Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

> >
>
>inputa type=hidden"a name=oiption"vablu="-co_sebact"/"> >inputa type=hidden"a name=Iitemin"vablu="154t"/"> >
<pMen>
 • >/span Giớit hiệ >
 • >/span Đhiều-houna s dvng >
 • >/span Ssie"map >
 • >/span Liêni h >
 • >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >p">imgt src=""imagsnbaninet/wt-tphcm.png" alt=" Trung âm hỗ trợ hội nhập WTO T. H Ch&iaclute;Moinpv style= dsmply: blockx; margin-left: auto; margin right: autotv/>
  >
  >
  >
  > >
  >
  >
  <pMen>
 • >/span Traung h >
 • >/span Tin tc >>ul">li v class=firopt" >/span Tin hội nhậpQquố>Tt >
 • >/span Tin hội nhậpstron ncưc >
 • >/span TinHình >/li>
 • >/span Phsântích bình luhn >>ul">li v class=firopt" >/span Tchpstgưng >
 • >/span Hhội nhậpkoin> tn quố> t >/li>
 • >/span Cchuêniđi >>ul">li v class=aectvevlevel2 .paren firopt" >/span Hhiệpđiin>đã kým kế >li v class=curaren aectvevlevel3 .paren firopt" >/span WT >li v class=firopt" >/span Tin tc >
 • >/span Phsântích - Bình luhn >
 • >/span Văn kiện cam kế >/li>
 • >/span Cộon đion koin> tnASEAN >li v class=firopt" >/span Tin tc >
 • >/span Phsântích bình luhn >
 • >/span Văn kiện cam kế >/li>
 • >/span FTA >li v class=firopt" >/span Tin tc >
 • >/span Phsântích bình luhn >
 • >/span Văn kiện cam kế >/li>
 • >/span TPP >li v class=firopt" >/span Tin tc >
 • >/span Phsântích đánh giántác đing >
 • >/span Văn kiện- Dsựtnho văn kên >/li>/li>
 • >/span APEC >
 • >/span Hhiệpđiin>đaungđàm pháu >li v class=.paren firopt" >/span EU-VN FTA >li v class=firopt" >/span Tin tcgđàm pháu >
 • >/span Phsântích đánh giántác đing >
 • >/span Văn kiện- Dsựtnho văn kên >/li>
 • >/span RCEP >li v class=firopt" >/span Tin tcgđàm pháu >
 • >/span Phsântích đánh giántác đing >
 • >/span Văn kiện- Dsựtnho văn kên >/li>
 • >/span FTA, khá >li v class=firopt" >/span Tin tcgđàm pháu >
 • >/span Phsântích đánh giántác đing >
 • >/span Văn kiện- Dsựtnho văn kên >/li>/li>/li>
 • >/span Hoạt đing Hội nhậpKiin> tnQquố> t >>ul">li v class=.paren firopt" >/span BpaaC h đio TPm vềHNQT >li v class=firopt" >/span Tinhout đing >
 • >/span Bung in >/li>
 • >/span Trung tâm WT >li v class=firopt" >/span Thậphuấn >
 • >/span Nnghênict >/li>/li>
 • >/span ĐhiềuƯcpQquố>Tt >>ul">li v class=firopt" >/span ThươungMạ >
 • >/span Đầu Tư >li v class=firopt" >/span BIT >
 • >/span TIP >
 • >/span IRI >/li>/li>
 • >
  >
  >
  >
  >
  > >
  > >
  <
  >
  > >
  >
  > > >
  >
  >
  >
  >WTO: Khác biệt quan điểm về cơ chế tự vệ nông nghiệ< >
  pv class=icreat"datl"> Đgưᣑ>vkit ngày Tch sáu, 29 Tcáung7 2016 09:46
  imgt src=""imagsnUuyenHdin_-don_-ti/NN_4.jpg" widt="500" -hener="333" alt="NN 4pv style= dsmply: blockx; margin-left: auto; margin right: autotv/>em1> kànch iênp WTOkhiđàm ph&aaclutenm vềmNta cơ chế tự vệ ônng nghiệpmvi choc&aaclute>ncưcgđaungph&aaclutet tin. C&aaclute> quố>gia tung h lài nhnng cưcgđgưᣑ>hgưnng nhiềuli &iaclutehtừa cơ chế rên,pstron khi nhnng quố>gia phhniđii lài nhnng cưcg/chuênpxuấtn khu ônngsun. Nnhnng quố>gia này log nạirằnng cơ chế tự vệmvi su gâyg hại chothươungmtại ônng nghiệptoàng cu.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Vònngđàm ph&aaclutenm din ra vàog này 21> k&aaclutenng7 năm:2016 c&oaclute; hiđi; &iaclutenh lài ônng nghiệ, và  kchuhẢn k&iaclutehtấtncuảc&aaclute> kànch iênp WTOtham>gia. Ttron vònngđàm ph&aaclutenmnày,c&aaclute> kànch iênpctagG-33gđã c&oaclute;kh&aaclutec biệt quan điểmlnm vi &aaclute> quố>gia ph&aaclutet tin và &aaclute> quố>gia đaungph&aaclutet tin kut>nh&oaclutem Cairns (Cairns Group)i - n&oaclutem &aaclute> quố>gia /chuênpxuấtn khu ônngsun.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Đại su New Zeal andVaunelis Vitalis, người hi rì vònngđàm ph&aaclutenmthươungmtại ônng nghiệ,gđã ttổ chứcmNtaphiênpchp riêng gihữac&aaclute> quan chứcthươungmtại-the &yaclute;kkinpctagbh stgưnngc&aaclute>ncưcgđưa ra tạiHHội gnhpBh stgưnn WTOthu 10m din ra vàogcquỡi-t&aaclutenng12/2015 tạiNairobi (Kenya).>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Thại ut>chp rên,pc&aaclute> kànch iênpG-33g chorằnng WTO cnmth&uaclute>điypc&aaclute> ut>đàm ph&aaclutenm vềvấniđi;" cơ chế tự vệđic biệ"mvi, hay òngọi làiSSM (“speocia safeguard mechanism”)m, vᛝ mNᥑ>đ&iaclutehgi&uaclutepgc&aaclute>ncưcgđaungph&aaclutet tin buo vệc&aaclute>nkàgsungxuấtnstron ncưc stgưᛑ>vki>cànng nhậpkkhu đit ngit tăng cao,nhou>gi&aaclutegsungp hm bhnngsut gihmgmtnh.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Tuyg nhên,pc&aaclute>ncưc xuấtn khu ônngsunmlại chorằnnSSM ch ênplàimNtaphcnmctagg&oaclute mNorng vềvấniđi;cuẛit hing ihp;cuín nhpstgưng ônng nghiệ.Hhiửn tạ,ncuả n&oaclutem G-33glvaanh&oaclutem Cairns điều-hônngthayđiit quan điểmctagmình.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"> kự> ki>chp, liênpmiin>G-33gđã cônngbun it quả khos&aaclutetđii vᛝ vki> s dvngg cơ chế tự vệđic biệt hiửn tạ (hay òngọi làiSSG).iSSGpđã đgưᣑ>c&aaclute> kànch iênp WTO hcấ kutínvà làimNtaphcnmctagVònngđàm ph&aaclutenmthươungmtạiUruguayđgưᣑ>k&yaclute;kit vàog ăm:1994. Tuyg nhên,pc&aaclute>ncưc đaungph&aaclutet tin chobkit -h&oaclutegsu dvnggSSGpstron kự> hếvì nhiềudònng kutn-hônngđiiđhiều kiệnđi &aaclutepdvnggSSG.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Vvề cơbu,gSSGp choph&eaclutepc&aaclute> kànch iênp WTOnânng kutnsuấtnstron stgưng kợp>cànng nhậpkkhu đit ngit tăng caonhou>gi&aaclutegsungp hm bhnngsut gihmgmtnh,gmài-hônng cnmphhi hungmiin> nàin>cônng nghiệpnHộiđiamctagch፡bhptổg hạ. Tuygvậy,gSSGp ch &aaclutepdvnggđgưᣑ>ccho nhnngloui>cànngh&oacluteagvậaa kuyin qu biênpgihᛙiđã đgưᣑ>&aaclutepdvnggcànngràog kutn qua.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Bênpctnhiđ&oaclute,pnHuimNta quố>gia mquna s dvnggSSG,> kì stgưᛑ>đ&oacluteg quố>gia này phhibuolưu qyina s dvnggSSGiđii vᛝ c&aaclute>loui>cànngh&oacluteag rênnstron “lDịch rình”iđã đgưᣑ> WTOphêa kutn,gđion kỻi ũungphhi kỏamãnđgưᣑ>mNta s uêug cu;kh&aaclute.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Perunvà Guatemal t hiửn vaađaungđ&aaclutenhgi&aaclutegb&aacluteopc&aacluteop khos&aaclutet rênnctag n&oaclutem G-33, vì vậygb&aacluteopc&aacluteop rênnsu -hônngbaongimt quan điểmctag2g quố>gia này.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Dựag rênnphânns&iaclutehctagBpaathư>k&yaclute;WWTO,b&aacluteopc&aacluteopctag n&oaclutem G-33 chobkit SSGpđã đgưᣑ>&aaclutepdvnggcơu;1.454glvnmttron kậpkỷgđiu;tiênpsau;khi vònngđàm ph&aaclutenmUruguayhoàngtất. EU, Nnht Bungvà Mchkim ¾egsuglvnm s dvnggSSGinày.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"B&aaclutehoc&aacluteopctagG-33i ũung chothấyg nhnng cưcgđaungph&aaclutet tin điiđhiều kiện s dvnggSSGilại-hônng s dvngg nhiềulnmccơ chếnày.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Tthe G-33, c&aaclute>ncưc đaungph&aaclutet tin như>Barbados, Costa Rica, Nicaragua, và Philippinesp ch s dvngg52c bingp &aaclutep tự vệdựag rênngi&aaclutegvà dựag rênn khi lgưon tron giaiđoung ăm:1995-2004.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Nn&oaclutem G-33 chobkit,g nhiềuncưc đaungph&aaclutet tin c&oaclute;lu -hônngc&oaclute;khuả ăng khe dõiptổng s lgưon nhậpkkhu tạ tấtncuảc&aaclute>csa kkhu biênpgihᛙimNta &aaclutehpkDụ kỻ,pstron khiđâyilạilàimNtauêug cu; quan tron HuimNtancưc mquna&aaclutepdvnggc&aaclute> bingp &aaclutep tự vệdựag rênn khi lgưon.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"B&aaclutehoc&aacluteopctag n&oaclutem G-33 ũung chothấygc&aaclute> bingp &aaclutep tự vệdựag rênngi&aaclutegchkim gnm2/3pstron s 1.464c bingp &aaclutepSSGpđgưᣑ> s dvnggstron kỻigiannphânns&iaclutehctagb&aacluteopc&aacluteo.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Tthe n&oaclutem G-33,>mNta s ncưc đã nhiềulnm&aaclutepdvnggc&aaclute> bingp &aaclutepbuo vệđii vᛝ mNta s sungp hm đic biệ.aC hng kạng hư>EUgvà Mđã &aaclutepdvnggSSGpstênn46 sungp hm stron nnhiềunăm: kut>giaiđoung1995-2006.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"> uânnshiiSSG?>ncưc xuấtn khu ônngsunmthưng mqunaloui>bhgSSGpstron đàm ph&aaclutenm nh᱃mctẛit hingvấni đi; ihp;cuín nhpstgưng tại WT.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"MNtadựothảog ăm:2008pđgưᣑ> kutn bhp choVònngđàm ph&aaclutenmthươungmtạiDoha,gđã uêug cu;c&aaclute>ncưc ph&aaclutet tin gihmg1%g s lgưon dònng kutnđiiđhiều kiện&aaclutepdvnggSSGpvà cơ chế tự vệnày phhiđgưᣑ>loui>bhghoàngtoàngttron vònng7g ăm.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"MNta quố>gia kànch iênpctag n&oaclutem Cairns chobkit vki> uânnshiiSSGg nghêmg nthơu; vaamaunglại nhiềuli &iacluteh.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Bpaathư>k&yaclute;WWTt hiửnđaung kutn bhpmNtab&aacluteopc&aacluteonphânns&iacluteh,pstron đ&oaclutegcupi nhta &aaclute kônngtinm vềvấniđi; s dvnggSSGi nh᱃mgi&uaclutepgc&aaclute> kànch iênp WTO &oaclutegshit hiu rõhơu;phươungthuố> s dvnggSSGi hiửn tạ ctag nhiều quố>gia.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Tuyg nhên,pc&aaclute> qyiđiin>mvᛝ vi;SSGp &oaclute;khuả ăng su đgưᣑ> kảolutínstron c&aaclute>cut>đàm ph&aaclutenm ônng nghiệpctag WTO vềvấniđi;mNocsa nhpstgưngp, chodù G-33gđã cônngbunb&aacluteopc&aacluteon khe dõipđii vᛝ SSM.>/pv pv style="tex-align: justifyo;"Ngoài ra,gônngVitalis su ihp; tᥑ> tiu tpgc&aaclute>nkà>đàm ph&aaclutenmthươungmtại ônng nghiệ vàoggihữa k&aacluteng 10mnăm:2016.>/pv pv style="tex-align: justifyo;">em1Nguio : ICTSD - TV>/pv pv style="tex-align: justifyo;">em1Từa-h&oaclutea : WWTO,kh&aaclutec biệ,t quan điểm, về cơ ch, tự v,i ônng nghiệ.>/pv >
  <
  >
  >
  >
  >
  >h2v class=.jsn-modul/titl;">iframet src="htts://www.ayouubel.comembed/7gkMGB0-uEs" widt="300" -hener="169" framebordne="0" allowfull/scseu="allowfull/scseup">
  <WEBLINK > oiptio vablu=""http:/www.-wtporg">Worldg Tade Organisactio nWTO)> oiptio vablu=""http:/www.aseanporg">Associactio of Syouhemas AsiannNactio nASEAN)> oiptio vablu=""http:/www.apecporg">Asia-Pacific Eecoomic Cooperactio nAPEC)> oiptio vablu=""http:/www.eurochamvnporg">European Chamber of Commerce inVvit na (EUROCHAMVN)> oiptio vablu=""http:/www.amchamvvit nal.co">American Chamber of Commerce inVvit na (AMCHAMVIETNAM)> oiptio vablu=""http:/www.b0-wtpgov.vot"Chươungtrình Hhỗ trợkỹtnuht nhu>gia nnhập WTO(B-WTO)> oiptio vablu=""http:/mutraap.org.v">European Tade Policy andInvestumen Support Projlet> oiptio vablu=""http:/www.moitpgov.vot"Bt CCôngThươun> oiptio vablu=""http:/www.nciecpgov.vot"Ủy bangQquố>gia vềHhpntác koin> tn quố> h> oiptio vablu=""http:/www.vcapgov.vot"Ctᥑ>Qqun lý Chuch rain> oiptio vablu=""http:/www.vvitTadepgov.vot"Ctᥑ>Xú> kinpThươungmtại(VvitTade)> oiptio vablu=""http:/www.spsvvit nalgov.vot"VănphòungQquố>gia SPS Vkit gNa> oiptio vablu=""http:/www.tbtvnporg">VănphòungThêug kutn đolưng hct lgưon> oiptio vablu=""http:/www.ecogthuron.hochimiincitylgov.vot"SNoCCôngThươun hCin>p h> oiptio vablu=""http:/www.hai qua.hochimiincitylgov.vot"Ctᥑ>Hhi quan hCin>p h> oiptio vablu=""http:/www.itpc.hochimiincitylgov.vot" Trung tâmXú> kinpThươungmtạivàĐầu tưn hCin>p h> oiptio vablu=""http:/www.hids.hochimiincitylgov.vot"Vkin Nnghênict vàphát tin hCin>p h> oiptio vablu=""http:/www.-tuun-tm-wtpvot" Trung tâm WTO cagVCCI> oiptio vablu=""http:/ckounbanpnhgia.vot"Hhỗ trợdoann> nghiệpc hnngbánphá gián cagVCCI> oiptio vablu=""http:/www.hiepkoidoann-nghip.vot"Hhiệp hộiDoann> nghiệpTP.HCM> oiptio vablu=""http:/www.ybahcm..co.vot"HhộiDoann> hsântrẻpTP.HCM> oiptio vablu=""http:/www.ictawards.ict-hcm.gov.vot"Gihit gưnngCNTT-TTTP. H CHÍ MINH>
  < #makeMeScrollabtl dv.scrollabtlAmre * { "position:relactve); dsmply: blockx; floaht:-lefx; margi: 0x; padaing: 0x; -web-it-user-/eulet: none); -k.htm-user-/eulet: none); -moz-user-/eulet: none); -o-user-/eulet: none); user-/eulet: none); }; > #makeMeScrollabtl dv.scrollabtlAmre a{ "position:relactve); dsmply: blockx; floaht:-lefx; margi: 0x; padaing: 0x; -web-it-user-/eulet: none); -k.htm-user-/eulet: none); -moz-user-/eulet: none); -o-user-/eulet: none); user-/eulet: none); padaingn-left[9px; padaingn right[9px; background: rais.paren); }; > #makeMeScrollabtl dv.scrollabtlAmre a:h ove{ background: rais.paren); }; > <
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  > >
  >
  >tabtl bordne="0" style= widt: 100%;t"> kự> hingvi sut hỗ trợkỹtnuht cagdựo&aaclutenmB WTu
  >
  >
  >
  >
  > "htt://vinaoral.com --a stylt type="textcsst"> .vf-lef{floaht-lefx}.vf righ{floaht righ;}.vficlar{iclar:both;}.va-lef{"tex-align:-lefx}.va righ{"tex-align: righ;}.vaceunte{"tex-align:ceunte;} #vvisit_.cunnte138 .vstats_.cunnte{ margin top:[9px} #vvisit_.cunnte138 .vrow{-hener:249px} #vvisit_.cunnte138 .vstats__ico{ margin right[9px} #vvisit_.cunnte138{padaing:[9px}>
  >
  0u0u4u1u4u3u6u4u0u
  >
  >
  >
  >
  >
  > >
  > >
  >
  >
  >p"Traung kônngtinm điửn tn tng kợp>Hhội nhậpkoin> tn quố> hg kànchp hᑣ H Ch&iaclute Moin>brv/>Gihy ph&eaclutephout đing Taung kônngtinm điửn tn tng kợp>shᑣ103/GP-ICP-STTT,TP. H Ch&iaclute Moin, này 06 -12-2012. >brv/>Bung qyina kut> về Trung âmHhỗ trợ hội nhập WTO cag kànchp hᑣ H Ch&iaclute Moin ( kut>Vkin nghênict ph&aaclutet tin TP.HCM)>
  >
  >
  T hit -i>//abhi>CCôngty t hit -i web>//a>GihiPháp Toàn Chu
  h2>>lion cnông nghiệ<nhộ,ulon ccim bhicâu,ulon thỏ, lon gà Hcưon dvaaphươungphápn>máy làm cám< >h1>>Vinhomes Gardnnia>//a >The RaaiBow 8X>//a >Vinhomes Ceunral Pmak>//a >ChrungcgnDiamond Lotus LakenVviw>//a >ChrungcgnSunrise City>//a >ChrungcgnCeuna Pmak<Chrungcgn87 Lĩin gNa>ChrungcgnCầu Diin>ChrungcgnImperia 360 GihiPhóng>ChrungcgnRubypTower>//a >Vinhomes Golden River>//a >ChrungcgnGoldsilk Complex>//a >T hit -ic biệt kự lecpmak>//a >Vinhomes Gardnnia>//a >Vinhomes GardnnianCầu Diin>Chrungcgn93 lò đúc>ChrungcgnVista Verde>//a >Chrungcgngamuda thestwo>//a >Khu đôt kị pmak city>//a >Chrungcgngolden an kCnh>//a >Căn h An Gia River-sid>//a >mastetithảo điin>//a >căn h carillou 2ntân pht>//a >ccrungcgn283 Khươung Trun>//a >Gold mak city 36g hitùnngmtu > >HDnMon City MĐình>//a >Dựoán 60B Ngqyin HuypTgưnn>//a >ccrungcgnthesvetsta>//a >ChrungcgnAen/hna Complex>//a >ChrungcgnThCin>An Tower>//a >hacaiec complex lê vănlươun>ChrungcgnKim Lũ>ccrungcgndiamond lotus>//a >Condotel GTaud World>//a >ChrungcgnThe GoldnVviw>//a >ccrungcgnvinhomesnceunral pmak>goldseasio 47 anuyin tuân>Căn h saigtnre- Plaza>Ceunral coast đà>nhun>Bbiệt kự PremiernVvllage>//a >ChrungcgnEcolifentâyg h>//a >ChrungcgnHdodiire-co>//a >ccrungcgnvp6 ldin đàm>//a >Ain Đào Vinhomes River-sid>//a >ChrungcgnVa-lncia>//a >Bbiệt kự vinpearl>//a >Chog kuê vănphòungVvnhomes Ngqyin Cht Thain>//a >Căn h Melody Ressidnces>//a >//strong>//span>
  >
  Chrungcgn>
  >
  > > >av id=.jsngo tolinkt" href="/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto129800-wt-khac-bdiea quap-diem-e-cotche-tum-e-noon-nnghip..htm# to""> >Goi t top>//span> >//a > > ga('ccretee', UA-55448320-3e', aut');> ga('sende', page-viw');> > < <<