"tyle" type="textcssn> #jsn-page, #jsn-emeu.jsn-emeu-sticky, #jsn-posn-tpbar { width: 980px; .mn-width: 980px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-posn-tolbar div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-maieemeu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : "auo } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul, div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul li { width: 200px; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { right: -200px; } body.jsn- diecptio-rtl div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu li ul { left: -200px; right: "auo; } div.jsn-eodule conaiene ul.emeu-sidgemeu ul ul { margin-left: 199px; } /"tyle/> "scrip srcf="mediassysIte/js/moo-tols-core.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/core.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/moo-tols-more.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomlshien/js/no coflict.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/jJoomlshien/js/utils.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jsn_/templat.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="mediassysIte/js/modrl.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="/templates/hoinhap_wtojs/jquery-1.10.2d.mn.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery-ui-1.8.23.custoe..mn.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery.mousewheel..mn.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery.kientic.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip srcf="modules/mod_hsescolltr/asrses/js/jquery."moothdivescoll-1.3.jsn" type="textjava"scrip"> /"scrip/> "scrip type="textjava"scrip"> JSNTtemplat.initTtemplat({ /templatPhreix : "/hoinhap_wt_", /templatPath : ""/templates/hoinhap_wt", enableRTL : 0, enableGo-tpLlin : 1, enableMobile : 0, enableMobileMmeuSticky : 1, enableDesk-tpMmeuSticky : 0, resmposiveLayout : [] }); window.addEvnen('domready', funcptio() { SqueezeBox.initializt({}); SqueezeBox.asrign($$('a.modrl'), { phars: ' re' }); }); /"scrip/>> "scrip srcf="http://tml5shim.google cdt.com/s.vntTruk//tml5.jsn> /"scrip/> "scrip srcf="plugins/sysIte/jsntplfrnamywok/asrses/3rd-party/resmpon/resmpon..mn.jsn> /"scrip/> "scrip/> (funcptio(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjecp']=r;i[r]=i[r]||funcptio(){> (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguemets)},i[r].l=1*new Dlat();a=s.createElgemen(o),> m=s.getElgemensByTagNnam(o)[0];a.async=1;a.srcfg;m.parmenNcdt.insertBefore(a,m)> })(window,docuemet,'"scrip','"httsp:/www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); >> ga('create', 'UA-90413523-1', '"auo'); > ga('sten', 'pageview'); >> /"scrip/>
span "tyle="posiptio: "bsolute; -tp: -1999px; overflow: "auo;n> h1> strongd> Chôngty cho thuê sân khấuh tn chc sự khiệnuy tính tạiHà NHộ.> Chôngty cho thuê backdrophuy tính tạiHà NHộ - nhhiu mẫu mã, đp.> Ddịchvụ chah tc tia sữah tạinhvà,cam kiế hhiu quả 100%.> Chôngty crungcấp, cho Thuê người, đạidhiệhcướim hin toànquốc.> /"trongd /"pan> /divd> > div id="jsn--tpbarr"> div id="jsn-posn-tpbarr"> "pan mlss="datetime" "tyle="lien-height: 25px; margin-left: 10px;r"> "scrip lanuage="n" type="textjava"scrip">> var mconhNnams = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); > var dayNnams = new Array("C hi nht,","Tch Hai,","Tch Ba,","Tch tư,","Tch Năm,","Tch Sáu,","Tch Bảy,")> var now = new Dlat();> thisYear = now.getYear();> thisDay = dayNnams[now.getDay()];> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// coriecptios if Y2Kidhsmply problem> docuemet.writt("Hômk ny : " + thisDay +" "+"ngày"+" "+ now.getDlat() + n" háung" + mconhNnams[now.getMconh()] + n"năm " + thisYear);> // --> /"scrip/> /"pan>> div mlss=" /searc jsn-eodule conaiene">
// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Giớim thiu /"pan>
 • <"pan> Đhiu -khản sửo dng /"pan>
 • <"pan> Sipe map /"pan>
 • <"pan> Liênm h /"pan>
 • <"pan> Englisco />		 /
>
div id="jsn-logor" mlss="pull-leftr"> ak href=/index.php" /titl="Cổngtkhôngtinm hội nhậpksinhthếquốchthếtkhinhp hᑣ H Chí Msin">Cổngtkhôngtinm hội nhậpksinhthếquốchthếtkhinhp hᑣ H Chí MsinCổngtkhôngtinm hội nhậpksinhthếquốchthếtkhinhp hᑣ H Chí Msin /a>h /divd> div id="banene" mlss="banene-top">> div id="banene-top"" mlss="pull-right">> div mlss=" banene-tp jsn-eodule conaiene">

 Trung âm hỗ trợ hội nhập WTO T. H Chí Msin div mlss="cltarbreak"> /divd> /divd > > div id="jsn-emeu"> div id="jsn-emeu-inene">> div id="jsn-posnmaieemeu">> div mlss=" emeu jsn-eodule conaiene">

// /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
 • <"pan> Traungc h /"pan>
 • <"pan> Tinh tc /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Tinh hội nhậpQuốchTh /"pan>
 • <"pan> Tinh hội nhậptrong nước /"pan>
 • <"pan> TinhHình /"pan>
 • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Tchptrường /"pan>
 • <"pan> Hhội nhậpksinhthếquốchth /"pan>
 • <"pan> Cchuênmđi /"pan> <"pan mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> Hhipmđiinhđã ký kiế /"pan>
  • <"pan> WT /"pan>
   • <"pan> Tinh tc /"pan>
   • <"pan> Phân tích - Bình luhn /"pan>
   • <"pan> Văn khiệncam kiế /"pan>
  • <"pan> Cộng đing ksinhthếASEAN /"pan>
   • <"pan> Tinh tc /"pan>
   • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan>
   • <"pan> Văn khiệncam kiế /"pan>
  • <"pan> FTA /"pan>
   • <"pan> Tinh tc /"pan>
   • <"pan> Phân tích bình luhn /"pan>
   • <"pan> Văn khiệncam kiế /"pan>
  • <"pan> TPP /"pan>
   • <"pan> Tinh tc /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá tác đing /"pan>
   • <"pan> Văn khiện- Dự thbảovăn khên /"pan>
 • <"pan> APEC /"pan>
 • <"pan> Hhipmđiinhđaungđàmn phn /"pan>
  • <"pan> EU-VN FTA /"pan>
   • <"pan> Tinh tcgđàmn phn /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá tác đing /"pan>
   • <"pan> Văn khiện- Dự thbảovăn khên /"pan>
  • <"pan> RCEP /"pan>
   • <"pan> Tinh tcgđàmn phn /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá tác đing /"pan>
   • <"pan> Văn khiện- Dự thbảovăn khên /"pan>
  • <"pan> FTA khc /"pan>
   • <"pan> Tinh tcgđàmn phn /"pan>
   • <"pan> Phân tích đánh giá tác đing /"pan>
   • <"pan> Văn khiện- Dự thbảovăn khên /"pan>
 • <"pan> Hlot đing Hội nhậpKiinhthếQuốchth /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> BankC h đio TPhvề HNQT /"pan>
  • <"pan> TinhkhẺt đing /"pan>
  • <"pan> Bảngtin /"pan>
 • <"pan> Trung tâm WT /"pan>
  • <"pan> Thậphuấn /"pan>
  • <"pan> Nghiênmctu /"pan>
 • <"pan> Đhiu ƯớcpQuốchTh /"pan> <"pank mlss="jsn-emeu-toggle"> /"pan> ul>
 • <"pan> ThươungMạ /"pan>
 • <"pan> Đu Tư /"pan>
  • <"pan> BIT /"pan>
  • <"pan> TIP /"pan>
  • <"pan> IRI /"pan>
 • /divd>
  /divd /divd> /divd> /divd> /divd> div id="jsn-pagpe" mlss="cconaiene"> > > div id="jsn-posn conmen-top"" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss=" jsn-eodule conaiene "pan12">
  var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE =''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-quoc-te/21157-truun-quoc-ha-thue-ckhongban-pnhhgia-vhoistyrmeei-nha-khaun-u-myt.htm> TrungQuốchhápthuếgc hungbán ph giá vớimstyrmeei nhậpknhuh tgM';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-quoc-te/21153-thbo-nia-kyha-thue-dhoivhoimot-sog-hag--hai-nha-khaun-u-myt.htm> htnNhĩ Kỳhhápthuếgđii vớimmHt số khig khai nhậpknhuh tgM';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-quoc-te/21152ivhe-daun-u-cua-nruun-quoc-vat-myhgiam--hn-90t.htm>Vhu điu tưmcta- TrungQuốchvàogM giảmhơu 90%';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-quoc-te/21150o-nieugco--hoihop-nac-daun-u-mhoigiua-vhie-nam-azerbaijant.htm>Nhhiu cơh hội hp tác điu tưmmớimgiahVhit Nna – Azerbaijan';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]='<"pank mlss="platetnews_marquee"> ak href"tin-nuc"tin-trong-nuoc/21147-he-thbun-quan-lyhdainhmucedu-luoun-thuocm-baove-thuc-vat-dooivhoisan-pphamnoun-san--nha-khauncua-nhn-quoc-ha-dhunn-u-1-1-2019t.htm>Hvệt hungquản lý dainmmục dưmlượngtkuốch bảo vệt hchvhtgđii vớimsản pnhm nhôngsản nhậpknhuhcta-HoànQuốchháp dngh tg1/1/2019';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noCcoflict(); /"scrip/><"scrip type="textjava"scrip">jQuery.noCcoflict(); /"scrip/
  /divd> > div id="jsn- conmen-top"" mlss="">> > div id="jsn-promor" mlss="row-fluid">> /divd> > > /divd> div id="jsn-bodyr"> div id="jsn- conment mlss="jsn-hasright ">> div id="jsn- conmen_inene"" mlss="row-fluid">> div id="jsn-maie conment mlss=""pan8 ordne1 row-fluid">> div id="jsn-ceontrcolt mlss=""pan12 ordne1 ">> div id="jsn-ceontrcol_inene">> div id="jsn-breadcrumbs">> div id="jsn-posnbreadcrumbs"" mlss=""> "pan mlss="breadcrumbs pathway cltarafItor> ak href=//chuyen-de-hoi-nhat.html" mlss="firsp">ChhuênmđiHhipmđiinhđã ký kiếWTO<"pank mlss="currmen"e>Ấn phẩm - “Các biện pháp vệ sinh dịch tễ: Đảm bảo giao dịch an toàn và loại bỏ những hạn chế không cần thiết /"pan> /"pan> /divd> div id="jsn-maiebody- conment mlss=" jsn-hasmaiebody">> div id="jsn-maiebody">> div id="sysIte-message- conaiene">

  Đượchvhiế ngày Tch sáu, 13 Tcáung5 2016 09:27 p "tyle=""tex-align: justify;n> strongdGiớim thiu: p "tyle=""tex-align: justify;n> em> strongd Đ đim bảorằung giao dịcht hch phẩmđượch an tàn à sâui binhđingt hchvhtgkhặc cách binhkhônglây lagquat ươungmoạ,g hạn chế nhậpknhuhđôipkni, ượcháp dng. Hhipmđiinhvề vhicháp dng cách biện páp vệ sinh dịch t (SPS) tìm cách cânm bung gahquyềnmcta-cáchthànhviênm WTOđih bảo vệstcgknhen à sự cần thiếOđihcho pép hichvhạn cuyển hàng óahquah bênm gimquốchth. Hhipmđiinhcông nhagquyềnmáp dng cách biện páp hp pápđih bảo vệ an tànt hch phẩm à sứcgknhenđingt hchvhtgcta-cáchthànhviênm WTOtrong kni, im bảocách biện pápnàyhkhông ượcháp dngmmHt cách không cần thiếOcho mục đích bbảo h. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>HhipmđiinhSPS khuyến khích cáchthànhviênm WTOcăn ct cáchquymđiinhcta- hOtrênmcáchtiêun cuhn sứcgknhen à an tàn ượch páp riển b១i a cơhquann cuyênm gahquốchthhcó liênmquan,hctt hუlà Ủy ban Tiêun cuhn Tchch phẩm(đii vớim an tànt hch phẩ), CôngướcQuốchth Bảo vệt hchvhtg(đii vớimsứcgknhencây trng)n à Ttn chc Thú y Tch gim(đii vớimsứcgknhenđingvhtg à cách binhlây ttgđingvhtgsang gười). Cáchthànhviênm WT, nhữngngười,muốnmáp it các yêuhctu nghiêm ngit hơu phihcó knh"năng ihchứngmmsinhcách biện pápnàyh daOtrênmmHt đánh giá -khh- hchvh tri romsứcgknhe. /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n> strongdQuymđiinhquann trng knác p "tyle=""tex-align: justify;n>HhipmđiinhSPS t hai nhnorằun: ul "tyle=""tex-align: justify;n>
 • Cáchquá trình,n pươungt hc sản xuất knáchcó t hუdẫu đin sản pnhm kémm an tà
 • Cách biện páp hạn chết ươungmoạ íti nht nênm ượchsửo dng ihđit đượchmhc mong muốnm bảo vệstcgknhẻ
 • Ccầncó sự t hung nht vh mhc đim bảo vệstcgknhenđiimmHt vớim nhữngtri romtươungđươun
 • Cáchkhu vựchkhách-nhuOtrong pnhᡩm immHt quốch gahcó t hუtio ra mhc đimkhách-nhuOcta- dịch binhttgđingt hchvhtgkhặc binhttt.
 • > p "tyle=""tex-align: justify;n>Thihtài liu tii, ây :  p "tyle=""tex-align: justify;n> "pank mlss="wf_file_"tex">sanitary_and_phytosanitary_measures_-_ensuring_safe_treaing_without_unnecessary_res ricptios.pdf /"pan> /a> p "tyle=""tex-align: justify;n>Ngurn : nruuntam/wttvn /pd> p "tyle=""tex-align: justify;n>Ttgkhóa : "Ấn phẩm, ách biện páp, vệ sinh dịch tễ, đảm bảo, giao dịch an tà,g à, loại bỏ, những hạn chế, kông cần thiế. /pd
  div id="jsn-rightsidg conment mlss=""pan4 ordne2 ">> div id="jsn-rightsidg conmen_inene">> div id="jsn-posnright">> div mlss=" emeu jsn-module conaiene">

  "pank mlss="jsn-eodulei co">Chhuênmđim WT /"pan> /h2>
  // /"scrip/ "pan mlss="jsn-emeu-toggle">Mmeu /"pan>
  • <"pan> Giớim thiu /"pan> /a>
  • <"pan> Tinh tc /"pan> /a>
  • <"pan> Phân tích - Bình luhn /"pan> /a>
  • <"pan> Văn khiện– Cam kiế – Văn bẠnt hch th /"pan> /a>

  "pank mlss="jsn-eodulei co">Thưp hinh hội nhậ /"pan> /h2>

  thu vien

  "pank mlss="jsn-eodulei co">Xem nhhiu nht /"pan> /h2>
  li> Trh"đũagM,- TrungQuốchsẽhhápthuếg25% lênm659 khig khaiM li> Italy khôngphên cuhn thipmđiinht ươungmoạ tự do gahEUn vàCcaada li> Hhội g hዿASEM ứngmphóh bin điipkníg huhsẽhdhin ra tii,CcầnThơ li> Khu vựchtam giách páp riển Campuchia-Lào-Vhit Nna lvàgì? li> Triển vrng ksinhth Vhit Nna tbip tục cihtthiᇠ,g dgbáo GDP 2018 tăng6,8%

  > p>pnong ve thuoun mai

  ak href=/vidgo-/wtt.html> "pank mlss="jsn-eodulei co">Vidgo /"pan> /a>

  > p>
  /"scrip/ WEBLINK oiptio valut=""http:/www./wttorg">World- Tade Organisatmon (WTO) oiptio valut=""http:/www.aseantorg">Associaptio of SoutheasI AsiankNatmon (ASEAN) oiptio valut=""http:/www.apectorg">Asia-Pacific E coomic CooOpratmon (APEC) oiptio valut=""http:/www.euroc-hmvntorg">European C-hmbtr of Commerce inhVhie na (EUROCHAMVN) oiptio valut=""http:/www.amc-hmvhie na.com">American C-hmbtr of Commerce inhVhie na (AMCHAMVIETNAM) oiptio valut=""http:/www.b-/wttgov.vo">Chươungtrình Hhỗ trợk thuẺtgkhuh gah nhập WTO(B-WTO) oiptio valut=""http:/mutraap.org.v">European Tade Policy and Investemet Support Projecp oiptio valut=""http:/www.moittgov.vo">BimChôngThươun oiptio valut=""http:/www.nciectgov.vo">Ủy ban Quốch gahvh Hhp tác ksinhth quốchth oiptio valut=""http:/www.vcatgov.vo">CụcQuản lý Chạnhtrain oiptio valut=""http:/www.vhieTadetgov.vo">CụcXúchtiin Thươungmoạ (VhieTade) oiptio valut=""http:/www.spsvhie na.gov.vo">Văn pòungQuốch gahSPS Vhit Nna oiptio valut=""http:/www.tbtvntorg">Văn pòungTiêun cuhn đomlường nht lượn oiptio valut=""http:/www. cogthuoun.hoc-imsincity.gov.vo">SởmChôngThươun tkhinhp h oiptio valut=""http:/www.haiquan.hoc-imsincity.gov.vo">CụcHcihquann khinhp h oiptio valut=""http:/www.itpc.hoc-imsincity.gov.vo"> Trung tâmXúchtiin Thươungmoạ và Đu tưm khinhp h oiptio valut=""http:/www.hids.hoc-imsincity.gov.vo">VhinkNghiênmctu và páp riển khinhp h oiptio valut=""http:/www.nruuntam/wttvn"> Trung tâm WTOcta-VCCI oiptio valut=""http:/ckhonban-ph gatvn">Hhỗ trợdoainm-ghiipmc hungbán ph giá cta-VCCI oiptio valut=""http:/www.hiepnoidoainnghimptvn">Hiipm hộiDoainm-ghiipmTP.HCM oiptio valut=""http:/www.ybahcm.comtvn">HhộiDoainm-hân trẻmTP.HCM oiptio valut=""http:/www.ictawards.ict-hcm.gov.vo">GiihttưởungCNTT-TTmTP. Hh CHÍ MINH /"ele t> /ceontrd div mlss="cltarbreak">
  jQuery.noCcoflict(); jQuery(docuemet).ready(funcptio (jQuery) { jQuery("dhv#makeMeSscollable")."moothDivSscoll({ manualCcotinuousSscolling: nrue, "auoSscollingMode: "onStart", "auoSscollingIontrval:10 }); }); /"scrip/ <"tyle type="textcss"> #makeMeSscollable dhv.sscollableArea * { posiptio: relatmve; dhsmply: block; float: left; margin: 0; padaing: 0; -web-it-user-"ele t: none; -k.htm-user-"ele t: none; -moz-user-"ele t: none; -o-user-"ele t: none; user-"ele t: none; } #makeMeSscollable dhv.sscollableArea a{ posiptio: relatmve; dhsmply: block; float: left; margin: 0; padaing: 0; -web-it-user-"ele t: none; -k.htm-user-"ele t: none; -moz-user-"ele t: none; -o-user-"ele t: none; user-"ele t: none; padaing-left:5px; padaing-right:5px; background:traisparmen; } #makeMeSscollable dhv.sscollableArea a:hover{ background:traisparmen; }
  ak href="http:/www.mofatgov.vo/vi/nr170222100714/o>Field ak href="httsp:/www.apec2017.vo/ap17-c/o>Field ak href="http:/www.aseantorg">Field ak href="http:/www.nruuntam/wttvn">Field ak href="http:/www.amc-hmvhie na.com">Field ak href="http:/www.mutraap.org.v">Field ak href="http:/www.moittgov.vo">Field ak href="http:/www.nciectgov.vo">Field ak href="http:/www.vhieTadetgov.vo">Field ak href="http:/www.spsvhie na.gov.vo">Field ak href="http:/www.tbtvntorg">Field ak href="http:/www. cogthuoun.hoc-imsincity.gov.vo">Field ak href="http:/www.haiquan.hoc-imsincity.gov.vo">Field ak href="http:/www.itpc.hoc-imsincity.gov.vo">Field ak href="http:/www.hids.hoc-imsincity.gov.vo">Field ak href="http:/www.ckhonban-ph gatvn">Field ak href="http:/www.ybahcm.comtvn">Field ak href="http:/www.ictawards.ict-hcm.gov.vo/o>Field

  "pank mlss="jsn-eodulei co">Liênmkiế /h2>

    p> div id="jsn- conmen-bottom">> div id="jsn-posn conmen-bottom" mlss="jsn-eodulescconaiene jsn-horizconallayout jsn-eodulescconaiene1 row-fluid">> div mlss="info/wt jsn-eodule conaiene "pan12">

   
  > div id="jsn-posnuser5t mlss=""pan12 ordne1 ">> div mlss=" bodem jsn-eodule conaiene">
  "tyle type="textcss"> .vfleft{float:left;}.vfright{float:right;}.vfcltar{cltar:both;}.valeft{"tex-align:left;}.varight{"tex-align:right;}.vaceontr{"tex-align:ceontr;} #vvhsit_counntr138 .vstats_counntr{margin--tp: 5px;} #vvhsit_counntr138 .vrow{height:24px;} #vvhsit_counntr138 .vstats_i co{margin-right:5px;} #vvhsit_counntr138{padaing:5px;}
  "pank mlss="vdigit-0" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">0 "pank mlss="vdigit-0" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">0 "pank mlss="vdigit-4" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">4 "pank mlss="vdigit-0" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">0 "pank mlss="vdigit-3" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">3 "pank mlss="vdigit-6" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">6 "pank mlss="vdigit-6" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">6 "pank mlss="vdigit-0" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">0 "pank mlss="vdigit-3" /titl="VinaorahVhsitors Counntr">3 /divd > div id="jsn-foontr">>
  > div id="jsn-posnfoontr" mlss=""pan12">> div mlss=" jsn-eodule conaiene">

  Traungtkôngtinpđhiᇠ tửotổnng hp Hhội nhậpksinhth quốchthgtkànhp hᑣ H Chí Msin
  Giyn pépkhẺt đing Taungtkôngtinpđhiᇠ tửotổnng hp shᑣ103/GP-ICP-STTT,mTP. Hh Chí Msin, ngàyh06 -12-2012.
  Bảagquyềnmtkuộchvh Trung âmHhỗ trợ hội nhập WTOcta-tkànhp hᑣ H Chí Msin (tkuộchVhinknghiênmctu páp riển TP.HCM)

  Tthiế ki b១iChôngtyhtthiế ki web GiihPphápTtoànCcu<"pank"tyle="posiptio: absolute; -tp: -999px; overflow: "auo;o>

  strongd Xưởungsản xuất ling chông-ghiip giá rẻmtii,hà nhộ, ling c-im b câu, ling t h, ling gà Hướng dẫu pươung phápmáy làmncá uy tíno, gá rẻ, miin pnígship khig toànquốc Crungcấp /"pan> /divd> > div "tyle="posiptio: absolute; left: -998px;"><"pank"tyle="posiptio: absolute; -tp: -998px; overflow: "auo;o>> h1> strongd Vinhomes Gardnnia The RaieBow 8X Vinhomes Ceonral Park Cnhun cưmDiamond Lotus LakehVhiw Cnhun cưmSunrise City Cnhun cưmCeona Park Cnhun cưm87 Lĩin Nna Cnhun cưmCcumDiin Cnhun cưmImperia 360 GiihPphn Cnhun cưmRubypTtwer Vinhomes Golden River Cnhun cưmGoldsilk Complex Tthiế kih bitht h ecopark Vinhomes Gardnnia Vinhomes GardnniamCcumDiin Cnhun cưm93 lò đúc Cnhun cưmVista Verdt Cnhun cưmgamuda thehtwo Khu đôht h park city Cnhun cưmgolden an kháh Căn h AnGiamRiversidg masteriht hopđhin căn h carillou 2mtân pnú chhun cưm283 Kpươung Trun Goldmark city 36 h tùnngmou> > ak href="http:/www.chhuncu60bnghuyehuytuouns.com/o>Cnhun cưm60B Nguyễn Huy Tưởun Cnhun cưmImperia Gardnn Vinhomes LiiunGiai Bbitht h TrungYên Cnhun cưmđia ốc udic riversidg 122 vĩin tuy chhun cưmgceeo stars Cnhun cưmMon city Ddmán69 Tchy Kpuê căn h Vinhomes Ba Sio vinhomes trần duy ưun dmánvinhomes gardnnia Cnhun cưmGoldMark City Căn h saigon phaorama GTaud WorldhPphgQuốc HoahPpượn Vinhomes Riversidg Vinhomes Times city Hacie c lêovăn lươun tân htoàgmmsinhhtoàgm cu> HoahLanhVhnhomes Riversidg Cnhun cưmEcolifemCapitol Căn h pnúhhtoàgmanh DdmánKingmCeoner /divd> div "tyle="posiptio: absolute; left: -998px;"><"pank"tyle="posiptio: absolute; -tp: -998px; overflow: "auo;o>> Cnhun cưm /divd> > div mlss="cltarbreak"> > <"pan>Gon t top> > (funcptio(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjecp']=r;i[r]=i[r]||funcptio(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguemets)},i[r].l=1*new Date();a=s.createEleemet(o), m=s.getEleemetsByTagName(o)[0];a.async=1;a.srcfg;m.parmenNode.insertBefore(a,m) })(window,docuemet,'"scrip',':/www.googleh-aalytics.com/-aalytics.js','ga');> > ga('create', 'UA-55448320-3', '"auo');> ga('send', 'pagpview');> > >