Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

> >
<;for aectioc="/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-dang-dam-phan/fta-khat.html"methode="popt"> >
>inputa type=hidden"a name=oiption"vablue=-co_"search"/"> >inputa type=hidden"a name=?Itemin"vablue=154h"/"> >
<pMen>
 • >/span Giớit hiệ >
 • >/span Đhiều-khuna s, dng >
 • >/span Ssie"map >
 • >/span Liêni h >
 • >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >p">imgt src=""imagsnbanine/_wt-tphcm.png" alt=" Trung âm hỗ trợ hội nhập WTO T. H Ch&iaclute;Minpv style= dsmply: blockx; margin-left: auto; margin right: autohv/>
  >
  >
  >
  > >
  >
  >
  <pMen>
 • >/span Traung h >
 • >/span Tin tc >>ul">li v class=firopt" >/span Tin hội nhậpQquốhTi >
 • >/span Tin hội nhậpstron ncưc >
 • >/span TinHình >/li>
 • >/span Phsântích bình luhn >>ul">li v class=firopt" >/span Thị trườn >
 • >/span Hhội nhậpkinh in quốh i >/li>
 • >/span Cchuêni đ >>ul">li v class=.paren firopt" >/span HHiệp địnhđã kým kế >li v class=.paren firopt" >/span WT >li v class=firopt" >/span Tin tc >
 • >/span Phsântích - Bình luhn >
 • >/span Văn kiện cam kế >/li>
 • >/span Cộon đon kinh inASEAN >li v class=firopt" >/span Tin tc >
 • >/span Phsântích bình luhn >
 • >/span Văn kiện cam kế >/li>
 • >/span FTA >li v class=firopt" >/span Tin tc >
 • >/span Phsântích bình luhn >
 • >/span Văn kiện cam kế >/li>
 • >/span TPP >li v class=firopt" >/span Tin tc >
 • >/span Phsântích đánh giántác đᙝn >
 • >/span Văn kiện- Dsựtnho văn kên >/li>/li>
 • >/span APEC >
 • >/span HHiệp địnhđaungđàm phơ >li v class=.paren firopt" >/span EU-VN FTA >li v class=firopt" >/span Tin tcgđàm phơ >
 • >/span Phsântích đánh giántác đᙝn >
 • >/span Văn kiện- Dsựtnho văn kên >/li>
 • >/span RCEP >li v class=firopt" >/span Tin tcgđàm phơ >
 • >/span Phsântích đánh giántác đᙝn >
 • >/span Văn kiện- Dsựtnho văn kên >/li>
 • >/span >FTAkhc >li v class=firopt" >/span Tin tcgđàm phơ >
 • >/span Phsântích đánh giántác đᙝn >
 • >/span Văn kiện- Dsựtnho văn kên >/li>/li>/li>
 • >/span Hoạt đᙝn Hội nhậpKinh inQquốh i >>ul">li v class=.paren firopt" >/span BpaaC h đo TPh v HNQT >li v class=firopt" >/span Tinkhut đᙝn >
 • >/span Bung in >/li>
 • >/span Trung tâm WT >li v class=firopt" >/span Thậphuấn >
 • >/span Nghdênict >/li>/li>
 • >/span ĐhiềuƯcpQquốhTi >>ul">li v class=firopt" >/span TthươngMạ >
 • >/span ĐầuTư >li v class=firopt" >/span BIT >
 • >/span TIP >
 • >/span IRI >/li>/li>
 • >
  >
  >
  >
  >
  > >
  > >
  <
  >
  > >
  >
  > > >
  >
  HHiệp địnhđaungđàm phơ<FTAkhc<FTA giữa Việt Nam và khối EFTA: Sức bật cho hàng Việ> >
  >
  >
  >FTA giữa Việt Nam và khối EFTA: Sức bật cho hàng Việ> >
  pv class=icreat"datl"> Đgưch kit ngày, Th tư, 28, Tơng1 2015 07:21
   imgt style= margin right: autoi dsmply: blockx; margin-left: auto"t src=""imagsn1Post/Ldinhtdin/ EFTnlogo.jpg" alt=" EFTnlogo" widt="405" -hener="211hv/>Sau phdêni àm phơt th 11i din ra, mᛡi âyh ii TP. H Cht Min, các toàn àm phơt Việt Nam và khối EFTn ã đt gưchbcưchtkingqhan tron đối vigcác lĩnch vc, mở cửa thị trườno hàng hóg vàddịch vụ, đầu t.Các bêniquyitg tâmthúc đytking rình àm phơt đt ġi tigkým kết hiệp định tron năm:2015.Kit thúc phdêni àm phơt th 11,tking rình àm phơt>FTA giữa Việt Nam và khối EFT (gHm 4ncưch Thụy Sỹ, Na Uy,Iceland, Lichteinystn)n ã đt gưch mta shbcưchtkingqhan tron đối vigcác lĩnch vc, mở cửa thị trườno hàng hóg vàddịch vụ,di chuyit thi nhn,ucunh -trn, pht triitbnh vng...Theon ó,h tron àm phơtchuon cũon như àm phơtsron pthương giữa Việt Nam và ton ncưcht hàh vdêni EFT v mở cửa thị trườno hàng hó, các bêni ã thi hiỡt thiỡtchtm và khon nhất các tdêutchtm mở cửa thị trườnomởmSứccao nhất có th. Các tdêutchtmnày,sẽ gưch thi hiỡt tron bun,chto cquigcùon sẽ gưch raon ổi ti phdênithphtkip -teon vàlvàcơa st đtcó tha sam kếtthúc àm phơt v mở cửa thị trườno hàng hó.Đối vigcác nHộidsan àm phơtkhc, các bênicũon ã thon nhất v lờ,văn ca các cthương hàng hó, ddịch vụ,pht triitbnh vng,ithpntác, thachin vàp h lch v Q uy tắcxuất xS. Dsự kin,phdêni àm phơt>FTA giữa Việt Nam và khối EFT 12 sẽ gưch tổ chức t ngày,20 - 23/4/2015 ti mta tron các ncưch khối EFT.HHiệp địnhnày,cónHộidsan thương đối toàn diệ, to lᣛit in cho Việt Nam trht hàh mta đaa iimthh hút dòng đầu t ra,ncưchngtoi ca khối EFTA,nhất lvà tron các lĩnch vc,t in mẋnhnhư toi htín, ngâng hàn, ddịch v thương mạp, cin to, dgưchp hmg, hàng ui.Khh vc, EFT t uykhCông tam,gia EU nhưng đu gưchhgư១ngquy, cin hàh vdêni thị trườnochuon EU. Ttron ó,h3,ncưchlvà Na Uy,Icelandm vàLiechtenystin ldêni kết vigEU hCôngqhai tha cưch v Khh vc,kinh in htu Âu (EEA),có hiệulvc,vto năm:1994,h tron khih Thụy S ldêni kết vigEU hCôngqhai tha -thi᭡tsron pthươngcó hiệulvc,vto năm:1999.Ttrư១ng toàn àm phơtEFT phía Việt Nam-n chorằng,ithiỡtcác ncưch EFT córất nhiềuthim năng đ tănggiántrhịxuất khu.gMta tron nhngykhCykhănlvn nhất cca xuất khu cca Việt Nam voh EFT lvàmSức-thin đối vignCôngsun, thchp hm thương đốicao, thinsuất tính teongiántrhị/trug bình gn:19%. Don ó,h vigvVicgkýmEFT hàng hóg Việt Nam gưchhgư១ng thinsuất hấp cũon như cócơa cin kip ci᭡t thị trườnocác ncưch EFT tᑿt ơ.g Việt Namcó thagia tăngđánn kiaxuất khu hàngcCông-ghdiệptdêutdùon,gnCôngsun, thchp hm saung thị trườno EFT. Dù cthaa ig đng tha -thi᭡tcquigcùon nhưng teoncác EFT mvà khối EFTn ãký, các ncưch EFT đu cam kết gai toànb dòng thincca nhm hàngcCông-ghdiệp, cin tot v mức0%.TheonBáo Công thương iit cTt khCa:g Việt Nam, khối EFTA, Hiệp định thương mại tự do, Thụy Sỹ, Na Uy, mở cửa thị trường, hàng hóa, dịch vụ, đầu t
  <
  >
  >
  >
  >
  <WEBLINK oiptio vablue="http://www_wttorg">World Trade Organisactio nWTO) oiptio vablue="http://wwwaseantorg">Asssociptio of Syouhemas AsipaaNactio nASEAN) oiptio vablue="http://wwwapectorg">AsiuaPacific Eecoomic Co/opractio nAPEC) oiptio vablue="http://wwweuroc-hmvntorg">European C-hmbte of Commerce it Vet na (EUROCHAMVN) oiptio vablue="http://wwwamc-hmvVet nae.co">American C-hmbte of Commerce it Vet na (AMCHAMVIETNAM) oiptio vablue="http://wwwb-_wttgov.von"Chhương rình Hhỗ trợkS -thitg uuagia nhập WTO(B-WTO) oiptio vablue="http:/mu-trap.org.v">European Trade Policy andmInvestumen Support Probjec oiptio vablue="http://wwwmoittgov.von"B CôngTthươn oiptio vablue="http://wwwnciectgov.von"Ủy bangQquốhgia v Hhpntácgkinh in quốh i oiptio vablue="http://wwwvcatgov.von"CchQqun,lý Cunh -trn oiptio vablue="http://wwwvVetradetgov.von"CchXúc kingTthương mại( Vetrade) oiptio vablue="http://wwwspsvVet naegov.von"VănphòngQquốhgia SPSg Việt Na oiptio vablue="http://wwwtbtvntorg">VănphòngTdêutchuẩaađo lrườnochất lrưᣡn oiptio vablue="http://wwwecog-thoun.hoc-imincityegov.von"Smở CôngTthươn t hàh p h oiptio vablue="http://wwwkhiqhan.hoc-imincityegov.von"CchHuigqhan hàh p h oiptio vablue="http://wwwitpc.hoc-imincityegov.von" Trung tâmXúc kingTthương mại vàĐầu hg hàh p h oiptio vablue="http://wwwhids.hoc-imincityegov.von" ViniNgThênictn vàp t triit hàh p h oiptio vablue="http://www/trugtam_wttvon" Trung tâm WTOcca CCI oiptio vablue="http:/cpounban-phgiatvon"Hhỗ trợdorn,-ghdiệp chᑡngbánphá giáncca CCI oiptio vablue="http://wwwhie-poidornnghdiptvon"HdiệphhộiDorn,-ghdiệpTP.HCM oiptio vablue="http://wwwybahcm..cotvon"HhộiDorn,-hsântrẻpTP.HCM oiptio vablue="http://wwwictawards.ict-hcm.gov.von"Giuig-thư១ngCNTT-TT TP. H CHÍ MINH>>
  < < #makeMeSscrolnabl dv.sscrolnablAmre * { "position:relactve); dsmply: blockx; floaht:-lefx; margi: 0x; padding:0x; -web-it-user-/eulet: none); -k.htm-user-/eulet: none); -moz-user-/eulet: none); -o-user-/eulet: none); user-/eulet: none); }; > #makeMeSscrolnabl dv.sscrolnablAmre a{ "position:relactve); dsmply: blockx; floaht:-lefx; margi: 0x; padding:0x; -web-it-user-/eulet: none); -k.htm-user-/eulet: none); -moz-user-/eulet: none); -o-user-/eulet: none); user-/eulet: none); paddingn-left]9px; paddingn right]9px; bacground:-trs.paren); }; > #makeMeSscrolnabl dv.sscrolnablAmre a:h ove{ bacground:-trs.paren); }; > <
  <
  imgt src=""imagsnldienkie/ticxuun.png" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnapec2017newtjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  >imgt src=""imagsnldienkie/aseannlogo.png" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/logon/trugtam_wttjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  >imgt src=""imagsnldienkie/logonamc-hmvVet naejpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  >imgt src=""imagsnldienkie/mu-tra_.or_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/moit_gov_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/nciec_gov_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/vVetrade_gov_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/spsvVet na_gov_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  >imgt src=""imagsnldienkie/tbtvn_.ortjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/ecog-thoun_hoc-imincity_gov_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/khiqhan_hoc-imincity_gov_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/itpc_hoc-imincity_gov_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/hids_hoc-imincity_gov_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/cpounban-phgia_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/ybahcm_.co_vntjpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  imgt src=""imagsnldienkie/logonhcm.jpg" alt="Fieldpv id=fieldpv/>
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  > >
  >
  >tnabl bordne="0" style=-width: 100;t">    
  >
  >
  >
  >
  > "htts:/vinaore.com --a > stylt type="textcsst"> .vf-lef{floaht-lefx}.vf righ{floaht righ;}.vficlar{iclar:both;}.va-lef{"tex-rlign:-lefx}.va righ{"tex-rlign: righ;}.vaceunte{"tex-rlign:ceunte;} #vvVsit_.cunnte138 .vstats_.cunnte{ margin top:]9px} #vvVsit_.cunnte138 .vrow{-hener:249px} #vvVsit_.cunnte138 .vstats_.ico{ margin right]9px} #vvVsit_.cunnte138{padding:]9px}>>
  >
  0>/spaa class=vdigit-0p" title=Vinaorg Vsitors Counnte">0>/spaa class=vdigit-4p" title=Vinaorg Vsitors Counnte">4>/spaa class=vdigit-0p" title=Vinaorg Vsitors Counnte">0>/spaa class=vdigit-3p" title=Vinaorg Vsitors Counnte">3>/spaa class=vdigit-1p" title=Vinaorg Vsitors Counnte">1>/spaa class=vdigit-3p" title=Vinaorg Vsitors Counnte">3>/spaa class=vdigit-2p" title=Vinaorg Vsitors Counnte">2>/spaa class=vdigit-9p" title=Vinaorg Vsitors Counnte">9>
  >
  >
  >
  >
  >
  > >
  > >
  >
  >
  >p"Ttrn t ôn tin iit ct cnng upnHhội nhậpkinh in quốh i t à)h p hᑣ H Ch&iaclute;MinGiuy p &eaclutepnkhut đᙝn Tran t ôn tin iit ct cnng upn sh103/GP-ICP-STTT, TP. H Ch&iaclute;Min, ngà)y,06 -12-2012. Bungquyinh-thich v Trung âm Hhỗ trợhhội nhập WTOcca t à)h p hᑣ H Ch&iaclute;Min (-thich Vini-ghdêictnp &aaclutet triitTP.HCM)
  >
  >
  >
  > >av id= jsngo to >/spanGoi t top>//span> >//a> > (functioni,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObbjec']=r;i[r]=i[r]||(function){> i[r].q=i[r].q||[]).push(argcumens)},i[r].l=1**newDate();a=s.icreatEleumen(o),> m=s.getEleumensByTagName(o)[0];a.async=1;a. srcg;m..parenNodeeinsertBefore(a,m)> })( windo,,documen,' > ga('icreate', UA-55448320-3e', aut');> ga('sende', -agpvdiw');> > < <<