên cứu /span>
 • Đi u Ước Quốc Tế /span> /span> ul>
 • ThươnMại /span>
 • Đầu Tư /span>
  • BIT /span>
  • TIP /span>
  • IRI /span>
 • /diva->
  /diva /diva-> /diva-> /diva-> /diva-> div id="jsn-pagype"omss="c coaigen"> "> "> div id="jsn-pos-" conte-top"r"omss="jsn-modulesc coaigen jsn-horiz coallayout jsn-modulesc coaigen1 row-fluid">"> div "omss=" jsn-module" coaigen span12">
  sescri l lauage="JavaSescri1.2"> var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE =''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]=' ase hreatin-oucatin-quoc-te/17960-duc-s-de-p-oac-chat-che-a-voi-viet-n-v-dcac-lhoi-vucdtai-chioi-v-om-kthuatam.ht>Đứcng hợp tác c nht c nhTA với Việt NaA v các lĩnhTA vc tài chínhTAà kỹt unht';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]=' ase hreatin-oucatin-quoc-te/17959-adinv-omy-lint-oucdvedinn-ku-v-dthong-k-dcat-cankthuo-maiam.ht>AnhTAà Mỹliên tụcTAênhTn-kuaA v thống kê cáns"ân thươnmại';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]=' ase hreatin-oucatin-quoc-te/17958dtai-g-dam-phet-n/ftco-the-k-o-dahohon-du-aintam.ht>Tái đàm phá NA FTcó thể kéo dài hơ d vmi n';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]=' ase hreatin-oucatin-quoc-te/17957kthu-ouo-canah-omnu-g-vodoadinnghinp-oim-ainmtco-e-hoo-tru-quocam.ht>Thủ tư vọnCanah- kêu gọi doadi nghi p tìmi km cơ hộở TrunQuốc';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]=' ase hreatin-oucatin-trong-nuoc/17945-quan- Quan hệ hợp tác i Việt N-HuaryTcòn nhi u dư đ a phát triển ';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noC cflict(); /sescri /jQuery.noC cflict(); /sescri
  /diva"> "> div id="jsn-" conte-top"r"omss="">">"> div id="jsn-promoor"omss="row-fluid">"> /diva">">"> /diva"> div id="jsn-bodytr"> div id="jsn-" contem "omss="jsn-hasright ">"> div id="jsn-" conte_ingen"r"omss="row-fluid">"> div id="jsn-maig" contem "omss="span8 orden1 row-fluid">"> div id="jsn-ceconrcolm "omss="span12 orden1 ">"> div id="jsn-ceconrcol_ingen">"> div id="jsn-breadcrumbs">"> div id="jsn-pos-breadcrumbs"r"omss=""> span "omss="breadcrumbs pathwayTclear-n/en"> ase href/n/chuyen-de-hoi-nham.html"omss="firsi">Chchên đ Hi p đ oi đanđàm phá FTkhác="EAES hy vọng sớm ký FTA với Việt Na /span> /span> /diva"> div id="jsn-maigbody-" contem "omss=" jsn-hasmaigbody">"> div id="jsn-maigbody">"> > div id="system-mnssage-" coaigen">
  ="EAES hy vọng sớm ký FTA với Việt Na /a> /h2>
  div "omss="jsn-article-infom> p "omss="createdatem> Đư vcTAi kt ngày Thứ năm, 09 Thán4 2015 04:41
  /d> p> span style="="te-align: justify;"> img style="="te-align: justify; margin-right: ="ao; display: block; margin-left: ="ao;" srcef/imagesvHINH-VAN/H-dinVpharussia2.jpg" alentrussia2" width="349" height="219" /> /p>d> p style="="te-align: justify;"> span style="="te-align: justify;">B trưởnKioi tế Liên mioi Kioi tế Âu-Á (="EA) Tatyana Valovaya ngày 8/4 tchên bố Hi p đ oi A v khuaA vc thươnmại tự do ( F) giữa ="EAEAà i Việt Nacó thể có hi u l vc ay trong năm 2015 sau khiS, ký k. /p>d> p style="="te-align: justify;">Phát biểu tại thủ đô Paris (Pháp) trong n/ch n côndu theo l vi m"Hi của ="HộDoadi nhân Pháp, bà ialovaya cho bi kt ="EAE(gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, ArmeniaEAà Kyrgyzstan) đanrấtES hy vọn, khi p đ oi A v FTA với Việt NaAào nửa đ u năm 2015 Aà vănmi n g có hi u l vc ay trong năm nay. /p>d> p style="="te-align: justify;">Ngoài ra, ="EAEcũnđanxúc ti n đàm phá thàoi lnh các nhóm nghiên cứu n/cnntheo mô hình Tổ chứcnThươnmại Thế giớ(WTO)TA vớẤn Đ"H, Ai Cnh Aà Israel. /p>d> p style="="te-align: justify;">Trong nuộc gặp gỡ giớdoadi nhân tại Thàoi phố ="H Chí Mhoi ngày 7/4 A va qua, Thủ tư vọnNga DmitryTMetvedev cho bi kt i Việt Nađư vcTdàoi nhữnưu đãinrấtEl v trong d vt nho hi p đ oi A v F. /p>d> p style="="te-align: justify;">Ông Metvedev cũnthônbáo quá trình đàm phá soạ thnho hi p đ oi đangần hoàn tất, ay trong các nuộc th NaA trước thềm n/ch n thăm i Việt Nacủa người đứnđ u Chíoi phủ Nga, hainbên đã "tháo gỡ đư vcTgần h kt tấtncả các A đ nổi cộmi nht". /p>d> p style="="te-align: justify;">Liên quannđ n đánh giá A v tiềm năn,ioi tế của i Việt N, ày 8/4, trả l vi phỏnA hãntin RiaENovosti của Nga, Thứ trưởnB Phát triển vùni Vin ĐônMaxim Sherei,ioi nh đ oi các doadi nhân đ n từi Việt NaAà các nước thuộc Hi p hộCác quốc giaEĐônt NaÁ (ASEAN)acó thể trở thàoi nhữnnhànđ u tư tầNacỡaAào nềnmioi tế của vùni Vin ĐônNga. /p>d> p style="="te-align: justify;">Ông Sherei,iocho bi kt các quốc giaEnhư Thái Lan, i Việt Nađantự trở thàoi nhữnngu nnđ u tư tr vc ti kp, khẳnđ oi bước ti n vư vt bnhc của mình trong lĩnhTA vc đ u tư. Hi n các ngàoi c nh bi kn gỗở vùni Vin Đô, cônnghi p i nh, hóa l vnkhí đanlànnhữnkhuaA vc nhp d nnđ u tư từhainnước trên. /p>d> p style="="te-align: justify;">Ông Sherei,ionói thêmnrằng n/íoi qch nNga đã đ oi A v vùni Vin ĐôEnhư m"Ht trong nhữnhư vọnưu tiên của chíoi sáci phát triển đ tnnước. KhuaA vc này đư vcTáp d vng chươntrình phát triển mioi tế-xã hộriêng, trong năm 2015 lunht A v khuaA vc phát triển vư vt tr vi tại đây g bnht đ u có hi u l vc, đ m bnho cho các nhànđ u tư nhữnưu đãint unhaAà nh tầnm Vin phí. /p>d> p style="="te-align: justify;">Ngoài ra vùni Vin ĐôEcòn đư vcTcấp qch c nh hnhi cảntự do A vớqch đ oi đư vcTđơ giảnnhóa dàoi cho các cá nhân Aà pháp i ân có qch ncư trú tại Nga. /p>d> p style="="te-align: justify;">Theo: TTXVN/Tin tức
  Từkhóa: ="EAES, ký kết, FTA, Việt N

  d> p>  "> div id="jsn-rightside" contem "omss="span4 orden2 ">"> div id="jsn-rightside" conte_ingen">"> div id="jsn-pos-right">"> div "omss=" jsn-module" coaigen">

  span "omss="jsn-modulei" nm>Chchên mụcT, F /h2>
  // jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); > }); > jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); > }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
  • Tin tứcnđàm phá /span> /a>
  • Phân tích đánh giá tác đ ng /span> /a>
  • Vănmi n - D st nho vănmiên /span> /a>

  span "omss="jsn-modulei" nm>ThưTAi n hội nh /h2>
  >

  span "omss="jsn-modulei" nm>Xemi i u i nht /h2>
   i Việt Nacòn ba A đ cho EV, F
  >
  >

  d> p> ase href/m-ong-v-dthuo-maiam.htm>
  >

  ase href/video-p_wam.htm> span "omss="jsn-modulei" nm>Video /a>

  d> p> ifr na srcef="htstp:www.youtube.com/embed/7gkMGB0-uEs" width="300" height="169" fr naborden="0" allowfullseseec="allowfullseseec">
  /sescri /WEBLINK oripti value="="http:www.p_waorg">World Trade Organisation(WTO) oripti value="="http:www.aseanaorg">Associaipti ofpoue oripti value="="http:www.apecaorg">Asia-Pacific E" comic Coo Oration(APEC) oripti value="="http:www.euroc-pmvnaorg">European C-pmbnr ofCommerce in V-via n (EUROCHAMVN) oripti value="="http:www.amc-pmv-via n.com">American C-pmbnr ofCommerce in V-via n (AMCHAMVIETNAM) oripti value="="http:www.b-p_wagov.vnm>Chươntrình Hỗ trợ kỹt unhtT nhu giaEnhnh WTO (B-WTO) oripti value="="http:mutrnhap.org.">European Trade Policy and Investmntt Support Projeci oripti value="="http:www.moitagov.vnm>B CônThươ oripti value="="http:www.nciecagov.vnm>Ủy bannQuốc giaEA v Hợp tác mioi tế quốc tế oripti value="="http:www.vcaagov.vnm>CụcTQuản lý Cnhnh trnoi oripti value="="http:www.v-viradeagov.vnm>CụcTXúc ti n Thươnmại (V-virade) oripti value="="http:www.spsv-via n.gov.vnm>VănphònQuốc giaESPSA, Việt N oripti value="="http:www.tbtvnaorg">VănphònTiêu c unh đo lường c nht lượ oripti value="="http:www." cgthuo.hoc-imioicity.gov.vnm>Sở CônThươ thàoi phố oripti value="="http:www.haiquan.hoc-imioicity.gov.vnm>CụcTHnhi quannthàoi phố oripti value="="http:www.itpc.hoc-imioicity.gov.vnm>Truntâm Xúc ti n Thươnmại Aà Đầu tư thàoi phố oripti value="="http:www.hids.hoc-imioicity.gov.vnm>, VinNghiên cứu Aà phát triển thàoi phố oripti value="="http:www.trutamp_wavnm>Truntâm WTO của iCCI oripti value="="http:chongbanm-pgiaavnm>Hỗ trợ doadi nghi p chống bá phá giá của iCCI oripti value="="http:www.hiem-oidoadinghinpavnm>Hi p hộDoadi nghi p TP.HCM oripti value="="http:www.ybahcm.comavnm>HộDoadi nhân trẻ TP.HCM oripti value="="http:www.ictawards.ict-hcm.gov.vnm>GiảthưởnCNTT-TT TP. HỒ CHÍ MINH /sele"t> /ceconra
  jQuery.noC cflict(); jQuery(documntt).ready(funcipti (jQuery) {> jQuery("div#makeMeSesollable").smoothDivSesoll({> manualC ctinuousSesolling: true, ="aoSesollingMode: "onStart", ="aoSesollingIconrval:10 }); }); /sescri /