title>, Wa! Truôngâmng h tr hố Hội nhập W Tp H/> linkse hrefvn/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wtfeed?t-ty=rsrdsrel="alternatypet-ty="applicaipti/rsr+xhtmltitle="RSSto 22." /> linkse hrefvn/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wtfeed?t-ty=eramdsrel="alternatypet-ty="applicaipti/eram+xhtmltitle="Aram 1 22." /> linkse hrefvtemplatys://hoinhap_w/favi" c.i" dsrel="shortcut i" cpet-ty="image/vnd.microsoft.i" n2." /> linkse href="http://hoinhap.org.vnomponnte/search/?Itemid=192&format=o Ogsearchdsrel="searchdstitle="Tìmp tm Truôngâmng h tr hố Hội nhập W Tp Hpet-ty="applicaipti/o Ogsearch="descripti+xhtml" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/bootstrnhacss/bootstrnh-fr contd.min.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys:system/css/system.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys:system/css/="genel.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/templaty.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/templaty_pro.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/colors/bluy.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/styles/news.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/jsn_social_i" ns.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvtemplatys://hoinhap_w/css/cusram.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvmedia:system/css/model.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvmedia:mod_vvisit_couconr/digit_couconr/default.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvmedia:mod_vvisit_couconr/stass/default.csrdst-ty="="texcsrds" /> linksrel="stylesheee2.e hrefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/css/smoothDivSesoll.csrdst-ty="="texcsrds" /> stylest-ty="="texcsrd> #jsn-page, #jsn-mntu.jsn-mntu-sticky, #jsn-pos-topbar { width: 980px; min-width: 980px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-left: 199px; } #jsn-pos-toolbar div.jsn-module" coaigen ul.mntu-maigmntu ul ul { margin-right: 199px; margin-left : auto } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul, div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul li { width: 200px; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { right: -200px; } body.jsn-" decipti-rtl div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu li ul { left: -200px; right: auto; } div.jsn-module" coaigen ul.mntu-sidemntu ul ul { margin-left: 199px; } > /style /> sescri srcefvmedia:system/js/mootools-core.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/core.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/mootools-more.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/no" cflict.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/j"Joomshige/js/utils.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvtemplatys://hoinhap_w/js/jsn_templaty.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmedia:system/js/model.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvtemplatys://hoinhap_w/js/jquery-1.10.2.min.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery-ui-1.8.23.cusram.min.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.mousewheel.min.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.p ketic.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri srcefvmodules/mod_hsdesollnr/asarss/js/jquery.smoothdivdesoll-1.3.jsdst-ty="="texjavasescri"> /sescri /> sescri t-ty="="texjavasescri"> window.addEvnte('domready', funcipti() { $$('.hasTip').each(funcipti(el) { var title = el.gee('title'); if (title) { var parts = title.splie('::', 2); el.srare('tip:title', parts[0]); el.srare('tip:t"te', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { maxTitleC cha: 50, fixed: false}); }); JSNTemplaty.initTemplaty({ templatyP hrix : "//hoinhap_w_", templatyPath : "vtemplatys://hoinhap_w", enableRTL : 0, enableGotopLink : 1, enableMobile : 0, enableMobileMntuSticky : 1, enableDesktopMntuSticky : 0, responsiveLayout : [] }); window.addEvnte('domready', funcipti() { SqueezeBox.initializy({}); SqueezeBox.asaign($$('a.model'), { pchar: 'rel' }); }); > /sescri /d> sescri srcef="http:/tml5shim.google" dy.com/svn/trunk:/tml5.jsd> /sescri d> sescri srcefvplugins/system/jsntplfr naeywk/asarss/3rd-party/respond/respond.min.jsd> /sescri d> sescri d> (funcipti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObjeci']=r;i[r]=i[r]||funcipti(){d> (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntts)},i[r].l=1*new Daty();a=s.createElemnte(o),d> m=s.geeElemntesByTagN na(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parnteN dy.insertBefare(a,m)d> })(window,documntt,'sescri','="htstp:www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); d> ga('create', 'UA-90413523-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); d> /sescri d>
h1> strongad>Cthôngy cho thuê sân khấu t, chcp sp iệuy tín i Hà N H.d>Cthôngy cho thuê backdropuy tín i Hà N H - nnghiu mẫu mãt ĺp.d>Dịch vụ , chan c tiap sa i nhà, cam kết nghiu q 100%.d>Cthôngy cuôncấpô, o Thuê ngườit ĺi d icướing hi toàn qu.d> /stronga /span> /divad> d> div id="jsn-topbartr"> div id="jsn-pos-topbartr"> span "omss="datetime" style="l ke-height: 25px; margin-left: 10px;tr"> sescri l lauage="dst-ty="="texjavasescri">"> var m cohN nas = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); var dayN nas = new Array("Cg hi nht,","T ch Hai,","T ch Ba,","T ch tư,","T ch Năm,","T ch Sáu,","T ch Bqy,")d> var now = new Daty();d> thisYear = now.geeYear();d> thisDay = dayN nas[now.geeDay()];d> if(thisYear < 1900) {thisYear += 1900};-// cordeciptis if Y2K d splay problemd> documntt.write("Hômsa y : " + thisDay +" "+", ng"+" "+ now.geeDaty() + "ng tôn" + m cohN nas[now.geeM coh()] + "nnăm " + thisYear);d> // 1 --> /sescri d> /span>d> div "omss=" search jsn-module" coaigen">
// jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
 • Giớintnghiu /span>
 • Đghiu kp honp s dụng /span>
 • Siie map /span>
 • Liêtin h /span>
 • Englishd />		 /span>
	</a>
	</li></ul><div
  d>
  div id="jsn-logoor"omss="pull-lefttr"> ase href/index.php" title="="Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Mi">=

  ="Cổng thông tin hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hồ Chí Mi /a> /divad> div id="bangen" "omss="bangen-top">"> div id="bangen-top"r"omss="pull-right">"> div "omss=" bangentop jsn-module" coaigen">
  >

  Truôngâmng h tr hn hội nhập W T. Hồ í Mi div "omss="clearbreak"> /diva-> /diva d> "> div id="jsn-mntu"> div id="jsn-mntu-ingen">d> div id="jsn-pos-maigmntu">"> div "omss=" mntu jsn-module" coaigen">

  // jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
  • g Tran, ch /span>
  • Tin tc /span> /span> ul>
  • Tin hội nhậQ quốT t /span>
  • Tin hội nhậtrong nước /span>
  • TiHình /span>

 • Phân tích bình lunhn /span> /span> ul>
 • T chtrường /span>
 • H hội nhập kinh tế quốc t /span>
 • C/chêtit đ /span> /span> ul>
 • Hghiệt đkinđã ký kết /span>
  • p W /span>
   • Tin tc /span>
   • Phân tích - Bình lunhn /span>
   • Vănp iệcam kết /span>
  • Cđộnt đnp kinh tASEAN /span>
   • Tin tc /span>
   • Phân tích bình lunhn /span>
   • Vănp iệcam kết /span>
  • FTA /span>
   • Tin tc /span>
   • Phân tích bình lunhn /span>
   • Vănp iệcam kết /span>
  • TPP /span>
   • Tin tc /span>
   • Phân tích đánh giá táct độ /span>
   • Vănp iệ- D st nho vănp êt /span>
 • APEC /span>
 • Hghiệt đkinđTranđàmy pt /span>
  • EU-VN FTA /span>
   • Tin tcnđàmy pt /span>
   • Phân tích đánh giá táct độ /span>
   • Vănp iệ- D st nho vănp êt /span>
  • RCEP /span>
   • Tin tcnđàmy pt /span>
   • Phân tích đánh giá táct độ /span>
   • Vănp iệ- D st nho vănp êt /span>
  • FTA k pc /span>
   • Tin tcnđàmy pt /span>
   • Phân tích đánh giá táct độ /span>
   • Vănp iệ- D st nho vănp êt /span>
 • H hoạt độnH hội nhậKikinh tQ quốc t /span> /span> ul>
 • BansCg ht ĺo TP về HNQT /span>
  • Tip hoạt độ /span>
  • Bqnng t /span>
 • Truôngâmnp W /span>
  • Tnhậhuất /span>
  • N ngêtic tu /span>
 • Đghiu ƯớcQ quốT t /span> /span> ul>
 • ThươônMĺi /span>
 • Đầu Tư /span>
  • BIT /span>
  • TIP /span>
  • IRI /span>
 • /diva->
  /diva /diva-> /diva-> /diva-> /diva-> div id="jsn-pagype"omss="c coaigen"> "> "> div id="jsn-pos-" conte-top"r"omss="jsn-modulesc coaigen jsn-horiz coallayout jsn-modulesc coaigen1 row-fluid">"> div "omss=" jsn-module" coaigen span12">
  sescri l lauage="JavaSescri1.2"> var IHRSS_WIDTH = "980px"; var IHRSS_HEIGHT = "30px"; var IHRSS_SPEED = 2; var IHRSS_BGCOLOR = "#096AC4"; var IHRSS_SLIDESRARRAY=new Array(); var IHRSS_FINALSLIDE =''; IHRSS_SLIDESRARRAY[0]=' ase hrevtin-oucvtin-quoc-te/21141-viet-nam-i-nt-ban-t-ng-cuoô-hop-oac-h ng-vien-va-thuc-day-cptphto.ht>V it N n-N nht Bqnngăngcườnng hợtách nchv iệvà tct ĺy CPTPP';IHRSS_SLIDESRARRAY[1]=' ase hrevtin-oucvtin-quoc-te/21137-ecuador-va-my-se-khoi-dong-damkp-nn-fta-vao-nua-cuoi-nam-iayto.ht>EcuadorvàMỹ sẽ khởit độnt àmy pt FTAvào nửas" quinnăm iay';IHRSS_SLIDESRARRAY[2]=' ase hrevtin-oucvtin-quoc-te/21134-asem-chung-oay-hadindong-ung-pho-bint-doi-khi-hauto.ht>ASEM chung oay thànt độn tny p b ttit đi k p nhu';IHRSS_SLIDESRARRAY[3]=' ase hrevtin-oucvtin-quoc-te/21132-viet-nam-israel-thao-luan-phint-damkp-nn-lan-thu-5-v-dftato.ht>V it N n, Israelt nho lunhnny gêtit àmy pt lầnt n 5 về FTA';IHRSS_SLIDESRARRAY[4]=' ase hrevtin-oucvtin-quoc-te/21131-viet-nam-va-lint-m ki-p ki-te-a-au-thuc-day-hop-oac-song-phuoôto.ht>V it N nvàLiêtim kinp kinh tÁ-Âu tct ĺy g hợtácsongy ươôn';var IHRSS_IMGGAP = " "; var IHRSS_PIXELGAP = 5; jQuery.noC cflict(); /sescri /jQuery.noC cflict(); /sescri
  /diva"> "> div id="jsn-" conte-top"r"omss="">">"> div id="jsn-promoor"omss="row-fluid">"> /diva">">"> /diva"> div id="jsn-bodytr"> div id="jsn-" conte2 "omss="jsn-hasright ">"> div id="jsn-" conte_ingen"r"omss="row-fluid">"> div id="jsn-maig" conte2 "omss="span8 orden1 row-fluid">"> div id="jsn-ceconrcol2 "omss="span12 orden1 ">"> div id="jsn-ceconrcol_ingen">"> div id="jsn-breadcrumbs">"> div id="jsn-pos-breadcrumbs"r"omss=""> span "omss="breadcrumbs pathway clearafteto> ase href/n/chuyen-de-hoi-nhto.html"omss="firsi">Chchêtit đHghiệt đkinđã ký kết, W /span> /span> /diva"> div id="jsn-maigbody-" conte2 "omss=" jsn-hasmaigbody">"> div id="jsn-maigbody">"> > div id="system-mnssage-" coaigen">
  >

  Đượcv t , ngàT ch sáu, 03T áôn4 2015 02:05 /p />

  /

  / >

  span style="="te-align: justify; l ke-height: 1.5;d> img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesvHINH-VAN/H-dinVan/p W.jpg" alt="p W" width="150" height="96d />N ngà24n tôn3, N ncht đkint ư giai nhập W c tanước Cđộnhòa Seychelles đã đượci nhi trp g thônqua.  /span> /pa">

  / /p /

  Đượcv t , ngàT ch năm, 02T áôn4 2015 08:47 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesvHINH-VAN/H-dinVan/trong-oai.jpg" alt="trong-oai" width="150" height="99d />Cơnquanh. Giinquy t g Trin, cpn(DSB) thuđốT t, chcThươônmĺiT ctgiớin(p W) đã thànlnhậ3 Bansn hột nhmt đnh ngêtic tu ba kh u nĺirgêtg b it lgêtiquanht ĺticácb inny áp áp thut nht , cế ươônmĺithutc taLiêtim kinchâu Âu, N a,vàHoa Kỳ. /pa">

  / /p /

  >

  Đượcv t , ngàT ch năm, 02T áôn4 2015 08:31 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesvHINH-VAN/Rule-Book-630x400.jpg" alt="Rule-Book-630x400" width="150" height="95d />Đại d iợThươônmĺiMỹ , o b tti nnhnht , cvề cthônh nch g thôntitic tangân thg ctg vớind st nho lunht, chg khủtg bphmớinđâyic taTruônQ quốcóit ninngượclĺicáccam kết ươônmĺi quốc tmànước nngàđã ký kết. /pa">

  / /p /

  >

  Đượcv t , ngàT ch hai, 30T áôn3 2015 07:24 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesv1Post/Car-lopxe/Car-Chigese-Cahuyne-replica.jpg" alt="Car-Chigese-Cahuyne-replica" width="150" height="81d />Mỹ , o rằg c ươôntrpnh "Nền ônô tôvàh ph ttg ô tô quốgia"ic taTruônQ quốđã v nh pmncácngchêtit c rõ rhg c tap W về tr hcấp xuất khẩu. /pa">

  / /p /

  >

  Đượcv t , ngàT ch hai, 30T áôn3 2015 07:16 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesv1Post/Coucory/USA-eagle1.jpeg" alt="USA-eagle1" width="150" height="79d />p W c o b tt,Mỹ quanhngĺiv icTruônQ quốcóicácb inny áp hnht , cs s dụng tnght bchchônh nch nước ngoàitrong lĩànv sngân thg. /pa">

  / /p /

  >

  Đượcv t , ngàT ch năm, 26T áôn3 2015 08:59 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesv1Post/XNK-Haiquan/XNK10.jpg" alt="XNK10" width="150" height="70d />Các thànviêtip W đTrann h l st n thhicáct nn tct đnchíkinthchcg thônqua TFA, vớinhy vọônnghiệt đkinsẽ cóinghiul svào tôn12n ti. /pa">

  / /p /

  >

  Đượcv t , ngàT ch năm, 26T áôn3 2015 08:13 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesv1Post/Global-Enviromntt/Enviromntt4.jpg" alt="Enviromntt4" width="150" height="73d />N nnn h l st đnint ĺtim Htnthcha utt ươônmĺivớinmĻctiêul hoi bch utế anht uinvớin" thg hóa xaMi" c ta17 quốgia thànviêtip W đã cóii nnbước t n mới /pa">

  / /p /

  >

  Đượcv t , ngàT ch tư, 25T áôn3 2015 03:13 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesv1Post/Gao-Lua/lua11.jpg" alt="lua11" width="150" height="86d />Cáct đ xuất c o c ươôntrpnh làmv ichnhu Balic tap W vềC ươôntrpnh h nchp sy ái tr in Doha (DDA) đã đượcđưanrabởinhómncácnước ACP. /pa">

  / /p /

  >

  Đượcv t , ngàT ch ba,24nT áôn3 2015 08:05 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesv1Post/Coucory/US-flag.jpg" alt="US-flag" width="150" height="75d />Theo hãôntin Reuters,Mỹ moô m quticáct thànviêtic taT t, chcThươônmĺiT ctgiớin(p W) h h tr htrong v ictr n áp lĺii nnh hoạt độngiúpcáccthôngy tr ht " utchchg y á giá" /pa">

  / /p /

  >

  Đượcv t , ngàT ch ba,24nT áôn3 2015 07:57 /p />

  /

  / >

  img style="margin-right: 10px; float: left;" srcefvimagesv1Post/Vai-Q an_awvvai4.jpg" alt="vai4" width="150" height="100" />Cácnước thànviêtip W,nt ĺcb it làMỹ đã yêucầu Ấnhtđl hoi bch v ictr hcấp xuất khẩu t uinvớin thg dit may. /pa">

  / /p /

  g Tran7trong 34 tradg /p />
   g Trantrước  /li>  ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=10" title="2">2   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=20" title="3">3   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=30" title="4">4   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=40" title="5">5   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=50" title="6">6   span>7   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=70d title="8">8   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=80d title="9">9   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=90d title="10">10   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=100" title="11" 11  li>  ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=70d title="g Transau">g Transau  /li>
  •   ase href/n/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/wto.ht?start=330" title="C quinctg">C quinctg  /li>
  ">
  ">
  ">

  // jQuery('li.acipve').hover(> funcipti(){ > jQuery(this).addComss("hover");.//Add an acipve "omss to the anchor> },> funcipti() {> jQuery(this).removeComss("hover");.//Remove an acipve "omss to the anchor> }> ) }); jQuery(documntt).ready(funcipti() {> jQuery(documntt).ti('mouseeconr', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).addComss('hover'); }); jQuery(documntt).ti('mouseleave', 'ul.mntu-maigmntu li:not(.currnte)', funcipti () {> jQuery(this).removeComss('hover'); }); }); //]]> > /sescri span "omss="jsn-mntu-toggle">Mntu /span>
  • Giớintnghiu /span> /
  • Tin tc /span> /
  • Phân tích - Bình lunhn /span> /
  • Vănp iệ– Cam kết – Vănbqnngh sthi /span> /

  thu vien

  • CPTPP: Hết sợi ưnhãy còn lo/
  • /
  • Canah- ưu tiêint ĺy nhaki y ê chutn CPTPP/
  • Italy k phôny ê chutn nghiệt đkin ươônmĺit sdogiữa EUvàCanah-/
  • H hội nchASEM tny p b ttit đi k p nhusẽ d innratĺiCầnThơ/
  >

  select name="SltWebkhoa" onc-nnge="ClickToURL(this.value);" size="1" style="width: 97%;"> opipti selected="selected" value="0">WEBLINK > World g Tde Organisaiptin(p W)> Associaiptinof Southemsi AsiansNaiptin(ASEAN)> Asia-Pacific E" comic Cooperaiptin(APEC)> European C-nmbnr of Commerce iVietnam (EUROCHAMVN)> American C-nmbnr of Commerce iVietnam (AMCHAMVIETNAM)> > > > Văny pônTiêuchutn đo lườnn, ct lượô> > > > > >>
  jQuery.noC cflict(); jQuery(documntt).ready(funcipti (jQuery) {> jQuery("d v#makeMeScrollable").smoothDivScroll({> manualC ctinuousScrolling: true,> autoScrollingMode: "onStart",> autoScrollingIconrval:10 }); }); > #makeMeScrollable d v.scrollableArea * {> posiipti: relaipve; d splay: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-select: none; -ko.ht-user-select: none; -moz-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; } > #makeMeScrollable d v.scrollableArea a{> posiipti: relaipve; d splay: block; float: left; margin: 0; padding: 0; -webkit-user-select: none; -ko.ht-user-select: none; -moz-user-select: none; -o-user-select: none; user-select: none; padding-left:5px; padding-right:5px; background:hradsparnte; } > #makeMeScrollable d v.scrollableArea a:hover{> background:hradsparnte; } FieldFieldField

  ">
  ">
  ">">">">">">
  ">
  ">
  > http://vinaora.com/ --> 004033963 ">
  ">
  ">
  ">

  g Tranthôrantin đghinnt s t snng hợH hội nhập kinh tế quốc tnthàành phH h Chí M ki
  . Giynh épnh hoạt động Tranthôrantin đghinnt s t snng hợsph103/GP-ICP-STTT,TP. Hh Chí M ki, ngày06 -12-2012.
  Bqnnquy n uđốvề Truôngâm H h tr hn hội nhập W c tathàành phH h Chí M ki (n uđốViin i ngêric tu h ái tr in TP.HCM)

  Tnght kếbởiCthôngy tnght kế web. GiinP áp ToànCầu

  Xư hg p nnxuất chănnuôi, máy épcámv êiim ki c o thch, gà, vịt, c-imbồcâu. K o xư hg p nnxuất giá rqtĺihàn h, l sng c-imbồcâu, l sng thch, l sng gà Hướng dẫíy ươôny áp nghiuq qchchnsau 1 tuầns s dụng Phân h phi uy tín, giá rq, m innp p shipn thg toàn qu Cuôncấp chct lượô ghtpk phônr h, mốin th chcc chcn">">
  ">

  ">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">Khuđô gh s park city">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">">
  ">C-ung cưn giá tqut, viewihn, t in ích nghinnt ĺi">">
  "> "> Go to top"> "> "> "> (funcipti(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funcipti(){"> (i[r].q=i[r].q||[]).push(argumntts)},i[r].l=1*newiDate();a=s.createElemntt(o),"> m=s.getElemnttsByTagName(o)[0];a.async=1;a.srceg;m.parnteNode.insertBefore(a,m)"> })(window,documntt,'sescri','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');">"> ga('create', 'UA-55448320-3', 'auto');"> ga('send', 'pageview');">">">">

  g Tranthôrantin nàyt ượcgh snghinnvớinp sh h tr hkỹ utt c tad sán Bp W  /td>">  /td>">