Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Chuyên đềHiệp định đã ký kếtFTAVăn kiện cam kếtCác Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

Các Hiệp định giữa ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc)

02.01.01

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng K&o-;ông (Trung Quốp ãml; &iacolutính thứk&yacolutam kếc Hiệp địn Thương mạt Ddo (AHK">F)AN và>Hiệp định Đầ t(AHKIA), dự kếc&oacolutat hiệl dức smi nhtt Dt Ngày//11/29.<

Văn kiệc Hiệp địn Thương mạT Ddo (AHK">F):g>

tenab

F_Prbrmnab.pdf">Lười mhp đchtead> tea a>tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_1.pdf">ThNg&agravhl tập uch v Thương mạt Ddo, M vắc &e&o-;u,a Địnnghĩaê cônN vàD Hinh gichtead> /tr;">

>tead> teap> a<>F_C-nho-t_2.pdf">ThThương mạHNg&agravng&oacolut ch

a<>
F_C-nho-t_2_A_inx_2-1.pdf">Ph vl vắ2-1: (Lưnp &i&agravng cth gmac luế an) a>

a<>F_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_2_Schemodu_of_B(Trei_Darumeslam.pdf">- m-Phầ2: Btriu, cam kếc va B(Treia>F_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_3_Schemodu_of_Crmnodia.pdf">- m-Phầ3: Btriu, cam kếc va Crmpuchi chF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_4_Schemodu_of_Indonesia.pdf">- m-Phầ4: Btriu, cam kếc va IndonesiachF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_5_Schemodu_of_Lao_PDR.pdf">- m-Phầ5: Btriu, cam kếc va LNg&agravochF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_6_Schemodu_of_Mslaysia.pdf">- m-Phầ6: Btriu, cam kếc va MslaysiachF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_7_Schemodu_of_Myan; m.pdf">- m-Phầ7: Btriu, cam kếc va Myan; mchF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_8_Schemodu_of_entnh_ilipptais.pdf">- m-Phầ8: Btriu, cam kếc va h_ilipptaischF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_9_Schemodu_of_Singap-morpdf">- m-Phầ9: Btriu, cam kếc va Singap-mochF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_10_Schemodu_of_Thailandrpdf">- m-Phầ10: Btriu, cam kếc va ThNgacolutin LchF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_11_Schemodu_of_Viet_Nam.pdf">- m-Phầ11: Btriu, cam kếc va l>Việt NchF_C-nho-t_2_A_inx_2-1_Pn-a_12_Schemodu_of_Htro_Ktro_China.pdf">- m-Phầ2: Btriu, cam kếc va ; Hồngtrong (Trung Quốc)

a a>

>tead> /tr;"> aC Thươn3a>

a

>tead> teap> a<>F_C-nho-t_3.pdf">Q> uy tắx hut x ta>

a<>F_C-nho-t_3_A_inx_3-1.pdf">Ph vl vắ3-1: (C&aacolutc a tht Dắ chnng nhnx hut x tc)F_C-nho-t_3_A_inx_3-2.pdf">Ph vl vắ3-2: (C&aacolutc q> uy tắx hut x tnc va thng mthNg&agravc)F_C-nho-t_3_A_inx_3-3.pdf">Ph vl vắ3-3: (C&aacolutc q> uy tắx hut x tnc va thng mthNg&agravp ãmlr vàso&aacolutÑc)

>tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_4.pdf">y Tht DắHgi annN vàTđạc lunl vi Thương mc)tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_5.pdf">C&aacolutc b kiệc &aacolutp LanoNg&agravna thác ẩmN vàktrimd Dịcp độna thávlutc)tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_6.pdf">y &e&o-;uê chu, Q> u chuẩKỹac lutN vàQ> uy &i&agravnp &aacolutnnh &aacolutc sc &uàg hc)tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_7.pdf">Ph&o&agravvki Thương mc)tead> /tr;"> aC Thươn8a>

a a>

a a>

a a>

a a>

a a>

a a>

a a>

a a>

a a>

>tead> teap> a<>F_C-nho-t_8.pdf">y Thương mạD Dịch va>

a<>F_C-nho-t_8_A_inx_8-1.pdf">Ph vl vắ8-1: (Lưnp &i&agravng cam kếp đc b kiÑc)

a<>F_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_B(Trei_Darumeslam.pdf">- B(Treia>F_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Crmnodia.pdf">- Crmpuchi chF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Indonesia.pdf">- IndonesiachF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Lao_PDR.pdf">- LNg&agravochF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Mslaysia.pdf">- MslaysiachF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Myan; m.pdf">- Myan; mchF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Tntnh_ilipptais.pdf">- m-ilipptaischF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Singap-morpdf">- Singap-mochF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Thailandrpdf">- ThNgacolutil LchF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Viet_Nam.pdf">- l>Việt NchF_C-nho-t_8_A_inx_8-1_SOC_Htro_Ktro_China.pdf">- H Hồng K&o-;ông (Trung Quốc)

>tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_9.pdf">H Hp&aacolutc p Kinh tN vàKỹac lutc)tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_10.pdf">S mhh vunp &iacolutt Quc)tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_11.pdf">C&aacolutc ng hoil vN vàp Điều khoả côc)tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_12.pdf">C&aacolutc i điều khoảa thnc nhc)tead> /tr;"> aC Thươn13a>

a a>

>tead> teap> a<>F_C-nho-t_13.pdf">ThamvlunnN vàG gi y kếustkinc nhpc)

a<>F_C-nho-t_13_A_inx_13-1.pdf">Ph vl vắ13-1: (Q> uy tắP va tht Dắt kếhNg&agravhT&o&agrava &aacolutn Tr vntNg&agravic)

>tead> /tr;">tead> teaa>F_C-nho-t_14.pdf">C&aacolutc i điều khoảc Qui c&u&agravôc)tead> /tr;"> a">Văn kiệc Hiệp định Đầ t:a>

a<>H Hiệp định Đầ tc)

a<>H Hiệp địnb&e&o-;úl vvGiớB(Trei, MslaysianN vàSingap-moch

a<>H Hiệp địnb&e&o-;úl vvGiớSingap-moch
>
window.openflinkVal, "newwindow" }); //iv--">n-cent n" style; margi; top: 10px;> edulput nameSltWebu-kh';" cnknuageClickToURL(y(this.val);xt" sizeel1n" style width97%px;> ="opti edulpe id=edulpe id" value0">WEBLINK ch="optie"> ="opti " value,'htps://wwm-wtorg">World (ade OrganisanctionWTO)ch="optie" ="opti " value,'htps://wwe-asetorg">Associanctioof Sayohe"lasAsispaNanction, ASE)ch="optie" ="opti " value,'htps://wwe/apeorg">Asia-Pacific Elecomic Cooperanction,PEC)ch="optie" ="opti " value,'htps://wweurocnkmvetorg">Europase Cnkmbnt of Commerce TiViett n (EUROCHAMVE)ch="optie" ="opti " value,'htps://wwemcnkmviett nel.c">Americse Cnkmbnt of Commerce TiViett n (AMCHAMVIETNAM)ch="optie" ="opti " value,'htps://wwbam-wtgov.vcst">thươnp Bìn Hia trekỹac lut nhuc gig nhậWTO (B-WTO)ch="optie" ="opti " value,'htps:mut--hap.org.">Europase (ade Policy and Investcume Support Projulpch="optie" ="opti " value,'htps://wwmoittgov.vcstBưnC Kôn Thươch="optie" ="opti " value,'htps://wwnciapegov.vcstỦe;baàn QuốcianN vc hợp táp kinh tế quốc tch="optie" ="opti " value,'htps://wwvcatgov.vcst" Dắn Qbnlý C mkinhstkich="optie" ="opti " value,'htps://wwviet(adetgov.vcst" DắXThút kế Thương mạ(Viet(ade)ch="optie" ="opti " value,'htps://wwspsviett negov.vcst">Văphònung QuốcianSPS l>Việt Nch="optie" ="opti " value,'htps://wwtbtvetorg">">VăphònunTiêuê chuẇp ong lườc nhtng lượch="optie" ="opti " value,'htps://wwlecgc-thuo.hocnim kicityegov.vcstS mhC Kôn Thươ" thànpnthch="optie" ="opti " value,'htps://ww-ti an.hocnim kicityegov.vcst" DắHgi ann" thànpnthch="optie" ="opti " value,'htps://wwitpc.hocnim kicityegov.vcst Trung tâXThút kế Thương mạN vh Đầ t" thànpnthch="optie" ="opti " value,'htps://wwhids.hocnim kicityegov.vcstl>VinN nghiên cỡN vc phát triể" thànpnthch="optie" ="opti " value,'htps://wwg-trutamm-wtvcst Trung tâWTO c va lCCIch="optie" ="opti " value,'htps:c/huobaphaciatvcst Hia tredoang nghiệ chrunbáăphánh gic va lCCIch="optie" ="opti " value,'htps://wwhiec/hidoag-nghitvcst ghiện hộDoang nghiệTP.HCMch="optie" ="opti " value,'htps://wwybatphcl.ctvcst HộDoang PhânrPhTP.HCMch="optie" ="opti " value,'htps://wwictawards.ict-tphcgov.vcstG gic th mrunCNTT-TTTP.c h CHÍ MINHch="optie"">n-centi
a a>

a<>

a<>
v> v> v> v> v>
">
tenabtead> teg" style="text-alignn-rigpx; a>tead> teg" style="text-alignn-rigpx; a>tead> /tr;">
v> v
sit_l.unent138 .vstats_ilec{; margin-righ510p} #vv>sit_l.unent138{paddiru:510p}< sit_l.unent138ol" classvv>sit_l.unent=inbem=van-centpt" ">
0t0t4t2t6t4t3t2t2t
v> v> v> v> v>
"> v
Ving ng&e&o-;ún cỡc &aacolutát triểTP.HCM)a>
v> v T thkếm k">Kônty i thkếm k web">">Vănuôi, máy ép cám=vghi minicho c ỏ, gà,N vt,chimbư câu. Kho xth mruns Bảx hut <><" href,'htps:maylamckm.netomlmáy lđàcám"> uyín,h girPh, miHinphí shiphànc toà qu CTruncnhp<><" href,'htps:ltrolecgg-nghit; tomlloruncorung-nghi">h<>"t h1>"><" href,'htps://ww75tamt tnh.netomlC cônc theliosT wemch<" href,'htps://wwbe ancôcuvinhomesga orniamyp-diel.comlVinhomes Ga orniach<" href,'htps://wwbe ggiagold; mkcityel.comlC cônc tGold; mk Citych<" href,'htps://wwcanho-8xramainwwlecomlThe RamaBow 8Xch<" href,'htps://wwcanhon-ceap mkan-th-biwlecomlD dáàC-cea P mk TPhâ- Bìch<" href,'htps://wwcanhon-ceralp mk.netomlVinhomes C-ceral P mkch<" href,'htps://wwcanhon-ceuryel.comlC cônc tC-ceurych<" href,'htps://wwcanhodiamondlotuslakeviewwlecomlC cônc tDiamond Lotus LakeiViewch<" href,'htps://wwcanhossgt wem.e-inomlC cônc tSSGT wemch<" href,'htps://wwcanhosunrise an7.netomlC cônc tSunrise Citych<" href,'htps://wwcanhotheonesaigun.netomlC cônc tThe One Sài Gòn"><" href,'htps://wwc-ceap mka ann-th-biwlecomlC cônc tC-cea P mk"><" href,'htps://wwcncôcu-gold; mkwlecomlD dáàGold; mk Citych<" href,'htps://wwcncôcu87l-bit nee-inomlC cônc t87 Lĩnct Nch<" href,'htps://wwcncôcu88t lahael.comlC cônc t88 LðơnH mch<" href,'htps://wwcncôcucaup-kiel.comlC cônc tCĐeD Hinch<" href,'htps://wwcncôcuhaid lacitymyp-diel.comlC cônc tHgiĐ nănCitych<" href,'htps://wwcncôcuimperial360giaic/huo.netomlC cônc tImperia 360eG gi Pôc)<" href,'htps://wwcncôcuroyalel.comlC cônc tRoyalnCitych<" href,'htps://wwcncôcurubyt wemsel.comlC cônc tRubyT wemch<" href,'htps://wwd anjamonagoldensilk.netomlC cônc tJamonaGolden Silkch<" href,'htps://wwd anvinhomes-bastiel.comlVinhomes Golden Rivemch<" href,'htps://wwgoldseasti-investel.comlC cônc tGoldseastich<" href,'htps://wwgoldsilkl.cplex-tnrel.comlC cônc tGoldsilk Complexch<" href,'htps://wwthesungranue-q2wlecomlD dáàThe Sun Aranuech<" href,'htps://wwthietkenoithatbietc ulep mk.lecomlT thkếm k b kiãa th ulep mkch<" href,'htps://wwthietkenoithatcncôcuroyalcityel.comlT thkếm k n hợa thtnroyal citych<" href,'htps://wwvinhomes-ohe"rcadia.l.comlVinhomes Ga orniach<" href,'htps://wwvinhomesbasti an1.netomlVinhomes ba stich<" href,'htps://wwvinhomesga orniacaup-kiel.comlVinhomes Ga orniaCĐeD Hinch<" href,'htps://wwvinhomesp madisesmet tel.comlVinhomes MHi ìch<" href,'htps://wwcncôcu93loducel.comlC cônc t93 lIJch ĺcch<" href,'htps://wwd angold; mkcitysel.comlD dáàC cônc tGold; mk Citych<" href,'htps://wwcanhovista-vemdeel.comlC cônc tVista Vemdech<" href,'htps://wwcanhosamlandairportel.comlC cônc tSamland Airportch<" href,'htps://wwcncôcuohetwogamudael.comlC cônc tgamuda o thtwoch<" href,'htps://wwtmainmcity360giaic/huo.netomlcncônc ttmainm city 360eh gip Pôc)<" href,'htps://wwkhudothip mkcityhanoiel.c">Khuch Ĵa th p mk citych<" href,'htps://wwcncôcuoayhoreu-sinceel.comlC cônc ttây h reu-sincech<" href,'htps://wwcncôcugoldenank-tha.netomlC cônc tgolden aân áìch<" href,'htps://wwcncôcumoncityee-inomlC cônc tMon Citych<" href,'htps://wwcanhoangiarivemu-siel.comlC>Văn h AàGiaRivemu-sich<" href,'htps://wwcanhoo tramainwwlecomlC>Văn h 8X RamaBowch<" href,'htps://wwd ancanhomaste tel.comlmaste ta tho i đinch<" href,'htps://wwcanhofullh'mou.netomlc>Văn h full h'mouch<" href,'htps://wwcanhocarillor2taphuel.comlc>Văn h carillor 2tânphúch<" href,'htps://wwcanhothesungranue an2wlecomlC cônc tt thsun granuech<" href,'htps://ww283k-thuog-truee-inomlcncônc t283 KhThươn Truch<" href,'htps://wwcncôcu-gemekpremium.netomlC cônc tGemek Premiumch<" href,'htps://wwcncôcugold; mkcityhanoienetomlGold; mk city 36y h tùnng m/> ><" href,'htps://wwcncôcu60bnguhuyhuytthuosel.comlC cônc t60B Ng y n HuyTth mruch<" href,'htps://wwhdmoncitygiagocel.comlHDMon CityMỹaĐ Bìch<" href,'htps://wwimperia203nguhuyhuytthuoel.comlC cônc tImperia Ga ornch<" href,'htps://wwcncôcu60bnguhuyhuytthuoenetomlD dáà60B Ng y n HuyTth mruch<" href,'htps://wwvinhomeslieugiaihn.netomlVinhomes L HiuGiaich<" href,'htps://wwcncôcuohevestaphulam.netomlcncônc tt thvetstach<" href,'htps://wwbietc g-truykiel.comlBtriãa th TrunYhi"><" href,'htps://wwcncôcuat tnaxuaphuhuoee-inomlC cônc tAtentnaComplexch<" href,'htps:cncôcudiaocenetomlC cônc tp đa quch<" href,'htps://wwt-thaann wemlevanlthuoel.comlC cônc tT thànAàT wemch<" href,'htps://wwudicrivemu-si122vinhtuyee-inomludic rivemu-si 122 vĩnctuych<" href,'htps://wwhacmaincomplexlevanlthuoee-inomlhacmain complex lĪ vVălThươch<" href,'htps://wwcncôcugsusestarsviel.comlcncônc tgsuse starsch<" href,'htps://wwcncôcukimluel.comlC cônc tKim Lũch<" href,'htps://wwcncôcumoncityee-inomlC cônc tMon citych<" href,'htps://wwcanhodiamondlotus-1/26el.comlcncônc tdiamond lotusch<" href,'htps://wwd an69c yk-tiel.comlD dáà69T ụy Khuêch<" href,'htps://wwd angrandworldenetomlCondotel Grand Worldch<" href,'htps://wwcanho-vinhomesbasti.netomlc>Văn h Vinhomes Ba Stich<" href,'htps://wwd ancanhoentgoldviewwnetomlC cônc tThe GoldiViewch<" href,'htps://wwvinhomeshstkduy côviel.comlvinhomestrPhầduyen tơch<" href,'htps://wwcncôcuvinhomesn-ceralp mk.l.comlcncônc tvinhomesn-ceral p mkch<" href,'htps://wwvinhomesga orniagiagocel.coml dáàvinhomesga orniach<" href,'htps://wwd angoldseasti47nguhuyt anel.comlgoldseasti 47 nguh n tuânch<" href,'htps://wwgold; mkcity-hanoiel.comlC cônc tGoldM mk Citych<" href,'htps://wwsaigunreunguhuyxiel.comlC>Văn h saigunreu Plazach<" href,'htps://wwcanho-saigunpanoramael.comlC>Văn h saigun panoramach<" href,'htps://wwc-ceralcoastdan-nawnetomlC-ceral coastch Ġ n ơch<" href,'htps://wwgrandworldphun-quvi.netomlGrand World Png Quch<" href,'htps://wwbietc premierphun-quel.comlBtriãa th PremieriVillagech<" href,'htps://wwbietc vinhomesdthuohoaphuhuoel.comlHoa h_ lượVinhomes Rivemu-sich<" href,'htps://wwecolifeoayhownetomlC cônc tEcolifetây hch<" href,'htps://wwtimecitym kik-ttel.comlVinhomes Timesnitych<" href,'htps://wwcncôcuhandiruleslevanlthuoel.comlC cônc tHandi reucoch<" href,'htps://wwcncôcuhacmainlevanlthuoel.comlHacmain lĪ vVălThươch<" href,'htps://wwmuabe ancôcuvp6l-bid nel.comlcncônc tvp6 l-bich Ġmch<" href,'htps://wwtanhoangm kihoangcauel.comltânh tog minhh tog cĐ/><" href,'htps://wwbietc vinhomesdthuoabid oel.comlAbichàoVinhomes Rivemu-sich<" href,'htps://wwbietc vinhomesdthuohoalanel.comlHoa LaTiVinhomes Rivemu-sich<" href,'htps://wwvan-nciaga ornhanoiel.comlC cônc tVan-nciach<" href,'htps://wwd an-ecolifecapitolel.comlC cônc tEcolifeCapitolch<" href,'htps://wwb-th-etc vinpearlel.comlBtriãa th vinpearlch<" href,'htps://wwcanhophuhoanganh2wlecomlC>Văn h phúh tog aìch<" href,'htps://wwchoenuevinhomesnguhuychithadiel.comlC c Ī vVăphònunVinhomes Ng y n Chí Thadich<" href,'htps://wwd ankingcenentel.comlD dáàKingC-ceemch<" href,'htps://wwcanhomelodyreu-sinceswnetomlC>Văn h Melody Reu-sinceschh1/ C cônc t<><" href,'htps:geleximcoath-bicityel.comlspabBìnnitych v> v> "> vaiv id="jsgo; tlinkl1" href="/chuyen-de-hoi-nhap/hiep-dinh-da-ky-ket/ffa/van-kien-cam-k/19451en-cac-hiep-dingiua-e-ase-va-/huonkhuong-trunn-queo.ht#; t12"> <>Goss toop ch ga('crbrteve',UA-55448320-3ve',: au'); ga('sendve',pagehinw'); "><><>inbo;">