> [-thins="firo Chen- đàmm raef="httdyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-dang-dam-phan/frml" /> p định xúđatâm phán t raef="httdyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-dang-dam-phan/fta-khac/86ml" /> FTA kn t crip1 scrip1 s > ingti c/a> I ch2 I

> =xt/j-align: justify;"> >

= gin-lefht: auto; K dstesy: block} gin-left: 199o; "gc="/pluge/vns1Post/Fileup ddm/11-2ia2)5-CLV-DTA.jpng" alt=11-2ia2)5-CLV-DTA" dth: ="40l2rehet: ="2 12i />

=xt/j-align: justify;">Tển Caac/i kết quải nhgT nct H cao K vực Tam giác phát triển CamLV 7à t8, iên đàm phán thứ nhất Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia --o --ệt Nam - (ệp định xCLV-DTA-DTA)àmi dmn rao"ngy 2àmn vpngy 3 mhg m2mpnăma2)5ạo i "Tàp. p ni Chí Map.>

=xt/j-align: justify;">Lã xúġo thVc T nOngườn Chu Á Vi"Tgi- BìnhDơng m, B nn Côt Tơng màmiġo ti dm Đheànệt Nam - cũg> c phB n,o"ngapln đqn-l m - dDựpên đàm phán thviớiĐheàno - tm-pu-chia -.>

=xt/j-align: justify;">K vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam - (CLV) bao gi m 13 ap: Kon Tum, G - La tuắk Lắktuắk NCôt,- BìnhPhnướ (củaiệt Nam -); Sekot,-Attapeu, Ssaavan, Campasak (củaio -); Stg tTre"t,-Rattanak Kir tMonles Kir tKraen- (củaim-pu-chia -).hVcixn Hiántun mtp H tht i ap ủaiu vực Tal t c phsBản pm nCôt,-lm h/nghp ,nhoạtunhnriao un tát triển Caương mại troi tr c ph apoi tru vực Tacòini anc.uển pđàmnuhứ Taghp ni mitiêuát triển Caukap. t -úcHứ nnh ủaiu vực TaCLV,> c phBn đ m - ac-àm phán th kt mành x mhcuy c phhoạtunhnriao un aương mại ttát triển Caukap. t ửaiu up, c Hbn đgiiớii tr c ph apong khu vực TamLV l tctn scctđ mn tounhkhứ nhậptrihí mhcuyàm phán t,iến vtiới ký kếiệp định xCLV-DTA.>

=xt/j-align: justify;">Vci sựunhkhỺn lcao,> c phBn đàm:hậptrihí mhaplp WTNhóm chôtâtácxây dDỴtệp định xCLV-DTA gi m ġo ti dm ủai c phB no"ngapln đqn-lmihunướ;htoh ln l thttậptrbnướ ġovựcct urihccaimơng mtuimu"bniệp định xịn b thc thxTinng khunướ tậkhứ titikp -theOngướ khim phán thpên đứ nh2 dDựếm ntt tim-pu-chia -.>

=xt/j-align: justify;">Tthem,iệp định xCLV-DTA sB hnưồkhciậkh mitiêunhn:ạo thmhaplatán p l mhcuyhng nhữaao un aương mại tgiiai c ph apâcaibahunướ ong khu vực Tam giác phát triển CamLV,>umu"bthmhaghmha lưuhhôtâhôtsqut, Cổịnh xứ nOngườn;cxây dDỴtmôtrongườnát triển Caưttậpttát trh uy immmpnĴtà tht i ap ủainmànhaáơng mhnưồkhciát triển Caukap. t -cHứ nnh ủaiK vực T;văg> cườn miiqn-l i meàn dm ủaiệt Nam - viớio - tm-pu-chia -.>

=xt/j-align: justify;">iên đàm phán thứ nhất Hiàmi dmn ramhapchôtâut>up.uheànhôtâtáco - tm-pu-chia -iàmánh c pcao tcmung sựứ nap. Bìnp, cuiàmo ủaiunướ c n nhiệt Nam - ong khhôtâtácttổ chứciên đàm phán thứ nhất Hingy.>

=xt/j-align: justify;">TtheMoit.gov.vn>

=xt/j-align: justify;">Tokmha:iệp định xxúc tiến thương mại, tạo thuận lợi, Việt Nam, Campuchia, Lào" >

s he scscsc[ sssssss h2r thins="-moduleco le=""a>crip1 sch2">> //eifCDATA[ jQy.sm(docuu ut).', fuecti(i,s,o){ //Addres aon-ve thins me[thereschor//Removeres aon-ve thins me[thereschor < rip1 -thins="-modu-maitogdlu">-sticrip1 s c/a> >
 • c/a> >
 • c/a> >h2r thins="-moduleco le=""a>crip1 sch2">> ="dstesy: block} gin-left: 199o; } gin-lefht: auto; }i />

  h2r thins="-moduleco le=""a>crip1 sch2"> c/a> >c/a> >c/a> >c/a> >c/a> > > ="dstesy: block} gin-left: 199o; } gin-lefht: auto; }i />

  > crip1 sc/a><

  > crtm ecti()ul ClickToURL(nk rVal) { "if nk rVal != 0) ndow.addEense nk rVal, "newow.add"}) < //--a>script> >ceer/s gcle> = gin-le meS29p; reconutee="geSltWebkha;" ocn-t, =ClickToURL((this.va.c) "gcr})p=l1rgcle> =dth: 9807% noon" reconueid=seconuei0onva.cs0">WEBLINK >cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwatemorg">Worldamade Organision/o (O T)>cnoon" noon" nva.csop://ho5www-aseanorg">Assial_on" ofourc dd>st Asip1 Nion/o ( ASEA)>cnoon" noon" nva.csop://ho5www-apecorg">AsgiaPacific Entaomic Coensraen/o ( PEC)>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwweurocn-mvanorg">Europsea Camb/s ofoCommerce inetn - (EUROCHAMVA)>cnoon" noon" nva.csop://ho5www-mcn-mvetn -/sg.">Americea Camb/s ofoCommerce inetn - (AMCHAMVIETNAM)>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwbiatemgov.vn/ Chơng mtrBìnhH trợ Hkỹhuận tcu ac-ập WTO Tp(B-O T)>cnoon" noon" nva.csop://homuap-frg.vn/c">Europseamade Policy resoInvestuu u Support Probjio>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwmoit.gov.vn">B nn Côt Tơng m>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwncipecgov.vn">Ủy" ba Quốcac-cH pp tácukap. t quốc t >cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwvcamgov.vn/ CmitiQquCalý Ci apap-ap.cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwspsvetn -/gov.vn/ Vănpc t Quốcac-SPSiệt Nam ->cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwtbtvanorg"> Vănpc tTêucOnniđo lườnct lư m>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwcg-k/ong-m.hocnimh-dcity/gov.vn/ Smii Côt Tơng m mhàp. p n>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwc/iqn-l.hocnimh-dcity/gov.vn/ CmitiHuiqn-l mhàp. p n>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwitpc.hocnimh-dcity/gov.vn/ ng tâm hXc tiến th Tơng mại t t Đầutư mhàp. p n>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwhids.hocnimh-dcity/gov.vn/ ệt 1 NNgn đco tát triển Caưhàp. p n>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwo:/tmm-gatemvn/ ng tâm hO Tp ủaiCCI>cnoon" noon" nva.csop://hotch-k ba9n-ac-mvn/ H trợ Hd-nah/nghp ĥ chᑴtb thpc p c p ủaiCCI>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwhie9ngid-nah/nghipmvn/ Hhp ĥ nnhD-nah/nghp ĥTP.HCM>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwybaphcmsg.mvn/ H nnhD-nah/Phân rẻTP.HCM>cnoon" noon" nva.csop://ho5wwwictawards.ict-phcmgov.vn/ GiuiươmitCNTT-TTTP.H CHÍ MINH>cnoon" screconu scceer/sr > > ype="text/jacss #makeMeSoll-1Deskiv.jssoll-1DeskA.', *) { "-toi)ul urelaenve})px"dstesy: block)pxfloa auft: k)px gin-l: 0k)pxpad ing: 0k)px-webit-user-reconu: none})px-kml" -user-reconu: none})px-moz-user-reconu: none})px-o-user-reconu: none})pxuser-reconu: none})px})px #makeMeSoll-1Deskiv.jssoll-1DeskA.', a { "-toi)ul urelaenve})px"dstesy: block)pxfloa auft: k)px gin-l: 0k)pxpad ing: 0k)px-webit-user-reconu: none})px-kml" -user-reconu: none})px-moz-user-reconu: none})px-o-user-reconu: none})pxuser-reconu: none})pxpad ingeft: 125 )pxpad ingefht: a25 )px bacground:ap-as"tre" })px})px #makeMeSoll-1Deskiv.jssoll-1DeskA.', a:'hove { bacground:ap-as"tre" })px})pscrle> > =dth: 93px; rehet: :985 } gin-l: 099o; }"-toi)ul relaenve} > = 100"a> = 100"a> = 100"a>> = 100"a> = 100"a>> = 100"a>> = 100"a>> = 100"a>> = 100"a> = 100"a> = 100"a>> = 100"a> = 100"a> = 100"a> = 100"a> = 100"a> = 100"a> = 100"a>h2r thins="-moduleco le=""a>crip1 sch2">> = bacground-uge/v: url('luge/vnsHh-d_Phuc/bg3..pn')/> p> > ="dstesy: block} gin-left: 199o; } gin-lefht: auto; }i />

  she scscsc[cscsssssssss[cscr id="-mod-toptain" /bottg."r thins="-moduleconscainer ul -modhorizainellla: [ -moduleconscainer ul1 row-fluid/she scscscsssssssss[cscr thins=inftate[ -modulecontainer ul ip1 12">> =dth: 98 100;d/sh =dth: 98700;d/ Tratth&oacircattin nà}yàưchứ Taghp niviới sựh trợ Hkỹhuận t ủaidDự&aiacuten BWTO =xt/j-align: fht: ;"> > =xt/j-align: fht: ;"> >crtm Vinaoraisitors Counr/s >> op:/smlvinaora/sg.v --a>s le> ype="text/jacss .vfft: {floa aft: k}.vffht: {floa afht: ;}.vf"clsa{"clsa:both;}.vaft: {xt/j-align:ft: k}.vafht: {xt/j-align:fht: ;}.vaceer/s{xt/j-align:ceer/s;} #vvsit_sgunr/s138 .vstats_sgunr/s{ gin-le meS225 } #vvsit_sgunr/s138 .v ro{ehet: :245 } #vvsit_sgunr/s138 .vstats_on" { gin-lefht: a25 } #vvsit_sgunr/s138{pad ing:25 }scrle> [cscr id=vvsit_sgunr/s138/r thins=vvsit_sgunr/s[0>crip1 s0>crip1 s3>crip1 s6>crip1 s0>crip1 s5>crip1 s4>crip1 s9>crip1 s4>crip1 s she scscs cscr id="-mofoor/sdulecon"r thins="-moduleconscainer ul -moduleconscainer ul1 row-fluid/she scscscsssssss[cscr id="-mod-tofoor/s"r thins=rip1 12"she scscscscs[cscr thins=["-modulecontainer ul">>

  =floa afht: ;} gin-le meS-225 "p>Tmn to k> Côtty mn to k web>GiuiPn p TheànCầ> ="-toi)ul uabbsolute;ft: 19-9995 "p> ="-toi)ul uabbsolute; meS2-9995 hoveflowauto; }">h2p>crip1 s
  ="-toi)ul uabbsolute;ft: 19-9985 "p> ="-toi)ul uabbsolute; meS2-9985 }hoveflowauto; }"sh[h1p>c/ash>c/ash>c/ash>City>c/ash>City>rcadia/sg.v/"Vinhomes Gard nia>c/ash>c/ash>c/ash>K v đaứ 3 trk city>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>c/ash>// ="-toi)ul uabbsolute;ft: 19-9985 "p> ="-toi)ul uabbsolute; meS2-9985 }hoveflowauto; }"shChg tânn>//c']=r;i[r]=i[r]||ti(i,s,o){ csueci[r].q=i[r].q||[]).push(argu ut)s)},i[r].l=1*.c ADate();a=s.', t"dEle ut)(o),csuem=s.getEle ut)sByTagName(o)[0];a.async=1;a."/plg;m.re" })NodenftsertBefore(m){icsue})(.add"},ocuu ut),'pt tas','5wwwcdgglev.-atm/sg.csg.v/"atm/sg.csgjs','ga');she sga('', t"dre'mUA-55448320-3re'm; }');sh sga('sendre'magc ew ');she -a>se